Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 33

 

95 inci Birleşim

17 . 5 . 2000 Çarşamba

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun, meyve ihracatındaki vergi iadesi konusuna ve pancar üreticilerinin sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın cevabı.

2. – Kocaeli Milletvekili Ahmet Arkan’ın, enflasyonla mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğine ilişkin gündemdışı konuşması.

3. – Van Milletvekili Hüseyin Çelik’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Van’daki faaliyetleri sırasında karşılaştığı sorunlara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması.

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134)

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse’nin, 22-23 Mayıs 2000 tarihlerinde Berlin’de yapılacak EUREKA Parlamentolararası Konferansına TBMM’den üç kişilik bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/575)

2. – Mısır Arap Cumhuriyeti Meclisi Başkanının, 23-24 Mayıs 2000 tarihleri arasında Avrupa-Akdeniz Parlamento Başkanları İkinci Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’u davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/574)

IV. – KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – Türkiye Büyük MilletMeclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1999 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük MilletMeclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/6) (S. Sayısı : 422)

2. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 2000 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı : 423)

V. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelikler için 3984 sayılı Kanun gereğince yapılacak seçimin 23.5.2000 salı günkü birleşimde yapılmasına ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri’nin, Konya’daki Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısının azalmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1796)

2. – Rize Milletvekili Ahmet Kabil’in, bazı öğretim üyelerinin aylıklarının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1817)

3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, tarım sektörüne dolar cinsinden transfer edilen kaynak miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın cevabı (7/1830)

4. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın;

Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere,

Nevşehir Çevre İl Müdürlüğünün kadro sorununa ilişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’in cevabı (7/1841, 1846)

5. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1905)

6. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının kaldırılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun cevabı (7/1970)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hitabet kürsüsünde andiçti; İstiklal Marşının çalınmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben bir konuşma yaptı.

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Mayıs 2000 Çarşamba günü saat l5.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.15'te son verildi.

Yıldırım Akbulut

Başkan

Cahit Savaş Yazıcı Vedat Çınaroğlu

İstanbul Samsun

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

No. : 135

II. – GELEN KÂĞITLAR

17 . 5 . 2000 ÇARŞAMBA

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa İli sınırları içindeki bazı yol projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

2. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’daki bazı yol projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

3. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa İlindeki içme ve sulama suyu projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bakanlığın Bursa - İnegöl İlçesindeki yatırım projelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

5. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’nın dağ yöresi ilçe ve köy yolları projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

7. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bazı yatırım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

8. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Keles ve Büyükorhan ilçelerinin içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2089) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

9. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Orhaneli - Dündar Köyü iç iskân projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

10. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Emet-Orhaneli, Çınarcık ve Ulubat pojelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

11. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’nın Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerindeki eğitim hizmetlerine ve yatırım projelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2092) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.2000)

Meclis Araştırması Önergesi

1. – Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.2000)

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

17 Mayıs 2000 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL

KÂTİP ÜYELER : Vedat ÇINAROĞLU (Samsun), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini en iyi dileklerimle açıyor, saygılar sunuyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden evvel, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, meyveyle ilgili vergi iadesi ve pancar üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu'na aittir.

Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika efendim.

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun, meyve ihracatındaki vergi iadesi konusuna ve pancar üreticilerinin sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın cevabı

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Alınterini toprağına tohum yapan, emeğinin karşılığını alamayan, "köylü milletin efendisidir" sözünün askıda kaldığı, ikinci sınıf insan muamelesi gören çiftçi kardeşlerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü hayırlı olsun, kutlu olsun, mutlu olsun inşallah.

Gazi Mustafa Kemal'in "her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edeceği bir ziraat rejimi kurmak lazımdır" sözünü hatırlatarak, meyve üreticilerimizle ilgili konuya geliyorum.

Değerli arkadaşlar, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde meyvecilikle uğraşan çok sayıda çiftçimiz var. Türk tarım sektöründe önemli bir döviz girdisine kaynak oluşturan meyve ihracatında ve üretiminde, gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Mesela, bunlardan narenciye diye tarif ettiğimiz portakal, mandalina, greyfurt gibi ürünlerde ve elmada, dışpiyasalara satılmasında etkili olan vergi iadesi ve ton başına verilen teşvik primi, özellikle, bizim bölgemizde, yani Bursa bölgesinde ve diğer bölgelerde yetiştirilen diğer meyve çeşitleri olan şeftali, armut, erik ve ayva gibi ürünlere de uygulanması gerekmektedir.

Biliyorsunuz, çiftçimizin girdileri oldukça yüksek fiyatlardadır, maliyetleri artmış vaziyettedir. Bir taraftan da, Cenabı Allah'a şükretmek lazım, bu yıl ürünümüz boldur. Bu bol ürünü ihraç edebilmemiz gerekir. Bu amaçla kurulmuş kooperatiflerimiz vardır, köylülerimiz bu konuda örgütlenmişlerdir; ancak, bunların önünü açmak lazım. Narenciyeye uygulanan vergi iadesi ve prim iadesi gibi konuların, diğer meyvelere de uygulanması lazım. Dünya ticaretinde, dünya çiftçileriyle rekabete girişebilme gücünü kendisinde hisseden çiftçimizin önünü açmak lazım.

Dolayısıyla, pahalı girdiyle üretim yapan çiftçimizin pahalı fiyatlarla dışarıya açılamayacağını, malını ihraç edemeyeceğini düşünürseniz, bu ürün, çürümeye mahkûm olabilir diye ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, ilgililerin, bu konuda hassasiyetlerini özellikle bekliyoruz.

Ayrıca, çiftçimizin beklentileri var. Bakın, çiftçilerimiz, gönderdikleri fakslarda "pazar sorunu çözülmeli" diyor,

"İhracata teşvik verilmeli" diyor,

"Hasat mevsiminde, tarım ürünü ithalatı yapılmamalı" diyor,

"Biz, hasat yaparken, siz ithalat yapmayın, hasadımızı kaldıralım -güzel bir tedbir öneriyor- ondan sonra ithalatınızı yapın" diyor,

"Planlı üretime geçelim" diyor,

"Ürün sigortası olması lazımdır" diyor,

"Başta mazot, elektrik, ziraî ilaç ve gübre olmak üzere, girdi fiyatları mutlaka aşağı çekilmeli veya sübvanse edilmeli" diyor,

"Tarımsal sanayi desteklenmeli; ancak, bu destek yapılırken tarımsal sanayiyle iştigal edenlerin tarımla uğraşanlarla olan ilişkilerinde, bu sanayi sektörü desteklenmeli" diyor.

Mesela, Karacabey Ovasında domates alan sanayici, çiftçinin domates parasını bir ay içerisinde ödeyebilmeli; ama, bugün, bakıyoruz, bir yıl geçiyor, birbuçuk yıl geçiyor, çiftçi, ürününün parasını alamıyor.

Bu, pancarda da böyledir. Muhatabı devlettir. Pancar üreticilerinin de sıkıntıları vardır. Pancar üreticisi, bir taraftan fazla üretim yaptığı zaman cezalandırılıyor, bir taraftan da dönüm başına aldığı üretim azaldığı zaman cezalandırılıyor. Marmara Bölgesinde yaptığımız bir gezide, bir pancar çiftçisinin ifadeleri aynen şöyleydi:

"Kırk yıldır çiftçiyim; iki senedir, hükümetin verdiği zarar, bizi, dilenci vaziyetine soktu. Kırk senedir pancar ekiyorum, hiç görmediğim işler yapılıyor. 1997'de pancar eken çiftçi, mesela 20 ton teslim ettiyse, bundan yüzde 25 eksik teslim ederse ceza, yüzde 25 fazla teslim ederse, yine ceza uygulanıyor. Bu Türkiye'nin zararlarını, bu zulme reva görülen çiftçiler mi yaptı? Soruyorum, hükümete sorulmasını talep ediyorum. Aldığımız müstahsil bordrosunda, bir kısmında fazla, bir kısmında eksik mal teslim edildi diye ceza kesiliyor."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Karapaşaoğlu, lütfen toparlayınız efendim.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlar, hükümetimizin, ilgili bakanlarımızın, bu konuyla ilgili olarak, özellikle, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz üzerinde uyguladığı politikaların bir kargaşa ortamı meydana getirdiğini, size, sergilemiş bulunuyorum. Büyüklerimizin de ifade ettiği gibi, hem çiftçimizin hem üreticimizin hem de milletimizin severek uygulayacağı bir tarım politikasına, tarım rejimine ihtiyaç vardır. Bu girişimlerin, hiç vakit geçirilmeden uygulanması, tatbik edilmesi, gündeme konulması gerekiyor ve özellikle, çiftçimizin, üreticimizin, finansman açısından desteklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir tarım bunalımıyla karşı karşıya kalabiliriz; bu durum da ülkemize zarar verir.

Bu duygu ve düşüncelerle, sürem bittiği için, sizleri saygılarımla selamlıyorum; Allah'a emanet olun diyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Karapaşaoğlu'nun gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay cevap verecekler.

Buyurun efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 20 dakika.

DEVLET BAKANI TUNCA TOSKAY (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilimiz, Türkiye'nin en önemli problemlerinden olan tarım kesiminin problemlerinden bir bölümünü hepimizin gündemine getirdi. Kendilerine, tarım kesimine olan bu yakın ilgisi ve gösterdiği hassasiyet açısından şükranlarımı arz ediyorum.

Özellikle, yaş sebze ve meyve ihracatıyla ilgili ifade ettikleri hususları tamamlamak bakımından, bazı bilgileri, izninizle arz etmek istiyorum. Hepinizin malumu olduğu gibi, tarım ürünleri de dahil, dünya ticaretine konu olan ürünlerin ticaretinin düzenlenmesi bakımından, yaklaşık 136 ülkenin üye olduğu bir Dünya Ticaret Örgütü var, Türkiye de bu örgütün üyesi ve bu anlaşmanın altına imza atmış vaziyette. Özellikle, dışticarete konu olan tarımsal ürünlerin desteklenmesi söz konusu olduğunda, Dünya Ticaret Örgütüyle yapmış olduğumuz anlaşmanın şartlarına uymak gibi bir yükümlülüğümüz de var. Tabiî ki, bu anlaşmanın bize sağladığı birçok avantaj da var. Yani, bu tip anlaşmalar, imzalayan ülkelere yalnız yükümlülükler değil, birtakım avantajları da birlikte sağlıyor. Bu bakımdan, ikisini bir arada mütalaa etmek lazım.

Bu kapsamda, ülkelerin taahhüt listelerinde belirttikleri ürünler için ve taahhütte bulundukları miktar çerçevesinde ihracat sübvansiyonu sağlanmasına, Dünya Ticaret Örgütü cevaz veriyor; ancak, bu sübvansiyonların hangi ürünlere sağlanacağı ve ne miktarda, hangi oranda sağlanacağı konusunda da kurallar getiriyor. Yaklaşık, tarım kesiminden kaynaklanan işlenmiş veya işlenmemiş 44 civarında ürüne, bizim, Dünya Ticaret Örgütüyle yaptığımız anlaşmayla ihracat sübvansiyonu sağlama imkânımız var, biraz evvel söylediğim sınırlar içinde kalmak kaydıyla.

Bu arada, hükümetimiz, 2000/5 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğiyle de, bu tarım anlaşmasında girdiğimiz taahhütleri de dikkate alarak, 14 adet, tarımda işlenmiş tarım ürünü ihracatında mahsup sistemiyle, yani, nakit ödeme yapmaksızın, mahsup sistemiyle destek sağlamakta.

Sayın milletvekilim, diğer taraftan, sizin dile getirdiğiniz yaş sebze ve meyve konusunda da, nakit ödeme cinsinden sübvansiyon sağlayabiliyoruz; yalnız sübvansiyondan yararlanabilecek olan ürünler bir listede belirtilmiş. Narenciye var -narenciyenin alt bölümleri sıralanmış- soğan, patates, domates, elma gibi ürünler bu listede sayılmış vaziyette ve biz, 1999 ve 2000 yıllarında, belli bir takvime bağlı olmak kaydıyla, Hazine'nin de imkânlarını -bundan lütfen emin olunuz- azamî derecede zorlayarak, bu ürünlere ihracatta subvansiyon sağlamaya gayret ettik ve bu söylediğimiz gruplarda sağlanan sübvansiyonlarda, ihracatın artırılması ve özellikle ihracat kapısı açılınca da, içpazarda ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi bakımından, pazarda olumlu etkiler de yarattı. Önümüzdeki dönemde de, ürün özellikle dışpazarlarda değerlendirerek, bizim için kıymetli olan döviz girdimizi artırmak bakımından ve çiftçimizin eline daha fazla para geçmesi için, bu söylediğimiz şeye itinayla devam etmeye gayret edeceğiz

Bu arada, hasat zamanında tarım ürünlerinin ithalatını çiftçimiz istemiyor dediniz. Bunda yüzde yüz haklısınız. Özellikle, açılmış olan sınır ticareti kapsamında sağladığımız tarım ürünleri ithalatının zaman zaman istismar edildiğine çok rastlandı. Bu bakımdan, tarım ürünlerinin sınır ticareti kapsamından çıkarılması konusunda en son çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla da sizin buyurduğunuz istikamette bir tedbiri de aldık; onda da son derece itinalı ve özenli davranmaya çalışıyoruz.

Ancak, izninizle, tarım kesiminin genel problemleriyle ilgili bir iki nokta hakkındaki düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum. Bakınız, Türkiye'de gayri safî millî hâsılanın yaklaşık yüzde 14 ilâ yüzde 14,5'i tarım kesiminden sağlanıyor. Ancak, Türkiye'de çalışan toplam işgücünün yüzde 40'ından fazlası tarım kesiminde çalışıyor. Bu iki oran, bizim, tarım kesimindeki, çok ciddî, potansiyel, büyük problemimizi olanca çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Bu söylediğimiz büyük problemi ortadan kaldırmak, Türkiye ekonomisini daha sağlıklı hale getirebilmek için, iki tane önemli hedefi gerçekleştirmek zorundayız.

Birincisi, bu, çok fazla olan işgücü ve insan baskısını, tarım kesiminden, verimli iş alanları açarak hizmetler ve sanayi kesimine aktarma mecburiyetimiz var. Bunu yapabilmek için, Türkiye ekonomisinin, hem siyasî hem de ekonomik makro istikrar içinde, asgarî, her yıl yüzde 5 büyümesini sağlamamız lazım, ki, bu sektörler, tarım kesimindeki bu baskıyı azaltabilsinler.

İkincisi, tarım kesiminin bizatihi kendi bünyesinde, mutlaka, çok ciddî yapısal reformları da, bu söylediğimiz büyümeye paralel olarak gerçekleştirmek zorundayız.

Eğer bunları yapmazsak, tarım kesiminde, dünya pazarlarında ve içpazarda ciddî şekilde talebi olan, rekabet edebilen, kaliteli ürünler yetiştirme imkânından mahrum oluruz.

Takdir buyurursunuz ki, bu söylediğim, özellikle ikinci bölümdeki reformlar, öyle, günübirlik alınacak tedbirlerle olumlu sonuçlara ulaşılması zor olan alanlar; ama, bunu, bugünden itibaren başlayıp, ciddî bir politikayla -ki, siyasî iktidarlar hangi partiden oluşursa oluşsun- bu politikaları kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Devlet Bakanı Sayın Toskay'a teşekkür ediyorum.

Gündemdışı ikinci söz, enflasyonla mücadelede sivil inisiyatif desteği konusunda söz isteyen, Kocaeli Milletvekili Sayın Ahmet Arkan'a aittir.

Buyurun Sayın Arkan. (DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika efendim.

2. – Kocaeli Milletvekili Ahmet Arkan’ın, enflasyonla mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğine ilişkin gündemdışı konuşması

AHMET ARKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; konuşmama başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, uzun yıllardır yüksek enflasyonla yaşayan Türkiyemizde, 9 Aralık 1999 tarihinde hükümetimizin aldığı bir dizi kararla, enflasyonla mücadelede yeni bir sayfa açılmıştır.

O günden bu yana geçen zaman sürecinde, açıklanan hedeflere yaklaşılmasında önemli mesafelerin alındığı ve özellikle bu programın başarılı olabilmesinde en önemli etkenin, halkın inanması, toplumsal psikolojinin oluşturulması ve desteğe dönüşmesi olduğu tartışılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır.

Değerli milletvekilleri, ülkeler için en tehlikeli toplumsal hastalık, umursamazlıktır. İşte, bu noktada, enflasyonla mücadeleyle ilgili toplumsal sorumluluğun ve desteğin güzel bir örneğini geçtiğimiz ay yaşadık. Türk özel sektörünün iki önder örgütü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin güçlerini birleştirerek başlattıkları "Türkiye Enflasyonu Yeniyor" kampanyası, 7 Nisan 2000 tarihinde, ülkemizin büyük sivil inisiyatiflerinin de (Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Hak-İş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu) katılımıyla, enflasyonla mücadelede kamuoyu desteğini yurt sathına yaymış oldu. Bu sivil inisiyatiflerin toplantıları sonrası kamuoyuna yaptıkları duyurudan bir paragrafı sizlere sunmak istiyorum:

"Küreselleşme eğiliminin hızla arttığı dünya ekonomisiyle giderek bütünleşen ve halen önemli ekonomik ve sosyal sorunları bulunan ülkemizin, her bakımdan gelişmesi, güçlenmesi ve ülkenin sahip olduğu imkân ve potansiyelin en etkin biçimde kullanılarak uluslararası camiada layık olduğu yeri almasında sivil inisiyatif, ekonomik ve siyasî istikrarın en önemli unsurlardan birisi olduğu inancındadır.

Sorunların aşılması için, toplumun çeşitli kesimlerinin bir araya gelerek, sosyal diyalog ve uzlaşı anlayışı içerisinde, birlikte çalışma yapmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir. Sivil inisiyatif, bu gereklilikten doğan bir gelişim olarak ortaya çıkmış ve toplumun beklentilerinin yerine getirilmesinin takipçisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir."

Değerli milletvekilleri, Büyük Önder Atatürk diyor ki: "Bir gezgin, yalnız yolu değil, aynı zamanda, yolun ardındaki ufku da görmek zorundadır."

Evet, toplumsal refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergesi olan enflasyondan kurtulmuş ülke olabilme yolunda, hükümetin kararlılıkla uyguladığı bu programa destek veren kurum ve kuruluşlara, kişilere, özellikle bu konuda desteğini, önemli bir süre, herhangi bir bedel almadan sürdürecek medyaya, bu kürsüden şükranlarımı sunuyorum.

Başarının garantisi olan kamuoyu bilinci ve desteğinin katılımcı anlayışla devam edeceğine ve özellikle Yüce Parlamentonun da bu konuda yol boyu göstereceği sürekli desteğe, her milletvekilinin kendi yörelerinde ortaya koyacakları çabaya ve bu mücadelede hedeflenen üç yıl sonra tek haneli enflasyon rakamlarına Türkiye'yi taşıyacağımıza olan inancımı, bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Ülkeye hizmet için çıktığımız bu yolda, yolun arkasındaki ufku, tüm insanlarımızla, kurumlarımızla, büyük, güçlü ekonomik bağımsızlığı ve gelir dağılımında sağlayacağı dengeyle huzuru yakalamış bir Türkiye'ye "merhaba" diyeceğimiz günleri yakın bir gelecek olarak görüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Arkan, lütfen toparlayınız.

Buyurun efendim.

AHMET ARKAN (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, işte, bu, sivil inisiyatifin, 400'ü aşan noktada, tüm topluma, Türkiye genelinde imzaya açtığı mutabakat zaptını, bugünden itibaren, Yüce Mecliste de bütün milletvekillerinin imzasına açacağız. Bu konuda ilgi ve desteğinizi bekliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu düşüncelerle "Türkiye Enflasyonu Yeniyor" kampanyasının ülkemize hayırlı olmasını; aynı zamanda, sporda, büyük başarıları, büyük bir gurur kaynağı olarak yaratan Galatasarayımızın da, bu gece mutlaka zaferle dönmesini diliyor; hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Arkan.

Gündemdışı üçüncü ve son söz, Köy Hizmetlerinin Van'daki faaliyetleri hakkında söz isteyen, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik'e aittir.

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

3. – Van Milletvekili Hüseyin Çelik’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Van’daki faaliyetleri sırasında karşılaştığı sorunlara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

HÜSEYİN ÇELİK (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de, değerli arkadaşım gibi, Galatasaray Takımına, bu akşam oynacağı final maçında başarılar diliyorum, başarılarının devamını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, hâlâ, nüfusumuzun yüzde 40'ı köylerde yaşamaktadır. Dolayısıyla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, nüfusumuzun yüzde 40'ına hizmet götürmek üzere kurulmuş olan bir genel müdürlüktür; ancak, ne yazık ki, yanlış uygulamalardan ve politikalardan dolayı, şu anda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye çapında iş makinelerini işletecek akaryakıt bulamamaktadır ve Sayın Bakan, böyle bir günde, bu gündemdışı konuşmanın yapılacağı bir anda bile, şu anda, Mecliste aramızda değil. Üzülerek belirteyim ki, sayın bakanlarımız Meclisin denetiminden kaçmaktadırlar. Bu çok önemli meselede, Sayın Bakanın burada olmasını temenni ederdim. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, genel olarak iyi durumda değildir.

İşin benim seçim bölgemi ilgilendiren tarafına gelince; mesele, fecaat durumundadır. Oradaki sayın yöneticilerimize, bölge müdürümüze, il müdürlerimize ve çalışanlara sözüm yok; onlar, üzerine düşeni yapıyorlar ve cansiparane çalışıyorlar.

Değerli milletvekilleri, bu seneki yatırımda, bütün Van Vilayetinin asfalt yapılacak bütün köy yolları 30 kilometredir. Bunun 20 kilometresi birinci kat, 10 kilometresi ise ikinci kat asfalttır.

Van genelinde, toplam 5 197 kilometre köy yolu vardır; bunun sadece yüzde 4,6'sı asfalt yapılmıştır. Sayın Bakanın memleketi olan Gaziantep'te 3 020 kilometre köy yolu vardır; bunun 2 116 kilometresi asfalttır; bu, yüzde 70'e tekabül eder. Nevşehir'de 1 288 kilometre olan köy yollarının 1 025 kilometresi, yani, yüzde 79,5'i asfaltlanmış durumdadır. Elimde bir liste vardır, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden aldığım örnekler vardır; bizim bölgemiz kadar köy yolları bozuk olan, benim seçim bölgem kadar köy yolları bozuk olan ikinci bir vilayetimiz gösterilemez. Burada, 2 030 kilometre yol ise sadece tesviye yol durumundadır; yani, greyderler, lalettayin, rasgele bir yol açmıştır ve o şekilde bırakılmıştır.

İçmesuyu meselesine gelince; durum yine son derece üzücüdür. Bakınız, değerli milletvekilleri, Van'da toplam 1 045 yerleşim ünitesi vardır, bunun 178'i susuzdur. Su dediğimiz şey, insanî bir ihtiyaç değil, biyolojik bir ihtiyaçtır; kertenkelenin, yılanın bile suya ihtiyacı vardır. 178 yerleşim ünitemiz susuzdur, 190'ında ise yeteri derecede içmesuyu yoktur. Yine, bir mukayese unsuru olsun diye söylüyorum; bakınız, toplam 762 üniteye sahip olan Bursa Vilayetinde susuz tek ünite yokken, 31 ünitede yeteri kadar içmesuyu yoktur. Kırşehir'de 271 ünitemiz vardır, içmesuyu olmayan ünite sayısı sıfır ve yeterli derecede suyu olmayan ünite sayısı ise sadece 7'dir.

MURAT AKIN (Aksaray) – Kırşehir, düz ova da onun için.

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) – Efendim, personel durumuna gelince... Oldum olası, hükümetler, doğu ve güneydoğu bölgesini sürgün yeri olarak kullanmışlardır. Van Vilayetine yapılan sürgünlerden size söz edeceğim. Ankara Bölge Müdürü, Bolu İl Müdürü, Yalova İl Müdürü, Genel Müdürlükte şube müdürü olan bir arkadaşımız -burada isimlerini vermiyorum- Genel Müdürlükte yine bir başka şube müdürü, Kütahya İl Müdürü, İstanbul Bölge Müdürlüğünde şube müdürü, Edirne İl Müdürü, mahkemelerde, kimi iki, kimi üç, kimi beş, kimi dokuz kere durdurma ve iptal kararı aldıkları halde, bu insanlar görevlerine iade edilmemişlerdir ve saydığım bu insanların yüzde 90'ı Köy Hizmetleri Van Bölge Müdürlüğü emrine gönderilmişlerdir.

Değerli milletvekilleri, bu insanlar, kendi bulundukları yerlerde, -Ankara'da, İstanbul'da, nereden gönderilmişlerse- düzenlerini kurmuş olan insanlardır; bunların çoluk çocuğu okuldadır ve bu insanlar gidip, bölgeye kesinlikle faydalı olamıyorlar. Raporla, izinle, bir şekilde, yine, eski tayin oldukları, bulundukları yerlerde kalıyorlar ve bölgemize kesinlikle faydalı olamıyorlar.

1999 yılında alınan elemanların yüzde 90'ı, daha stajyerlikleri kaldırılmadan, çeşitli tavassutlar bularak, yine batı vilayetlerine tayin edilmişlerdir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Çelik, lütfen toparlar mısınız...

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, benim seçim bölgem, kimsenin çöplüğü değildir. Olağanüstü hal uygulaması bu sürenin sonunda kaldırılarak, bölgede, kesinlikle ekonomik olağanüstü hal ilan edilmelidir. Bu sürgüncü anlayıştan kurtulmadığımız sürece ve o bölgeye, gerçekten, diğer bölgelerimizde olduğu gibi hizmet götürmediğimiz sürece, bugünkü anlamdaki olağanüstü hal uygulamalarından da kurtulamayız. Tekrar söylüyorum; bölgenin hizmete ihtiyacı vardır, bölgenin şefkate ihtiyacı vardır ve ülkedeki nimetlerin, gerçekten, oraya gönderilmesi gerekmektedir.

5 dakikalık bir süre içerisinde bütün uygulamalardan ve yanlış uygulamalardan size söz etmem mümkün değildir. Bu yanlışlıkların giderilmesi gerekiyor. Sürgüncü anlayıştan kesinlikle kurtulmamız gerekiyor.

Bizim bölgemizdeki araç-gereçler de, Türkiye'nin genelindeki gibi eskidir; ancak, doğu ve güneydoğuda, köy yollarının yapımından ayrı olarak kar mücadelesi vardır, operasyon yolları yapılmaktadır. Yani, Antalya'daki bir iş makinesi bir kere yıpranıyorsa...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) – Sayın Başkan, 1 dakikanızı istirham ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Çelik, cümlenizi tamamlamanız için açıyorum mikrofonu; buyurun.

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) – Buradaki bir araç bir kere yıpranıyorsa, benim bölgemdeki araçlar üç kere yıpranıyor. Dolayısıyla, o bölgede, köyde yaşayan nüfus oranı, batıdaki vilayetlere göre bir kat daha fazladır. İş makinesi gönderilirken, kaynak ayrılırken, personel gönderilirken, mutlaka bu hususların da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sayın Başkan, zatıâlinize de teşekkür ediyor, Galatasaraya tekrar başarılar diliyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelik.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1999 ayları ile Ocak, Şubat, Mart 2000 aylarına ait iki raporu vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım:

IV. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1999 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/6) (S. Sayısı : 422) (1)

(1) 422 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ekim 1999 ayı başında mevcut para : 12 253 043 000

Ekim, Kasım, Aralık 1999 aylarında

Ziraat Bankasının aldığı para : + 21 441 939 379 000

Toplam : 21 454 192 422 000

Ekim, Kasım, Aralık 1999 aylarında

Ziraat Bankasının harcadığı para : – 20 999 909 992 000

Ocak 2000 başında bankada mevcut para : 454 282 430 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1999 aylarına ait hesapları incelendi;

Ekim 1999’da Ziraat Bankasındaki 12 253 043 000 TL mevcudu ile Ekim, Kasım, Aralık 1999 aylarında Hazineden 21 441 939 379 000 TL alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem’an 21 454 192 422 000 TL olduğu, mevcuttan sarf olunan 20 999 909 992 000 TL tenzil edildikten sonra Ocak 2000 başında kasa mevcudunun 454 282 430 000 TL’den ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür.

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkan

Nazif Okumuş

İstanbul

ve Komisyon Üyeleri

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

İkinci raporu okutuyorum:

2. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 2000 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı: 423) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2000 yılı Ocak ayı başında mevcut para : 454 282 430 000

2000 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında

Ziraat Bankasının aldığı para : + 20 208 747 098 000

Toplam : 20 663 029 528 000

2000 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında

Ziraat Bankasının harcadığı para : – 20 544 530 984 000

2000 yılı Nisan ayı başında bankada

mevcut para : 118 498 544 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2000 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait hesapları incelendi;

(1) 423 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

2000 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 454 282 430 000 TL. mevcudu ile Ocak, Şubat, Mart 2000 aylarında Hazineden 20 208 747 098 000 TL. alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem’an 20 663 029 528 000 TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 20 544 530 984 000 TL. tenzil edildikten sonra Nisan 2000 başında, kasa mevcudunun 118 498 544 000 TL.’den ibaret olduğu, Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür.

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkan

Nazif Okumuş

İstanbul

ve Komisyon Üyeleri

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özel bir firmanın Aksaray İlinde kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması için gereğini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla. 10.5.2000

1.- Murat Akın (Aksaray)

2.- Mehmet Gölhan (Konya)

3.- M. Necati Çetinkaya (Manisa)

4.- Nurettin Atik (Diyarbakır)

5.- Metin Kocabaş (Kahramanmaraş)

6.- İbrahim Konukoğlu (Gaziantep)

7.- Saffet Arıkan Bedük (Ankara)

8.- Yıldırım Ulupınar (İzmir)

9.- Mehmet Baysarı (Antalya)

10.- Erdoğan Sezgin (Samsun)

11.- Meral Akşener (Kocaeli)

12.- İsmail Karakuyu (Kütahya)

13.- Ramazan Gül (Isparta)

14.- Ali Naci Tuncer (Trabzon)

15.- Ahmet İyimaya (Amasya)

16.- Veysi Şahin (Mardin)

17.- Yener Yıldırım (Ordu)

18.- Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir)

19.- Mehmet Dönen (Hatay)

20.- Mustafa Kemal Aykurt (Denizli)

Gerekçe: Hamşeker ithal ve işlemesinin dış pazara yönelik olması kaydıyla MB Şeker ve Nişasta Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Aksaray İli sınırları içerisinde bir şeker fabrikası kurulup işletilmesine izin verilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.7.1997 tarih ve 0949 sayılı yazısı üzerine, 6747 sayılı Şeker Kanununun 2, 7 ve 15 inci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunca 14.7.1997 tarihinde kararlaştırılmış ve bu karar, 23.7.1997 tarihli 23058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Alınan karar gereğince 18 Ekim 1998 tarihinde Mete Bilgün ve Fransız SDA Firması ortak olarak Hazineden (Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünden) 16 milyar Türk Lirasına satın aldıkları 2 222 000 metrekare arsa üzerine, 9 uncu Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, eski Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, bazı bakanlar, Fransız Büyükelçisi, Fransız SDA Firması temsilcileri, çevre illerden gelen valiler, rektörler ve vatandaşların katılımıyla temel atmışlardır.

Söz konusu fabrika için bugüne kadar atılan temel ve tutulan bekçi dışında başka hiçbir şey yapılmadığı gibi, 16 milyara alınan fabrika arsası bir ay sonra teminat gösterilmek suretiyle, Vakıflar Bankası aracılığıyla, 10 milyon mark kredi alınıp adı geçen sahsın Antalya'daki diğer işlerinde harcandığı ifade edilmektedir.

1- Devletten 16 milyara alınan arsanın bir ay sonra trilyonlar karşılığı kredi alınmasını gerektirir derecede değer artışına sebep ne olmuştur?

2- Şeker fabrikasının ondokuz ayda bitirilmesi planlanmış iken, niçin bugüne kadar başlanmamıştır?

3- Bakanlar Kurulu kararıyla kurulması kararlaştırılan şeker fabrikası inşaatına adı geçen şahıs tarafından bugüne kadar başlanmadığına göre ve bir başkasına da arsanın devrinin yapılmaması nedeniyle yörenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak şeker fabrikası yatırımına ait inşaat ne olacaktır?

4- Adı geçen şahıs kredileri muvazaalı bir şekilde kullanılması nedeniyle söz konusu banka ve bankaları zarara sokucu başka hangi muameleleri olduğu ve bu nevi kullandığı kredilerle kamu kuruluşlarına verdiği zararın tespiti gerektiği.

5- Aksaray şeker fabrikasının inşaatı ve faaliyete geçmesi bu çerçevede nasıl olacaktır?

Yukarıdaki hususların araştırılmasını arz ederiz.

BAŞKAN – Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

V. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelikler için 3984 sayılı Kanun gereğince yapılacak seçimin 23.5.2000 salı günkü birleşimde yapılmasına ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No:45 Tarihi: 17.5.2000

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelikler için 3984 sayılı kanun gereğince yapılacak seçimin 23.5.2000 salı günkü birleşimde yapılmasının ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Aydın Tümen İsmail Köse

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili

Bülent Arınç Beyhan Aslan

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Saffet Arıkan Bedük

DYP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; sırasıyla okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Birinci tezkereyi okutuyorum:

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse’nin, 22-23 Mayıs 2000 tarihlerinde Berlin’de yapılacak EUREKA Parlamentolararası Konferansına TBMM’den üç kişilik bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/575)

16 Mayıs 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Kurumu EUREKA'nın yıllık genel kurul mahiyetindeki EUREKA Parlamentolararası Konferansının 11 incisi, 22-23 Mayıs 2000 tarihlerinde Berlin'de yapılacaktır.

Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse'den alınan 31 Ocak 2000 tarihli mektupla, anılan toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç parlamenterden oluşacak bir heyet davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

ZEKİ ÜNAL (Karaman) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, tezkerelerin okunmasında bir takdim tehir oldu. Şimdi, diğer tezkereyi okutuyorum. Bu tezkereyi, daha sonra oylarınıza sunacağım.

ZEKİ ÜNAL (Karaman) – Hakkım baki olsun.

BAŞKAN – Evet.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. – Mısır Arap Cumhuriyeti Meclisi Başkanının, 23-24 Mayıs 2000 tarihleri arasında Avrupa-Akdeniz Parlamento Başkanları İkinci Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’u davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/574)

15 Mayıs 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 13.04.2000 tarih ve ABGM/ABGY-760.384/700-195 sayılı yazısında, Mısır Arap Cumhuriyeti Meclisi Başkanının 23-24 Mayıs 2000 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye Şehrinde düzenlenecek olan Avrupa-Akdeniz Parlamento Başkanları İkinci Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'u davet ettiği bildirilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Tezkere kabul edilmiştir.

Şimdi, diğer tezkereyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım:

1. – Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse’nin, 22-23 Mayıs 2000 tarihlerinde Berlin’de yapılacak EUREKA Parlamentolararası Konferansına TBMM’den üç kişilik bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/575) (Devam)

16 Mayıs 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Kurumu EUREKA'nın yıllık genel kurul mahiyetindeki EUREKA Parlamentolararası Konferansının 11 incisi, 22-23 Mayıs 2000 tarihlerinde Berlin'de yapılacaktır.

Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse'den alınan 31 Ocak 2000 tarihli mektupla, anılan toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç parlamenterden oluşacak bir heyet davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunacağım...

ZEKİ ÜNAL (Karaman) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun efendim, bir talebiniz mi var?

ZEKİ ÜNAL (Karaman) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum efendim.

BAŞKAN – Tezkerenin oylanmasında karar yetersayısını arayacağım.

Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Karar yetersayısı yoktur ve grup başkanvekillerinin karar yetersayısını sağlayacak sayıda milletvekili temin etmelerinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Bu sebeple, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, Genel Kurulun bu birleşimini, 18 Mayıs 2000 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, kapatıyor ve hepinize en iyi günleri diliyorum.

Kapanma Saati : 15.44

 

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri’nin, Konya’daki Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısının azalmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1796)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delâletinizle Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

T. Rıza Güneri

Konya

Sorular :

“Ne olursan ol yine gel, ister mecusî, ister putperest olsan yine gel” diyerek herkese gönlünü açan Mevlana’nın bulunduğu Mevlana Müzesine gerçekleştirilen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında son yıllardaki düşüş, Konya halkını ve tüm Mevlana sevenleri derinden üzmektedir. Türkiye’de Topkapı Sarayından sonra en çok ziyaret edilen ikinci müze olan Mevlana Müzesini Ocak ayı itibariyle ziyaret eden yerli turist sayısı 1999 yılında 36 bin 615 iken bu sayı 2000 yılında 13 bin 100’e; Şubat ayı itibariyleyse 1999 yılında 19 bin 815 iken 2000 yılında 15 bin 130’a düşmüştür. Yabancı turist sayısında da azalma olmuştur. Ocak ayı yabancı turist sayısı 1999 yılında 11 bin 825 iken 2000 yılında 1 760’a; Şubat ayında ise 1999’da 10 bin 600 olan sayı 2000’de 3 bin 800’e düşmüştür.

Bu menfî durumun tanıtım yetersizliğinden, sema törenlerinin Konya dışında yapılmasından ve müze fiyatlarının yüksek oluşundan kaynaklandığı belirtilmektedir. Gelen ziyaretçiler, artık Mevlana’nın manevî öneminin gözardı edilerek, ticarî meta haline getirildiğini söylemektedirler. Bu çerçevede;

1. Ziyaretçi sayısındaki düşüşün önlenmesi için herhangi bir tedbir alınacak mıdır? Alınacaksa şayet, bu tedbirler nelerdir?

2. 1995 yılında 25 bin TL olan müze giriş fiyatı 2000’de 1 milyon 500 bin TL olmuştur. Bu da beş yılda yüzde 900’lük bir artış demektir. Bugün misafirleriyle beraber bir Mevlana ziyaretinin maliyeti 6 kişi için 9 milyon TL tutmaktadır. Yani ziyaretçi düşüşünde, fiyatların etkisi net olarak görülmektedir. Kamuoyunda da bu fiyatların düşmesi yönünden yoğun beklentiler vardır. Dolayısıyla Bakanlığınızın bu beklentiler yönünde fiyatların düşürülmesi için bir çalışması olacak mıdır?

3. Özellikle ziyarete gelen yabancı turistler, Mevlana’nın ve Mevlana Müzesinin tanıtımının yetersiz olduğunu; iyi bir tanıtımla turist sayısının çok daha artacağını söylemektedirler. Dolayısıyla şimdiye kadar Mevlana’nın ve Mevlana Müzesinin tanıtımı için neler yapılmıştır ve bu çalışmalar yeterli midir? Tanıtım yetersizliği iddiaları doğru ise şayet; bu yetersizliğin giderilmesi için neler yapılacaktır?

T.C.

Kültür Bakanlığı 16.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-263

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Kan.Kar.Müd.’nün 28 Nisan 2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza Güneri’nin “Konya’daki Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısının azalmasına ilişkin” 7/1796-5075 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

Cevap 1. Müzelerimizin yıllık ziyaretçi sayıları, ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı ile yerli turist hareketlerine bağlı olarak değişimler göstermektedir.Bakanlığımız, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak, müzelerimizin tanıtımına ve buna bağlı olarak da ziyaretçi sayılarının artmasına yönelik olarak, her sene 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ayrıca haftanın iki günü müzelerimize girişte ücret alınmamaktadır.

Cevap 2. Müze giriş ücretleri Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup ücretler belirlenirken indirimli ve ücretsiz ziyaretçi yelpazesi olabildiğince geniş tutulmuş, bunun bir sonucu olarak da Konya Mevlana Müzesini 1999 yılında ziyaret eden 808 000 kişinin 273 500’ü ücretsiz ziyaret imkânından yararlanmıştır.

Cevap 3. Konya Mevlana Müzesi 1998 yılında en fazla ziyaretçisi olan 10 müze içinde 1 124 100 kişilik ziyaretçi sayısı ile 3 üncü sırada iken 1999 yılında 808 000 kişilik ziyaretçi sayısı ile 2 nci sıraya yükselmiştir. Görüldüğü gibi 1999 yılında bir önceki yıla göre genel ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen Konya Mevlana Müzesinin sıralamadaki yeri yükselmiştir. Genel rakamlardaki düşüşün sebebi geçen yıl turizmde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmıştır.

2. – Rize Milletvekili Ahmet Kabil’in, bazı öğretim üyelerinin aylıklarının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1817)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 12.4.2000

Ahmet Kabil

Rize

Bazı üniversitelerimizde öğretim üyelerinin aylık ücretlerinin şahsi ve hissi nedenlerle ödenmediği söylenmektedir.

Dumlupınar Üniversitesindeki öğretim görevlilerinin aylık ücretleri kaç aydır ödenmiyorsa sebepleri nelerdir?

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı 16.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1267

Konu : Soru önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 28.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1817-5131/12268 sayılı yazısı.

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil’in, “Dumlupınar Üniversitesindeki öğretim görevlilerinin aylık ücretlerinin” ödenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanlarının aylıkları, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri gereğince üniversite birimleri tarafından hazırlanmakta ve Bütçe Dairesi Başkanlığınca da ödenmektedir.

Söz konusu üniversitede görevli öğretim elemanlarının aylık ücretleri düzenli olarak ödenmektedir. Ödenmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, tarım sektörüne dolar cinsinden transfer edilen kaynak miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın cevabı (7/1830)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun DevletBakanı Sayın Recep Önal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

13.4.2000

Zeki Ünal

Karaman

Son 10 yılda, yıllar itibarı ile bütün destekleme kalemlerinde, tarım sektörüne dolar cinsinden transfer edilen kaynak miktarı nedir?

T.C.

Başbakanlık 12.5.2000

Hazine Müsteşarlığı

(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü)

Sayı : B.02.1.HM.0/KİT-02-02-52311/GENEL-38764

Konu : Tarım sektörüne aktarılan kaynaklar

T.C.

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 28.4.2000 tarih ve 12309 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarında, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın son on yılda yıllar itibariyle bütün destekleme kalemlerinde, tarım sektörüne dolar cinsinden transfer edilen kaynak miktarı hususundaki soru önergesine cevap verilmesi istenilmektedir.

Hazine Müsteşarlığınca, tarım sektörüne destekleme alımlarının finansmanı, girdi desteği ve prim ödemeleri gibi muhtelif amaçlarla bütçeden aktarılan kaynaklara ilişkin olarak hazırlanan tablo ilişikte sunulmaktadır.

Söz konusu tablodan da görüleceği üzere, tamamı bütçeden aktarılan kaynakların tutarı 1999 yılında 730 trilyon TL olup, destekleme alımı yapan KİT’lere yapılan görev zararı ve sermaye ödemeleri ile tazminat ve prim ödemeleri, girdi desteği ve hayvancılığı geliştirme projesine yapılan aktarımlar ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Ziraat Bankasının faiz kaybını telafi eden transferlerden oluşmaktadır.

Diğer taraftan, 1999 yılında destekleme alımlarının finansmanı için kısmen bütçeden ödenen 1,5 katrilyon TL tutarındaki kaynağın Hazineye maliyeti söz konusu miktarın oldukça üzerindedir. Zira, destekleme alımlarıyla görevlendirilen KİT’lerin özkaynaklarıyla üretici borçlarını ödeyememeleri ve bütçe kısıtları nedeniyle Hazinece yeterli kaynak sağlanamaması sonucu gerek yurt içinden gerekse yurt dışından borçlanma yoluyla kredi temin edilmekte ancak krediler geri ödenemediğinden Hazinece devralınarak tasfiye edilmektedir.

Ayrıca, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin alımlarının finansmanı için Hazinenin yüksek faizlerle sağladığı kaynaklar, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan düşük faizli kredi olarak kullandırılmakta ve geri ödenemediğinden sürekli ertelemeye gidilmektedir.

Nitekim;

– TMO, 1999 yılında 417 trilyon TL tutarında alım yapmış olmasına karşın, alımlarını finanse etmek için kullanılan iç ve dış kredinin Hazineye yükü 748 trilyon TL’dir.

– Tekel Genel Müdürlüğü destekleme alımlarının finansmanı sağlamak için vergi ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemekte olup bu uygulamanın Hazineye maliyeti 1999 yılı sonu itibariyle 1,2 katrilyon TL’dır.

– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 1999 yılında 368 trilyon TL alım yapmış olup alımlarının finansmanı için iç ve dış kredi kullanmıştır. Kuruluşun yapmış olduğu söz konusu alım tutarının Hazineye maliyeti 485, 5 trilyon TL ve kamuya toplam maliyeti ise 853,5 TL olarak gerçekleşmiştir.

– Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin DFİF’na olan borçları yaklaşık 1,5 katrilyon TL’na ulaşmış olup sürekli ertelemeye gidilmektedir.

Diğer taraftan T.C. Ziraat Bankasına muhtelif Kanun ve Kararnamelerle verilen destekleme görevlerinden doğan zarar 1999 yılı sonu itibariyle yaklaşık 6 katrilyon TL’na ulaşmış olup, Hazinece bu tutarın zamanında ve nakit olarak ödenememesi nedeniyle Banka’nın malî yapısı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu çerçevede, ilişikte sunulmakta olan tabloda yer alan tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla yapılan toplam aktarımlarla Hazineye olan maliyeti arasında oldukça büyük bir fark bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Recep Önal

DevletBakanı

 

 

4. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın;

Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere,

Nevşehir Çevre İl Müdürlüğünün kadro sorununa ilişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’in cevabı (7/1841, 1846)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

İlimiz belediyeleri ile muhtarlıkları zaman zaman Bakanlığınıza çeşitli projeler vermekteler ve bu projelerinin maddî yönden desteklenmesini talep etmektedirler. Bu taleplerin bir kısmı da yerine getirilmektedir. Ancak talepler değerlendirilirken çoğu kere bilimsel ve rasyonel kriterler nazara alınmayarak konuya siyasî bakılmaktadır. Bu durum ise hakkaniyete uymamakta ve sıkıntılar doğurmaktadır.

Sorular :

1. Bakanlığınıza 1999 ve 2000 yıllarında Nevşehir’deki hangi belediyeler ve köy muhtarlıklarından hangi tarihte, hangi konuda ve hangi malî boyutta ne tür projeler sunulmuştur?

2. Sunulan bu projelerden hangi belediye ve muhtarlıkların projeleri kabul edilmiş ve kabul edilen bu projeler için ne kadar karşılıksız veya kredi şeklinde para verilmiştir?

3. Belediyelerin ve muhtarlıkların sunduğu bu projelerin kabul edilip maddî yönden desteklenmeleri hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

1996 yılında Nevşehir’e Çevre Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiş olmasına rağmen, henüz bu müdürlük faaliyete geçmemiştir.

Çevre konusunun ne kadar önemli olduğu izahtan varestedir. Özellikle Nevşehir gibi uluslararası en önemli turizm merkezlerinde bu ihtiyaç daha da önem arz etmektedir.

Soru :

Nevşehir Çevre İl Müdürlüğü kadrosu ikmal edilerek ne zaman fiilen kurulacaktır?

T.C.

Çevre Bakanlığı 10.5.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.19.0.APK.0.22.00.02/0012/510-5006

Konu : Soru önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 28.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5370 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Fevzi Aytekin

Çevre Bakanı

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait 7/1841-5163 esas numaralı soru önergesinin cevabı :

İlimiz Belediyeleri ile muhtarlıkları zaman zaman Bakanlığınıza çeşitli projeler vermekteler ve bu projelerin maddî yönden desteklenmesini talep etmektedirler. Bu taleplerin bir kısmı da yerine getirilmektedir. Ancak talepler değerlendirilirken çoğu kere bilimsel ve rasyonel kriterler nazara alınmayarak konuya siyasî bakılmaktadır. Bu durum ise hakkaniyete uymamakta ve sıkıntılar doğurmaktadır.

Soru 1. Bakanlığınıza 1999 ve 2000 yıllarında Nevşehir’deki hangi belediyeler ve köy muhtarlıklarından hangi tarihte, hangi konuda ve hangi malî boyutta ne tür projeler sunulmuştur?

Soru 2. Sunulan bu projelerden hangi belediye ve muhtarlıkların projeleri kabul edilmiş ve kabul edilen bu projeler için ne kadar karşılıksız veya kredi şeklinde para verilmiştir?

Cevap 1, 2. Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan yardım talebinde bulunan Nevşehir İlindeki Belediyelerin projelerini ve kabul edilen projeler için ödenen yardımları gösteren liste ektedir.

Soru 3. Belediyelerin ve muhtarlıkların sunduğu bu projelerin kabul edilip maddî yönden desteklenmeleri hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

Cevap 3. Bakanlığımıza gelen projeler, Bakanlığımız teknik birimlerince incelenmekte ve uygunluk alan projeler; Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Belediyelerin talepleri, belde nüfusu, çevre öncelikleri, turizm altyapısı, Bakanlığımızdan bugüne kadar yapılan yardım miktarları gibi kriterler dikkate alınarak ve Bütçe imkânları dahilinde yardım yapılmaktadır.

 

 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a Ait 7/1846-5168 esas numaralı soru önergesinin cevabı :

1996 yılında Nevşehir’e Çevre Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiş olmasına rağmen, henüz bu müdürlük faaliyete geçmemiştir.

Çevre konusunun ne kadar önemli olduğu izahtan varestedir. Özellikle Nevşehir gibi uluslararası en önemli turizm merkezlerinde bu ihtiyaç daha da önem arz etmektedir.

Soru : Nevşehir Çevre İl Müdürlüğü kadrosu ikmal edilerek ne zaman fiilen kurulacaktır?

Cevap : il Çevre Müdürlüklerinin kurulacağı Nevşehir İlinin de içinde bulunduğu diğer illere tahsis edilerek kadrolara ilişkin Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindedir. Bu nedenle Nevşehir İlinde İl Çevre Müdürlüğü henüz oluşturulamamaktadır.

Söz konusu Tasarının Kanunlaşması ve kadroların temininin ardından Nevşehir İlinde İl Çevre Müdürlüğü faaliyete geçirilecektir.

5. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1905)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

20.4.2000

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinde Hatay İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar için harcanacaktır?

2. 1999 malî yılı bütçesinden Hatay ili için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise nerelerde kullanılmıştır? Kullanıldıysa gerekçesi nedir?

3. Hatay İlimizde Bakanlığınıza ait mevcut yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 16.5.2000

Sayı : B.02.0.003/2.00-1977

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 3.5.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1905-5234/12556 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili S. Metin Kalkan tarafından TBMM Başkanlığına verilen yazılı soru önergesi hakkındaki cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Keçeciler

DevletBakanı

Sorular :

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinde Hatay İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar için harcanacaktır?

2. 1999 malî yılı bütçesinden Hatay ili için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise nerelerde kullanılmıştır? Kullanıldıysa gerekçesi nedir?

3. Hatay İlimizde Bakanlığınıza ait mevcut yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

Cevaplar :

1. 2000 malî yılı bütçe uygulamaları Bütçe Kanunu ve ilgili uygulama genelgeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıntılı harcama planları üçer aylık dönemler itibariyle hizmet birimlerine gönderilmektedir. Bu itibarla Hatay İline ayrılacak ödeneklerin bu tarih itibariyle toplam olarak bilinmesi söz konusu olamamaktadır.

2. Hatay İli için ayrılan ödeneklerin miktarları ile kullanım tutarları 2000 yılında TBMM’ne sunulacak olan 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısında son şekliyle yer alacaktır. Uygulamaya ilişkin rakamlar bu tarih itibariyle kesinlik kazanmamıştır. Ancak 1999 yılında gönderilen ve harcanan ödeneklere ilişkin döküm aşağıdadır.

1999 Cari Ödenekler

Harcama K. Gönderilen Harcanan Artan Ödenek Ödenek Üstü Harc.

100 768 294 000 000 757 787 465 000 10 506 535 000

200 12 150 000 000 13 893 000 000 1 743 000 000

300 9 163 000 000 8 933 995 000 229 005 000

400 40 840 000 000 33 927 620 000 6 912 380 000

500 292 000 000 292 000 000

1999 Yatırım Ödenekleri

Harcama K. Gönderilen Harcanan Artan Ödenek

600 2 000 000 000 1 965 000 000 35 000 000

700 (*) 75 000 000 000 75 000 000 000

700 (**) 1 150 000 000 1 150 000 000

(*) (Cilvegözü Sınır Kapısı altyapı-hizmet binası iyileştirme)

(**) (Hatay-Yayladağı-Bina onarımı)

3. 2000 Yılı Yatırım Projeleri Listesinde yer alan ve yapımı 2000 yılı içinde tamamlanacak olan İskenderun Gümrükler Başmüdürlüğü ve Bağlantılarına ait onarım için 1 000 000 000 TL ve İskenderun-Cilvegözü Gümrük Muhafaza Binası (Köpekevi) için 4 545 000 000 TL’lik ödenek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır. Ayrıca Yayladağı Gümrük Müdürlüğüne jenaratör alımı için 27 000 000 000 TL’lık ödenek sağlanmak üzeredir.

6. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının kaldırılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun cevabı (7/1970)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

27.4.2000

Zeki Ünal

Karaman

Savunma Sanayi Müsteşarlığının lağv edilerek; müsteşarlığın kuruluş ve yetkilerini düzenleyen 3230 sayılı Kanunda değişiklik yaparak, tüm yetkilerini Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığına devredeceği iddia edilmektedir.

Sorum şudur :

Bu iddia doğru ise, niçin böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur?

T.C.

Millî Savunma Bakanlığı 15.5.2000

Kan. Kar. : 2000/7017-GK

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.4.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1970-5414/12973 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen “Savunma Sanayi Müsteşarlığının Kaldırılacağı İddiasına ilişkin” 7/1970 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek’te sunulmuştur.

Arz ederim.

Sabahattin Çakmakoğlu

Millî Savunma Bakanı

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen 7/1970 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı :

1. 3230 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak Savunma Sanayi Müsteşarlığının kaldırılarak bu Kanunda belirtilen görev ve yetkilerinin Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığına devrine ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığı soru önergesine konu edilmektedir.

2. Savunma sanayimizin ülkenin millî ve ekonomik çıkarlarına en uygun biçimde yönlendirilmesi için en iyisini bulma çalışmaları devam etmekte ise de, anılan müsteşarlığın Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığına bağlanması gibi bir düşünce söz konusu değildir.

Bilgilerinize sunarım.

Sabahattin Çakmakoğlu

Millî Savunma Bakanı

 

 

NOT : ÇEVİRİSİ YAPILAMAYAN BÖLÜMLER AYNEN FİLME ALINMIŞTIR

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.