KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

Kütüphane ve Arşivden Yararlanma

MADDE 16 – (1) Kütüphane ve Arşivden; a) Milletvekilleri, b) Dışarıdan atanan bakanlar, c) Yasama organı eski üyeleri, ç) Kurum kadrolu personeli ile Kurumda sözleşmeli ve geçici görevlendirme ile istihdam edilen personel, d) TBMM içinde hizmet veren diğer kamu kurumlarının personeli, e) Parlamento Muhabirleri Derneğine üye basın mensupları, f) Kurulca izin verilmiş olan dış araştırmacılar, yararlanır.

Yararlanma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) 16 ncı maddenin (f) bendinde belirtilen araştırmacılar, kullanacakları hizmet ya da kaynakların kamuya açık bir başka kütüphanede bulunmaması halinde Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanının teklifi ve Kurul Başkanı ya da idare amirinin onayı ile Kütüphane ve Arşivden yararlanabilirler. Yararlanma süresi araştırma konusuna bağlı olarak en çok otuz gündür ve bir defaya mahsus uzatılabilir. Yararlanması uygun görülenler için TBMM Güvenlik Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. (2) Araştırmacıların Kütüphane ve Arşivden günlük yararlanmaları, iş yoğunluğu dikkate alınarak Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenir. (3) Kullanıcılar, Kütüphaneden ödünç aldıkları ya da Kütüphane ve Arşiv içinde yararlandıkları eserlere verdikleri zararı tazmin ile yükümlüdürler. (4) Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme, evrakın üretildiği ilgili birimin yazılı talebi dışında hiçbir şekilde Arşiv dışına çıkarılamaz. (5) Hizmete sunulduğu takdirde zarar görecek arşiv malzemesi kullandırılmaz. (6) İstiklal Mahkemelerine ait dosyalarla ilgili her türlü inceleme, TBMM Başkanının yazılı oluru ile yapılır. (7) Mazbata ile tanıtma formu dışında milletvekillerine ait özlük dosyaları üçüncü şahısların istifadesine sunulmaz.

Kütüphane ve Arşivin çalışma süresi

MADDE 18 – (1) Kütüphane TBMM Genel Kurul toplantısı olduğu günlerde Genel Kurulun bitimine kadar, Genel Kurulun olmadığı günlerde ise Kurum mesai saatleri arasında açıktır. (2) Arşiv, Kurumun mesai saatleri arasında açıktır.

Ödünç verme

MADDE 19 – (1) Eserler, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (f) bendi dışında kalan kullanıcılara ödünç verilebilir. Ancak aynı maddenin (d) ve (e) bentlerinde yer alanların ödünç alabilmesi bağlı olduğu kurumun yazılı taahhüdüne bağlıdır. Ödünç verme süresi otuz gündür. Bu süre en çok bir defa uzatılabilir. İstek olması durumunda süre dolmadan da geri istenebilir. Süresi dolan eserler iade edilmedikçe yeniden ödünç verilemez. Ancak, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine girenlerin yeniden ödünç alabilmeleri Kurul Başkanının iznine bağlıdır.

Ödünç verilemeyecek eserler

MADDE 20 – (1) Ansiklopedi, sözlük, atlas ve benzeri danışma kaynakları, süreli yayınlar, yazma ve nadir basma eserler ile mikrofilmler Kütüphane dışına ödünç verilemez.

Gününde iade edilmeyen eserler

MADDE 21 – (1) Ödünç alınan eserlerin herhangi bir şekilde zarar verilmeden zamanında iadesi esastır. Ödünç alınıp süresinde iade edilmeyen eserler için ilgiliye yazı ile hatırlatmada bulunulur ve on beş gün içinde iade edilmesi istenir. Buna rağmen iade edilmeyen eserler için Kurul, eserin piyasadan temin edilmesine ve bedelinin ilgiliden tahsiline karar verir. (2) Piyasadan temini mümkün olmayan eser için, eserin rayiç bedelinin beş katı miktar borç olarak Kurulca belirlenir. Eserin rayiç bedelinin tespitinde aynı dönemde basılmış benzer nitelikteki eserin fiyatı emsal alınır. (3) Borcun tahsiline ilişkin yazı, milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlarla ilgili olarak Kurul Başkanı tarafından TBMM Başkanlığına, diğerleriyle ilgili olarak Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı tarafından TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine gönderilir. (4) Borç, ödenmediği takdirde milletvekillerinin ödeneklerinden, Kurumda istihdam edilen personelin maaşlarından kesilir. Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlarla ilgili işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca, TBMM içinde görev yapan diğer kurumların personeli ile ilgili işlemler bağlı olduğu birimin yöneticisi tarafından yerine getirilir. (5) Borcun tahsilinden sonra eserin demirbaş kaydı silinir.

Mikrofilm ve dijital çoğaltma

MADDE 22 – (1) Fotokopi, mikrofilm ve dijital çoğaltma hizmetleri Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına ait kaynaklara münhasır olmak üzere bedeli karşılığı verilir. (2) Kullanıcıların, süreli yayınlarda belirledikleri yazılar kopyalanarak verilir. (3) Kullanıcı talebi olarak bir eserin tamamı, süreli yayınlara ait koleksiyonun tamamı ya da bir bölümünün kopyası yapılamaz. (4) Maliyet dikkate alınarak kopyalama ve diğer baskı ücretleri Kütüphane ve Arşiv Kurulu tarafından belirlenir.

Kütüphaneden ilişik kesme

MADDE 23 – (1) Kurumda istihdam edilen personel görevinden ayrıldığı takdirde Kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu konudaki düzenlemeleri İnsan Kaynakları Başkanlığı yapar.

Özel izinle hizmete sunulacaklar

MADDE 24 – (1) Mikrofilm ya da elektronik kopyası bulunan süreli yayınlar ile yazma ve nadir basma eserlerin orijinallerinin hizmete sunulması, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanının iznine bağlıdır.