5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Başkanlık Makamının 21.06.2005 tarihli ve 5888 sayılı onayı ile Etik Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin görevlerini adalet, dürüstlük, saydamlık, nezaket ve saygı gibi etik davranış ilkeleri doğrultusunda yerine getirmelerini sağlamak, etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmek üzere; Genel Sekreterlik Makamının 28.01.2019 tarihli ve 436092 sayılı oluru ile TBMM Etik Komisyonu yeniden oluşturulmuştur.

 

TBMM ETİK KOMİSYONU BAŞKAN ve ÜYELERİ

BAŞKAN
İdari, Mali ve Teknik Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYELER
Hukuk Hizmetleri Başkanı V.

Strateji Geliştirme Başkanı

İnsan Kaynakları Başkanı

Ahmet Serdar EKMEN
Kurum Etik Eğiticisi