Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 41       YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

6 ncı Birleşim

24 . 10 . 2000 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Balıkesir Milletvekili Numan Gültekin'in, veteriner hekimliği eğitiminin 158 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması

2.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İli İznik İlçesi ve köylerinde meydana gelen dolu afetine ilişkin gündemdışı konuşması

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148)

2.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150)

4.- Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının, ABD Kongresindeki sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve dışpolitika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)

6.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 21 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde alınan karara ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)

C ) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, (6/801), (6/807), (6/822), (6/826) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/218)

2.- Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliğine (BAPB) Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olmasına ve söz konusu birliğin tüzük hükümlerine uygun olarak üç üyeyle temsil edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/663)

3.- Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, Küba'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/664)

4.- Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/665)

5.- Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı ve Azerbaycan İkinci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in cenaze törenine katılmak üzere bir heyetin Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/666)

6.- Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün, bir heyetle Danimarka'ya yaptığı resmî ziyarete Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan'ın katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/667)

7.- Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, bir heyetle Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy'un katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/668)

8.- Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, bir heyetle Tunus'a yaptığı resmî ziyarete Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/669)

9.- Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, bir heyetle Hollanda'ya yaptığı resmî ziyarete Adana Milletvekili Ali Halaman'ın katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/670)

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, cerrahi iplik üretim izni için başvuruda   bulunan bir firmaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/2311)

2.- Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in;

İhtisas gümrükleri uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine,

- Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın;

 Emekli Sandığı tarafından anjiyo ve by-pass operasyonları için ödenen paraya, ilişkin soruları ve Maliye Bakanı vekili ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2330,2344)

3- Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, ithal ürünlerle yerli ürünler arasındaki haksız rekabete ve Afrika ülkelerine makine ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/2331)

4.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, şehir merkezlerindeki GSM Baz istasyonlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/2348)

5.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından olan alacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/2354)

6.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul-Atatürk Havalimanındaki ILS sistemlerinin çalışmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/2362)

7.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, araç egsoz muayenelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/2365)

8.- İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ın, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/2371)

9.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/2379)

10.-  Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, muhtarların maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2388)

11.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yabancı araba ithal eden bir firmaya ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/2393)

12.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in,

Yerel basının sorunlarına ve çözüm yollarına,

- Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun;

Mardin Ömerli İlçesinde üzüm alım bürosu kurulup kurulmayacağına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/2395,2518)

13.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Sahte fatura yolsuzluğu iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/2405)

14.- Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Ziraat Bankası Çankırı Şubesince çiftçilere yapılan haciz işlemlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2407)

15.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in yakınlarına menfaat sağladığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/2444)

16.- Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin'de köye dönüş projesiyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2513)

17.- Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin-Dargeçit İlçesine Ziraat Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/2514)

18.- Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin-Midyat İlçesinde küçük sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/2515)

19.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün ebe ve sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un yazılı cevabı (7/2535)

20.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyünde topraksız köylülere dağıtım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2544)

21.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Ankara-İstanbul ve İzmir futbol amatör kümelerdeki takım sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/2547)

22.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler-Civandere Köyünün futbol sahası inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün yazılı cevabı (7/2591)

23.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, bazı illerde meydana gelen doğal afetlere  ilişkin  sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2616)

24.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çoğlu Köyünün belediye olma başvurusuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2618)

25.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Kâzım Karabekir-Özyurt Köyünün yağmurlama sisteminin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/2620)

26.- İstanbul Milletvekili Esat Öz'ün, kamu personelinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2628)

27.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, günlük bir gazetede başörtüsü konusunda yayımlanan yazıya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/2638)

28.- Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Vakıfbanktan verilen bir krediye ilişkin sorusu ve Başbakan Bülent Ecevit'in cevabı (7/2694)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, TBMM Başkanlığının siyasî parti grup temsilcileriyle yaptığı toplantılarda kararlaştırılan :

Avrupa Parlamentosu Başkanının vaki davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Mehmet Vecdi Gönül’ün,

“Parliament Forum on EU Accession” konulu seminere, Dışişleri Komisyonu Başkanı Kâmran İnan’ın,

Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun vaki davetine, siyasî parti gruplarının isimlerini bildirmiş oldukları bir parlamento heyetinin,

GLOBE Avrupa Sekretaryasının vaki davetine, siyasî parti gruplarının isimlerini bildirmiş oldukları bir parlamento heyetinin,

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Çevre Bölge Planlaması ve Mahallî İdareler Komisyonu Başkanının vaki davetine, Çevre Komisyonu Başkanı Ediz Hun’un,

Habitat Global Parlamenterler Yönetim Kurulu Başkanı ve Meksika Cumhuriyeti Senatosu Kırsal Gelişme ve İskân Komisyonu Başkanının vaki davetine, siyasî parti gruplarının isimlerini bildirmiş oldukları bir parlamento heyetinin,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının vaki davetine, siyasî parti gruplarının isimlerini bildirmiş oldukları bir parlamento heyetinin,

Birleşmiş Milletler ve Parlamentolararası Birlik’in vaki davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’un,

Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanının vaki davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut başkanlığında bir parlamento heyetinin,

Katılmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 19 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ABD Temsilciler Meclisinde alınan karar ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) ile,

Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve kullanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/143),

Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/144),

Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları konusunda (10/145),

İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul’daki kaçak yapılaşma ve derelerin ıslahı konusunda (10/146),

Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, ekonomideki kayıt dışılığın tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/147),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri,

Okundu; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/738) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi.

Adam öldürmek suçundan hükümlü Zekeriya Aydın hakkındaki dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdî edilmek üzere,

Birden fazla kimseyi taammüden öldürmek suçlarından hükümlü Ekrem Gökçe hakkındaki dava dosyasının da Adalet Bakanlığına tevdî edilmek üzere,

Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı, 441 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının,

Başbakanlığa iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu; ilgili komisyonlarda bulunan dosyaların ve tasarıların geri verildiği bildirildi.

Başkanlık Divanının 20 üyeden kurulmasına ve görev yerlerinin dağılımının; DSP Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 3 Kâtip Üye, MHP Grubuna 1 Başkan, 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 2 Kâtip Üye, FP Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 2 Kâtip Üye, ANAP Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 1 Kâtip Üye, DYP Grubuna 1 İdare Amiri, 2 Kâtip Üye şeklinde olmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonunun 13’er üyeden, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile sayıları kanunen belirlenmeyen diğer komisyonların 25’er üyeden kurulmasına ve siyasî parti gruplarına dağılımına,

İlişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Danışma Kurulu önerisinin görüşmeleri sırasında, ANAP Grup Başkanvekili Zeki Çakan, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in gruplarına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in Çek Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete, Sakarya Milletvekili Osman Fevzi Zihnioğlu’nun,

Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un Meksika’ya yaptığı resmî ziyarete, Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen’in,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın İsviçre’ye yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili Ali Emre Kocaoğlu’nun,

Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun Güney Kore’ye yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş’un,

Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın İsviçre’ye yaptığı resmî ziyarete, Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu’nun da,

İştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi.

Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in Küba’ya yaptığı resmî ziyarete, Adana Milletvekili Musa Öztürk, Edirne Milletvekili Evren Bulut ile Manisa Milletvekili Ali Serdengeçti’nin de iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresinin oylamasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

24 Ekim 2000 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.16’da son verildi.

                        Mehmet Vecdi Gönül

                        Geçici Başkanvekili

               Vedat Çınaroğlu                         Şadan Şimşek

            Samsun                                                      Edirne

Geçici Kâtip Üye                             Geçici Kâtip Üye

 

                       

    II. - GELEN KÂĞITLAR   No. : 12                                          23.10.2000 PAZARTESİ

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya  ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

2.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşilırmak'ın neden olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK'ün başörtüsü yasağı konusunda yayınladığı bir genelgeye  ilişkin    Millî   Eğitim  Bakanından  yazılı  soru  önergesi (7/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

2.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, TRT Kurumuna ilişkin  Devlet  Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen yazılı soru önergesi (7/2708) (Başkanlığa geliş  tarihi: 19.10.2000)

3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, K.K.K. İstihbarat Daire Başkanlığınca hazırlanan bir rapora ilişkin  Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2709) (Başkanlığa geliş  tarihi: 19.10.2000)

4.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin  Millî Eğitim  Bakanından yazılı soru önergesi (7/2710) (Başkanlığa geliş  tarihi: 19.10.2000)

5.- Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, zorunlu kesintisiz eğitim uygulamasının meslek liselerine etkilerine ilişkin  Millî Eğitim  Bakanından yazılı soru önergesi (7/2711) (Başkanlığa geliş  tarihi: 19.10.2000)

6.-  Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Burdur Sağlık Müdürlüğüne ve Hastane Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin  Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2712) (Başkanlığa geliş  tarihi: 20.10.2000)

      24.10.2000 SALI          No. : 13

        Tasarılar

1.- Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/766) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2000)

                    2.- Gözlükçülük  Hakkında Kanunda  Değişiklik   Yapılmasına Dair  Kanun  Tasarısı (1/767) (Adalet  ve  Sağlık,  Aile,  Çalışma ve Sosyal  İşler  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

             Teklif

1.- Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas ve 37 Arkadaşının; Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/598) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.2000)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalara ilişkin Millî  Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2000)

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2000)

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi:23.10.2000)

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi:23.10.2000)

5.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Muğla İlindeki çam balı üreticilerinin  sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi:23.10.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon Askerî  Havaalanının sivil uçuşlara açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi  (7/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2000)

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2714) (Başkanlığa geliş tarihi:23.10.2000)

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî  Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2715) (Başkanlığa geliş tarihi:23.10.2000)

4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, YÖK  Başkanı tarafından üniversite rektörlerine  gönderilen başörtüsü konusundaki  genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2000)

5.- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Sahil Yolundaki balıkçı barınaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2000)         

              Genel Görüşme Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının, ABD Kongresindeki sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü  maddeleri  uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

2.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 21 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde alınan  karara ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

             Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2000)

2.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2000)

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir  Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2000)

4.- Malatya Milletvekili Miraç  Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya  İlindeki kayısı üretiminin ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2000)

 


  BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

24 Ekim 2000 Salı

BAŞKAN : Ömer İZGİ

KÂTİP ÜYELER: Geçici Kâtip Üye Melda BAYER (Ankara),

Geçici Kâtip Üye Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum.

          Toplantı yetersayısı var, görüşmelere başlıyoruz.

         Gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri 5 dakikadır.

Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap süresi 20 dakikadır.

Gündemdışı ilk söz, veteriner hekimliği eğitiminin 158 inci yıldönümü nedeniyle söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Numan Gültekin'e aittir.

Buyurun Sayın Gültekin. (DSP sıralarından alkışlar)

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Balıkesir Milletvekili Numan Gültekin'in, veteriner hekimliği eğitiminin 158 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması

NUMAN GÜLTEKİN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan  önce  21 inci Dönem  3 üncü  Yasama  Yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Meclis Başkanlığı gibi önemli bir göreve seçilen Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum; Divana ve Sayın Başkanımıza başarılar diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde veteriner hekimlik eğitiminin akademik düzeyde başlamasının 158 inci yıldönümü münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Tedavi sanatı, insanlığın kendisi kadar eski olarak kabul edilir. Tedavi sanatını da içine alan veteriner hekimlik mesleği, uygarlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Çağdaş anlamda veteriner hekim, aldığı multidisipliner eğitim gereği hayvan hastalıklarının sağaltımından, zoonoz hastalıklar yönüyle halk sağlığından, hayvan neslinin ıslah ve üretiminden, hayvansal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalarından ve kontrolünden, su ürünlerinin üretiminden, hastalıklarının sağaltımından, kontrolünden sorumlu ve yetkili meslek adamı olarak tanımlanır.

Akademik düzeyde dünyada ilk veteriner hekimlik okulu, Fransa'nın Lyon Kentinde 1762 yılında açılmıştır. Daha sonra, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu tür okullar açılmaya başlanmıştır. Ülkemizde akademik anlamda veteriner hekimliği eğitimi ve öğretimi, önce Osmanlı döneminde, Tanzimat sonrası 1842 yılında başlamıştır. 1946 yılında da, çıkarılan ilk üniversite kanunuyla Ankara Üniversitesi kurulmuş ve Veteriner Fakültesi de 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak üniversiter sisteme dahil edilmiştir.

Türkiye'de veteriner hekimlik eğitim öğretimi beş yıl, yani on yarı yıl süreyle yaptırılmakta ve mezun olanlara dünyadaki örnekleri gibi, yüksek lisans diploması adı altında "veteriner hekim" unvanı verilmektedir. Almanya ve daha birçok ülkede bu eğitim süresi altı yıldır. Ülkemizde de bu süre altı yıla çıkarılmalıdır.

Planlı kalkınma döneminde veteriner hekim açığı gündeme gelmiş ve ülkemizde yeni fakülteler açılmıştır. Ancak, 1980 sonrası kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla, hiçbir araştırma kriteri göz önüne alınmadan, birçok meslek eğitiminde olduğu gibi, ihtiyacın üstünde peş peşe veteriner fakülteleri açılmıştır. Şu anda, bu sayı 21'e ulaşmıştır. Bu fakültelerin birçoğu, maalesef, hem öğretim üyesi yönüyle hem de klinik, laboratuvar ve derslik gibi fizikî altyapı yönüyle yetersizdir. Nitelikli hayvan sayısı ve hayvansal ürün bakımından üst sıralarda yer alan ülkelere baktığımızda, bu kadar veteriner fakültesi sayısına rastlamak mümkün değildir. Örneğin, bu sayı, Hollanda'da 2, Almanya'da 5, Danimarka'da 1, İspanya'da 9, Fransa'da 5 iken 4'e düşürülmüş, İngiltere'de ise 6'dır. Dünyada en pahalı, en zor eğitim ve öğretim kurumlarından birisi olarak kabul edilen veteriner fakültelerinin, ülkemizde, son yıllarda dünya standartları göz önüne alınmadan açılmasının, bilimsel gerçekler ışığında incelediğimizde, son derece sakıncalı olduğunu görürüz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980'li yılların ortalarına kadar yukarıda saydığım birçok konuda hizmet üreten veteriner hekimler ve onlarla omuz omuza hizmet veren veteriner sağlık teknisyen ve teknikerleri, ne yazık ki, 1985 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının yapısını, dünyadaki gelişmelere ve ülke gerçeklerimize ters şekilde değiştiren reorganizasyonla, haksız olarak, aktif görevlerinden uzaklaştırmıştır. Böylece de, fonksiyonel hizmet bütünlüğü aksamış, veteriner hekim otorite olmanın gereği olan yetki ve sorumluluklar, bürokratik çarklar arasında erozyona uğramıştır. Hepsinden önemlisi, 1936 yılında Cenevre'de imzalanıp 1937 yılında Bakanlar Kurulunca onaylanan ve 3243 sayılı Yasayla yürürlüğe giren ve ülkemizin de uymasını zorunlu hale getiren uluslararası Cenevre Anlaşmasına göre veteriner hizmetlerinin direkt olarak bakana bağlanması zorunluluğu nedeniyle kurulan, tüzelkişiliği haiz Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünü ve genel müdürlüğün taşra teşkilatları olan il veteriner müdürlüklerini ve ilçe hükümet veteriner hekimliklerini kaldırmıştır.

Bu reorganizasyon, yukarıda belirttiğim gibi, sadece Türk veteriner hekiminin, veteriner sağlık teknisyeninin dünyadaki teşkilatlanma yapısından ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarından uzaklaşmalarına sebep olmakla kalmamış, teşkilat yapısını üçüncü dünya ülkelerinde bile görülmeyen bir yapıya sokmuş ve sonuç olarak da, hepimizin bildiği gibi, ülkemiz, hiç layık olmadığı bir şekilde, kontrolsüz hayvansal ürün ve  sağlıksız, niteliksiz hayvan ithal eder duruma getirilmiştir; hayvan sayımız hızla düşmüştür.

Değerli milletvekilleri, bunların yanında, çok zor koşullarda, ülkemizin en uzak köyündeki vatandaşlarımıza dahi hizmet ulaştırma durumunda olan bu meslek mensuplarının kamuda çalışanları, özlük hakları bakımından büyük haksızlığa uğramaktadırlar; aldıkları ücret yetersizdir. Bizzat bilimsel ve fiziksel emekle verilen bu hizmetin karşılığı olarak, insanca yaşama ve hekimlik mesleği için olmazsa olmaz olan dünyadaki bilimsel literatürün takibine imkân verecek olan bir ücret uygulamasına, ülkemizde de, kısa süre içerisinde geçilmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, bir dünya devleti olan Türkiye, bu konuda da uluslararası anlaşmaların kendine yüklediği yükümlülükleri ve ülkemiz gerçeklerine de uygun şartları mutlaka yerine getirecektir. Önemli olan, bu konuda, daha fazla gecikilmemesidir.

57 nci hükümetiniz, hem hükümet programının hem de 2000 yılının başından itibaren uygulamaya koyduğu üç yıllık istikrar programının öncelikleri arasına tarım ve hayvancılıkta yeniden yapılanmayı kapsayan reform konusunu da almıştır. İnanıyorum ki, 21 inci dönem Meclisimiz de aktif nüfusun yaklaşık yüzde 45'ini direkt ilgilendiren bu çalışmalara gerekli desteği verecektir.

Bu düşüncelerle, bu meslek mensuplarının yani meslektaşlarımın ülkemizde veteriner hekimlik eğitiminin akademik düzeyde başlamasının 158 inci yıldönümünü kutlar, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Gültekin, teşekkür ederim.

Gündemdışı ikinci söz, Bursa İli İznik İlçesi ve köylerinde meydana gelen dolu afeti hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'na aittir.

Buyurun Sayın Sünnetçioğlu. (FP sıralarından alkışlar)

2.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İli İznik İlçesi ve köylerinde meydana gelen dolu afetine ilişkin gündemdışı konuşması

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu gündemdışı konuşma vesilesiyle, sizlerin ve halkımızın Miraç Kandilini tebrik ediyorum ve Sayın Başkanımızı da yönettiği bu ilk oturumda tebrik ediyorum.

6 Eylül 2000 günü yağan çok şiddetli ve kibrit kutusu büyüklüğünde buz kütleleri şeklinde olan dolu -ki, bu konuda kesinlikle mübalağa etmiyorum- âdeta bir bıçak gibi meyveleri ikiye bölmüş, otomobillere de hasar vermiş olan ve adeta bir fay hattı gibi Bursa İznik merkezinde 7 mahallede ve 17 köyde olmak üzere zeytin, bağ, meyve ve sebze bahçelerinde çok şiddetli zarara sebep olmuştur. Bu zararların oranı Beyler Mahallesinde yüzde 96, Mustafakemalpaşa Mahallesinde yüzde 86, Selçuk Mahallesinde yüzde 79, Mahmut Çelebi Mahallesinde yüzde 94, Yenimahalle'de yüzde 66, Yenicami Mahallesinde yüzde 84, Eşrefzade Mahallesinde yüzde 77, Müşkile Köyünde yüzde 100, Mustafalı Köyünde yüzde 88, Göllüce'de yüzde 100, Aydınlar'da yüzde 86, Derbent'te yüzde 98, Dırazali'de yüzde 89, Şerefiye'de yüzde 88, Nüzhetiye'de yüzde 74, Çamdibi'nde yüzde 66, Hocaköy'de yüzde 72, Çiçekli'de yüzde 80, Çamoluk'ta yüzde 68, Kaynarca'da yüzde 91, Karadin'de yüzde 89, Dereköy'de yüzde 78 ve Hisardere'de yüzde 72 olup, toplam, yaklaşık 26 000 dekar alan üzerinde 9 ile 10 trilyon liralık bir zarar meydana gelmiştir.

Zeytin alanlarında, bu yılki ürünün yüzde 60 veya 65'inin yere döküldüğü, ağaçların üzerinde kalan yüzde 40 ürünün ise darbeli olduğu, sofralık olarak değerlendirme imkânının olmadığı, ancak yağlık olarak değerlendirme imkânının olduğu; ayrıca, zeytin mahsulü iki yıllık sürgünler üzerinde meydana geldiğinden, gelecek verim yılında meyve verecek sürgünlerin tahrip olduğu, bir sonraki yılda yüzde 40 veya 45 ürün kaybının olduğu; bağ alanlarında, afet tarihi itibariyle, mahsul hasat edilebilecek olgunluğa henüz ulaşmadığından, üründe yüzde 80 tahribatın olduğu, ancak, şıra ve pekmez gibi değerlendirilebileceği; meyve alanlarında, henüz hasat edilmemiş veya edilmek üzere olan elma, armut, şeftali, ayva bahçelerinde yüzde 80-90 zararın meydana geldiği, sebzede ise yüzde 100'e yakın kayıpların meydana geldiği rapor edilmiştir.

Yüzde 99'unun geçim kaynağının tarım olması itibariyle İznik halkının içinde bulunduğu durum sanırım gözler önündedir ve bu itibarla, İznik İlçe İhtiyaç Komisyonu 7.9.2000, Bursa İl İhtiyaç Komisyonu ise 3.10.2000 tarihli raporlarında, 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanuna göre, yüzde 40 ve üzeri zarar gören çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan ziraî kredi borçlarının vade tarihinden itibaren bir yıl ertelenmesini ve özellikle bazı köylerdeki tek geçim kaynağı olan zeytin ve çok yıllık ürünlerde bu yılki verim kaybıyla birlikte şiddetli doludan zarar gören meyve gözleri ve dallarının da tahrip olması nedeniyle, gelecek yıllardaki verim de belirli ölçülerde düşük olacağından, zarar gören çiftçilerimize faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli krediler verilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir.

Bu ikinci belirtilen husus çok önemlidir. Zira, Ziraat Bankasına veya tarım kredi kooperatiflerine borcu olmayıp, esnafa borçlanan çiftçimiz bulunmaktadır. Esnafa olan borcunu ödeyemeyince, esnaf da zor durumdadır; afetten bir iki gece önce, dalında meyve satın alıp çekini veren tüccar da zor durumdadır; "mahsulümü nasıl olsa satacağım" diyerek, ailesinin kışlık ihtiyacını, çocukların okul masrafını vadeli olarak gören insanımız ve esnafımız zor durumdadır. Bu borç ertelense bile, zarar gören üründen nasıl gelir elde edip de borcunu ödeyecek.

Faizsiz veya uzun vadeli kredi muhakkak düşünülmelidir veya zararın en az yüzde 50'si karşılanmalıdır. Uzun vadede de, artık, tarım sigortası ve tabiî afetlerde çiftçinin zararını en aza indirecek bir bütçe düşünülmesi gerektiğini belirtiyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Sünnetçioğlu, teşekkür ederim.

Üçüncü gündemdışı görüşme isteğinde bulunan Sayın Kaya, görüşme isteklerini geriye almışlardır; bu nedenle, gündemdışı konuşmalar bitmiştir.

Dört adet Meclis araştırması önergesi vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım.

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sekiz Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri sırasında, dönemin Millî Eğitim Bakanı TBMM'de yaptığı konuşmasında, aynen şu ifadeleri kullanmıştır:

"Bu tasarıyla, üç yıl içinde, 1997 yılı fiyatlarıyla, ilköğretime 1 katrilyon liranın üzerinde yatırım yapılacaktır. Bu, çok büyük bir yatırım hedefidir ve tarihimizde ilk defa bu boyutta bir eğitim seferberliği başlamaktadır. 1 katrilyon lirayı aşkın yatırımla, 2000 yılında şunlar gerçekleştirilecek ve çocuklarımızın emrine sunulacaktır:

İkili öğretim 2000 yılında ortadan kaldırılacak, birleştirilmiş sınıf uygulaması 2000 yılına kadar son bulacaktır.

Sınıflardaki öğrenci sayısı 2000 yılına kadar tedricen 30'a indirilecek, bunu sağlamak için 147 326 derslik inşa edilecektir.

Tüm ilköğretim okullarında bilgisayar destekli öğretime geçilecektir.

İlköğretimde, öğrencilerin bir yabancı dil öğrenmeye başlamaları sağlanacaktır"

Oysa, bugün geldiğimiz noktada, ikili eğitim bütün hızıyla devam etmekte, 2000-2001 eğitim-öğretim yılı 60-70 kişilik sınıflarda ve 90 000 derslik açığıyla sürdürülmekte, bırakınız kırsal kesimleri, büyük şehirlerde bile bilgisayar destekli eğitime geçilememiş, yabancı dil branşındaki öğretmen açığı ise bir türlü giderilememiştir.

"Eğitime katkı payı" adı altında uçan kuştan bile vergi alınırken, eğitimde 2000 yılı hedeflerine ulaşılamaması üzücü ve düşündürücüdür.

Eğitim ve öğretimde hedeflenen başarıya ulaşmanın en etkili yolu, eğitim ordusunu sisteme, plana, programa ve hedeflere inandırmaktır.

Öğretmenler arasında yapılan anket sonuçları düşündürücüdür. Bu ankete göre:

 -Ders programlarında ve ders kitaplarında bilimsel bilgilere yeterli oranda yer verilmediği,

-İdarî kadroların sekiz yıllık eğitimi uygulayacak yeterlilikte bulunmadığı,

-Teknolojik yenilikler, deney araç ve gereçlerinin yeterli düzeyde kullanılamadığı,

-Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir iyileştirmenin bugüne kadar yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

Millî Eğitim Bakan,ı eğitimdeki olumsuzları ortadan kaldırmak, çocuklarımıza daha iyi eğitim ve öğretim ortamı sağlamak, eğitim ordumuzun malî sıkıntılarını giderecek tedbirleri almak yerine, Sayın Bakan bu aslî görevini bir kenara bırakarak, Millî Eğitim camiasında idareci ve öğretmenlere yönelik kıyım hareketini sürdürmeye devam etmektedir.

Norm kadro, temel ilkeler bağlamında doğru bir düşüncedir; ancak, yürürlüğe konulan norm kadro yönetmeliğinin yanlış uygulanması onbinlerce öğretmenimizi tedirgin etmiş; birikim, deneyim, tecrübe, liyakat ve hizmet süresine gereken önem verilmeyerek, adaletsiz bir uygulama başlatılmış ve yirmi yıllık deneyimli öğretmeni norm dışı bırakmıştır. Kazanılmış hakların bu yönetmelikle eğitimcilerimizin elinden alınması, hukukun temel ilkelerine aykırıdır ve yeni bir hukukî süreci başlatmıştır.

Bir yandan, il ve ilçe millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları siyasî ve hissî kararlar doğrultusunda, sırf kadro açmak uğruna yerleri değiştirilmekte ve emekliliğe zorlanmakta; diğer yandan, sık sık yapılan onbinlerce öğretmenin illerarası naklen tayinleri işkence haline gelmekte, programsız nakil tayinleri nedeniyle bazı okulda öğretmen fazlası gözlenirken, birçok okulda öğretmen bulunmadığı için dersler boş geçmektedir.

Kamu harcamalarında kısıtlama yapacağını açıklayan hükümet, tayin ve nakillerde yaptığı yanlış ve keyfî uygulama nedeniyle Hazineyi zarara uğratmakta, devlet bütçesindeki açıkların artmasına neden olmaktadır.

Yukarıda açıklanan sorunların nedenleri ile bu konularda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını Grubumuz adına arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

Nevzat Ercan                                Saffet Arıkan Bedük                                Turhan Güven

Doğru Yol Partisi                                Doğru Yol Partisi                                Doğru Yol Partisi

Grup Başkanvekili                                Grup Başkanvekili                                Grup Başkanvekili

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, ikinci önergeyi okutuyorum:

2.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son günlerde, başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümet yetkilileri tarafından ülkemizin büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldığı ve bazı yapay tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bilinmektedir.

Ülkemizin gerek yeraltı ve gerekse yerüstü zenginlikleriyle daha uzun süre kendi kendine yetecek potansiyel enerji kaynaklarına sahip olduğu bir gerçektir.

Hal böyle iken ülkemizin göz göre göre karanlığa götürülmesi karşısında en büyük görev Yüce Meclisimize düşmektedir.

Ekteki gerekçede ifadesini bulan sebeplerden dolayı enerji krizinin sebeplerini araştırmak, alınacak tedbirleri belirlemek üzere İçtüzük ve Anayasanın ilgili hükümlerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1- Tevhit Karakaya                                 (Erzincan)

2- Abdüllatif Şener                                (Sıvas)

3- Mehmet Elkatmış                                 (Nevşehir)

4- Bekir Sobacı                                (Tokat)

5- Yaşar Canbay                                (Malatya)

6- Dengir Mir Mehmet Fırat                                (Adıyaman)

7- Maliki Ejder Arvas                                (Van)

8- Ahmet Derin                                (Kütahya)

9- Mehmet Batuk                                (Kocaeli)

10- Eyüp Fatsa                                (Ordu)

11- Fahrettin Kukaracı                                (Erzurum)

12- Sacit Günbey                                (Diyarbakır)

13- Hüseyin Arı                                (Konya)

14- Mahmut Göksu                                (Adıyaman)

15- Mehmet Özyol                                (Adıyaman)

16- Aslan Polat                                (Erzurum)

17- Fethullah Erbaş                                (Van)

18- İlyas Arslan                                (Yozgat)

19- Özkan Öksüz                                (Konya)

20- Akif Gülle                                (Amasya)

21- İsmail Kahraman                                (İstanbul)

22- Latif Öztek                                (Elazığ)

23- Mehmet Ali Şahin                                (İstanbul)

24- Azmi Ateş                                (İstanbul)

25- Mehmet Zeki Çelik                                (Ankara)

26- Eyyüp Sanay                                (Ankara)

Gerekçe:

Kullanım kolaylığı, istenildiği anda diğer enerji türlerine dönüştürülmesi, günlük hayattaki yaygınlığıyla, bugün elektrik enerjisi tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. Elektrik enerjisi, sektörün bütün kesimlere girdi veren; ancak, bütün kesimlerden girdi almayan bir kesimdir.

Elektrik enerjisi kesimine girdi sağlayan kesimlerin sayısı fazla değildir. Bu nedenle, bütün kesimlere girdi veren elektrik enerjisi kesimindeki darboğazlar, bütün ekonomiyi derinden etkileyecek ve sarsacaktır. Bilindiği gibi, bütün kesimlere girdi veren, ancak çok az kesimden girdi alan kesimler ekonomi dilinde "altyapı" olarak adlandırılır. Elektrik enerjisi kesimi, bu tanıma uygun düşmektedir.

Ancak, elektrik enerjisi, öteki enerji türlerinden ayrı olarak, tüketilmeden üretilemeyen bir enerjidir. Bir başka deyişle, elektrik enerjisinin üretimi ile tüketimi, birlikte gerçekleşir. Bu da elektrik enerjisi kesiminin girdi verdiği kesimlerden sıkı sıkıya etkilenmesi anlamına gelir. Üstyapıda (girdi alan kesimlerde) ortaya çıkacak üretim azalmaları ya da çoğalmaları, bu bağlılık gereğince, elektrik enerjisi kesimindeki üretimi de etkileyecek ve bunun azalmasına ya da çoğalmasına yol açacaktır.

Çağımızın önemli enerji kaynağı ve sanayiin belirleyici girdilerinden olan elektrik enerjisi talebi, ülkemizin nüfus artış hızına ve ekonomik kalkınma sürecine paralel olarak hızla gelişmektedir. Kişi başına elektrik enerjisi tüketimi ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi olarak da değerlendirilmektedir. Resmî verilere göre, Türkiye, OECD ülkelerinde kişi başına elektrik tüketimi sıralamasında en son sıralarda yer almaktadır. Enerji sorunu ülkeyi karanlığa mahkûm edip, bunu kader gibi sunmakla çözümlenememektedir.

Altıncı Plan döneminde 12 milyar dolar düzeyinde öngörülen Plan hedefine karşılık ancak 8 milyar dolar düzeyinde bir enerji yatırımı yapılabilmiştir. Yedinci Plan dönemi için önerilen 18 milyar dolarlık yatırıma karşılık ise dönem sonu itibarıyla 11 milyar dolar düzeyinde bir yatırım gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece son iki plan döneminde öngörülen yatırımın ancak yüzde 60 - 70'i gerçekleştirilmiş olmaktadır. Özel kesimden beklenen yatırımların gerçekleşmemesi bu düşük oranın temel nedenini oluşturmuştur.

Sektörün rekabete açılmasını sağlayacak yeniden yapılanma ve düzenleyici kurulun kurulması çalışmalarının 1996 yılı içinde tamamlanması Yedinci Planda öngörülmüş olmasına rağmen, bu çalışmalar bugüne kadar gerçekleştirilememiştir.

Ülke elektrik tüketimi, geçmiş kırk yılda, yıllık ortalama yüzde 10 gibi yüksek bir hızla büyümüştür. Bu artış hızı son yirmi yılda yüzde 8,5 düzeyine gerilemiştir. Azalan artış hızına rağmen ülke elektrik talebi, tüketimde doyuma ulaşıncaya kadar daha uzun bir süre yüksek oranlarda artmaya devam edecektir.

Yaklaşan enerji krizi karşısında eli kolu bağlı beklemek yerine, kalıcı, akılcı ve bilimsel tedbirlerin alınmasında Yüce Meclisimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Kısaca, yukarıda işaret edilen sebeplerden dolayı, enerji krizi konusunda Meclis araştırması açılması uygun ve yararlı olacaktır.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, üçüncü önergeyi okutuyorum:

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve zencilere  karşı  uygulanan soykırım iddiaları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150)

        28.9.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarihte, Amerika'da Kızılderililere karşı uygulanan soykırım ve zencilere karşı uygulanan ırk ayırımının tüm sebep ve sonuçlarının ortaya konulabilmesi, bu insanlık suçlarının müsebbiplerinin tespiti, mazlum ve mağdurların maddî-manevî haklarının iadesini sağlayacak hukukî girişimlere destek ve katkı sağlanabilmesi amacıyla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1- Musa Uzunkaya                                (Samsun)

2- İsmail Kahraman                                (İstanbul)

3- Mustafa Geçer                                (Hatay)

4- Bekir Sobacı                                (Tokat)

5- Mehmet Batuk                                (Kocaeli)

6- M. Ergün Dağcıoğlu                                (Tokat)

7- Mehmet Altan Karapaşaoğlu                                (Bursa)

8- Metin Kalkan                                (Hatay)

9- Bahri Zengin                                (İstanbul)

10- Hüseyin Karagöz                                (Çankırı)

11- Sabahattin Yıldız                                (Muş)

12- Kemal Albayrak                                (Kırıkkale)

13- Rıza Ulucak                                (Ankara)

14- İsmail Özgün                                (Balıkesir)

15- Eyyüp Sanay                                (Ankara)

16- Ahmet Karavar                                (Şanlıurfa)

17- Hüseyin Kansu                                (İstanbul)

18- Mahmut Göksu                                (Adıyaman)

19- Ramazan Toprak                                (Aksaray)

20- Yaşar Canbay                                (Malatya)

21- Akif Gülle                                (Amasya)

22- Sait Açba                                (Afyon)

23- Alaattin Sever Aydın                                (Batman)

Gerekçe:

Amerika Kıtasının 1492 yılında Avrupalılar tarafından keşfedilmesiyle birlikte, Batılı sömürge ülkelerinden yeni kıtaya göç edenler tarafından kırk yıl içinde 15 milyondan fazla Kızılderili katledilmiştir. Bu katliam tarih boyunca yaşanmış soykırımların en büyüklerinden birisidir. Katliamlardan sağ kurtulabilenler ise yerlerinden yurtlarından zorla sürgün edilmişlerdir. Yaşanan soykırımlarla, bir millet, tüm unsur, özellik ve kültürleriyle birlikte toptan imha edilmek istenmiştir. Silahsız ve savunmasız olan bu insanlara karşı çağın en modern silahları kullanılarak yürütülen bu toplu imha hareketi tarihte bir kara sayfa olarak yerini almıştır.

Ayrıca, kıtanın yeni sahipleri tarafından hizmetçi ve köle olarak çalıştırılmak üzere Afrika'dan esir ticareti yoluyla getirtilen zencilere de yüzyıllar boyunca hayvan muamelesi yapılarak ırk ayrımcılığı en şiddetli biçimiyle uygulanmıştır. Bu ayırım günümüzde de bazı sosyal alanlarda kısmen sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Tarihte Amerika kıtasında Kızılderililere karşı uygulanan bu soykırım harekatının ve zencilere karşı uygulanan ırk ayrımının tüm sebep ve sonuçlarıyla ortaya konulabilmesi, bu insanlık suçlarının müsebbiplerinin tespiti, mazlum ve mağdurlarının maddî ve manevî haklarının kendilerine iadesini sağlayacak girişimlerde kendilerine hukukî ve manevî destek temini hususlarında yapılabileceklerin ortaya konulabilmesi için, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, dördüncü önergeyi okutuyorum:

4.- Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin tarımsal ihraç ürünlerinden sağlanan döviz geliri açısından önemli bir yer tutan ve Malatya İlimizin üretimde önderlik ettiği kayısı ürününün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

1.- Miraç Akdoğan                                (Malatya)

2- Ömer Ertaş                                (Mardin)

3.- Sefer Koçak                                (Ordu)

4.- Mehmet Ali Bilici                                (Adana)

5.- Mahmut Bozkurt                                (Adıyaman)

6.- Eyyüp Cenap Gülpınar                                (Şanlıurfa)

7.- Enis Sülün                                (Tekirdağ)

8.- Mehmet Çakar                                (Samsun)

9.- Mustafa Rüştü Taşar                                (Gaziantep)

10.- Mehmet Güneş                                (Şanlıurfa)

11.- Ersin Taranoğlu                                (Sakarya)

12.- Sefer Ekşi                                (Kocaeli)

13.- Ali Güner                                (Iğdır)

14.- Sühan Özkan                                (İstanbul)

15.- A. Ahat Andican                                (İstanbul)

16.- Levent Mıstıkoğlu                                (Hatay)

17.- Hakkı Oğuz Aykut                                (Hatay)

18.- Nejat Arseven                                (Ankara)

19.- Musa Öztürk                                (Adana)

20.- Kenan Sönmez                                (Bursa)

21.- Yücel Seçkiner                                (Ankara)

22.-Cemal Özbilen                                (Kırklareli)

23. - Yaşar Topçu                                (Sinop)

Gerekçe:

Ülkemizin kayısı üretiminin büyük bir kısmı Malatya yöremizden sağlanmaktadır. Yöremiz nüfusunun yüzde 64'ü tarımdan geçinirken sanayiin payı sadece yüzde 7'dir. Bu kadar tarıma bağlı olan nüfusun büyük bir kısmı da sadece kayısı üretimiyle hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar.

Yöremiz insanında ekonomik önemi bu kadar büyük olan kayısı üretiminde genel olarak "bir yıl var, bir yıl yok yılı" diyebiliriz. Var yılında ürün bol olmakta, ürünü alıp arzını düzenleyici bir altyapı olmadığı için fiyat düşmekte, çiftçi kazanç elde edememektedir. Ertesi yıl ürün az olmakta, bu defa üretim azlığı nedeniyle çiftçinin kazancı olamamaktadır.

Üretimdeki bu istikrarsızlığın önüne geçebilmek için düzenleyici bir organ olarak 1991 yılında Kayısıbirlik kurulmuştur. Ancak, bu birlik kurulduğundan bu yana düzenleyici fonksiyonunu, 1998 yılı hariç, hiçbir zaman yerine getirememiş ve hemen hemen her yıl toplam üretimin ancak yüzde 1 veya 2'sini alabilmiştir. Bu kadar düşük oranlı alımla, ne piyasayı düzenlemek ne de çiftçiye hizmet ediyor demek mümkündür.

Dünya kuru kayısı pazarında yüzde 65 gibi büyük bir paya sahip olan ülkemiz, fiyat oluşumunda hiçbir ağırlığa sahip değildir. Fiyat istikrarının elde edilebilmesi için is, güçlü, düzenleyici bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu da, sağlanacak kamu desteğiyle olur. En gelişmiş ülkeler bile çiftçilerini güçlü teşviklerle desteklemektedirler. Dünya üretiminde söz sahibi olunan bir tarım ürününde düzenleyici bir mekanizma oluşturmadan, diğer tarım ürünleri gibi serbest piyasa oluşumunu beklemek boşunadır.

Böyle durumlarda, ürünleri büyük çapta ithal eden yurtdışı firmalarına serbest rekabeti bozucu bir fırsat tanınmış olmaktadır. Bunun en bariz örneği 1998 yılında yaşanmıştır. Organize olamamanın verdiği bir zayıflıkla ihracatçılarımız o yıl 1,7 dolarla dış bağlantı yapmaya çalışmışlar, ancak, Kayısıbirlik'e verilen 10 trilyonluk krediyle ihraç ürününün yüzde 25'ini satın alması sonucu piyasada iyi bir düzenleyici olmuş ve fiyatın 2,3 dolar yükselmesini sağlamıştır.

Düzenleyici bir destek olmaması sonucu, Haziran 1999'da 2,5 dolara ulaşan ihraç fiyatı, yıl sonunda 2 doların altında, son aylarda da 1,2 dolara gerilemiştir.

Bu kadar büyük bir  fiyat istikrarsızlığının yaşandığı kayısı üretimindeki bu sorunları aşmak için Meclis araştırması istemekteyiz.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

İki adet genel görüşme önergesi vardır; birincisini okutuyorum:

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının, ABD Kongresindeki sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve dışpolitika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Malumları olduğu üzere, ülkemize ve ulusumuza karşı uslanmak bilmeyen hasmane duygu ve heveslerle hareket edegelen fanatik Ermeni çevreleri ve kendilerini bunlarla çıkar birliği içinde addedenlerin teşvik, tahrik ve şantajıyla geçmişte de birkaç kez ABD Kongresine getirilen sözde soykırımı iddiaları, bir karar tasarısı olarak bir kez daha ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun önündedir ve çeşitli engelleme çabalarına rağmen oylanma noktasına varmış bulunmaktadır.

Söz konusu tasarının bilhassa "bulgular" başlıklı giriş bölümünde, geçmişte sunulan benzer tasarılarda söz konusu edilmeyen ve fanatik Ermeni çevreleri ile bunların işbirlikçileri ve bilinçli-bilinçsiz destekçilerinin gerçek niyet ve hedeflerini fütursuzca açığa vuran yeni unsurlara yer verilmiş olması, köhne yalanlar temelinde tarihimize, ulusal onurumuza, toprak bütünlüğümüze ve Türkiye-ABD ilişkilerinin dokusuna yönelen bu yeni girişimin öncekilerine oranla daha da dikkatle ve derinlemesine tahlil edilmesini ve varılacak sonuçlara göre, tasarının kabul edilip edilmemesinden bağımsız olarak, millet ve devlet olarak yüksek çıkarlarımızın işaret edeceği çok yönlü önlemlerin alınmasını ve kararlılıkla uygulanmasını, kanaatimizce zorunlu kılmaktadır.

Aynı sinsi çabaların, geçtiğimiz günlerde, AB Parlamentosunca Türkiye hakkında hazırlanan Morillon raporu bağlamında da sahnelenmek istenmiş olması ve ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin ulusal parlamentolarının da hedef platformlar olarak değerlendirilmek istendiğine ilişkin duyumlar, yukarıda sözü edilen acil ve kapsamlı değerlendirme ihtiyacını daha da artıran hususlardır.

Dünyanın uluslararası barış ve güvenlik yönünden en duyarlı bölgelerinin kavşağında yer alan Türkiyemizin, malum çevrelerce yeniden ve daha boyutlu olarak gündeme getirilen bu düşmanca kampanyayı dışpolitika gündemimizdeki başlıca diğer konularla birlikte ve gelişmelerin dış ilişkilerimizin bütününe olabilecek yansımaları da göz önünde bulundurularak, zaman yitirilmeksizin ve stratejik bir yaklaşımla irdelenmesi ve gereğini yapmasını ve bu bağlamda, TBMM'nin önplana çıkmasını, tarihimize karşı bir sorumluluk, milletimiz ve devletimizin çıkarları açısından da ertelenemez bir görev addetmekteyiz.

Bu anlayışla, Yüce Meclisin, dışpolitikamız konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir genel görüşme yapmasını yüksek olurunuza saygıyla arz ederiz.

1.- Mehmet Ali İrtemçelik                                 (İstanbul)

2.- Kâmran İnan                                 (Van)

3.- Agâh Oktay Güner                                (Balıkesir)

4.- Eyyüp Cenap Gülpınar                                (Şanlıurfa)

5.- Celal Esin                                 (Ağrı)

6.- Yaşar Eryılmaz                                 (Ağrı)

7.- İlhan Aküzüm                                (Kars)

8.- Mehmet Güneş                                 (Şanlıurfa)

9.- Zeki Çakan                                (Bartın)

10.- Burhan İsen                                (Batman)

11.- Nesrin Nas                                (İstanbul)

12.- Mecit Piruzbeyoğlu                                (Hakkâri)

13.- Evren Bulut                                (Edirne)

14.- Süleyman Çelebi                                (Mardin)

15.- Şamil Ayrım                                (İstanbul)

16.- Ali Doğan                                (Kahramanmaraş)

17.- Ediz Hun                                (İstanbul)

18.- Şükrü Yürür                                (Ordu)

19.- Turhan Tayan                                (Bursa)

20.- Cemal Özbilen                                (Kırklareli)

21.- Mehmet Çakar                                (Samsun)

22.- Ahmet Kabil                                (Rize)

23.- Yücel Seçkiner                                (Ankara)

24.- Erkan Kemaloğlu                                (Muş)

25.- Veysel Atasoy                                (Zonguldak)

26.- Ali Güner                                (Iğdır)

27.- Emre Kocaoğlu                                (İstanbul)

28.- Mehmet Ali Bilici                                (Adana)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, ikinci önergeyi okutuyorum:

6.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 21 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde alınan karara ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen yasa tasarısıyla meydana gelen durum ve alınması gereken önlemlerin TBMM Genel Kurulunda bir genel görüşme yapılarak ele alınmasını, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 101 nci maddeleri gereğince arz ve talep ederiz.

1.- İsmail Köse                                 (Erzurum)

2.- Mehmet Kaya                                 (Kahramanmaraş)

3.- Kürşat Eser                                 (Aksaray)

4.- Nazif Okumuş                                 (İstanbul)

5.- Abdülkadir Akcan                                 (Afyon)

6.- Mükerrem Levent                                (Niğde)

7.- Orhan Şen                                 (Bursa)

8.- Mehmet Metanet Çulhaoğlu (Adana)

9.- Mehmet Nacar                                 (Kilis)

10.- Oktay Vural                       (İzmir)

11.- İrfan Keleş                                 (Çankırı)

12.- Seydi Karakuş                                 (Kütahya)

13.- Süleyman Coşkuner                (Burdur)

14.- Müjdat Kayayerli                                 (Afyon)

15.- Cezmi Polat                                  (Erzurum)

16.- Mustafa Yaman                     (Giresun)

17.- Reşat Doğru                                 (Tokat)

18.- Mustafa Enöz                                 (Manisa)

19.- Hüseyin Akgül                      (Manisa)

20.- Mehmet Pak                                 (İstanbul)

21.- Salih Erbeyin                                 (Denizli)

22.- Mehmet Kundakcı                                 (Osmaniye)

Gerekçe:

Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde etkili lobi faaliyetleriyle önemli bir güç odağı haline gelmeyi başaran Ermeniler, her fırsatta tarihi gerçekleri saptırarak soykırımı iddialarını gündeme getirmekte ve dünya kamuoyunu etkilemeyi başarmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde çok sayıda Ermeni asıllı kişinin bulunması, seçim öncesi dönemlerde bu tür lobi faaliyetlerini artırmakta, siyasî içerikli tasarılar, maalesef, parlamento dahil bütün siyasî odaklarda ciddî şekilde taraftar bulabilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde, sözde soykırımı tasarısının Amerika Temsilciler Meclisinin İnsan Hakları Alt Komisyonunda kabul edilerek Temsilciler Meclisi gündemine alınması ve oylama aşamasında geri çekilmesi, tasarının kabul edilmemesine  rağmen, Ermeni lobilerinin, bu alanda, bugüne kadar elde ettikleri en önemli başarı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanının kararlı ve basiretli tutumu sayesinde görüşülmeyen tasarının, önümüzdeki yıllarda tekrar gündeme getirileceğinden kuşku yoktur. Zaten tasarının oylanmamasını rica eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanının mektubunda bile soykırımı iddiaları reddedilmemekte; ancak, görüşülme zamanının Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına uygun olmadığı yargısına yer verilmektedir.

Bu konudaki bütün yaklaşım ve gelişmeler, tarihin bir döneminde yaşanmış olan Türk-Ermeni ilişkilerine dünya kamuoyunun sağlıklı ve bilimsel yaklaşmadığını açıkça göstermektedir. Dünya kamuoyu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa entelektüel çevreleri, bu konuda, Ermeni iddialarına paralel bir tavır sergilemektedirler. Bu durum, yıllardan bu yana Ermeni lobilerinin büyük mesafe aldıklarını, binlerce kitap, dergi,  broşür yayınlayarak, kültür, sanat ve siyaset çevrelerini etkilediklerini göstermektedir. Bu kültürel etkinlikler, görüldüğü gibi, siyasî sonuçları da beraberinde getirmekte, yayın, lobi ve parasal organizasyonlarla büyüyen Ermeni lobileri, Türk Devletiyle diplomasi ve siyasî arenada rahatça mücadele edebilecek güce erişmektedirler.

Bu siyasî  ve diplomatik realiteyi, süratle, Türkiye Cumhuriyetinin lehine çevirmek için daha etkili yöntemlere başvurma zamanı gelmiştir.

Konu, sistemli, sürekli ve yoğun bir şekilde takip edilmelidir. Konuya, temel bir devlet politikası olarak yaklaşılmalıdır. Etkili lobi faaliyetleriyle birlikte, özellikle bilimsel zeminde daha etkin çabalara yönelinmelidir. Ermeni lobilerince yayınlanan bütün kitap ve makaleler, konunun uzmanı bilim adamlarımızca incelenmeli, cevaplandırılmalı ve bilimsel dayanaktan yoksun tezler çürütülmelidir. Osmanlı arşivleri bilim adamlarının yararlanmasına açılmıştır; ancak, arşivlerin süratle daha pratik kullanıma sunulması, İngilizceye çevrilenlerin orijinal nüshalarıyla bilim adamlarına ulaştırılması, Ermeni zulmünü belgeleyen yayınların dünya üniversiteleri ve medya kuruluşlarına sistemli ve sürekli olarak iletilmesi, vakit geçirilmeden sağlanmalıdır. Bunun için, gerekiyorsa, devlet bünyesinde yeni organizasyon ve yapılanmaya gidilmelidir.

Türkiye, bu meseleye, bir suçluluk telaşı ve paniğiyle değil, tarihsel ve bilimsel gerçeklerin desteklendiği haklılıkla yaklaşmalıdır. Tarihî arşivler, Türkiye'yi bu konuda haklı çıkaracak belgelerle doludur. Türkiye, bu konuda, savunan taraf değil, kendine yapılan zulümleri belgeleriyle açıklayan taraf olmalıdır. Türkiye, 19 uncu Yüzyılda vuku bulan olaylarda mağdur taraftır, kendi tebaasının ihanetine uğrayan devlettir ve devlet, zorunlu olarak tehcir önlemini almadan binlerce vatandaşını Ermeni katliamında kaybeden taraftır. Osmanlı Devleti, son döneminde, Türkiye Cumhuriyetinin PKK örgütünden çektiğini Taşnak çetelerinden çekmiş ve Ermeni teröristlerin zulmü altında onbinlerce kadın, çocuk ve  yaşlısını katliamlara kurban vermiştir. İç ve dış hainlerin, devletin zorunlu savunma tedbirlerini soykırımı olarak nitelemesi, uluslararası hukukî soykırımı tanımına da açıkça aykırıdır. Bu bakımdan, Ermeni tezlerinin hiçbir hukukî, bilimsel ve tarihî tutarlılığı yoktur.

Ermeni lobileri ile onlara destek veren devlet ve kuruluşlara karşı yapılacak bilgilendirme, karşı politika oluşturma, devlet organlarını etkileme faaliyetlerinin bir esas ve yönteme kavuşturulması, millî bir politika haline getirilmesi, ilave çaba ve etkinliklerin bütün ayrıntılarıyla tartışılabilmesi için, Yüce Meclisin acilen devreye girmesinde Milliyetçi Hareket Partisi büyük yarar görmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde konunun ele alınması, Türk Milletinin onur ve haysiyetine uygun millî politikaların belirlenmesine vesile olacak ve siyasî kararlılığın bilimsel ve diplomatik çabalara destek vermesi sağlanacaktır.

Bu gerekçelerle, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 101 inci maddeleri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel görüşme açılmasının uygun olacağına inanıyoruz.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge var, okutuyorum.

C ) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, (6/801), (6/807), (6/822), (6/826) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/218)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin sözlü sorular kısmının 361, 367, 382 ve 386 ncı sırasında yer alan (6/801, 807, 822, 826) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

           Mehmet Bekâroğlu

                 Rize

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var; okutup, oylarınıza sunacağım:

2.- Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliğine (BAPB) Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olmasına ve söz konusu birliğin tüzük hükümlerine uygun olarak üç üyeyle temsil edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/663)

  24 Ekim 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin de davetli olduğu, ancak, mazereti dolayısıyla katılamadığı Asyalı Parlamentolar Barış ve İşbirliği Konferansı 1-4 Eylül 1999 tarihleri arasında toplanmış ve bu konferansta, katılımcı parlamentolar, Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliğinin (BAPB) kurulmasını kararlaştırmıştır.

Dışişleri Bakanlığının üyelik için olumlu görüş bildirdiği, Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliğine (BAPB) Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olması ve söz konusu birliğin tüzük hükümlerine uygun olarak üç üyeyle temsil edilmesi hususları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

        Ömer İzgi

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; 7 adet tezkereyi okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:

3.- Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, Küba'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/664)

          5.7.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınaî İşbirliği Karma Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısına katılmak üzere, bir heyetle birlikte, 3-10 Haziran 2000 tarihleri arasında Küba'ya yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

   Bülent Ecevit

         Başbakan

Liste:

Musa Öztürk                                (Adana)

Evren Bulut                                (Edirne)

Ali Serdengeçti                                (Manisa)

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, ikinci tezkereyi okutuyorum:

4.- Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete ka-tılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/665)

          5.7.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin 5-9 Haziran 2000 tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan "Kadın 2000: 21 inci Yüzyılda Toplumda Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış" konulu özel oturuma katılmak üzere, bir heyetle birlikte, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

   Bülent Ecevit

         Başbakan

Liste:

Tayyibe Gülek                                (Adana)

Oya Akgönenç Muğisuddin                                (Ankara)

Nesrin Ünal                                (Antalya)

İlyas Yılmazyıldız                                (Balıkesir)

Turhan Alçelik                                (Giresun)

Zafer Güler                                (İstanbul)

İrfan Gündüz                                (İstanbul)

Işılay Saygın                                (İzmir)

Sevgi Esen                                (Kayseri)

Orhan Bıçakçıoğlu                                (Trabzon)

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, üçüncü tezkereyi okutuyorum:

5.- Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı ve Azerbaycan İkinci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in cenaze törenine katılmak üzere bir heyetin Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/666)

      10.10.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı ve Azerbaycan İkinci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in cenaze törenine katılmak üzere bir heyetin 22-23 Ağustos 2000 tarihlerinde adı geçen ülkeye yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

   Bülent Ecevit

         Başbakan

Liste:

Abbas Bozyel                                (Iğdır)

Mehmet Ceylan                                (Sıvas)

Armağan Yılmaz                                (Uşak)

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, dördüncü tezkereyi okutuyorum:

6.- Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün, bir heyetle Danimarka'ya yaptığı resmî ziyarete Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan'ın katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/667)

        28.7.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz'ün, ulaştırma altyapısıyla ilgili teknik incelemelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte, 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde Danimarka'ya yaptığı resmî ziyarete, Sıvas Milletvekili Mehmet Ceylan'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

   Bülent Ecevit

         Başbakan

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, beşinci tezkereyi okutuyorum:

7.- Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, bir heyetle Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy'un katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/668)

        28.7.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp'in, vaki davete icabetle, tarım alanında karşılıklı ticaret ve iki ülkenin ilgi duyabileceği konularda temas ve görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 25 Haziran-3 Temmuz 2000 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete, Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy'un da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

   Bülent Ecevit

         Başbakan

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, altıncı tezkereyi okutuyorum:

8.- Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, bir heyetle Tunus'a yaptığı resmî ziyarete Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/669)

        28.7.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman Durmuş'un, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte, 21-25 Haziran 2000 tarihlerinde Tunus'a yaptığı resmî ziyarete, Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

   Bülent Ecevit

         Başbakan

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, son tezkereyi okutuyorum:

9.- Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, bir heyetle Hollanda'ya yaptığı resmî ziyarete Adana Milletvekili Ali Halaman'ın katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/670)

        28.7.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp'in, Hollanda ile tarım alanındaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte, 17-21 Eylül 2000 tarihlerinde adı geçen ülkeye yaptığı resmî ziyarete, Adana Milletvekili Ali Halaman'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

   Bülent Ecevit

         Başbakan

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, gündemin "Seçim" kısmına geçeceğiz; ancak, siyasî parti gruplarınca Başkanlık Divanı ve komisyon üyelikleri için aday gösterme işlemi henüz tamamlanamamıştır; bu nedenle, Başkanlık Divanı ve komisyon üyelikleri için seçim yapamıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekillikleri, kâtip üyelikleri ve idare amirlikleri ile komisyonlara üye seçimini yapmak için, 25 Ekim 2000 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 15.51

 


 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.