DÖNEM: 23                           CÝLT: 1                              YASAMA YILI: 1

 

 

 

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

TUTANAK DERGÝSÝ

 

 

10’uncu Birleþim

4 Eylül 2007 Salı

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÝ

 II. - GELEN KÂÐITLAR

III. - BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Baş­kan Ve­ki­li Nev­zat Pak­di­l’­in, ye­ni­den Baş­kan Ve­ki­li se­çil­me­si do­la­yı­sıy­la te­şek­kür ko­nuş­ma­sı

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Ateş ve 27 mil­let­ve­ki­li­nin, ba­sın-si­ya­set iliş­ki­le­ri ve ba­sın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (8/1)

2.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Al­gan Ha­ca­loğ­lu ve 19 mil­let­ve­ki­li­nin, iş­siz­lik so­ru­nu ve İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’­nun da­ha et­kin kul­la­nı­mı ko­nu­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/2)

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın, Er­me­ni id­di­a­la­rı­na yö­ne­lik gö­rüş ve has­sa­si­ye­ti­mi­zi AB­D’­li mu­ha­tap­la­rı­na ak­tar­mak ve ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak üze­re bir par­la­men­ter he­ye­tin Va­şing­to­n’­a gön­de­ril­me­si­ne iliş­kin öne­ri­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü­ne iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/10)

2.- Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Bü­yü­k’­ün, 27-28 Ha­zi­ran 2007 ta­rih­le­rin­de Avus­tur­ya­’­ya yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ilı­ca­lı­’­nın da iş­ti­rak et­me­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık tez­ke­re­si (3/11)

IV.- SE­ÇİM­LER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1.- Ana­ya­sa; Ada­let; Millî Sa­vun­ma; İçiş­le­ri, Dı­şiş­le­ri; Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor; Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm; Çev­re; Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler; Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri; Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji; Di­lek­çe; Plan ve Büt­çe; Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri, İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me; Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yon­la­rı­na üye se­çi­mi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 15.00'te açýldý.

 

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun Prog­ra­mı gö­rü­şül­dü.

 

An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li De­niz Bay­kal,

İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu;

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, ko­nuş­ma­sın­da, şahıs­la­rı­na sa­taş­tı­ğı id­di­a­sıy­la bi­rer açık­la­ma­da bu­lun­du­lar.

 

Gü­ven oy­la­ma­sı­nın, Ana­ya­sa­’­nın 110’un­cu, İç Tü­zü­k’­ün 124’ün­cü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, gö­rüş­me­le­rin bi­ti­min­den bir tam gün geç­tik­ten son­ra ya­pı­la­bi­le­ce­ği açık­lan­dı.

 

4 Ey­lül 2007 Sa­lı gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­me 19.06’da son ve­ril­di.

 

 

 

 

 

 

Kök­sal TOP­TAN

 

 

 

Baş­kan

 

 

 

 

 

 

Yu­suf COŞ­KUN

 

Ca­nan CAN­DE­MİR ÇE­LİK

 

Bin­göl

 

Bur­sa

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.: 6

II.- GELEN KÂGITLAR

4 Eylül 2007 Salı

 

Ge­nel Gö­rüş­me Öner­ge­si

 

1.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz ATEŞ ve 27 Mil­let­ve­ki­li­nin, ba­sın-si­ya­set iliş­ki­le­ri ve ba­sın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da Ana­ya­sa­nın 98 in­ci, İçtü­zü­ğün 102 ve 103 ün­cü mad­de­le­ri uya­rın­ca bir ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (8/1) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

 

Mec­lis Araş­tır­ma­sı Öner­ge­si

 

1.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Al­gan HA­CA­LOĞ­LU ve 19 Mil­let­ve­ki­li­nin, iş­siz­lik so­ru­nu ve İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­nun da­ha et­kin kul­la­nı­mı ko­nu­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98 in­ci ve İçtü­zü­ğün 104 ve 105 in­ci mad­de­le­ri uya­rın­ca bir Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/2) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 29/8/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ey­lül 2007 Sa­lı

Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­a­ti: 15.03

BAŞ­KAN : Baş­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DİL

KÂTİP ÜYE­LER: Ca­nan CAN­DE­MİR ÇE­LİK (Bur­sa), Mu­rat ÖZ­KAN (Gi­re­sun)

BAŞ­KAN – Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 10’un­cu Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

III. - BAÞ­KAN­LI­ÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUÞ­LA­RI

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Baş­kan Ve­ki­li Nev­zat Pak­di­l’­in, ye­ni­den Baş­kan Ve­ki­li se­çil­me­si do­la­yı­sıy­la te­şek­kür ko­nuş­ma­sı

BAŞ­KAN – Top­lan­tı­ya geç­me­den ön­ce, 22 Tem­muz se­çim­le­rin­de mil­le­ti­mi­zin ira­de­siy­le se­çi­lip bu­ra­ya gel­miş olan bü­tün mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­ma 23’ün­cü Dö­nem içe­ri­sin­de­ki ya­sa­ma fa­a­li­yet­le­rin­de ba­şa­rı­lar te­men­ni edi­yo­rum, ba­şa­rı­lı bir ya­sa­ma yı­lı ge­çir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum. Biz­le­rin se­çi­min­de gös­ter­di­ği­niz gü­ven için de bü­tün Ge­nel Ku­ru­la şük­ran­la­rı­mı, say­gı­la­rı­mı arz edi­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı var­dır, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

Ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­na iliş­kin bir öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Ateş ve 27 mil­let­ve­ki­li­nin, ba­sın-si­ya­set iliş­ki­le­ri ve ba­sın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (8/1)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ulu­sal dü­zey­de gün­lük ya­yın ya­pan ga­ze­te­le­rin yö­ne­tim ve kö­şe ya­zar­la­rı­na kar­şı son dö­nem­de Baş­ba­kan ve ik­ti­dar odak­la­rı ta­ra­fın­dan bir sin­dir­me ope­ras­yo­nu uy­gu­lan­mak­ta­dır. "İkti­dar uy­gu­la­ma­la­rı­na ye­te­ri ka­dar yer ver­me­di­ği" dü­şü­nü­len ga­ze­te yö­ne­tim­le­ri­ne el çek­ti­ril­mek­te, Baş­ba­ka­nın be­ğen­me­di­ği kö­şe ya­zar­la­rı iş­siz kal­mak­ta­dır. Bun­lar­la ye­tin­me­yen Baş­ba­kan dü­şün­ce­si­ne ka­tıl­ma­dı­ğı kö­şe ya­zar­la­rı­na "ül­ke­yi terk edin" teh­di­din­de bu­lun­mak­ta­dır.

Bu uy­gu­la­ma­lar ışı­ğın­da İkti­dar-Ba­sın iliş­ki­le­ri­ni TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da ele al­mak üze­re, Ana­ya­sa'nın 98, İçtü­zük'ün 102 ve 103. mad­de­le­ri uya­rın­ca Ge­nel Gö­rüş­me açıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la.

1- Yıl­maz Ateş                              (An­ka­ra)

2- Ali Ars­lan                                 (Muğ­la)

3- Şahin Men­gü                             (Ma­ni­sa)

4- Atil­la Kart                                 (Kon­ya)

5- Tan­sel Ba­rış                              (Kırk­la­re­li)

6- Dur­du Öz­bo­lat                          (Kah­ra­man­ma­raş)

7- Nes­rin Bay­tok                           (An­ka­ra)

8- Gü­rol Er­gin                               (Muğ­la)

9- Fev­zi To­puz                              (Muğ­la)

10- Erol Tı­nas­te­pe                          (Er­zin­can)

11- Bil­gin Pa­ça­rız                           (Edir­ne)

12- Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan            (Bur­dur)

13- Fa­ik Öz­trak                              (Te­kir­dağ)

14- Ali İhsan Kök­türk                    (Zon­gul­dak)

15- Şev­ket Kö­se                             (Adı­ya­man)

16- Mu­har­rem İnce                         (Ya­lo­va)

17- Te­kin Bin­göl                            (An­ka­ra)

18- Ma­lik Ec­der Öz­de­mir               (Si­vas)

19- Hak­kı Su­ha Okay                     (An­ka­ra)

20- Şük­ran Gül­dal Mum­cu             (İzmir)

21- Ze­ke­ri­ya Akın­cı                        (An­ka­ra)

22- Meh­met Cev­det Sel­vi               (Ko­ca­e­li)

23- Hü­se­yin Ün­sal                         (Amas­ya)

24- Or­han Zi­ya Di­ren                     (To­kat)

25- Ha­luk Koç                                (Sam­sun)

26- Ra­sim Ça­kır                             (Edir­ne)

27- Meh­met Se­vi­gen                      (İstan­bul)

28- Bay­ram Ali Me­ral                    (İstan­bul)

Ge­rek­çe:

Ana­ya­sa­nın 26. mad­de­sin­de dü­şün­ce­yi açık­la­ma ve yay­ma öz­gür­lü­ğü gü­ven­ce al­tı­na alın­mış ve "Ba­sın hür­ri­ye­ti" baş­lık­lı 28 in­ci mad­de­sin­de de "ba­sın hür­dür, san­sür edi­le­mez" hük­mü­ne yer ve­ril­miş­tir. Bun­lar­la bir­lik­te Ana­ya­sa­mız dev­le­te, ba­sın ve ha­ber al­ma hür­ri­yet­le­ri­ni sağ­la­ya­cak ted­bir­le­ri al­ma öde­vi­ni yük­le­miş­tir.

An­cak, son dö­nem­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler, si­ya­si ik­ti­dar ve med­ya­nın içi­ne gir­di­ği iliş­ki açı­sın­dan ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün ze­de­len­di­ği bir sü­re­cin ya­şan­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Bü­yük eko­no­mik kri­zin ar­dın­dan özel­lik­le med­ya-si­ya­set-ti­ca­ret iliş­ki­le­rin­de bü­yük dö­nü­şüm ya­şan­ma­ya baş­la­dı­ğı ya­lın bir ger­çek­tir. Bu ye­ni dö­nem­de med­ya­nın ya­nı sı­ra di­ğer sek­tör­le­re de gir­miş bu­lu­nan med­ya pat­ron­la­rı­nın el­le­rin­de­ki med­ya ku­ru­luş­la­rı­nı TMSF'nin dev­ral­dı­ğı; di­ğer med­ya ku­ru­luş­la­rı­nın ise iş­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri­nin ka­mu oto­ri­te­si­nin ka­rar­la­rı­na ba­ğım­lı kı­lın­dı­ğı bir sü­reç ya­şan­ma­ya baş­la­mış­tır.

Do­la­yı­sıy­la bu ye­ni ya­pı­da, med­ya si­ya­set iliş­ki­si ye­ni bir yö­rün­ge­ye otur­muş; Baş­ba­kan 3 Ni­san 2005 ta­ri­hin­de ver­di­ği bir de­meç­te, ken­di­sin­den ga­ze­te­ci ola­rak ran­de­vu alıp, ara­cı­lık ya­pan­la­rın var­lı­ğı­nı biz­zat iti­raf et­miş­tir. Bu iti­raf med­ya­nın için­de bu­lun­du­ğu du­ru­mu ser­gi­le­di­ği gi­bi, Baş­ba­ka­nın ken­di­si­ne iş ta­ki­bi için ge­len­le­rin kim­lik­le­ri­ni açık­la­ma­ma­sı açı­sın­dan, si­ya­si ik­ti­da­rın bu du­ru­mu med­ya­ya şan­taj un­su­ru ola­rak kul­lan­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Bun­lar­la bir­lik­te si­ya­si ik­ti­da­ra ya­kın olan ve hal­kın pa­ra­sı­nı gasp eden hol­ding­ler­le ara­sın­da pa­ra iliş­ki­si bel­ge­le­nen ya­yın ku­ru­luş­la­rı­na her­han­gi bir in­ce­le­me baş­la­tıl­maz iken, si­ya­si ik­ti­dar­la pa­ra­lel dü­şün­me­yen ya­yın ku­ru­luş­la­rı üze­rin­de çe­şit­li ka­mu ku­rum­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ya­sal bo­yu­tu aşa­cak öl­çü­de baş­la­tı­lan in­ce­le­me­ler med­ya­ya yö­nel­ti­len bas­kı­la­rın bir baş­ka ör­ne­ği­ni oluş­tur­mak­ta­dır.

Star Gru­buy­la baş­la­yıp Sa­bah Gru­buy­la de­vam eden med­ya ku­ru­luş­la­rı­nın TMSF'na dev­re­dil­me­si so­nu­cun­da si­ya­si ik­ti­dar­la pa­ra­lel dü­şün­me­yen bir­çok ba­sın ça­lı­şa­nı­nın iş­le­rin­den ol­du­ğu bir sü­reç ya­şan­mış­tır. Bu sü­reç­te med­ya ça­lı­şan­la­rı­nın bir bö­lü­mü işin­den olur­ken ça­lış­ma­ya de­vam eden­le­rin üze­rin­de ku­ru­lan bas­kı­lar oto­san­sür ol­gu­su­nun ya­şan­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir.

Sa­bah Gru­bun­da, Baş­ba­ka­nın Ba­sın Söz­cü­sü­nün di­rek­tif­le­ri ile ga­ze­te man­şe­ti­ni be­lir­len­me­si­ne di­re­nen ba­şa­rı­lı Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Fa­tih Al­tay­lı gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­mış, Meh­met Bar­las ve Yıl­maz Öz­dil'in işi­ne son ve­ril­miş­tir.

Yi­ne adı Hür­ri­yet Ga­ze­te­si ile öz­deş­leş­miş kö­şe ya­za­rı Emin Çö­la­şan ga­ze­te­den çı­ka­rıl­mış, bu­nun­la da ye­ti­nil­me­ye­rek si­ya­si ik­ti­da­rı eleş­ti­ren di­ğer bir ba­şa­rı­lı kö­şe ya­za­rı için Baş­ba­kan ka­mu­o­yu önün­de de­mok­ra­si ile bağ­daş­ma­ya­cak ifa­de­ler içe­ren açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tur.

Baş­ba­ka­nın, se­çim­le­rin ar­dın­dan, 21 Ağus­tos 2007 ta­ri­hin­de ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da, Sa­yın Be­kir Coş­kun için kul­lan­dı­ğı; "Ba­zı­la­rı çı­kıp, 'be­nim cum­hur­baş­ka­nım ola­maz' gi­bi ifa­de­ler de kul­la­nı­yor. Onu di­ye­bi­len in­sa­nın ön­ce Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğın­dan çık­ma­sı la­zım. Git ne­re­de ki­mi is­ti­yor­san seç. Çün­kü cum­hur­baş­ka­nı kim olur­sa ol­sun he­pi­mi­zin cum­hur­baş­ka­nı­dır. Se­nin de­ğil­se o za­man çık bu­ra­nın va­tan­daş­lı­ğın­dan." şek­lin­de­ki ifa­de­ler med­ya-si­ya­set iliş­ki­le­ri­nin bu ye­ni dö­nem­de otur­du­ğu ek­se­ni gös­ter­me­si açı­sın­dan çok önem­li­dir. Baş­ba­kan bu tav­rıy­la ay­nı za­man­da yüz­bin­ler­ce oku­ru olan bir kö­şe ya­za­rı­nı ka­ran­lık güç­le­re he­def gös­ter­miş­tir.

Bu dü­şün­ce­nin de­mok­ra­si­ler­de ye­ri yok­tur. "Ya sev, ya terk et!" an­la­mı­na ge­len bu dav­ra­nış şek­li de­mok­ra­tik de­ğil, ol­sa ol­sa fa­şist yö­ne­tim­ler­de olur. Baş­ta Ab­di İpek­çi, Uğur Mum­cu, Bah­ri­ye Üçok, Çe­tin Emeç, Mu­am­mer Ak­soy, Tu­ran Dur­sun ve Ah­met Ta­ner Kış­la­lı ol­mak üze­re fa­i­li meç­hul ci­na­ye­te kur­ban gi­den ba­sın ve de­mok­ra­si şehit­le­ri­miz ben­zer dü­şün­ce­le­rin so­nu­cu kat­le­dil­di­ler. Ba­zı çev­re­le­rin he­def gös­ter­me­si so­nu­cun­da Da­nış­tay sal­dı­rı­sı ya­şan­dı, Mus­ta­fa Yü­cel Öz­bil­gin kat­le­dil­di. Bu ül­ke­yi terk et­me­si is­te­nen Be­kir Coş­kun da sal­dı­rı­ya uğ­rar ise bu­nun so­rum­lu­su kim ola­cak­tır?

Ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün, ba­sın emek­çi­le­ri­nin ve de­mok­ra­si­nin da­ha faz­la tah­ri­ba­ta uğ­ra­ma­ma­sı için ko­nu­nun bir ge­nel gö­rüş­me ile TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da ele alın­ma­sı bir zo­run­lu­luk ha­li­ne gel­miş­tir.

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge gün­dem­de ye­ri­ni ala­cak ve ge­nel gö­rüş­me açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön gö­rüş­me, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin bir öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

2.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Al­gan Ha­ca­loğ­lu ve 19 mil­let­ve­ki­li­nin, iş­siz­lik so­ru­nu ve İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’­nun da­ha et­kin kul­la­nı­mı ko­nu­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/2)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ül­ke­mi­zin en önem­li sos­yo-eko­no­mik so­ru­nu olan "iş­siz­lik" ol­gu­su, gü­nü­müz­de top­lum­sal bu­na­lım nok­ta­sı­na tır­man­mış bu­lun­mak­ta­dır. Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ta­ra­fın­dan en son ola­rak açık­la­nan Ma­yıs 2007 dö­ne­mi iş­gü­cü is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re, res­mi iş­siz­lik ora­nı Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yüz­de 8,9 ola­rak ilan edil­miş­tir.

An­cak TÜ­İK, iş­siz­lik ve iş­gü­cü he­sap­la­ma­la­rın­da "iş ara­ma­yan an­cak iş­ba­şı yap­ma­ya ha­zır olan" ke­sim ile "mev­sim­lik ça­lı­şan­lar" ola­rak ni­te­len­di­ri­len grup­la­rı "top­lam iş­gü­cü­ne", do­la­yı­sıy­la "top­lam iş­siz­ler" ra­ka­mı içi­ne da­hil et­me­mek­te­dir. Bu­nun so­nu­cun­da da, res­mi iş­siz­lik ra­kam­la­rı, iş­siz­lik ger­çe­ği­ni çar­pıt­mak­ta ve giz­le­mek­te, "so­kak­ta­ki iş­siz­lik" ola­rak da ni­te­len­di­ri­len ger­çek iş­siz­lik ora­nı­nın an­cak yak­la­şık ya­rı­sı­nı gös­ter­mek­te­dir. Ya­ni ül­ke­miz­de "ger­çek iş­siz­lik", açık­la­na­nın en az iki ka­tı, ya­ni yüz­de 15,8 dü­ze­yin­de­dir.

Özel­lik­le genç­le­ri­miz açı­sın­dan du­rum da­ha da va­him­dir. Eko­no­mik ve sos­yal kal­kın­ma­nın iti­ci gü­cü­nü oluş­tu­ran, ge­le­ce­ği­mi­zi tes­lim ede­ce­ği­miz genç­le­ri­mi­zin fi­i­len yak­la­şık üç­te bi­ri iş­siz­lik­le bo­ğuş­mak­ta­dır.

Di­ğer ta­raf­tan, prim tah­si­li­ne Ha­zi­ran 2000'de baş­la­yan, Mart 2002'den bu ya­na da si­gor­ta­lı iş­siz­le­re iş­siz­lik öde­me­si ger­çek­leş­ti­ren ve bu sü­reç­te yak­la­şık 850 bin ki­şi­nin ya­rar­lan­dı­ğı İş­siz­lik Si­gor­ta Fo­nu ise, ül­ke­miz­de iş­siz­li­ğin ya­rat­mak­ta ol­du­ğu so­run­la­ra des­tek ama­cıy­la de­ğil, ağır­lık­lı ola­rak ka­mu açık­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ve Ha­zi­ne'nin kay­nak ih­ti­ya­cı­na des­tek amaç­lı kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Son ve­ri­ler iti­ba­riy­le, ül­ke­miz­de res­mi ola­rak 2 mil­yon 265 bin, fi­i­li ola­rak ise 4 mil­yon 365 bin ki­şi olan top­lam iş­siz­le­rin ha­len sa­de­ce yak­la­şık 120 bi­ni fon­dan ya­rar­la­na­bil­mek­te­dir.

İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu'nun top­lam ge­lir­le­ri 2007 Tem­muz so­nu iti­ba­riy­le 29.004 mil­yar YTL'dir. Fon ge­lir­le­rin­den iş­siz­lik si­gor­ta­sı, üc­ret ga­ran­ti fo­nu dü­şül­me­si­nin ar­dın­dan Fon'un top­lam var­lı­ğı 27 mil­yar 623 mil­yon YTL'dir.

An­cak, şim­di­ye ka­dar fon ge­lir­le­ri­nin sa­de­ce yüz­de 4,8'inin gö­rev kap­sa­mın­da­ki iş­ler için kul­la­nıl­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. İş­siz­lik si­gor­ta­sı gi­der­le­ri 1 mil­yar 374 mil­yon YTL, üc­ret ga­ran­ti fo­nu gi­de­ri de 7 mil­yon 426 bin YTL ol­mak üze­re Fon'un Tem­muz 2007 so­nu­na ka­dar, gö­rev kap­sa­mın­da­ki iş­ler için yap­tı­ğı har­ca­ma sa­de­ce 1,381 mil­yar YTL'dir.

İş­siz­lik Si­gor­ta Fo­nu­nun ama­cı­na uy­gun ya­pı­ya dö­nüş­tü­rül­me­si, fon­da bi­ri­ken kay­na­ğın iş­siz­lik­le mü­ca­de­le­de et­kin ola­rak kul­la­nı­mı ive­di­lik­le sağ­lan­ma­lı­dır.

Bi­lin­di­ği gi­bi, 4447 Sa­yı­lı Ka­nun­la ku­rul­muş bu­lu­nan İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu kap­sa­mın­da iş­siz­lik öde­ne­ği alan si­gor­ta­lı iş­siz­le­re;

• İş­gücü pi­ya­sa­sı ve mes­le­ki eği­tim ala­nın­da da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ril­me­si,

• Mes­lek ge­liş­tir­me, edin­dir­me ve ye­tiş­tir­me eği­ti­mi ve­ril­me­si,

• Ye­ni bir iş bul­ma­la­rın­da yar­dım­cı olun­ma­sı,

ön­gö­rül­mek­te­dir. Oy­sa bu hiz­me­tin ha­len son de­re­ce ye­ter­siz bir dü­zey­de ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.

Di­ğer yan­dan, mev­cut mev­zu­a­ta gö­re, gün­lük iş­siz­lik öde­ne­ği­nin, si­gor­ta­lı­nın son dört ay­lık pri­me esas ka­zanç­la­rı­nın dik­ka­te alı­na­rak, bu­lu­na­cak gün­lük or­ta­la­ma net ka­zan­cı­nın yüz­de el­li­si ola­rak he­sap edil­me­si, an­cak hiç­bir şekil­de net as­ga­ri üc­re­ti aş­ma­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir. Bu, AB-15 ül­ke­le­ri için­de en dü­şük dü­zey­dir. Ül­ke­miz­de iş­siz­li­ğin yıl­lar­dır re­kor dü­zey­le­re tır­man­mış ve ade­ta kro­nik bir ya­pı­ya dö­nüş­müş ol­ma­sı, ül­ke­miz­de­ki bu uy­gu­la­ma­yı son de­re­ce ye­ter­siz kıl­mak­ta­dır.

Bu ne­den­ler­le,  İş­siz­lik Si­gor­ta­sı öde­me­le­ri­ne hak ka­zan­ma ko­şul­la­rı­nın ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı­nın, öde­me ta­ban ve ta­va­nı­nın yük­sel­til­me­si­nin, öde­me­le­rin da­ha uzun sü­re­li ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­nın ko­şul­la­rı ye­ni­den ir­de­len­me­li­dir.

Kı­sa­ca, hem bu hu­su­sun, hem Fon'un de­ğer­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin 2004/7753 sa­yı Ba­kan­lar Ku­ru­lu yö­net­me­li­ği ku­ral­la­rı­nın bu doğ­rul­tu­da ye­ni­den ele alın­ma­sı, hem de Fon'un, Ha­zi­ne­ye kay­nak oluş­tur­ma ye­ri­ne, ül­ke­miz­de is­tih­da­mın ar­tı­rıl­ma­sı, iş­siz­li­ğin azal­tıl­ma­sı doğ­rul­tu­sun­da da­ha et­kin ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si, "ka­mu ya­ra­rı­na ge­çi­ci iş­le­rin ya­ra­tıl­ma­sı" da­hil ak­tif iş­gü­cü prog­ram­la­rı­nın uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı, TÜ­İK ta­ra­fın­dan ka­mu­o­yu­na açık­la­nan iş­siz­lik­le il­gi­li ve­ri­le­rin da­ha gü­ve­ni­lir, ger­çek­le­ri yan­sı­tan ya­pı­ya dö­nüş­tü­rül­me­si hu­sus­la­rı­nın kap­sam­lı bir şekil­de in­ce­len­me­si ve ir­de­len­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Bu se­bep­ler­le; Ana­ya­sa­mı­zın 98., İçtü­zü­ğün 104. ve 105. Mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce ül­ke­miz­de da­ha çok is­tih­dam ya­ra­tı­la­bil­me­si, iş­siz­li­ğin azal­tı­la­bil­me­si, İş­siz­lik Fo­nu'nun bu ko­nu­lar­da da­ha et­kin ola­rak kul­la­nı­mı ve Fon'dan iş­siz­le­re da­ha çok des­tek sağ­la­na­bil­me­si ko­nu­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı için bir Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

1- Al­gan Ha­ca­loğ­lu                               (İstan­bul)

2- Gü­rol Er­gin                                       (Muğ­la)

3- Ali İhsan Kök­türk                             (Zon­gul­dak)

4- En­sar Öğüt                                         (Ar­da­han)

5- Ya­şar Ağ­yüz                                      (Ga­zi­an­tep)

6- Hü­se­yin Ün­sal                                   (Amas­ya)

7- Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan                      (Bur­dur)

8- Or­han Zi­ya Di­ren                               (To­kat)

9- Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya              (Bar­tın)

10- Gök­han Dur­gun                               (Ha­tay)

11- Fev­zi To­puz                                     (Muğ­la)

12- Me­tin Ari­fa­ğa­oğ­lu                           (Art­vin)

13- Erol Tı­naz­te­pe                                  (Er­zin­can)

14- Ma­lik Ec­der Öz­de­mir                       (Si­vas)

15- Fa­ik Öz­trak                                      (Te­kir­dağ)

16- Hüs­nü Çöl­lü                                    (An­tal­ya)

17- Mev­lüt Coş­ku­ner                             (Is­par­ta)

18- Ali Ko­çal                                         (Zon­gul­dak)

19- Mu­har­rem İnce                                (Ya­lo­va)

20- Şev­ket Kö­se                                     (Adı­ya­man)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge gün­dem­de ye­ri­ni ala­cak ve Mec­lis araş­tır­ma­sı açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön gö­rüş­me, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tup, oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın, Er­me­ni id­di­a­la­rı­na yö­ne­lik gö­rüş ve has­sa­si­ye­ti­mi­zi AB­D’­li mu­ha­tap­la­rı­na ak­tar­mak ve ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak üze­re bir par­la­men­ter he­ye­tin Va­şing­to­n’­a gön­de­ril­me­si­ne iliş­kin öne­ri­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü­ne iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/10)

                                                                                                           03 Ey­lül 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’­nın, Er­me­ni id­di­a­la­rı­na yö­ne­lik gö­rüş ve has­sa­si­ye­ti­mi­zi AB­D’­li mu­ha­tap­la­rı­na ak­tar­mak ve ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak üze­re bir par­la­men­ter he­ye­tin Va­şing­to­n’­a gön­de­ril­me öne­ri­si, Baş­kan­lık Di­va­nı­’­nın 29 Ağus­tos 2007 ta­rih­li ve 2 Sa­yı­lı Ka­ra­rı ile uy­gun bu­lun­muş­tur.

Anı­lan zi­ya­re­tin ger­çek­leş­ti­ril­me­si hu­su­su Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da 3620 Sa­yı­lı Ka­nu­nu­’­nun 10. Mad­de­si uya­rın­ca Ge­nel Ku­ru­l’­un tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

                                                                                                           Kök­sal Top­tan

                                                                                                Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                                                                                                                 Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Baş­ba­kan­lı­ğın, Ana­ya­sa­’­nın 82’nci mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miş bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tup, oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

2.- Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Bü­yü­k’­ün, 27-28 Ha­zi­ran 2007 ta­rih­le­rin­de Avus­tur­ya­’­ya yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ilı­ca­lı­’­nın da iş­ti­rak et­me­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık tez­ke­re­si (3/11)

                                                                                                              31.8.2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Bü­yü­k’­ün, gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak üze­re 27-28 Ha­zi­ran 2007 ta­rih­le­rin­de Avus­tur­ya­’­ya yap­tı­ğı res­mi zi­ya­re­te Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ilı­ca­lı­’­nın da iş­ti­rak et­me­si uy­gun gö­rül­müş ve bu ko­nu­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı­nın su­re­ti ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ana­ya­sa­nın 82 nci mad­de­si­ne gö­re ge­re­ği­ni arz ede­rim.

                                                                                                    Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

                                                                                                               Baş­ba­kan

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Gün­de­min “Se­çim” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

IV.- SE­ÇİM­LER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1.- Ana­ya­sa; Ada­let; Millî Sa­vun­ma; İçiş­le­ri, Dı­şiş­le­ri; Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor; Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm; Çev­re; Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler; Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri; Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji; Di­lek­çe; Plan ve Büt­çe; Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri, İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me; Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yon­la­rı­na üye se­çi­mi

BAŞ­KAN - Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ko­mis­yon­la­rı­nı­n…

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, Ana­ya­sa­’­nın 82’nci mad­de­si­ne gö­re müs­te­şar yar­dım­cı­sı em­ri­ne na­sıl mil­let­ve­ki­li ve­ri­li­yor? Ana­ya­sa­’­da böy­le bir hü­küm yok efen­dim.

BAŞ­KAN – Eş­lik edi­yor. Ana­ya­sa­’­ya ay­kı­rı bir du­rum yok­tur Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Var efen­dim.

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ko­mis­yon­la­rı­na üye se­çi­mi ya­pa­ca­ğız.

Ko­mis­yon üye­lik­le­ri için si­ya­si par­ti grup­la­rın­ca gös­te­ri­len aday­la­rın lis­te­si­ni, İç Tü­zü­k’­ün 21’in­ci mad­de­si­ne gö­re ay­rı ay­rı oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

Bu­yu­run.

Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                           Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Meh­met Da­niş                                                                                               Ça­nak­ka­le

Mah­mut Dur­du                                                                                             Ga­zi­an­tep

H. Ha­san Sön­mez                                                                                         Gi­re­sun

Hay­dar Ke­mal Kurt                                                                                       Is­par­ta

Gül­dal Ak­şit                                                                                                  İstan­bul

Ay­şe Nur Bah­çe­ka­pı­lı                                                                                   İstan­bul

Bur­han Ku­zu                                                                                                 İstan­bul

Mev­lüt Ak­gün                                                                                               Ka­ra­man

Sa­dık Ya­kut                                                                                                   Kay­se­ri

Ha­san Ka­ra                                                                                                    Ki­lis

Hüs­nü Tu­na                                                                                                   Kon­ya

İsma­il Bi­len                                                                                                   Ma­ni­sa

En­ver Yıl­maz                                                                                                 Or­du

Ay­han Se­fer Üs­tün                                                                                        Sa­kar­ya

Su­at Kı­lıç                                                                                                       Sam­sun

Mus­ta­fa Çe­tin                                                                                                Uşak

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Hak­kı Su­ha Okay                                                                                          An­ka­ra

Ati­la Emek                                                                                                     An­tal­ya

Tur­gut Di­bek                                                                                                 Kırk­la­re­li

Atil­la Kart                                                                                                      Kon­ya

Şahin Men­gü                                                                                                 Ma­ni­sa

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Fa­ruk Bal                                                                                                       Kon­ya

Be­hiç Çe­lik                                                                                                    Mer­sin

Sü­ley­man Nev­zat Kork­maz                                                                           Is­par­ta

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Ay­sel Tuğ­luk                                                                                                 Di­yar­ba­kır

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Bu­yu­run.

Ada­let Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                              Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Ah­met Ay­dın                                                                                                 Adı­ya­man

Ze­ke­ri­ya As­lan                                                                                               Af­yon­ka­ra­hi­sar

İlk­nur İnce­öz                                                                                                  Ak­sa­ray

Ah­met İyi­ma­ya                                                                                              An­ka­ra

Yıl­maz Tunç                                                                                                  Bar­tın

Meh­met Emin Ek­men                                                                                    Bat­man

Fa­tih Me­tin                                                                                                    Bo­lu

Meh­met Tun­çak                                                                                             Bur­sa

Meh­met Sa­lih Er­do­ğan                                                                                  De­niz­li

Ce­lal Er­bay                                                                                                    Düz­ce

Vey­si Kay­nak                                                                                                Kah­ra­man­ma­raş

Hak­kı Köy­lü                                                                                                  Kas­ta­mo­nu

Ali Öz­türk                                                                                               Kon­ya

İhsan Ko­ca                                                                                              Ma­lat­ya

Mus­ta­fa Ha­ma­rat                                                                                    Or­du

Yah­ya Ak­man                                                                                         Şan­lı­ur­fa

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Ha­lil Ün­lü­te­pe                                                                                         Af­yon­ka­ra­hi­sar

İsa Gök                                                                                                   Mer­sin

Ali Rı­za Öz­türk                                                                                       Mer­sin

Rah­mi Gü­ner                                                                                          Or­du

Ali İhsan Kök­türk                                                                                   Zon­gul­dak

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si(3)

Me­tin Ço­ba­noğ­lu                                                                                    Kır­şe­hir

Rıd­van Yal­çın                                                                                         Or­du

Os­man Er­tuğ­rul                                                                                      Ak­sa­ray

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Ay­la Akat Ata                                                                                         Bat­man

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                       Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Şev­ket Gür­soy                                                                                         Adı­ya­man

Meh­met Ha­ni­fi Alır                                                                                 Ağ­rı

Meh­met Er­dem                                                                                        Ay­dın

Meh­met Alp                                                                                            Bur­dur

Nu­ret­tin Ak­man                                                                                       Çan­kı­rı

Yah­ya Do­ğan                                                                                          Gü­müş­ha­ne

Fu­at Bol                                                                                                   İstan­bul

Re­ha Ça­mu­roğ­lu                                                                                      İstan­bul

Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı                                                                           İstan­bul

Er­dal Kal­kan                                                                                            İzmir

Ah­met Bü­yü­kak­kaş­lar                                                                             Kon­ya

Fu­at Öl­mez­top­rak                                                                                    Ma­lat­ya

İsma­il Gök­sel                                                                                          Niğ­de

Me­met Yıl­maz Hel­va­cı­oğ­lu                                                                     Si­irt

Sa­ba­hat­tin Cev­he­ri                                                                                   Şan­lı­ur­fa

Meh­met Ya­şar Öz­türk                                                                             Yoz­gat

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Ze­ke­ri­ya Akın­cı                                                                                       An­ka­ra

Os­man Kap­tan                                                                                         An­tal­ya

En­sar Öğüt                                                                                        Ar­da­han

Der­viş Gün­day                                                                                  Ço­rum

Erol Tı­nas­te­pe                                                                                   Er­zin­can

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu                                                                     Kay­se­ri

Yıl­dı­rım Tuğ­rul Tür­keş                                                                     An­ka­ra

Ka­mil Er­dal Si­pa­hi                                                                            İzmir

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Ben­gi Yıl­dız                                                                                      Bat­man

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Millî Savunma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                               Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Ali Kü­çü­kay­dın                                                                                Ada­na

Atil­la Koç                                                                                         Ay­dın

Meh­met Ce­mal Öz­tay­lan                                                                  Ba­lı­ke­sir

Emin Ne­dim Öz­türk                                                                         Es­ki­şe­hir

Meh­met Er­do­ğan                                                                              Ga­zi­an­tep

Ali Te­mür                                                                                         Gi­re­sun

Ab­dul­ha­di Kah­ya                                                                             Ha­tay

Fey­zul­lah Kı­yık­lık                                                                            İstan­bul

Re­cep Ko­ral                                                                                     İstan­bul

Ay­şe Türk­me­noğ­lu                                                                          Kon­ya

Sü­ley­man Çe­le­bi                                                                              Mar­din

Re­cep Yıl­dı­rım                                                                                 Sa­kar­ya

Se­la­mi Uzun                                                                                     Si­vas

Tev­fik Zi­ya­ed­din Ak­bu­lut                                                                Te­kir­dağ

Ze­yid As­lan                                                                                      To­kat

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya                                                            Bar­tın

Ab­du­la­ziz Ya­zar                                                                               Ha­tay

Meh­met Ali Öz­po­lat                                                                         İstan­bul

Ali Ok­sal                                                                                          Mer­sin

Su­at Bi­ni­ci                                                                                        Sam­sun

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Be­kir Ak­soy                                                                                     An­ka­ra

Ha­san Öz­de­mir                                                                                Ga­zi­an­tep

Mus­ta­fa Enöz                                                                                   Ma­ni­sa

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

M. Nu­ri Ya­man                                                                                Muş

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                       Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Ömer Çe­lik                                                                                               Ada­na

Ali Rı­za Ala­bo­yun                                                                                   Ak­sa­ray

Zey­nep Da­ğı                                                                                             An­ka­ra

Me­tin Yıl­maz                                                                                           Bo­lu

Su­at Kı­nık­lı­oğ­lu                                                                                       Çan­kı­rı

Ha­san Mu­rat Mer­can                                                                               Es­ki­şe­hir

Fev­zi Şan­ver­di                                                                                         Ha­tay

Ca­nan Kal­sın                                                                                            İstan­bul

Meh­met Cey­lan                                                                                        Ka­ra­bük

Hü­se­yin Tuğ­cu                                                                                         Kü­tah­ya

Meh­met Şahin                                                                                          Ma­lat­ya

Meh­met Çer­çi                                                                                           Ma­ni­sa

Gö­nül Be­kin Şah­ku­lu­bey                                                                         Mar­din

Mus­ta­fa Kuş                                                                                            Şan­lı­ur­fa

Ab­dul­ka­dir Emin Önen                                                                            Şan­lı­ur­fa

Ne­cip Tay­lan                                                                                            Te­kir­dağ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Onur Öy­men                                                                                            Bur­sa

Şük­rü Mus­ta­fa Elek­dağ                                                                            İstan­bul

İlhan Ke­si­ci                                                                                              İstan­bul

Ca­nan Arıt­man                                                                                         İzmir

Ab­dür­rez­zak Er­ten                                                                                   İzmir

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Ah­met De­niz Bö­lük­ba­şı                                                                           An­ka­ra

Tun­ca Tos­kay                                                                                           An­tal­ya

Me­tin Er­gun                                                                                             Muğ­la

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Se­ba­hat Tun­cel                                                                                         İstan­bul

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                       Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Av­ni Er­de­mir                                                                                           Amas­ya

Ab­dur­rah­man Arı­cı                                                                                  An­tal­ya

Fe­ta­ni Bat­tal                                                                                             Bay­burt

Ce­mal Ta­şar                                                                                     Bit­lis

Ne­cat Bi­rin­ci                                                                                    İstan­bul

Av­ni Do­ğan                                                                                     Kah­ra­man­ma­raş

Meh­met Sağ­lam                                                                               Kah­ra­man­ma­raş

Fik­ri Işık                                                                                          Ko­ca­e­li

Sa­mi Güç­lü                                                                                      Kon­ya

Ömer İnan                                                                                        Mer­sin

Yük­sel Öz­den                                                                                  Muğ­la

İbra­him Me­te Doğ­ru­er                                                                     Os­ma­ni­ye

Ab­dur­rah­man Do­dur­ga­lı                                                                  Si­nop

Os­man Kı­lıç                                                                                     Si­vas

Ham­za Yer­li­ka­ya                                                                              Si­vas

Gül­şen Or­han                                                                                   Van

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Nec­la Arat                                                                                        İstan­bul

Fat­ma Nur Ser­ter                                                                              İstan­bul

Dur­du Öz­bo­lat                                                                                 Kah­ra­man­ma­raş

En­gin Al­tay                                                                                      Si­nop

Mu­har­rem İnce                                                                                 Ya­lo­va

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Akif Ak­kuş                                                                                      Mer­sin

Ah­met Du­ran Bu­lut                                                                          Ba­lı­ke­sir

Bey­tul­lah Asil                                                                                  Es­ki­şe­hir

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Şera­fet­tin Ha­lis                                                                                 Tun­ce­li

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                  Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Ah­met İnal                                                                                       Bat­man

Müj­dat Kuş­ku                                                                                  Ça­nak­ka­le

Os­man As­lan                                                                                   Di­yar­ba­kır

Meh­met Sa­rı                                                                                     Ga­zi­an­tep

İdris Gül­lü­ce                                                                                    İstan­bul

Mah­mut Esat Gü­ven                                                                        Kars

Ya­şar Ka­ra­yel                                                                                  Kay­se­ri

Tu­ran Kı­rat­lı                                                                                     Kı­rık­ka­le

Mi­ka­il Ars­lan                                                                                   Kır­şe­hir

Azi­ze Si­bel Gö­nül                                                                             Ko­ca­e­li

Ah­met Er­dal Fe­ra­lan                                                                         Nev­şe­hir

Mus­ta­fa De­mir                                                                                  Sam­sun

Ra­ma­zan Ba­şak                                                                                 Şan­lı­ur­fa

Os­man De­mir                                                                                   To­kat

Asım Ay­kan                                                                                     Trab­zon

İlhan Ev­cin                                                                                        Ya­lo­va

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Tay­fur Sü­ner                                                                                     An­tal­ya

Me­tin Ari­fa­ğa­oğ­lu                                                                            Art­vin

Ya­şar Ağ­yüz                                                                                     Ga­zi­an­tep

Mev­lüt Coş­ku­ner                                                                              Is­par­ta

Fev­zi To­puz                                                                                      Muğ­la

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu                                                                   İzmir

İsmet Bü­yü­ka­ta­man                                                                          Bur­sa

Dur­mu­şa­li Tor­lak                                                                              İstan­bul

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Öz­dal Üçer                                                                                        Van

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Çev­re Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                   Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Ce­mal Ka­ya                                                                                      Ağ­rı

Naz­mi Ha­luk Öz­dal­ga                                                                       An­ka­ra

Se­dat Kı­zıl­cık­lı                                                                                  Bur­sa

Fey­zi İş­başa­ran                                                                                 Elâzığ

Ham­za Ya­nıl­maz                                                                               Elâzığ

Se­ba­hat­tin Ka­ra­kel­le                                                                         Er­zin­can

Ab­dul­mut­ta­lip Öz­bek                                                                        Hakkâri

Mus­ta­fa Öz­türk                                                                                 Ha­tay

Ali Gü­ner                                                                                          Iğ­dır

Nus­ret Bay­rak­tar                                                                               İstan­bul

Meh­met Sek­men                                                                               İstan­bul

Ha­san Al­tan                                                                                      Kas­ta­mo­nu

Hü­se­yin De­ve­ci­oğ­lu                                                                         Ki­lis

Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya                                                                          Kon­ya

Bir­nur Şahi­noğ­lu                                                                              Sam­sun

Sa­fi­ye Sey­me­noğ­lu                                                                           Trab­zon

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Ke­mal De­mi­rel                                                                                  Bur­sa

Bil­gin Pa­ça­rız                                                                                    Edir­ne

Feh­mi Mu­rat Sön­mez                                                                        Es­ki­şe­hir

Tan­sel Ba­rış                                                                                      Kırk­la­re­li

Hik­met Eren­ka­ya                                                                               Ko­ca­e­li

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Mus­ta­fa Ke­mal Cen­giz                                                                      Ça­nak­ka­le

Ha­kan Coş­kun                                                                                  Os­ma­ni­ye

Mü­min İnan                                                                                      Niğ­de

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Per­vin Bul­dan                                                                                   Iğ­dır

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                                Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Ya­şar Er­yıl­maz                                                                                  Ağ­rı

Bay­ram Öz­çe­lik                                                                                 Bur­dur

Agâh Kaf­kas                                                                                     Ço­rum

Sel­ma Ali­ye Ka­vaf                                                                            De­niz­li

Mu­zaf­fer Gül­yurt                                                                              Er­zu­rum

Ke­ma­let­tin Ay­dın                                                                              Gü­müş­ha­ne

Rüs­tem Zey­dan                                                                                 Hakkâri

Lok­man Ay­va                                                                                   İstan­bul

Meh­met Do­maç                                                                                 İstan­bul

Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu                                                                       İstan­bul

Ca­fer Tat­lı­bal                                                                                     Kah­ra­man­ma­raş

Öz­nur Ça­lık                                                                                       Ma­lat­ya

Meh­met Nil Hı­dır                                                                              Muğ­la

Mu­har­rem Se­la­moğ­lu                                                                        Niğ­de

Lüt­fi Çı­ra­koğ­lu                                                                                  Ri­ze

Cev­det Er­döl                                                                                     Trab­zon

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Şev­ket Kö­se                                                                                      Adı­ya­man

Te­kin Bin­göl                                                                                     An­ka­ra

Bay­ram Ali Me­ral                                                                             İstan­bul

Sa­cid Yıl­dız                                                                                       İstan­bul

Ali Ars­lan                                                                                         Muğ­la

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Os­man Dur­muş                                                                                Kı­rık­ka­le

Sü­ley­man La­tif Yu­nu­soğ­lu                                                               Trab­zon

Ha­san Ça­lış                                                                                       Ka­ra­man

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Se­va­hir Ba­yın­dır                                                                               Şır­nak

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                             Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Va­hit Ki­riş­ci                                                                                     Ada­na

Meh­met Er­do­ğan                                                                              Adı­ya­man

Er­te­kin Ço­lak                                                                                    Art­vin

Ah­met Er­türk                                                                                    Ay­dın

Ali Ko­yun­cu                                                                                     Bur­sa

Ali İhsan Mer­da­noğ­lu                                                                       Di­yar­ba­kır

Öz­lem Müf­tü­oğ­lu                                                                             Ga­zi­an­tep

Or­han Ka­ra­sa­yar                                                                               Ha­tay

İbra­him Yi­ğit                                                                                    İstan­bul

Öz­kan Ök­süz                                                                                    Kon­ya

Dur­du Meh­met Kas­tal                                                                      Os­ma­ni­ye

Zül­fü­kar İzol                                                                                     Şan­lı­ur­fa

A. Mü­fit Yet­kin                                                                                Şan­lı­ur­fa

Ab­dul­lah Ve­li Sey­da                                                                         Şır­nak

Nu­ri Us­lu                                                                                          Uşak

İkram Din­çer                                                                                     Van

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan                                                                     Bur­dur

Eş­ref Ka­ra­ib­ra­him                                                                             Gi­re­sun

Şina­si Ök­tem                                                                                    İstan­bul

Sel­çuk Ay­han                                                                                   İzmir

Va­hap Se­çer                                                                                      Mer­sin

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Ze­ki Er­tu­gay                                                                                     Er­zu­rum

Ab­dül­ka­dir Ak­can                                                                            Af­yon­ka­ra­hi­sar

Meh­met Akif Pak­soy                                                                        Kah­ra­man­ma­raş

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

İbra­him Bi­ni­ci                                                                                   Şan­lı­ur­fa

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­bi­i Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (25)

Adı ve So­ya­dı                                                                             Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

A. Edip Uğur                                                                                    Ba­lı­ke­sir

Kud­bet­tin Ar­zu                                                                                 Di­yar­ba­kır

Me­tin Ka­şı­koğ­lu                                                                               Düz­ce

İbra­him Ha­lil Ma­zı­cı­oğ­lu                                                                  Ga­zi­an­tep

İsma­il Kat­mer­ci                                                                                İzmir

Ta­ner Yıl­dız                                                                                      Kay­se­ri

Eyüp Ayar                                                                                        Ko­ca­e­li

Ha­san An­ğı                                                                                      Kon­ya

So­ner Ak­soy                                                                                    Kü­tah­ya

Mah­mut Mü­ca­hit Fın­dık­lı                                                                 Ma­lat­ya

Bay­ram Ali Bay­ra­moğ­lu                                                                   Ri­ze

Ha­san Ali Çe­lik                                                                                Sa­kar­ya

Mus­ta­fa Cu­mur                                                                                Trab­zon

Kay­han Türk­me­noğ­lu                                                                       Van

Os­man Coş­kun                                                                                 Yoz­gat

Faz­lı Er­do­ğan                                                                                   Zon­gul­dak

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Ta­ci­dar Sey­han                                                                                 Ada­na

Hüs­nü Çöl­lü                                                                                     An­tal­ya

Öz­lem Çer­çi­oğ­lu                                                                               Ay­dın

Meh­met Ali Su­sam                                                                           İzmir

Meh­met Şev­ki Kul­ku­loğ­lu                                                               Kay­se­ri

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Alim Işık                                                                                          Kü­tah­ya

Ce­ma­led­din Us­lu                                                                              Edir­ne

Yıl­maz Tan­kut                                                                                  Ada­na

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Meh­met Ne­zir Ka­ra­baş                                                                     Bit­lis

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (16)

Adı ve So­ya­dı                                                                             Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (10)

Fa­ruk Ko­ca                                                                                       An­ka­ra

Ali Kul                                                                                             Bur­sa

Ah­met Ay­doğ­muş                                                                            Ço­rum

Ta­hir Öz­türk                                                                                  Elâzığ

Alev De­de­gil                                                                                 İstan­bul

Mu­har­rem Can­dan                                                                         Kon­ya

Meh­met Ha­lit De­mir                                                                      Mar­din

Se­ra­cet­tin Ka­ra­ya­ğız                                                                      Muş

Mah­mut De­de                                                                                Nev­şe­hir

Fa­tih Öz­türk                                                                                  Sam­sun

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (3)

Hu­lu­si Gü­vel                                                                                 Ada­na

Meh­met Fa­tih Atay                                                                        Ay­dın

Enis Tü­tün­cü                                                                                 Te­kir­dağ

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (2)

Mu­har­rem Var­lı                                                                             Ada­na

Re­cep Ta­ner                                                                                   Ay­dın

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Emi­ne Ay­na                                                                                   Mar­din

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (40)

Adı ve So­ya­dı                                                                                Se­çim Böl­ge­si

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (25)

Nec­det Ünü­var                                                                              Ada­na

Sa­it Aç­ba                                                                                       Af­yon­ka­ra­hi­sar

Ha­lil Ay­do­ğan                                                                               Af­yon­ka­ra­hi­sar

Meh­met Ze­kai Öz­can                                                                     An­ka­ra

Sa­dık Ba­dak                                                                                  An­tal­ya

İsma­il Öz­gün                                                                                 Ba­lı­ke­sir

Ali Os­man Sa­li                                                                              Ba­lı­ke­sir

Meh­met At­lan Ka­ra­pa­şa­oğ­lu                                                         Bur­sa

Ca­hit Bağ­cı                                                                                    Ço­rum

Meh­met Yük­sel                                                                             De­niz­li

Nec­det Bu­dak                                                                                Edir­ne

Sü­rey­ya Sa­di Bil­giç                                                                       Is­par­ta

Ala­at­tin Bü­yük­ka­ya                                                                       İstan­bul

İbra­him Has­gür                                                                             İzmir

Tuğ­rul Ye­miş­çi                                                                              İzmir

Mus­ta­fa Öz­bay­rak                                                                         Kı­rık­ka­le

Mu­zaf­fer Baş­top­çu                                                                        Ko­ca­e­li

Mus­ta­fa Ka­bak­cı                                                                           Kon­ya

Ha­san Feh­mi Ki­nay                                                                           Kü­tah­ya

Ömer Fa­ruk Öz                                                                                 Ma­lat­ya

Ali Er                                                                                                 Mer­sin

Ka­dir Tın­gı­roğ­lu                                                                                Si­nop

Meh­met Mus­ta­fa Açı­ka­lın                                                                 Si­vas

Ke­rem Al­tun                                                                                      Van

Ab­dul­ka­dir Ak­gül                                                                             Yoz­gat

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (7)

Es­fen­der Kork­maz                                                                             İstan­bul

Mus­ta­fa Öz­yü­rek                                                                               İstan­bul

Bü­lent Ba­ra­ta­lı                                                                                   İzmir

Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu                                                                     Ma­lat­ya

Gü­rol Er­gin                                                                                       Muğ­la

Fa­ik Öz­trak                                                                                        Te­kir­dağ

M.Akif Ham­za­çe­bi                                                                            Trab­zon

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (5)

Mü­nir Kut­lu­a­ta                                                                                  Sa­kar­ya

Meh­met Gü­nal                                                                                   An­tal­ya

Emin Ha­luk Ay­han                                                                            De­niz­li

Er­kan Ak­çay                                                                                      Ma­ni­sa

Mus­ta­fa Ka­lay­cı                                                                                Kon­ya

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (2)

Gül­tan Kı­şa­nak                                                                                  Di­yar­ba­kır

Ha­sip Kap­lan                                                                                     Şır­nak

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (35)

Adı ve Soyadı                                                                                 Seçim Bölgesi

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (22)

Ab­dül­ke­rim Ay­de­mir                                                                        Ağ­rı

Saf­fet Ka­ya                                                                                        Ar­da­han

Ay­şe Ak­baş                                                                                       Ba­lı­ke­sir

Fah­ret­tin Poy­raz                                                                                Bi­le­cik

Va­hit Ki­ler                                                                                         Bit­lis

Yük­sel Coş­kun­yü­rek                                                                         Bo­lu

Hay­ret­tin Çak­mak                                                                              Bur­sa

Meh­met Emin Tu­tan                                                                          Bur­sa

Fa­ruk Sep­ti­oğ­lu                                                                                 Elâzığ

Sa­a­det­tin Ay­dın                                                                                 Er­zu­rum

Ünal Ka­cır                                                                                        İstan­bul

Cum­hur Ünal                                                                                    Ka­ra­bük

Ah­met Ök­süz­ka­ya                                                                            Kay­se­ri

Hüs­nü Or­du                                                                                     Kü­tah­ya

Re­cai Ber­ber                                                                                     Ma­ni­sa

Me­de­ni Yıl­maz                                                                                 Muş

Rıt­van Köy­ba­şı                                                                                 Nev­şe­hir

Ay­han Yıl­maz                                                                                  Or­du

Ah­met Ye­ni                                                                                      Sam­sun

Hü­se­yin Gül­sün                                                                               To­kat

Di­lek Yük­sel                                                                                    To­kat

Po­lat Türk­men                                                                                  Zon­gul­dak

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (6)

Hü­se­yin Ün­sal                                                                                  Amas­ya

Nes­rin Bay­tok                                                                                  An­ka­ra

Ab­dul­lah Özer                                                                                  Bur­sa

Akif Eki­ci                                                                                         Ga­zi­an­tep

Gök­han Dur­gun                                                                               Ha­tay

Ali Ko­çal                                                                                          Zon­gul­dak

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (5)

Mus­ta­fa Ci­han Pa­ça­cı                                                                       An­ka­ra

Ne­ca­ti Özen­soy                                                                                Bur­sa

Ka­dir Ural                                                                                        Mer­sin

Hü­se­yin Yıl­dız                                                                                 An­tal­ya

Meh­met Ser­dar­doğ­lu                                                                        Kas­ta­mo­nu

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

M. Nu­ri Ya­man                                                                                (Muş)

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (23)

Adı ve Soyadı                                                                                   Seçim Bölgesi

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (14)

Ah­met Ko­ca                                                                                     Af­yon­ka­ra­hi­sar

Ka­zım Ata­oğ­lu                                                                                 Bin­göl

Meh­met Ocak­den                                                                             Bur­sa

Mu­rat Yıl­dı­rım                                                                                 Ço­rum

Mit­hat Eki­ci                                                                                      De­niz­li

Ab­dur­rah­man Kurt                                                                           Di­yar­ba­kır

Mus­ta­fa Ataş                                                                                    İstan­bul

Ha­li­de İnce­ka­ra                                                                                 İstan­bul

Os­man Ga­zi Yağ­mur­de­re­li                                                               İstan­bul

Fa­tih Arı­kan                                                                                      Kah­ra­man­ma­raş

Ah­met Gök­han Sa­rı­çam                                                                    Kırk­la­re­li

Ke­rim Öz­kul                                                                                     Kon­ya

Meh­met Za­fer Üs­kül                                                                         Mer­sin

Ce­mal Yıl­maz De­mir                                                                        Sam­sun

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (4)

Ali Rı­za Er­te­mür                                                                               De­niz­li

Çe­tin Soy­sal                                                                                      İstan­bul

Ah­met Er­sin                                                                                      İzmir

Ma­lik Ec­der Öz­de­mir                                                                        Si­vas

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Meh­met Eki­ci                                                                                    Yoz­gat

Gür­can Dağ­daş                                                                                 Kars

Şenol Bal                                                                                          İzmir

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Akın Bir­dal                                                                                       Di­yar­ba­kır

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu Üye­lik­le­ri Aday Lis­te­si

Üye Sa­yı­sı (26)

Adı ve Soyadı                                                                                   Seçim Bölgesi

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (16)

Bur­han Ka­ya­türk                                                                              An­ka­ra

Yu­suf Zi­ya İrbeç                                                                               An­tal­ya

Cev­det Yıl­maz                                                                                  Bin­göl

Ya­şar Ya­kış                                                                                      Düz­ce

Fa­zi­let Dağ­cı Çığ­lık                                                                          Er­zu­rum

İbra­him Ka­vaz                                                                                  Er­zu­rum

Mus­ta­fa Öz­türk                                                                                 Ha­tay

Meh­met Sa­it Di­lek                                                                            Is­par­ta

Meh­met Be­ya­zıt De­ni­zol­gun                                                             İstan­bul

Ta­ha Ak­soy                                                                                      İzmir

Lüt­fi El­van                                                                                        Ka­ra­man

Mu­sa Sı­va­cı­oğ­lu                                                                               Kas­ta­mo­nu

İsma­il Hak­kı Bi­çer                                                                            Kü­tah­ya

Cü­neyt Yük­sel                                                                                  Mar­din

Afif De­mir­kı­ran                                                                                Si­irt

Çağ­la Ak­te­mur Öz­ya­vuz                                                                   Şan­lı­ur­fa

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (5)

Ne­vin Ga­ye Er­ba­tur                                                                          Ada­na

Onur Öy­men                                                                                     Bur­sa

Şük­rü Mus­ta­fa Elek­dağ                                                                     İstan­bul

Al­gan Ha­ca­loğ­lu                                                                               İstan­bul

Os­man Coş­ku­noğ­lu                                                                          Uşak

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (3)

Gün­düz Sup­hi Ak­tan                                                                        İstan­bul

Mit­hat Me­len                                                                                     İstan­bul

Os­man Ça­kır                                                                                     Sam­sun

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (1)

Ben­gi Yıl­dız                                                                                      Bat­man

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ko­mis­yon­la­rın top­la­na­rak İç Tü­zü­k’­ün 24’ün­cü mad­de­si­ne gö­re baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip­le­ri­ni seç­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

Bu ne­den­le:

Ana­ya­sa, Ada­let, Millî Sa­vun­ma, İçiş­le­ri, Dı­şiş­le­ri, Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri; Di­lek­çe Ko­mis­yon­la­rı 4 Ey­lül 2007 Sa­lı gü­nü (bu­gün) sa­at 17.30’da; Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor; Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm; Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler; Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji; Plan ve Büt­çe; Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri ve İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me; Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yon­la­rı 4 Ey­lül 2007 Sa­lı gü­nü (bu­gün) sa­at 18.30’da ken­di sa­lon­la­rın­da, Çev­re Ko­mis­yo­nu 4 Ey­lül 2007 Sa­lı gü­nü (bu­gün) sa­at 17.30’da KİT Ko­mis­yo­nu top­lan­tı sa­lo­nun­da top­la­na­cak­lar­dır.

Ko­mis­yon­la­rın top­lan­tı gün ve sa­at­le­ri ay­rı­ca plaz­ma ek­ran­dan ilan edi­le­cek­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu, Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu, İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu ve Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan si­ya­si par­ti­ler ile ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne 1’er üye­lik düş­mek­te­dir. Bu ko­mis­yon­la­ra üye ol­mak için bir­den faz­la aday baş­vur­du­ğun­dan se­çi­mi ba­sı­lı oy pu­su­la­rıy­la ya­pa­ca­ğız.

Şim­di, bu dört ko­mis­yon için se­çi­me baş­lı­yo­ruz.

İlk ola­rak Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu için se­çim ya­pa­ca­ğız.

Ko­mis­yon üye­li­ği için aday olan sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin ad­la­rı­nı oku­yo­rum:

1- Ha­run Öz­türk          İzmir

2- Ka­mer Genç            Tun­ce­li

Oku­nan aday­la­rın isim­le­ri lis­te ha­lin­de bas­tı­rıl­mış­tır.

Se­çi­min ne şekil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı he­ye­ti­ni­ze arz edi­yo­rum:

Ko­mis­yon ve Hükûmet sı­ra­la­rın­da yer alan Kâtip Üye­ler­den, Ko­mis­yon sı­ra­sın­da­ki Kâtip Üye­ler­den bi­ri Ada­na­’­dan baş­la­ya­rak İstan­bu­l’­a ka­dar (İstan­bul da­hil), Hükûmet sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler­den bi­ri ise İzmi­r’­den baş­la­ya­rak Zon­gul­da­k’­a ka­dar (Zon­gul­dak da­hil) adı oku­nan mil­let­ve­ki­li­ne bir oy pu­su­la­sı ve­re­cek, Ko­mis­yon ve Hükûmet sı­ra­la­rın­da­ki di­ğer kâtip üye­ler ise mil­let­ve­ki­li­nin adı­nı def­ter­den işa­ret­le­ye­cek­tir.

Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın mil­let­ve­ki­li, oy pu­su­la­sın­da adı ya­zı­lı aday­lar­dan han­gi­si­ne oy ve­re­cek­se o ada­yın adı­nın önün­de­ki ku­tu­cu­ğu çar­pı işa­re­tiy­le işa­ret­le­yip oy pu­su­la­sı­nı Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü­nün önü­ne ko­nu­lan oy ku­tu­su­na ata­cak­tır. Bir­den faz­la ada­yın işa­ret­len­di­ği oy pu­su­la­la­rı ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır.

Sa­yın Kâtip Üye­ler­den yer­le­ri­ni al­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy­la­ma­nın sa­yım ve dö­kü­mü için ad çek­mek su­re­tiy­le 5 ki­şi­lik bir tas­nif ko­mis­yo­nu­nu tes­pit edi­yo­rum:

Hü­se­yin Yıl­dız, An­tal­ya? Bu­ra­da.

Atil­la Koç, Ay­dın? Yok.

Sa­yın İbra­him Has­gür, İzmir? Sa­yın Has­gür bu­ra­da.

Sa­yın Ha­san Öz­de­mir, Ga­zi­an­tep? Sa­yın Öz­de­mir bu­ra­da.

Sa­yın Fat­ma Şahin, Ga­zi­an­tep? Sa­yın Şahin yok.

Sa­yın Meh­met Be­ya­zıt De­ni­zol­gun, İstan­bul? Sa­yın De­ni­zol­gun bu­ra­da.

Sa­yın Fev­zi Şan­ver­di, Ha­tay? Sa­yın Şan­ver­di bu­ra­da.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, tas­nif ko­mis­yo­nu­na se­çi­len mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mın oy­la­ma iş­le­mi bit­tik­ten son­ra ko­mis­yon sı­ra­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ala­cak­lar­dır.

Oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Ge­nel Ku­rul Sa­lo­nun­da bu­lu­nup oyu­nu kul­lan­ma­yan mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mız var­sa, oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar. Kâtip üye­ler de oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na de­vam edil­di)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy kul­lan­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır. Oy ku­tu­su kal­dı­rıl­sın.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu­na se­çi­len mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mız lüt­fen yer­le­ri­ni al­sın­lar efen­dim.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­mi­zi tek­ra­ren, ha­tır­lat­mak için oku­yo­rum: Sa­yın Fev­zi Şan­ver­di, Ha­tay; Sa­yın Ha­san Öz­de­mir, Ga­zi­an­tep; Sa­yın İbra­him Has­gür, İzmir; Sa­yın Hü­se­yin Yıl­dız, An­tal­ya; Sa­yın Meh­met Be­ya­zıt De­ni­zol­gun, İstan­bul.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, şim­di, Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu için se­çim ya­pa­ca­ğız.

Ko­mis­yon üye­li­ği için aday olan sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin ad­la­rı­nı oku­yo­rum: Hü­se­yin Pa­zar­cı, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li; Ah­met Tan, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li; Meh­met Ufuk Uras, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li; Ah­met Me­sut Yıl­maz, Ri­ze Mil­let­ve­ki­li.

Oku­nan aday­la­rın isim­le­ri lis­te hâlin­de bas­tı­rıl­mış­tır an­cak İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ah­met Ta­n’­ın Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu üye­li­ği aday­lı­ğın­dan çe­kil­di­ği­ne da­ir bir tez­ke­re­si var­dır. Şim­di, bu tez­ke­re­yi oku­tu­yo­rum.

Bu­yu­run:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nun­da­ki ba­ğım­sız üye­lik için yap­mış ol­du­ğum baş­vu­ru­mu ge­ri çe­ki­yo­rum.

Say­gı­la­rım­la. 4/9/2007

                                                                                                              Ah­met Tan

                                                                                                                İstan­bul

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, oy pu­su­la­sı ba­sıl­dık­tan son­ra Sa­yın Ta­n’­ın tez­ke­re­si Baş­kan­lı­ğı­mı­za ulaş­tı­ğın­dan, oy pu­su­la­sın­da yer alan Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­miz Ah­met Ta­n’­a ait ku­tu­cu­ğun işa­ret­len­me­me­si ge­rek­mek­te­dir. Onu bil­gi­le­ri­ni­ze arz edi­yo­rum.

Se­çi­min ne şekil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı arz et­miş­tim, kı­sa­ca, hız­lı bir şekil­de bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­ca­ğım:

Ko­mis­yon ve Hükûmet sı­ra­la­rın­da yer alan kâtip üye­ler­den, Ko­mis­yon sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler­den bi­ri Ada­na­’­dan baş­la­ya­rak İstan­bu­l’­a ka­dar (İstan­bul dâhil) Hükûmet sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler­den bi­ri ise İzmi­r’­den baş­la­ya­rak Zon­gul­da­k’­a ka­dar (Zon­gul­dak dâhil) adı oku­nan mil­let­ve­ki­li­ne bir oy pu­su­la­sı ve­re­cek, Ko­mis­yon ve Hûkü­met sı­ra­la­rın­da­ki di­ğer kâtip üye­ler ise mil­let­ve­ki­li­nin adı­nı def­ter­den işa­ret­le­ye­cek­tir.

Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın mil­let­ve­ki­li, oy pu­su­la­sın­da adı ya­zı­lı aday­lar­dan han­gi­si­ne oy ve­re­cek­se o ada­yın adı­nın önün­de­ki ku­tu­cu­ğu çar­pı işa­re­tiy­le işa­ret­le­yip oy pu­su­la­sı­nı Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü­nün önü­ne ko­nu­lan oy ku­tu­su­na ata­cak­tır. Bir­den faz­la ada­yın işa­ret­len­di­ği oy pu­su­la­la­rı ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır.

Sa­yın kâtip üye­ler­den, yer­le­ri­ni al­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy­la­ma­nın sa­yım ve dö­kü­mü için ad çek­me su­re­tiy­le 5 ki­şi­lik bir tas­nif ko­mis­yo­nu tes­pit edi­yo­rum:

Sa­yın Kür­şat Atıl­gan, Ada­na? Bu­ra­da.

Sa­yın Re­cep Ta­ner, Ay­dın? Bu­ra­da.

Sa­yın Tun­ca Tos­kay, An­tal­ya? Yok.

Sa­yın Fu­at Çay, Ha­tay? Yok.

Sa­yın Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan, Bur­dur? Yok.

Sa­yın En­ver Yıl­maz, Or­du?

Sa­yın Meh­met Sa­rı, Ga­zi­an­tep?

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, dı­şa­rı­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­zı da ça­ğı­rır­sa­nız... Çün­kü bu tas­nif ko­mis­yo­nu se­çil­me­den se­çi­me geç­me­ye­ce­ği­mi­ze, oy­lar sa­yıl­ma­ya­ca­ğı­na gö­re he­pi­miz bek­le­mek du­ru­mun­da­yız. Bu­nu, bil­gi­le­ri­ni­ze su­nu­yo­rum.

Sa­yın Ham­za Ha­mit Hom­riş?

Sa­yın Cü­neyt Yük­sel, Mar­din? Bu­ra­da.

Sa­yın Te­kin Bin­göl, An­ka­ra?

Sa­yın So­ner Ak­soy, Kü­tah­ya?

Sa­yın Fa­tih Arı­kan, Kah­ra­man­ma­raş?

Sa­yın Ne­ca­ti Özen­soy, Bur­sa?

Sa­yın Ali To­puz, İstan­bul? Yok.

Sa­yın Ce­lal Er­bay, Düz­ce?

Sa­yın Emi­ne Ay­na, Mar­din?

Sa­yın Ab­dur­rah­man Arı­cı, An­tal­ya? Bu­ra­da.

Sa­yın Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya, Kon­ya?

Sa­yın Mev­lüt Coş­ku­ner, Is­par­ta?

Sa­yın Ab­dul­lah Ça­lış­kan, Kır­şe­hir?

Sa­yın Hay­dar Ke­mal Kurt, Is­par­ta?

Sa­yın Ömer Din­çer, İstan­bul?

Sa­yın Mus­ta­fa Cu­mur, Trab­zon? Bu­ra­da.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tas­nif Ko­mis­yo­nun se­çi­len üye­le­ri oy­la­ma iş­le­mi bit­tik­ten son­ra ko­mis­yon sı­ra­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ala­cak­lar­dır.

Oy­la­ma iş­le­mi­ne Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Ge­nel Ku­rul­da oyu­nu kul­lan­ma­yan mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mız var­sa oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar, kâtip üye­ler de oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, bir ön­ce­ki se­çi­min ne­ti­ce­le­ri­ni bu fır­sat­tan is­ti­fa­dey­le he­ye­ti­ni­ze arz edi­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen bir üye­lik için ya­pı­lan oy­la­ma­ya 390 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de aşa­ğı­da adı ya­zı­lı aday­lar kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı al­mış­lar­dır.

Say­gıy­la arz olu­nur.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu

 

Fev­zi Şan­ver­di

Ha­san Öz­de­mir

İbra­him Has­gür

 

Ha­tay

Ga­zi­an­tep

İzmir

 

Meh­met Be­ya­zıt De­ni­zol­gun

Hü­se­yin Yıl­dız

 

 

İstan­bul

An­tal­ya

 

Ha­run Öz­türk (İzmir)               : 359

Ka­mer Genç (Tun­ce­li)              : 24

Boş                                           : 6

Ge­çer­siz                                   : 1

Top­lam                                     : 390

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bu so­nu­ca gö­re Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da, gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­li­ğe İzmir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ha­run Öz­türk se­çil­miş bu­lun­mak­ta­dır. Ken­di­si­ni teb­rik edi­yor, ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. (Al­kış­lar)

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na de­vam edil­di)

BAŞ­KAN – Say­gı­de­ğer ar­ka­daş­la­rım, Ge­nel Ku­rul­da bu­lu­nup oyu­nu kul­lan­ma­yan üye­le­ri­miz kul­lan­sın­lar, iş­le­mi ta­mam­la­ya­lım.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy kul­lan­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Oy ku­tu­la­rı­nı kal­dı­ra­lım.

Tas­nif ko­mis­yo­nu­na se­çi­len mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mız lüt­fen yer­le­ri­ni al­sın­lar efen­dim.

Bir kez da­ha ha­tır­la­tı­yo­rum ar­ka­daş­la­rı­ma: Mus­ta­fa Cu­mur, Trab­zon; Ab­dur­rah­man Arı­cı, An­tal­ya; Cü­neyt Yük­sel, Mar­din; So­ner Ak­soy, Kü­tah­ya; Re­cep Ta­ner, Ay­dın mil­let­ve­kil­le­ri.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, şim­di Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu için se­çim ya­pa­ca­ğız.

Ko­mis­yon üye­li­ği için aday olan sa­yın mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mın isim­le­ri­ni arz edi­yo­rum: Hü­se­yin Mert,   İstan­bul Mil­let­ve­ki­li; Ka­mer Genç, Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li.

Oku­nan aday­la­rın isim­le­ri lis­te hâlin­de bas­tı­rıl­mış­tır.

Se­çi­min na­sıl ya­pı­la­ca­ğıy­la il­gi­li ola­rak bi­raz ön­ce he­ye­ti­ni­ze bil­gi arz et­miş­tim, tek­rar­la­mı­yo­rum.

Sa­de­ce, tas­nif he­ye­ti için 5 mil­let­ve­ki­li­mi­zi se­çe­ce­ğim:

Sa­yın Ha­san Ma­cit, İstan­bul?

Sa­yın Meh­met Akif Pak­soy, Kah­ra­man­ma­raş?

Sa­yın Bay­ram Öz­çe­lik, Bur­dur?

Sa­yın Se­ba­hat­tin Ka­ra­kel­le, bu­ra­da mı efen­dim? Yok.

Sa­yın Ka­dir Ural? Yok.

Sa­yın Ay­han Se­fer Üs­tün? Bu­ra­da.

Sa­yın Ah­met Er­sin, İzmir?

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy kul­lan­ma iş­le­mi­ne Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Ge­nel Ku­rul­da bu­lu­nup oy kul­lan­ma­yan sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri lüt­fen oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar.

Kâtip üye­le­ri­miz oy­la­rı­nı kul­lan­dı­lar mı efen­dim?

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na de­vam edil­di)

BAŞ­KAN – Oy kul­lan­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Oy ku­tu­la­rı­nı kal­dı­ra­lım.

Tas­nif Ko­mis­yo­nun­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mız lüt­fen yer­le­ri­ni al­sın­lar.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu­nu tek­rar oku­yo­rum: Ha­san Ma­cit, İstan­bul; Meh­met Akif Pak­soy, Kah­ra­man­ma­raş; Bay­ram Öz­çe­lik, Bur­dur; Ay­han Se­fer Üs­tün, Sa­kar­ya; Ah­met Er­sin, İzmir.

Sa­yın Ah­met Er­sin? Yok.

Sa­yın Ah­met İnal, Bat­man. Bu­yu­run.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nun­da, gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­lik için ya­pı­lan oy­la­ma­ya 342 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de aşa­ğı­da adı ya­zı­lı aday­lar kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı al­mış­lar­dır.

Say­gıy­la arz olu­nur.

Hü­se­yin Pa­zar­cı                      (Ba­lı­ke­sir)          276

Meh­met Ufuk Uras                 (İstan­bul)               3

Ah­met Me­sut Yıl­maz              (Ri­ze)                   56

Boş                                         :                              2

Ge­çer­siz                                  :                              5

Top­lam                                    :                          342

Bu so­nu­ca gö­re, Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­li­ğe Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Hü­se­yin Pa­zar­cı se­çil­miş bu­lun­mak­ta­dır. Ken­di­si­ni teb­rik edi­yor ve gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. (Al­kış­lar)

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, şim­di, İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu için se­çim ya­pa­ca­ğız.

Ko­mis­yon üye­li­ği­ne aday olan sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin ad­la­rı­nı oku­yo­rum: Ha­mit Gey­la­ni, Hakkâri Mil­let­ve­ki­li; Ay­şe Ja­le Ağır­baş, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li; Ah­met Tan, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li; Ka­mer Genç, Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li.

Oku­nan aday­la­rın isim­le­ri lis­te hâlin­de bas­tı­rıl­mış­tır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Sa­yın Ah­met Ta­n’­ın aday­lık­tan çe­kil­di­ği­ne da­ir bir di­lek­çe­si var­dır, Ge­nel Ku­ru­la arz edi­yo­rum:

“Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İnsan Hak­la­rı Ko­mis­yo­nun­da­ki ba­ğım­sız üye­lik için yap­mış ol­du­ğum baş­vu­ru­mu ge­ri çe­ki­yo­rum. 04/09/2007

Say­gı­la­rım­la.

                                                                                                              Ah­met Tan

                                                                                                               İstan­bul”

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Sa­yın Ta­n’­ın di­lek­çe­si oy pu­su­la­sı ba­sıl­dık­tan son­ra Baş­kan­lı­ğı­mı­za in­ti­kal et­miş­tir. Bu­nun için oy pu­su­la­sın­da yer alan Ah­met Ta­n’­a ait ku­tu­cu­ğun işa­ret­len­me­me­si­ni mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım­dan is­tir­ham edi­yo­rum.

Şim­di tas­nif ko­mis­yo­nu için ku­ra çe­ke­ce­ğim.

Sa­yın Fat­ma Kur­tu­lan, Van Mil­let­ve­ki­li? Yok.

Sa­yın Meh­met Em­re­han Ha­lı­cı, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li? Bu­ra­da.

Sa­yın Sa­fi­ye Sey­me­noğ­lu, Trab­zon Mil­let­ve­ki­li? Bu­ra­da.

Sa­yın Ab­dul­ke­rim Ay­de­mir, Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li? Bu­ra­da.

Sa­yın Me­tin Er­gun, Muğ­la Mil­let­ve­ki­li? Yok.

Sa­yın Hüs­nü Tu­na, Kon­ya Mil­let­ve­ki­li? Bu­ra­da.

Sa­yın Ab­dül­ka­dir Ak­can, Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li? Bu­ra­da.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri üç tur­dur se­çim için oy kul­la­nı­yo­ruz, onun için bu­ra­da­ki bil­gi­le­ri tek­rar he­ye­ti­ni­ze arz et­mi­yo­rum ve oy­la­ma ili­ne Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, oy­la­ma bu se­çim­le bir­lik­te bit­mek­te­dir, ama bi­raz ön­ce arz et­ti­ğim gi­bi, 17.30 ve 18.30’da ko­mis­yon­lar­da, baş­kan, baş­kan ve­ki­li ve kâtip üye­ler için se­çim­ler ya­pı­la­cak­tır. Ar­ka­daş­la­rı­ma bir kez da­ha ko­mis­yon se­çim­le­ri­ni ha­tır­la­tı­yo­rum.

Bu­yu­run.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na de­vam edil­di.)

BAŞ­KAN – Oyu­nu kul­lan­ma­yan Sa­yın üye var mı? Yok.

Oy­la­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Lüt­fen oy ku­tu­la­rı­nı kal­dı­ra­lım.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu ye­ri­ni al­sın.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­si ar­ka­daş­la­rı­mı bir ke­re da­ha oku­yo­rum: Sa­yın Em­re­han Ha­lı­cı, Sa­yın Sa­fi­ye Sey­me­noğ­lu, Sa­yın Ab­dul­ke­rim Ay­de­mir, Sa­yın Hüs­nü Tu­na, Sa­yın Ab­dül­ka­dir Ak­can.

Sa­yın Ab­dül­ka­dir Ak­can?  Yok.

Ye­ni bir ad çe­ki­yo­rum: Sa­yın Os­man Ça­kır.

Bu­yu­run Sa­yın Ça­kır.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN – Tas­nif Ko­mis­yo­nu­muz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, bir ön­ce yap­mış ol­du­ğu­muz se­çi­min ne­ti­ce­le­ri­ni Ge­nel Ku­ru­la arz et­mek is­ti­yo­rum:

“Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nun­da, gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­lik için ya­pı­lan oy­la­ma­ya 274 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de aşa­ğı­da adı ya­zı­lı aday­lar kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı al­mış­lar­dır.

Say­gıy­la arz olu­nur.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu

 

Ha­san Ma­cit

Meh­met Akif Pak­soy

Bay­ram Öz­çe­lik

 

İstan­bul

Kah­ra­man­ma­raş

Bur­dur

 

Ah­met İnal

Ay­han Se­fer Üs­tün

 

 

Bat­man

Sa­kar­ya

 

Hü­se­yin Mert (İstan­bul):    259

Ka­mer Genç (Tun­ce­li):         11

Boş:                                        4

Ge­çer­siz:                            Yok                                                                         

Top­lam:                             274”

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, bu so­nu­ca gö­re, Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nun­da, gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­li­ğe İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Hü­se­yin Mert se­çil­miş bu­lun­mak­ta­dır. Ken­di­si­ni teb­rik edi­yor ve ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na de­vam edil­di)

BAŞ­KAN – Tas­nif Ko­mis­yo­nu tu­ta­na­ğı gel­miş­tir, oku­yo­rum:

“Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nun­da, gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­lik için ya­pı­lan oy­la­ma­ya 271 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de aşa­ğı­da adı ya­zı­lı aday­lar kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı al­mış­lar­dır.

Say­gıy­la arz olu­nur.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu

 

Em­re­han Ha­lı­cı

Sa­fi­ye Sey­me­noğ­lu

Ab­dul­ke­rim Ay­de­mir

 

An­ka­ra

Trab­zon

Ağ­rı

 

Hüs­nü Tu­na

Os­man Ça­kır

 

 

Kon­ya

Sam­sun

 

Ha­mit Gey­la­ni              (Hakkâri)      :      4

Ay­şe Ja­le Ağır­baş        (İstan­bul)      :  252

Ka­mer Genç                 (Tun­ce­li)       :       5

Boş                                                    :      1

Ge­çer­siz                                             :      9

Top­lam                                               :    271”

Bu du­ru­ma gö­re, İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nun­da, gru­bu bu­lun­ma­yan ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen 1 üye­li­ğe, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ay­şe Ja­le Ağır­baş se­çil­miş bu­lun­mak­ta­dır.

Ken­di­si­ni teb­rik edi­yor, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. (Al­kış­lar)

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce Baş­ba­kan Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu hak­kın­da gü­ven oy­la­ma­sı­nı yap­mak için, 5 Ey­lül 2007 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

 

Ka­pan­ma Sa­a­ti : 17.48

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.