DÖNEM: 23                           CÝLT: 1                                     YASAMA YILI: 1

 

 

 

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

TUTANAK DERGÝSÝ

 

 

4’üncü Birleþim

20 Ağustos 2007 Pazartesi

 

 I. - GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­TÝ

 II. - YOK­LA­MA

II­I. - BAÞ­KAN­LI­ÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUÞ­LA­RI

A) OTU­RUM BAŞ­KAN­LA­RI­NIN KO­NUŞ­MA­LA­RI

1.- TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­le­yen ko­nuş­ma­sı

IV.- SE­ÇİM­LER

1.- Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi

V.- ÖNE­Rİ­LER

A) DA­NIŞ­MA KU­RU­LU ÖNE­Rİ­LE­Rİ

1.- Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar oy­la­ma­lar ara­sın­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tı yap­ma­ma­sı­na iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

 

I.- GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

 

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 15.00’te açı­la­rak iki otu­rum yap­tı.

Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nı Fa­ruk Na­fız Öza­k’­ın, Al­man­ya­’­ya,

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı İsmet Yıl­ma­z’­ın, İsve­ç’­e,

Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ’­ın, Su­u­di Ara­bis­ta­n’­a,

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı M. Hil­mi Gü­le­r’­in, Türk­me­nis­tan ve Ka­za­kis­ta­n’­a,

Yap­tık­la­rı resmî zi­ya­re­te ka­tıl­ma­sı uy­gun gö­rü­len mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık tez­ke­re­le­ri ka­bul edil­di.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lık Di­va­nı­nın Baş­kan dâhil 17 üye­den ku­rul­ma­sı­na ve gö­rev yer­le­ri da­ğı­lı­mı­nın; Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu­na 2 baş­kan ve­ki­li, 5 kâtip üye, 3 ida­re ami­ri; Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu­na 1 baş­kan ve­ki­li, 1 kâtip üye, 1 ida­re ami­ri; Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu­na 1 baş­kan ve­ki­li, 1 kâtip üye; De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si Gru­bu­na 1 ida­re ami­ri şek­lin­de ol­ma­sı­na,

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ko­mis­yon­la­rın­dan Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu­nun 16 üye­den, Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­nun Ana­ya­sa ge­re­ği 40 üye­den, Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun 3346 sa­yı­lı Ka­nun ge­re­ği 35 üye­den, İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu ile Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yon­la­rı­nın 23’er üye­den, di­ğer ko­mis­yon­la­rın 25’er üye­den ku­rul­ma­sı­na ve ko­mis­yon üye­lik­le­ri­nin si­ya­si par­ti grup­la­rı­na da­ğı­lı­mı­na,

İliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­den son­ra, ka­bul edil­di.

Baş­kan­lık Di­va­nı üye­lik­le­ri için ya­pı­lan se­çim so­nu­cun­da:

Baş­kan Ve­kil­lik­le­ri­ne;

AK Par­ti Gru­bun­dan;

Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Nev­zat Pak­di­l’­in,

Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Ey­yüp Ce­nap Gül­pı­na­r’­ın,

CHP Gru­bun­dan;

İzmir Mil­let­ve­ki­li Şük­ran Gül­dal Mum­cu­’­nun,

MHP Gru­bun­dan;

İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Me­ral Ak­şe­ne­r’­in,

Kâtip Üye­lik­le­re;

AK Par­ti Gru­bun­dan;

Ada­na Mil­let­ve­ki­li Fa­toş Gür­ka­n’­ın,

Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Fat­ma Ko­ta­n’­ın,

Bin­göl Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Coş­ku­n’­un,

Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Can­de­mir Çe­li­k’­in,

Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ha­run Tü­fek­ci­’­nin,

CHP Gru­bun­dan;

Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Tü­zü­n’­ün,

MHP Gru­bun­dan;

Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Mu­rat Öz­ka­n’­ın,

İda­re Amir­lik­le­ri­ne;

AK Par­ti Gru­bun­dan;

Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Feh­mi Hüs­rev Kut­lu­’­nun,

Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Muh­yet­tin Ak­sa­k’­ın,

Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Or­han Er­de­m’­in,

CHP Gru­bun­dan;

Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Ah­met Kü­çü­k’­ün,

DTP Gru­bun­dan;

Muş Mil­let­ve­ki­li Sır­rı Sa­kı­k’­ın,

Se­çil­dik­le­ri açık­lan­dı.

Baş­kan­lık­ça, Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­si­ne gö­re, Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­nın, 10 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nün­den baş­la­mak üze­re 19 Ağus­tos 2007 Pa­zar gü­nü sa­at 24.00’e ka­dar Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı­na bil­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne iliş­kin du­yu­ru­da bu­lu­nul­du.

Gün­dem­de gö­rü­şü­le­cek ko­nu bu­lun­ma­dı­ğın­dan Ge­nel Ku­ru­lun 14/8/2007 Sa­lı, 15/8/2007 Çar­şam­ba ve 16/8/2007 Per­şem­be gün­le­ri ça­lış­ma­ma­sı­na;

Aday gös­ter­me sü­re­si 19 Ağus­tos 2007 Pa­zar gü­nü sa­at 24.00’te so­na ere­cek olan Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­nun, 20, 24 Ağus­tos ve 1 Ey­lül 2007 gün­le­rin­de de sa­at 15.00’te top­lan­ma­sı­na,

Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­si ge­re­ğin­ce Ge­nel Ku­rul­da ya­pı­la­cak oy­la­ma­lar­dan:

Bi­rin­ci oy­la­ma­nın, 20 Ağus­tos 2007 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 15.00’te baş­la­ya­cak bir­le­şim­de,

Bi­rin­ci oy­la­ma­da so­nuç alı­na­ma­dı­ğı tak­dir­de, ikin­ci oy­la­ma­nın 24 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te ya­pı­la­cak bir­le­şim­de,

İkin­ci oy­la­ma­da da so­nuç alı­na­ma­dı­ğı tak­dir­de, üçün­cü oy­la­ma­nın 28 Ağus­tos 2007 Sa­lı gü­nü sa­at 15.00’te baş­la­ya­cak olan bir­le­şim­de,

Üçün­cü oy­la­ma­da da so­nuç alı­na­ma­dı­ğı tak­dir­de, dör­dün­cü oy­la­ma­nın 1 Ey­lül 2007 Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 15.00’te baş­la­ya­cak bir­le­şim­de ya­pıl­ma­sı­na,

İliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­den son­ra, ka­bul edil­di.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin bi­rin­ci oy­la­ma­sı­nı yap­mak için, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, 20 Ağus­tos 2007 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­me 16.08’de son ve­ril­di.

 

Kök­sal TOPTAN

 

 

Baş­kan

 

 

Di­lek YÜKSEL

Öz­lem PİLTANOĞLU TÜRKÖNE

 

To­kat

İstan­bul

 

Ge­çi­ci Kâtip Üye

Ge­çi­ci Kâtip Üye

 

Ya­şar TÜZÜN

Ha­run TÜFEKCİ

 

Bi­lec­ik

Kon­ya

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

 

 

20 Ağus­tos 2007 Pa­zar­te­si

Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­a­ti: 15.00

BAŞ­KAN: Kök­sal TOP­TAN

KÂTİP ÜYE­LER: Fat­ma SAL­MAN KO­TAN (Ağ­rı), Mu­rat ÖZ­KAN (Gi­re­sun)

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

II.-  Y O K L A M A

BAŞ­KAN – De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pa­ca­ğız.

Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bü­yük bir bö­lü­mü­nün ye­ni ol­ma­sı ve­ya şif­re­yi unu­ta­bil­me­si ne­de­niy­le yok­la­ma için ye­di da­ki­ka­lık bir sü­re ve­re­ce­ğim.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, yok­la­ma oy düğ­me­le­ri­ne ba­sa­rak ya­pı­la­cak­tır. Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin sa­lon­da bu­lun­duk­la­rı­nı bil­dir­me­le­ri­ni, bu ye­di da­ki­ka­lık  sü­re içe­ri­sin­de elek­tro­nik sis­te­me gi­re­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri­nin sa­lon­da bu­lu­nan tek­nik per­so­nel­den yar­dım is­te­me­le­ri­ni, bu­na rağ­men sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin ise yok­la­ma pu­su­la­la­rı­nı gö­rev­li per­so­nel ara­cı­lı­ğıy­la yi­ne ye­di da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Yok­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ar­ka­daş­la­rı­mı­zın şif­re­le­ri gi­re­me­me­si ne­de­niy­le çok sa­yı­da yok­la­ma pu­su­la­sı gel­di­ği için, bir mü­ker­rer­lik ih­ti­ma­li­ni or­ta­dan kal­dır­mak ama­cıy­la, ar­ka­daş­la­rı­mız, oto­ma­tik ci­haz­la yok­la­ma­ya ka­tı­lan­lar ile yok­la­ma pu­su­la­sı gön­de­ren ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bir kar­şı­laş­tır­ma­sı­nı ya­pı­yor­lar. On­dan son­ra so­nu­cu si­ze ilan ede­ce­ğiz.

(Yok­la­ma­ya de­vam edil­di)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, yok­la­ma so­nu­cun­da Ge­nel Ku­rul­da Ana­ya­sa­’­nın ön­gör­dü­ğü 367 mil­let­ve­ki­li­nin çok üze­rin­de mil­let­ve­ki­li­nin mev­cut ol­du­ğu an­la­şıl­mış bu­lun­mak­ta­dır.

Böy­le­ce, gün­de­mi­miz­de yer alan Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ya­pa­bil­me­miz için ge­re­ken top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı­nın var ol­du­ğu gö­rül­müş­tür.

Se­çim kıs­mı­na geç­me­den ön­ce, çok kı­sa, duy­gu­la­rı­mı si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum

II­I. - BAÞ­KAN­LI­ÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUÞ­LA­RI

A) OTU­RUM BAŞ­KAN­LA­RI­NIN KO­NUŞ­MA­LA­RI

1.- TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­le­yen ko­nuş­ma­sı

BAŞ­KAN – De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ku­rul­du­ğu 23 Ni­san 1920’den bu­gü­ne mil­le­ti­mi­zin ve ül­ke­mi­zin ka­de­ri­ni et­ki­le­ye­cek pek çok ka­rar­lar al­mış bu­lu­nan bu yü­ce Mec­lis bu­gün yi­ne ta­rihî bir gö­re­vi yap­mak üze­re top­lan­mış bu­lun­mak­ta­dır. Dev­le­ti­mi­zin, mil­le­ti­mi­zin bir­li­ği­ni tem­sil ede­cek Cum­hur­baş­ka­nı­mız, bu yü­ce ça­tı al­tın­da hal­kı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri olan siz de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ta­ra­fın­dan se­çi­le­cek­tir.

Ta­rih­te çok bü­yük dev­let­ler, ci­han im­pa­ra­tor­luk­la­rı kur­muş ve yüz­yıl­lar­ca ya­şat­mış bir şan­lı mi­ra­sın sa­hi­bi olan bü­yük Türk mil­le­ti ve onun tem­sil­ci­le­ri, yep­ye­ni bir he­ye­can­la, bu se­çim­le bir­lik­te ge­le­ce­ği­mi­zi in­şa et­me ko­nu­sun­da önem­li ka­rar­lar ala­cak­tır.

Öy­le ina­nı­yo­rum ki, yü­ce he­ye­ti­niz, gö­rev ya­pa­ca­ğı 23’ün­cü Dö­nem­de, bu­gün­den baş­la­ya­rak cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin yü­zün­cü yıl viz­yo­nu­na ya­ra­şır ve ya­kı­şır iş­ler ya­pa­cak, mil­le­ti­miz de bu dö­ne­mi  tak­dir ve min­net­le ana­cak­tır.

11’in­ci kez Cum­hur­baş­ka­nı se­çe­cek olan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ge­le­cek­te de da­ha ni­ce cum­hur­baş­kan­la­rı se­çe­cek ve de­mok­ra­siy­le taç­lan­mış cum­hu­ri­ye­ti­miz tüm te­mel ni­te­lik­le­ri­ni özen­le ko­ru­ya­rak ile­le­bet ya­şa­ya­cak­tır.

Bu­ra­da fark­lı si­ya­si par­ti­le­re men­sup aday­la­rı­mız ya­rı­şa­cak­tır. Ama, se­çi­le­cek olan Cum­hur­baş­ka­nı, hiç kuş­ku yok ki, si­ya­si ve­ya ide­o­lo­jik dü­şün­ce­si ne olur­sa ol­sun her­ke­sin Cum­hur­baş­ka­nı ola­cak­tır.

Tur­la­rı bu dü­şün­ce­ler­le baş­la­tı­yor, tüm aday­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yor, se­çim­le­rin mil­le­ti­mi­ze, dev­le­ti­mi­ze ve yü­ce Mec­li­si­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. (Al­kış­lar)

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, şim­di gün­de­min “Se­çim” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

IV.- SE­ÇİM­LER

1.- Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi

BAŞ­KAN – Bu kı­sım­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­ne baş­lı­yo­ruz. Cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğıy­la il­gi­li ola­rak on iki öner­ge var­dır, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re öner­ge­le­ri oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11’in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için aday ol­du­ğu­mu ve ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 14.8.2007

                                                                                                           Ab­dul­lah Gül

                                                                                                                Kay­se­ri

(Al­kış­lar)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Re­cep Tay­yip Er­do­ğan                               (İstan­bul)

2- Den­gir Mir Meh­met Fı­rat                           (Ada­na)

3- Ha­ya­ti Ya­zı­cı                                              (İstan­bul)

4- Akif Gül­le                                                  (Amas­ya)

5- Şük­rü Aya­lan                                             (To­kat)

6- Be­kir Boz­dağ                                             (Yoz­gat)

7- Sa­dul­lah Er­gin                                            (Ha­tay)

8- Fat­ma Şahin                                               (Ga­zi­an­tep)

9- Şaban Diş­li                                                 (Sa­kar­ya)

10- Nük­het Ho­tar Gök­sel                               (İzmir)

11- Re­ha De­ne­meç                                         (An­ka­ra)

12- M. Ne­ca­ti Çe­tin­ka­ya                                 (Elâzığ)

13- Edi­be Sö­zen                                             (İstan­bul)

14- İdris Na­im Şahin                                      (İstan­bul)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı ek­te­ki im­za­sı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Ni­hat Er­gün                                                         (Ko­ca­e­li)

2- Ay­han Se­fer Üs­tün                                              (Sa­kar­ya)

3- Mu­rat Yıl­dı­rım                                                     (Ço­rum)

4- Meh­met Yük­sel                                                   (De­niz­li)

5- Er­tuğ­rul Gü­nay                                                    (İstan­bul)

6- Na­zım Ek­ren                                                        (İstan­bul)

7- Nec­det Bu­dak                                                      (Edir­ne)

8- Hüs­nü Or­du                                                         (Kü­tah­ya)

9- Ali Er                                                                   (Mer­sin)

10- Ce­mal Yıl­maz De­mir                                         (Sam­sun)

11- Bü­lent Ge­dik­li                                                    (An­ka­ra)

12- Fa­ruk Sep­ti­oğ­lu                                                 (Elâzığ)

13- Ab­dül­ka­dir Ak­gül                                              (Yoz­gat)

14- Ha­lil Ay­do­ğan                                                   (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

15- Ze­ke­ri­ya As­lan                                                   (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

16- Mus­ta­fa Ka­bak­cı                                                (Kon­ya)

17-Meh­met Ze­ka­i Öz­can                                          (An­ka­ra)

18- Hü­se­yin Tan­rı­ver­di                                            (Ma­ni­sa)

19- Ham­za Yer­li­ka­ya                                               (Si­vas)

20- Meh­met Za­fer Çağ­la­yan                                     (An­ka­ra)

21- Ab­dur­rah­man Kurt                                            (Di­yar­ba­kır)

22- Ka­dir Tın­gı­roğ­lu                                                (Si­nop)

23- İhsan Ko­ca                                                         (Ma­lat­ya)

24- Me­su­de Nur­su­na Me­me­can                               (İstan­bul)

25- Ünal Ka­cır                                                         (İstan­bul)

26- Ay­şe Türk­me­noğ­lu                                            (Kon­ya)

27-Re­ca­i Ber­ber                                                       (Ma­ni­sa)

28- Ka­zım Ata­oğ­lu                                                   (Bin­göl)

29- Ay­han Yıl­maz                                                    (Or­du)

30- Mah­mut Esat Gü­ven                                          (Kars)

31- Se­dat Kı­zıl­cık­lı                                                   (Bur­sa)

32- Sü­ley­man Çe­le­bi                                                (Mar­din)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı ek­te­ki im­za­sı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Mus­ta­fa Eli­taş                                                      (Kay­se­ri)

2- Ta­ner Yıl­dız                                                         (Kay­se­ri)

3- Meh­met Çi­çek                                                     (Yoz­gat)

4- Meh­met S. Te­ke­li­oğ­lu                                         (İzmir)

5- Bay­ram Öz­çe­lik                                                  (Bur­dur)

6- Ah­met İyi­ma­ya                                                   (An­ka­ra)

7- Os­man Çoş­kun                                                   (Yoz­gat)

8- Ah­met Ök­süz­ka­ya                                              (Kay­se­ri)

9- Ne­cip Tay­lan                                                       (Te­kir­dağ)

10- Nu­ri Us­lu                                                          (Uşak)

11- Vey­si Kay­nak                                                   (Kah­ra­man­ma­raş)

12- Meh­met Sağ­lam                                                (Kah­ra­man­ma­raş)

13- Er­dal Kal­kan                                                     (İzmir)

14- İlhan Ev­cin                                                        (Ya­lo­va)

15- Meh­met Tun­çak                                                (Bur­sa)

16- Agah Kaf­kas                                                     (Ço­rum)

17- Ha­san Feh­mi Ki­nay                                          (Kü­tah­ya)

18- Ya­şar Ka­ra­yel                                                   (Kay­se­ri)

19- İrfan Gün­düz                                                    (İstan­bul)

20- Ca­fer Tat­lı­bal                                                    (Kah­ra­man­ma­raş)

21- Meh­met Çer­çi                                                   (Ma­ni­sa)

22- Alev De­de­gil                                                     (İstan­bul)

23- Ca­nan Kal­sın                                                    (İstan­bul)

24- Me­tin Ka­şı­koğ­lu                                               (Düz­ce)

25- Ah­met Er­dal Fe­ra­lan                                         (Nev­şe­hir)

26- Mah­mut De­de                                                   (Nev­şe­hir)

27- Mev­lüt Ak­gün                                                  (Ka­ra­man)

28- Ru­hi Açık­göz                                                    (Ak­sa­ray)

29- İsma­il Kat­mer­ci                                                 (İzmir)

30- Dur­du Meh­met Kas­tal                                      (Os­ma­ni­ye)

31- Vey­sel Eroğ­lu                                                   (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

32- Mu­har­rem Can­dan                                            (Kon­ya)

33- Ha­san An­ğı                                                       (Kon­ya)

34- Ke­rim Öz­kul                                                     (Kon­ya)

35- Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya                                          (Kon­ya)

36- Meh­met Be­ya­zıt De­ni­zol­gun                             (İstan­bul)

37- Ali Kul                                                              (Bur­sa)

38- Su­at Kı­lıç                                                          (Sam­sun)

39- En­ver Yıl­maz                                                    (Or­du)

40- Or­han Er­dem                                                    (Kon­ya)

41- Hay­dar Ke­mal Kurt                                          (Is­par­ta)

42- Cev­det Er­döl                                                     (Trab­zon)

43- Av­ni Er­de­mir                                                    (Amas­ya)

44- Ah­met Bü­yü­kak­kaş­lar                                       (Kon­ya)

45- İbra­him Me­te Doğ­ru­er                                      (Os­ma­ni­ye)

46- Ömer İnan                                                         (Mer­sin)

47- İsma­il Hak­kı Bi­çer                                            (Kü­tah­ya)

48- Hüs­nü Tu­na                                                      (Kon­ya)

49- Fu­at Bol                                                            (İstan­bul)

50- Meh­met Sa­lih Er­do­ğan                                      (De­niz­li)

51- Hü­se­yin Gül­sün                                                (To­kat)

52- Rüs­tem Zey­dan                                                 (Hakkâri)

53- Tu­ran Kı­rat­lı                                                      (Kı­rık­ka­le)

54- Sa­mi Güç­lü                                                       (Kon­ya)

55- Öz­kan Ök­süz                                                    (Kon­ya)

56- A. Mü­fit Yet­kin                                                (Şan­lı­ur­fa)

57- Mus­ta­fa Öz­bay­rak                                             (Kı­rık­ka­le)

58- Ab­dül­ka­dir Emin Önen                                     (Şan­lı­ur­fa)

59- Bay­ram Ali Bay­ra­moğ­lu                                   (Ri­ze)

60- Mi­ka­il Ars­lan                                                    (Kır­şe­hir)

61- Ab­dul­lah Ça­lış­kan                                             (Kır­şe­hir)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı ek­te­ki im­za­sı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Nu­ret­tin Ca­nik­li                                                   (Gi­re­sun)

2- Meh­met Nil Hı­dır                                                (Muğ­la)

3- Tuğ­rul Ye­miş­ci                                                    (İzmir)

4- Ke­rem Al­tun                                                        (Van)

5- Tev­fik Zi­ya­ed­din Ak­bu­lut                                   (Te­kir­dağ)

6- Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu                                          (İstan­bul)

7- Mus­ta­fa Ataş                                                       (İstan­bul)

8- Gül­dal Ak­şit                                                        (İstan­bul)

9- Ay­şe Nur Bah­çe­ka­pı­lı                                         (İstan­bul)

10- Fa­toş Gür­kan                                                     (Ada­na)

11- Naz­mi Ha­luk Öz­dal­ga                                       (An­ka­ra)

12- Ne­cat Bi­rin­ci                                                      (İstan­bul)

13- Ömer Din­çer                                                      (İstan­bul)

14- Ham­za Ya­nıl­maz                                               (Elâzığ)

15- Nec­det Ünü­var                                                  (Ada­na)

16- Or­han Ka­ra­sa­yar                                               (Ha­tay)

17- Ah­met Ay­doğ­muş                                             (Ço­rum)

18- Meh­met Do­maç                                                 (İstan­bul)

19- Ca­hit Bağ­cı                                                        (Ço­rum)

20- Cev­det Yıl­maz                                                   (Bin­göl)

21- Yük­sel Öz­den                                                   (Muğ­la)

22- Er­te­kin Ço­lak                                                    (Art­vin)

23- Nev­zat Pak­dil                                                    (Kah­ra­man­ma­raş)

24- Sü­rey­ya Sa­di Bil­giç                                           (Is­par­ta)

25- Fey­zi İş­başa­ran                                                 (Elâzığ)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı ek­te­ki im­za­sı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Meh­met Mus­ta­fa Açı­ka­lın                                  (Si­vas)

2- Re­ha Ça­mu­roğ­lu                                                 (İstan­bul)

3- Se­ba­hat­tin Ka­ra­kel­le                                           (Er­zin­can)

4- Feh­mi Hüs­rev Kut­lu                                           (Adı­ya­man)

5- Mus­ta­fa Cu­mur                                                  (Trab­zon)

6- Ra­ma­zan Ba­şak                                                  (Şan­lı­ur­fa)

7- Ha­run Tü­fek­ci                                                    (Kon­ya)

8- Ali Öz­türk                                                          (Kon­ya)

9- Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı                                      (İstan­bul)

10- Os­man Ga­zi Yağ­mur­de­re­li                               (İstan­bul)

11- Ay­şe Ak­baş                                                      (Ba­lı­ke­sir)

12- M. İhsan Ars­lan                                               (Di­yar­ba­kır)

13- Sa­it Aç­ba                                                          (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

14- Bur­han Ku­zu                                                    (İstan­bul)

15- Ab­dul­mut­ta­lip Öz­bek                                       (Hakkâri)

16- Sa­ba­hat­tin Cev­he­ri                                            (Şan­lı­ur­fa)

17- Ah­met İnal                                                        (Bat­man)

18- Hü­se­yin Bes­li                                                   (İstan­bul)

19- Ha­san Mu­rat Mer­can                                        (Es­ki­şe­hir)

20- Meh­met Emin Ek­men                                       (Bat­man)

21- Yu­suf Coş­kun                                                  (Bin­göl)

22- Hak­kı Köy­lü                                                     (Kas­ta­mo­nu)

23- Mus­ta­fa Ünal                                                    (Ka­ra­bük)

24- Sa­fi­ye Sey­me­noğ­lu                                            (Trab­zon)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı ek­te­ki im­za­sı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Sa­lih Ka­pu­suz                                                      (An­ka­ra)

2- Meh­met Ocak­den                                                 (Bur­sa)

3- İbra­him Ka­vaz                                                      (Er­zu­rum)

4- Ege­men Ba­ğış                                                      (İstan­bul)

5- Meh­met Da­niş                                                      (Ça­nak­ka­le)

6- Müj­dat Kuş­ku                                                      (Ça­nak­ka­le)

7- Erol As­lan Ce­be­ci                                                (Sa­kar­ya)

8- İsma­il Bi­len                                                          (Ma­ni­sa)

9- Ze­ki Ka­ra­ba­yır                                                     (Kars)

10- Ah­met Ko­ca                                                       (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

11- Fah­ret­tin Poy­raz                                                 (Bi­le­cik)

12- Me­tin Yıl­maz                                                     (Bo­lu)

13- Ali Gü­ner                                                           (Iğ­dır)

14- Yük­sel Coş­kun­yü­rek                                         (Bo­lu)

15- Fa­tih Me­tin                                                         (Bo­lu)

16- Bir­nur Şahi­noğ­lu                                                (Sam­sun)

17- Ha­san Ali Çe­lik                                                  (Sa­kar­ya)

18- Gö­nül Be­kin Şah­ku­lu­bey                                   (Mar­din)

19- Zül­fü­kar İzol                                                      (Şan­lı­ur­fa)

20- Ali İhsan Mer­da­noğ­lu                                        (Di­yar­ba­kır)

21- Mus­ta­fa Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu                                    (An­ka­ra)

22- Re­cep Ak­dağ                                                      (Er­zu­rum)

23- Be­şir Ata­lay                                                       (An­ka­ra)

24- Ah­met Ye­ni                                                        (Sam­sun)

25- Yah­ya Ak­man                                                    (Şan­lı­ur­fa)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ün aday­lı­ğı­nı, ek­te­ki im­za­sı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri ile bir­lik­te arz ve tek­lif ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la. 14/08/2007

1- Meh­met Ali Şahin                                               (An­tal­ya)

2- İsma­il Öz­gün                                                       (Ba­lı­ke­sir)

3- Mus­ta­fa De­mir                                                    (Sam­sun)

4- Se­ra­cet­tin Ka­ra­ya­ğız                                            (Muş)

5- Ah­met Gök­han Sa­rı­çam                                      (Kırk­la­re­li)

6- Öz­nur Ça­lık                                                         (Ma­lat­ya)

7- Ze­yid As­lan                                                         (To­kat)

8- Ha­li­de İnce­ka­ra                                                    (İstan­bul)

9- Ke­ma­let­tin Ay­dın                                                 (Gü­müş­ha­ne)

10- Sa­dık Ba­dak                                                       (An­tal­ya)

11- Yu­suf Zi­ya İrbeç                                                (An­tal­ya)

12- So­ner Ak­soy                                                      (Kü­tah­ya)

13- Aş­kın Asan                                                        (An­ka­ra)

14- Ali Rı­za Ala­bo­yun                                             (Ak­sa­ray)

15- Os­man Kı­lıç                                                       (Si­vas)

16- Faz­lı Er­do­ğan                                                     (Zon­gul­dak)

17- Mah­mut Dur­du                                                  (Ga­zi­an­tep)

18- İbra­him Ha­lil Ma­zı­cı­oğ­lu                                   (Ga­zi­an­tep)

19- Bur­han Ka­ya­türk                                               (An­ka­ra)

20- İbra­him Has­gür                                                  (İzmir)

21- Ah­met Er­türk                                                     (Ay­dın)

22- Meh­met Cey­lan                                                  (Ka­ra­bük)

23- Ab­dül­ka­dir Ak­su                                               (İstan­bul)

24- Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu                                             (An­tal­ya)

25- Rıt­van Köy­ba­şı                                                  (Nev­şe­hir)

26- Fe­ta­ni Bat­tal                                                       (Bay­burt)

27- A. Edip Uğur                                                     (Ba­lı­ke­sir)

28- Va­hit Ki­ler                                                         (Bit­lis)

29- Şev­ket Gür­soy                                                   (Adı­ya­man)

30- Va­hit Ki­riş­ci                                                      (Ada­na)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ü aday gös­te­ri­yo­rum.

Say­gı­la­rım­la.

                                                                                                        Ke­ma­let­tin Gök­taş

                                                                                                                Trab­zon

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 101 in­ci ve 102 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin 11 in­ci Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dul­lah Gü­l’­ü aday gös­te­ri­yo­rum.

                                                                                                         Muh­yet­tin Ak­sak

                                                                                                                Er­zu­rum

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

                                                                               An­ka­ra

11. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu­’­nu aday gös­te­ri­yo­ruz.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz. 17/08/2007

1- Mus­ta­fa Ci­han Pa­ça­cı                                          (An­ka­ra)

2- Meh­met Eki­ci                                                      (Yoz­gat)

3- Ümit Şafak                                                          (İstan­bul)

4- Me­tin Ço­ba­noğ­lu                                                 (Kır­şe­hir)

5- Ah­met De­niz Bö­lük­ba­şı                                      (An­ka­ra)

6- Ah­met Bu­kan                                                      (Çan­kı­rı)

7- Be­kir Ak­soy                                                        (An­ka­ra)

8- Ne­ca­ti Özen­soy                                                   (Bur­sa)

9- Ab­dül­ka­dir Ak­can                                               (Af­yon)

(MHP ve AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

                                                                 An­ka­ra

11. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için Ana­ya­sa­nın 102. mad­de­si­ne da­ya­lı ola­rak aday ol­mak is­ti­yo­rum. Ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 19 Ağus­tos 2007

                                                                                                       Hü­se­yin Tay­fun İçli

                                                                                                               Es­ki­şe­hir

(Al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bu du­ru­ma gö­re Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için üç aday bu­lun­mak­ta­dır. Sa­yın aday­la­rın ad­la­rı­nı, so­yad­la­rı­nın al­fa­be­tik sı­ra­sı­na gö­re oku­yo­rum: Sa­yın Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu, Sa­yın Ab­dul­lah Gül, Sa­yın Hü­se­yin Tay­fun İçli.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na gö­re Cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çi­le­bil­me­si için ilk iki oy­la­ma­da üye tam sa­yı­sı­nın üç­te 2 ço­ğun­lu­ğu, ya­ni 367 oy, üçün­cü oy­la­ma­da ise üye tam sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğu, ya­ni 276 oy ara­na­cak­tır. Üçün­cü oy­la­ma­da salt ço­ğun­luk sağ­la­na­maz­sa bu oy­la­ma­da en çok oy alan iki aday için dör­dün­cü oy­la­ma ya­pı­la­cak ve dör­dün­cü oy­la­ma­da salt ço­ğun­lu­ğu sağ­la­yan, ya­ni 276 oy alan aday Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­miş ola­cak­tır.

Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi giz­li oy­la ya­pı­la­cak­tır. Hiç­bir iti­raz ve kuş­ku­ya yer ver­me­den Ana­ya­sa ve İç Tü­zü­k’­ün is­te­di­ği giz­li­li­ğin bü­tün icap­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­mek için giz­li oy­la­ma­nın ne şekil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı yü­ce he­ye­ti­ni­ze arz edi­yo­rum:

Ko­mis­yon sı­ra­sın­da yer alan kâtip üye­le­rin bi­ri, adı oku­nan mil­let­ve­ki­li­ne mü­hür­lü bir­le­şik oy pu­su­la­sı ile zar­fı ve­re­cek, di­ğe­ri ise mil­let­ve­ki­li­nin adı­nı def­ter­den işa­ret­le­ye­cek­tir. Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın mil­let­ve­ki­li, mü­hür­lü bir­le­şik oy pu­su­la­sı ve zar­fı al­dık­tan son­ra oy ka­bi­ni­ne gi­re­cek, oy pu­su­la­sın­da adı ya­zı­lı aday­lar­dan han­gi­si­ne oy ve­re­cek­se o ada­yın adı­nın önün­de­ki ku­tu­cu­ğu çar­pı işa­re­tiy­le işa­ret­le­yip oy pu­su­la­sı­nı ka­bin­de zar­fa koy­duk­tan son­ra Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü­nün önü­ne ko­nu­lan oy ku­tu­su­na ata­cak­tır.

Sa­yın üye­le­rin oy­la­ma­da dik­kat ede­cek­le­ri hu­sus­la­rı da arz edi­yo­rum:

Oy kul­la­nır­ken aday­lar­dan sa­de­ce bi­ri­nin adı­nın önün­de­ki ku­tu­cuk işa­ret­le­ne­cek­tir. Bir­den faz­la ada­yın işa­ret­len­di­ği oy pu­su­la­la­rı ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır.

Ka­bin­le­re ay­nı renk tü­ken­mez ka­lem­ler ko­nul­muş­tur. Sa­yın üye­ler bu ka­lem­le­ri kul­la­na­cak­lar­dır. Oy pu­su­la­la­rın­da oyun ki­me ait ol­du­ğu­nu be­lir­le­ye­cek her­han­gi bir işa­ret, im­za ve­ya ka­bin­de­ki ka­lem­ler­den baş­ka renk­li bir ka­lem kul­lan­ma gi­bi du­rum­lar­da oy ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır. Ge­çer­li oy, ter­ci­hi be­lir­ten çar­pı işa­re­ti dı­şın­da hiç­bir su­ret­te işa­ret ta­şı­ma­ya­cak­tır.

Sa­yın kâtip üye­le­rin yer­le­ri­ni al­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Bi­rin­ci oy­la­ma­da kul­la­nı­la­cak tek mü­hür­lü oy pu­su­la­la­rı ve zarf­la­rı sa­yın kâtip üye­le­re tes­lim edil­sin.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy­la­ma­nın sa­yım ve dö­kü­mü için ad çek­me su­re­tiy­le 5 ki­şi­lik bir tas­nif ko­mis­yo­nu tes­pit ede­ce­ğiz. Şim­di, bu ku­ra­yı çe­ki­yo­ruz:

Yu­suf Coş­kun, Bin­göl? Bu­ra­da.

Mus­ta­fa Ke­mal Cen­giz, Ça­nak­ka­le? Bu­ra­da.

Yıl­maz Tan­kut, Ada­na? Bu­ra­da.

Fah­ret­tin Poy­raz, Bi­le­cik? Bu­ra­da.

Per­vin Bul­dan, Iğ­dır? Bu­ra­da.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, tas­nif ko­mis­yo­nu­nu tek­rar oku­yo­rum: Sa­yın Per­vin Bul­dan, Sa­yın Fah­ret­tin Poy­raz, Sa­yın Yıl­maz Tan­kut, Sa­yın Mus­ta­fa Ke­mal Cen­giz ve Sa­yın Yu­suf Coş­kun.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, tas­nif ko­mis­yo­nu­nun se­çi­len üye­le­ri oy­la­ma iş­le­mi bit­tik­ten son­ra ko­mis­yon sı­ra­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ala­cak­lar­dır.

Şim­di, oy­la­ma­ya, ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­rim­le Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bel­ki en çok on beş da­ki­ka­mı­zı faz­la­dan ala­cak­tır ama tek yer­den oy kul­la­na­ca­ğız. Adı okun­ma­yan sa­yın mil­let­ve­ki­li­nin, bu­ra­da bir yı­ğıl­ma­ya mey­dan ver­me­mek için, oy kul­lan­mak için bu­ra­ya gel­me­me­si­ni ri­ca edi­yo­rum.

Bu­yu­run.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN – Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın mil­let­ve­ki­li var mı? Yok.

Oy ver­me iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Oy ku­pa­la­rı kal­dı­rıl­sın.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri de, lüt­fen, yer­le­ri­ni al­sın­lar.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­nin ad­la­rı­nı tek­rar oku­yo­rum: Sa­yın Yu­suf Coş­kun, Sa­yın Mus­ta­fa Ke­mal Cen­giz, Sa­yın Yıl­maz Tan­kut, Sa­yın Fah­ret­tin Poy­raz, Sa­yın Per­vin Bul­dan.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tas­nif Ko­mis­yo­nu tu­ta­na­ğı gel­miş­tir.

Tu­ta­na­ğı oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için ya­pı­lan bi­rin­ci tur oy­la­ma­ya 448 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de aşa­ğı­da adı ya­zı­lı aday­lar kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı al­mış­lar­dır.

Say­gı­la­rı­mız­la arz olu­nur.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu

 

Üye

Üye

Üye

 

Yu­suf Coş­kun

Mus­ta­fa Ke­mal Cen­giz

Yıl­maz Tan­kut

 

Bin­göl

Ça­nak­ka­le

Ada­na

 

Üye

Üye

 

 

Fah­ret­tin Poy­raz

Per­vin Bul­dan

 

 

Bi­le­cik

Iğ­dır

 

Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu :                70 (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)               

Ab­dul­lah Gül                  :               341 (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Hü­se­yin Tay­fun İçli        :               13 (Ba­ğım­sız­lar sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Boş                                 :               23

Ge­çer­siz                          :               1

Top­lam                           :               448          

BAŞ­KAN – Bu so­nu­ca gö­re, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len üç­te 2 ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­mış­tır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır, oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

V.- ÖNE­Rİ­LER

A) DA­NIŞ­MA KU­RU­LU ÖNE­Rİ­LE­Rİ

1.- Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar oy­la­ma­lar ara­sın­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tı yap­ma­ma­sı­na iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

              No:4                                                                                   Ta­ri­hi:20.08.2007

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar, oy­la­ma­lar ara­sın­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tı yap­ma­ma­sı­nın, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı Da­nış­ma Ku­ru­lun­ca uy­gun gö­rül­müş­tür.

 

 

Kök­sal Top­tan

 

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

Baş­ka­nı

 

Nu­ret­tin Ca­nik­li

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

 

AK Par­ti Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

CHP Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

 

Ok­tay Vu­ral

Se­la­hat­tin De­mir­taş

 

MHP Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

DTP Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

BAŞ­KAN – Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si hak­kın­da söz is­te­yen? Yok.

Öne­ri­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin ikin­ci oy­la­ma­sı­nı yap­mak için, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce 24 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

                              

Ka­pan­ma Sa­a­ti: 16.49

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.