Etik Mevzuatı
    2014/1 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağına İlişkin Genelge
    Genelge-İşyerinde Psikolojik Taciz
    Devlet Memurlarının Müracat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik
   

Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge ( 2011/1 )

    Kamu Konutlarının Tahsisine İlişkin Genelge (2008/1)
    5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
   
    Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   
    Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
Anayasa'nın İlgili Maddeleri ve Diğer Kanunlar
    Anayasa'nın 10uncu, 129uncu ve 137nci maddesi
    2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanun
    3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
    5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
    4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu
    1156 Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun
    5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşma ve Kararlar
    1 Şubat 2000 - OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 4518 sayılı Kanunla onaylandı.
    24 Mart 2001 - İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kabul edildi.
    17 Nisan 2003 - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi 4852 sayılı Kanunla onaylandı.
    10 Aralık 2003 - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.
    14 Ocak 2004 - Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi 5065 sayılı Kanunla onaylandı.
Yönetmelikler Genelgeler ve İlke Kararları
    Yönetmelikler
    Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
    Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
    Başbakanlık Genelgeleri
    2005/16 Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahat ve Hediye Uygulaması
    2009/19 Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi