Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 63       YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

102 nci Birleşim

14 . 5 . 2001 Pazartesi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/3996)

2. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir İlinde serbest bölge kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/4055)

3. – Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 2000 yılı sonu itibarıyla Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kullandırılan ticarî krediler ile batık kredi miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4058)

4. – Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 19.2.2001-21.2.2001 tarihleri arasında en fazla döviz satılan ilk beş kuruluşa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4059)

5. – Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, kriz öncesi Merkez Bankasından satılan dövize ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4078)

6. – Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, krizde Merkez Bankasından döviz satın alan bankalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4090)

7. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, krizde kamu bankalarının düşük faizle kredi vermelerine ve Merkez Bankasından satılan dövizlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4091)

8. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Bakanlıkta çalışan danışman ve başdanışmanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (7/4155)

9. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Bakanlıkta çalışan danışman ve başdanışmanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4165)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Ankara Milletvekili Melda Bayer, Anneler Gününe,

Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumuna ve tarihî geleneğine uygun olmayan gelişmelere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, aşırı yağışlar nedeniyle Hatay ve civarında meydana gelen sel felaketine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz cevap verdi.

Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, bir gazetede yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini rencide edici ifadeyi Divan olarak şiddetle protesto ettiklerine, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin ve asil Türk Milletinin seksen yıl önce mandacılık zihniyetini kesinlikle reddettiğine, kendi güç ve kudretiyle her türlü esaret zincirlerini kırarak bugünkü yüksek konumuna ulaştığına ilişkin bir konuşma yaptı.

DSP, MHP ve ANAP Gruplarının, 12 Mayıs 2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 677 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı sırasına alınmasına; 12 Mayıs 2001 Cumartesi günkü birleşimde gündemin 7 nci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin önerilerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan:

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı:527) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından;

Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/742, 1/405) (S. Sayısı:599),

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Sayısı: 433),

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/757, 2/603, 2/605) (S. Sayısı: 592),

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666);

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;

Ertelendi.

Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/859) (S. Sayısı: 677) görüşmeleri tamamlandı; elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, 14 Mayıs 2001 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.29'da son verildi.

Mustafa Murat Sökmenoğlu

Başkanvekili

Burhan Orhan          Hüseyin Çelik

               Bursa                          Van

Kâtip Üye               Kâtip Üye

II. –  GELEN KÂĞITLAR

                                                           14.5.2001 PAZARTESİ                                   No. : 141

Rapor

1. – Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. – Kocaeli  Milletvekili Mehmet Batuk'un,  Kamu bankalarının kullandırdığı kredilere ve görev zararına ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/3858)

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, irtica ile mücadele konusunda yayımlanan genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3877)

3. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, ilaç sektöründeki  sorunlara ilişkin  Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3893)

4. – Osmaniye  Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih  Bölümü öğrencilerine Pedegojik formasyon verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3914)

5. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan  İlindeki bazı yol yapım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3922)

6. – Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3924)

7. – Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, hükümetlerce çıkarılan tasarruf genelgelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3933)

8. – Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Başbakanlık "Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3939)

9. – Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Paris Büyükelçiliğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941)

10. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, TÜBİTAK yayınlarında Darwin'in evrim teorisine yer verilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/3951)

11. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, teminat mektubu komisyonlarına ve kredi  faiz uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3952)

12. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, ekonomik krizlerin KOBİ'lere etkileri ve çözüm yollarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957)

13. – Tokat  Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, ekonomik krizlere ve Ulusal Programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3959)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

14 Mayıs 2001 Pazartesi

BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL

KÂTİP ÜYELER: Mehmet AY(Gaziantep), Burhan ORHAN (Bursa)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini en iyi dileklerimle açıyor, saygılar sunuyorum.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısımız yoktur.

Sayın grup başkanvekilleri, acaba, ne kadar zaman?..

MEHMET ŞANDIR (Hatay)- 5 dakika Sayın Başkan...

BAŞKAN- Saat 14.15'e kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.09

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati:14.15

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep),  Burhan ORHAN (Bursa)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatırlanacağı üzere, Birinci Oturumun başlangıcında yoklama yapılmış, toplantı yetersayısına ulaşılamamıştı; şimdi, yoklamayı tekrarlayacağız.

5 dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, merkezî bilgisayarda da çökme oldu. Yoklamaya giren arkadaşlarımızın da girdiğini tespit etme imkânımız olmuyor. Bu sebeple, bütün arkadaşlarımızın pusula doldurmalarını istirham edeyim; yoksa, salonda oldukları halde yok sayılmış olacaklar.

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, usule uyacaksınız; böyle bir usulümüz yok. Mevhumu muhalifinden bunu nasıl çıkarıyorsunuz? 1 dakika kalıncaya kadar yoklama devam etti.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, böyle bir usul yok; o zaman, ad okunmak suretiyle...

BAŞKAN - Hayır efendim, toplantı yetersayısına herhalde ulaşamayacağız; ancak, kimlerin bizi toplantı yetersayısına ulaştırmadığının tespiti, biliyorsunuz, İçtüzüğümüz gereğince birtakım akıbetlere tabidir. Geldiğiniz halde neden yok sayılasınız? Geldiğiniz halde yok sayılmayı kabul eder misiniz?

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, tek tek yoklama yapsaydınız, bundan daha iyiydi.

BAŞKAN - İçtüzüğümüz, cihaza girilememesi halinde pusula doldurulmasına imkân vermektedir, bu hükmü kullanıyoruz efendim. Cihaza girilemiyor.

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, suizanı mucip bir hal yapılıyor; şimdi, başkasının yerine pusula doldurulmuş olup olmadığını nasıl tespit edeceğiz?

BAŞKAN - Cihaz çöktüğü için print out vermiyor. Cihaza girilemiyor; onun için pusula doldurtuyoruz.

(Yoklama pusulaları toplandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısına ulaşılamamıştır.

İçtüzüğümüzün 57 nci maddesi gereğince ve alınan karar uyarınca, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek amacıyla, 15 Mayıs 2001 Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor, hepinize iyi günler diliyorum.

Kapanma Saati : 14.30

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.