KİTAPLAR
    Ümit BERKMAN, Mahmut ARSLAN, Dünyada ve Türkiye''de İş Etiği ve Etik Yönetimi , TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Haziran 2009
    Cüneyt YÜKSEL, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Kavramsal Çerceve ve Uluslararası Uygulamalar , Cilt-1, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Kasım 2005.
    Cüneyt YÜKSEL, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı Saydamlık Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler , Cilt-2, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Kasım 2005.
    OECD, Kamu Hizmetinde Etik: Güncel Konular ve Uygulama , TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Eylül 2003.
    Kemal ÖZSEMERCİ, Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri , Sayıştay Bilgi Notları, Ekim 2002.
AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
    "Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması" -Rapor- (Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA)
    "Kamu İhaleleri ve Etik" - Rapor- (Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ - Doç. Dr. Fatih Karaosmanoğlu - Doç. Dr. Veysel K. Bilgiç )
    "Etik, Kültür ve Toplum" - Rapor- (Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ - Yrd. Doç. Dr. Murat Atan - Arş. Gör. Hatice Özkan Sancak )
    DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)-Kamuda İyi Yönetişim , Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2007.
MAKALELER
    Uğur SÖKMEN, "Devlet Memuruna Hediye Rüşvet Midir?" Maliye Dergisi- Sayı 161-Temmuz -Aralık 2011
    Aydın USTA, "Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlülüğüne Yönelik Bir Değerlendirme", İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi, Sayı: 468, Eylül 2010, s.159-181.
    Kemal ATMACA, "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik" , Sayıştay Dergisi , Sayı: 76, Ocak-Mart 2010.
    Arif KÖKTAŞ, Fatih KARAOSMANOĞLU, Veysel K. BİLGİÇ, "Kamu İhaleleri ve Etik" Türkiye''de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Akademik Araştırma Çalışması , Ankara, 2009.
    Ömer Faruk GENÇKAYA, "Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması", Türkiye''de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Akademik Araştırma Çalışması , Ankara, 2009.
    Bilal Eryılmaz, "Etik Kültürü Geliştirmek", Türk İdare Dergisi, Sayı: 459, Haziran 2008, s. 1-12.
    Seyit KOÇBERBER, "Dünyada ve Türkiye''de Denetim Etiği", Sayıştay Dergisi , Sayı:68, Ocak-Mart 2008.
    Halil SAYLI ve Duygu KIZILDAĞ, "Yönetsel Etik Ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2007, s. 231-251.
    Rafet ÇEVİKBAŞ, "Yönetimde Etik ve Yozlaşma" Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 1, Nisan 2006, s.265-289
    Haldun YAĞAN, "Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri ", Gümrük Dünyası Dergisi , Sayı: 46, Yaz 2005
    M. Kemal ÖKTEM, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, "Kamu Yönetiminde Etik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı ", Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu , Sakarya, 18-19 Kasım 2005
    Mustafa Lütfi ŞEN, "Kamu Görevlilerini Yoldan Çıkaran Bubi Tuzakları: Hediye ve Kişisel Kullanım Amacıyla Yapılan Bağışlar" , Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu , Sakarya, 18-19 Kasım 2005
    Özer KÖSEOĞLU, Cihan SELEK, Fatma YURTTAŞ, "Yolsuzluğu Önlemede Kullanılan Araçlardan Biri Olarak Yönetimde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı" , Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu , Sakarya, 18-19 Kasım 2005
    Yılmaz ARGÜDEN, "Kamu Yönetimi ve Etik Değerler ", Dünya Gazetesi , 11 Temmuz 2003
    Murat OKÇU, "Kamu Yönetimi ve Ahlak: Yönetsel Ahlak Üzerine Düşünmek mi Yoksa Modern Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek mi?" Amme İdaresi Dergisi, Haziran 2008, Cilt 41, Sayı 2, s. 21-42
    Değişen Etik Anlayışı Yolsuzlukla Mucadele - Prof.Dr.Ümit Berkman
    İş Etiği Kamu Kuruluşları - Doç.Dr. Semra Asçıgil
    Kamuda Etik - Prof. Dr. İnayet Aydın
    Kamusal Etik - Doç. Dr. Ömer Faruk Gençkaya