E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ŞAHİN (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1962 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 34 420:421
2 Söz Alanlar İHSAN DOĞRAMACI (ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADINA) : Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa ek kanun taşansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
3 39 43
3 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : 1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkında Millet Meclisine kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadî İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
3 44 189
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARI) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 7 271 296
5 Söz Alanlar ALAADDİN ERKMEN (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI) : İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 8 324:325
6 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
8 35 411
7 Söz Alanlar A. ALİ HEMEN (SAYIŞTAY BAŞKAN VEKİLİ) : Temsilciler Meclisi eski üyesi Remziye Batırbaygil'in Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 2.9.1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
10 51 414
8 Söz Alanlar AKİL KİTAPÇI (ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ) : Köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendİrilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
14 102 77: 80
9 Söz Alanlar DERVİŞ GILAVA (YÜKSEK MURAKABE KURULU BAŞKANI) : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi
15 124 554
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
17 20 35
11 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (DPT MÜSTEŞARI) : 1964 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
18 35 164 170:177
12 Söz Alanlar RIZA TULĞAY (MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE GENEL MÜDÜRÜ) : 1964 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 43 1068
13 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SOYKAN (İŞÇİ SİGORTALARI UMUM MÜDÜRÜ) : Sosyal Sigortalar Kanunu münasebetiyle
19 51 289:291 299 301:302 311 314
19 52 384 392:393 401 408 493 496
14 Söz Alanlar ARİF ARIKAN (MALİYE BAKANLIĞI VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI) : Danıştay kanunu tasarısı münasebetiyle
19 62 873:874
15 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : Danıştay Kanunu münasebetiyle
20 68 300
16 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : Harçlar kanunu tasarısı münasebetiyle
20 70 457:458 482
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
17 Söz Alanlar AHMET BOYACIOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
22 14 357 392
18 Söz Alanlar HASAN ŞÜKRÜ ADAL (DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI) : Devlet Personeli Sendikası Kanunu münasebetiyle
25 51 432:435 438:444
19 Söz Alanlar SABAHATTİN TEOMAN (SANAYİ DAİRESİ BAŞKANI) : Mîllî Prodüktivite Merkezi Kuruluş kanunu tasarısı münasebetiyle
25 52 477
20 Söz Alanlar NUSRET FİŞEK (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI) : Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısı münasabetiyle
26 55 127 173 212:213 218 220
21 Söz Alanlar GAZENFER SÖNMEZ (İLLER BANKASI UMUM MÜDÜR MUAVİNİ) : İller Bankası Kanunun 2. maddesine bir fıkra ve kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 69 705:706 710
22 Söz Alanlar NECATİ ÜNSAL (TARIM BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ) : Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla değişik 35. maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
26 69 715
23 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 70 731
24 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 70 739:740
25 Söz Alanlar RAHMİ TUNCAGİL (SÜMERBANK GENEL MÜDÜRÜ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu münasebetiyle
28 89 193 201:203 214:215
26 Söz Alanlar CEMAL KÖSTEM (SEKA GENEL MÜDÜRÜ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu münasebetiyle
28 90 235 238
27 Söz Alanlar AKİL KİTAPÇI (ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 94 514 520
28 Söz Alanlar HALİT TAŞÇIOĞLU (HALK BANKASI GENEL MÜDÜRÜ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
28 94 521:522
29 Söz Alanlar ALİ ULUBAY (KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI GENEL MÜDÜRÜ) : TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle.
28 94 471:480
30 Söz Alanlar ZİYA SELIŞIK (MİLLİ İSTİHBARAT BAŞKANI) : Millî İstihbarat kanunu tasarısı münasebetiyle
28 98 637:639 702
31 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : Uzman Jandarma Kanunu münasebetiyle
29 103 210
32 Söz Alanlar HASAN ŞÜKRÜ ADAL (DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI) : Devlet Memurları Kanunu münasebetiyle
30 113 203:210 214
30 114 231:233 236:239 241:242 251:253 259:260 262:264 266 268:274 278:279 281 283
30 115 307:309 311:313 316:320 324:325 337:340 348 352 358 369 375:376
33 Söz Alanlar MELİH AKBİL (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : TBMM Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun münasebetiyle
30 117 475:476
34 Söz Alanlar AHMET DEMİR (EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ) : Toplum zabıtası kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle.
30 117 481
35 Söz Alanlar KAYA UĞURER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun münasebetiyle.
30 118 547
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
36 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI ADINA) : 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle
31 23 316
37 Söz Alanlar MEHMET KARABÖCEK (SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ) : Sayıştay kanun teklifi münasebetiyle
34 51 405
38 Söz Alanlar AHMET KERSE (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ BAŞKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli kanunu tasarısı münasebetiyle
34 55 731
39 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : 13.7.1966 tarihli ve 6802 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
35 63 523 526:528 561
40 Söz Alanlar GALİP ESMER (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
36 80 102:103
41 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
36 98 571
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
42 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜ) : İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı münasebetiyle
37 11 358:359
43 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜ) : Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun münasebetiyle
37 11 346
44 Söz Alanlar ALİ RIZA ÖZGÜÇ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun ve buna ek 19.9.1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16.2.1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
40 56 157 159
45 Söz Alanlar TURGUT ÖZEL (DPT MÜSTEŞARI) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânı münasebetiyle
41 70 376
46 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ) : Hacetepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
42 80 155
47 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ) : 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle
42 82 211 213
48 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ) : Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek proseför, öğretmen, öğretim görevlileri ve asistanlarla diğer personele verilecek ek ücret kanunu teklifi münasebetiyle
42 86 559:560
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
49 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5. maddesinin tadiline dair kanun teklifi münasebetiyle
44 10 244:245
50 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı Kesinhesap kanun tasarısı münasebetiyle
44 10 257
51 Söz Alanlar DOĞAN ULUSOY (MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) : 1967 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 29 755
52 Söz Alanlar NECDET TANER (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1968 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 32 1206
53 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
47 56 220
54 Söz Alanlar ORHAN SEZAİ OKAN (EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRÜ) : Emekli Sandığı, Emek Sinema Limited Şirketi, Emek İşletme Limited Şirketi, Ankara İmar ve Emlâk İşletmesi AŞ'nin 1964, 1965 ve 1966 yılları hesap neticeleri münasebetiyle
48 67 115
55 Söz Alanlar MUZAFFER DENTEŞ (YEM SANAYİİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ) : Yem Sanayii TAŞ ile Aksaray Azmi Millî, Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii, Güney Doğu Sanayii Ticaret, Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret, Kauçuk Sanayi TAŞ 1964, 1965, 1966 yılları hesap neticeleri hakkında
48 68 190
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
56 Söz Alanlar GALİP ESMER (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ) : 4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
49 16 504:505
57 Söz Alanlar ERKAN BENER (HAZİNE MÜŞAVİRİ) : Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi münasebetiyle
52 51 619 624 626:627
58 Söz Alanlar HALUK SAYINSOY (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ) : Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi münasebetiyle
52 51 624 626:627
59 Söz Alanlar AHMET ÜSTÜNOĞLU (SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI MUAVİNİ) : 7402 sayılı Sıtmanın imhası hakkındaki kanuna ek, Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin intibakları hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
52 52 670:671 675:676
60 Söz Alanlar HÜSEYİN GEZER (TATBİKİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ MÜDÜRÜ) : Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı münasebetiyle
53 55 209
61 Söz Alanlar TURHAN AYVALI (TİCARET BAKANLIĞI MURAKABE HEYETİ BAŞKANI) : Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle
53 59 378
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
62 Söz Alanlar NEJAT TANIR (MALİYE BAKANLIĞI ADINA) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
56 35 715
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
63 Söz Alanlar YAVUZ KONNOLU (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ) : Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
66 99 523:524 526 541:542 556 559:560
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
64 Söz Alanlar TURGUT KILIÇER (MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRÜ) : 13.7.1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahalli İdare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle.
3 38 677:678
65 Söz Alanlar ŞEVKET EKER (NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ) : Nüfus kanunu tasarısı münasebetiyle
4 41 17 23 24 28 30
66 Söz Alanlar AVNİ CELAL ŞARDAN (EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜR MUAVİNİ) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici üç madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
4 55 427
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
67 Söz Alanlar OĞUZ GÖKMEN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜŞAVİRİ BÜYÜKELÇİ) : Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin Onaylanması hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi münasebetiyle
7 7 207:208
68 Söz Alanlar ORHAN ERBUĞ (EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ) : 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
7 11 335
69 Söz Alanlar ORHAN ÇEVİK (TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRÜ) : Toptancı halleri kanunu teklifi münasebetiyle
7 16 551 552
70 Söz Alanlar NAZMİ YILDIZ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM GENEL MÜDÜRÜ) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi münasebetiyle
7 17 609 616
71 Söz Alanlar MEHMET ÖNDER (BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI) : Atatürk Akademisi kanunu tasarısı münasebetiyle
10 54 654 684
72 Söz Alanlar MEHMET ÖNDER (BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI) : Eski Eserler kanunu tasarısı münasebetiyle.
10 56 733 735
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
73 Söz Alanlar SABAHATTİN SAYIN (DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜR MUAVİNİ) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
13 33 615
74 Söz Alanlar NİHAT TEZER (MALİYE BAKANLIĞI MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
13 33 601 602 617
75 Söz Alanlar MUSTAFA ÖZKAYA (MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRİ) : Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
14 50 361
76 Söz Alanlar SEVİM TUNÇ (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRİ) : Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun teklifi münasebetiyle
14 50 361
77 Söz Alanlar MUSTAFA KENANOĞLU (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜŞAVİRİ BÜYÜKELÇİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları arasındaki deniz hudut hattının tespiti hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
17 74 325
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
78 Söz Alanlar FUAT BAYRAMOĞLU (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : Cumhurbaşkanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 31 178
79 Söz Alanlar OSMAN BAŞMAN (EMLAK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında emlâk sorunlarının çözümlenmesine dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
27 40 32
80 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
28 62 83
81 Söz Alanlar KEMAL SAVAŞ (MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ) : 17.3.1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
28 63 119
82 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 1 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
28 80 551
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
83 Söz Alanlar NECDET SEÇKİNÖZ (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI) : Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
29 27 680 681
84 Söz Alanlar FUAT BAYRAMOĞLU (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : Cumhurbaşkanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 29 213
85 Söz Alanlar GALİP ESMER (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
30 30 447
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
86 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLANLAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ) : Adli Tıp Kurumları Kanun Tasarısı münasebetiyle.
44 17 384 388 389 392 393
87 Söz Alanlar HALUK BAYÜLKEN (ÜMİT HALUK BAYÜLKEN) (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : Cumhurbaşkanlığı 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 29 152:154
88 Söz Alanlar CAHİT EREN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : 1980 yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 29 158
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
89 Söz Alanlar MUZAFFER BAŞKAYNAK (TUĞGENERAL) (HUKUK İŞLERİ KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI) : 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31. maddesinin (A) bendi ile 49. ve ek geçici 14. maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112. maddesinin 3. fıkra (d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
33 70 186