Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 68 YASAMA YILI : 4

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

34 üncü Birleşim

17. 12. 1998 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Samsun Milletvekili Ayhan Gürel’in, Samsun Çarşamba Hava Limanının hizmete girmesine ilişkin gündemdışı konuşması

2. – Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan seçimlere ilişkin gündemdışı konuşması

3. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici’nin, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

B)TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Bosna – Hersek’e giden Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahat Andican’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1844)

2. – Belçika’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1845)

3. – Yugoslavya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1846)

4. – Parlamentolararası Birlik Türk Grubunda boşalan üyelik için gösterilen adaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1847)

5. – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan bir üyelik için gösterilen adaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1848)

6. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1849)

7. – (9/29) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1850)

8. – (9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1851)

C) GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde bulunduğu krizin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303)

2. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, tekstil ve diğer sektörlerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların aşılması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34)

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunun Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının gündemdeki yeri; görüşme gün ve saatleri ile konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. – GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) GÖRÜŞMELER

1. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşı, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşı, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşı, Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşı ile Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu raporu (S. Sayısı : 743)

VI. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA BOŞ BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – (10/24, 57) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım’ın yazılı cevabı (7/6427)

2. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in;

Karaman’ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin hükümet konağına,

Karaman Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü hizmet binasına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6450, 6453)

 

 

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından 17 Aralık 1998 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.28’de son verildi.

Yasin Hatiboğlu Başkanvekili

Ali Günaydın Hüseyin Yıldız Konya Mardin Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

No : 43

II. – GELEN KÂĞITLAR

17.12.1998 Perşembe

Tezkere

1. – Ali Azaklı ve Mustafa Namlı Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1843) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Çelebi İlçesine bağlı Tilkili-Kaldırım ve Tilkili-Karabucak arasındaki yolların yapımına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

2. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, elektrik dağıtım şebekelerinin devri konusundaki beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

3. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, “Devlet Sanatçısı” unvanının hangi kriterlere göre verildiğine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/6637) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

2. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, SSK iştiraklilerinin ortodonti tedavilerinin üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6638) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

3. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6639) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

4. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Bursa Valisinin İmam Hatip Liselerine yönelik kılık kıyafet genelgesi yayınlamasının hukukî bir dayanağının olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6640) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

5. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski Narkotik Şube Müdürünün iddialarına ve görevden alınmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6641) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

6. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Noel Baba Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6642) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

7. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, bazı kamu bankalarınca basın-yayın kuruluşlarına reklam giderleri karşılığı olarak ödenen paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6643) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

8. – Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy’a kanunsuz olarak makam aracı tahsis edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6644) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

9. – Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy’a kanunsuz makam aracı tahsisiyle ilgili suç duyurusu hakkında yapılan işleme ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6645) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

10. – Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Maliye eski bakanlarına araç tahsis edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6646) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

11. – Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Maliye Bakanlığı yapmış olanlara araç tahsis edilip edilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6647) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

12. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, yurtlarda verilen konferanslara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6648) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

13. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde bir öğretim görevlisinin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6649) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1998)

 

 

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.05

17 Aralık 1998 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Ünal YAŞAR (Gaziantep)

 

BAŞKAN – Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, birlikte müşahede ettiğimiz gibi, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz.

Şimdi, gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talebinde bulunan değerli üç arkadaşıma söz vereceğim.

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Samsun Milletvekili Ayhan Gürel’in, Samsun Çarşamba Hava Limanının hizmete girmesine ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – İlk gündemdışı söz, Sayın Ayhan Gürel'in.

Efendim, size söz verebilmem için sırasını veren arkadaşıma teşekkür ediyorum; ondan rica ettim, zatıâlinize verdim sözü.

Buyurun Sayın Gürel.

AYHAN GÜREL (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, Sayın Başkana, bana konuşma imkânı tanıdığı için, teşekkür ediyorum.

15.12.1998 tarihinde, Samsun Çarşamba Havaalanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel tarafından, beraberinde Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz, Ulaştırma Bakanımız Arif Ahmet Denizolgun, Devlet Bakanımız Ahat Andican, Turizm Bakanımız İbrahim Gürdal, Samsun milletvekillerimiz Murat Karayalçın, Cemal Alişan, Biltekin Özdemir, İrfan Demiralp, Adem Yıldız ve Ayhan Gürel olmak üzere, açılışı yapılarak hizmete sunulması nedeniyle, Yüce Heyete bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Heyetinizi, saygıyla selamlıyorum.

Samsun Çarşamba Havaalanının açılışı nedeniyle bizzat, törene ben de katıldım. Samsun Havaalanıyla ilgili, Mecliste dört kez gündemdışı konuşma yaparak, sorunları Meclise taşıdım ve bugün mutluyum; çünkü, yapmış olduğum çalışmaların semeresini aldım. Samsun, bugün uluslararası standartlara eşit koşullarda bir havaalanına kavuşmuştur. Gayet tabiî, havaalanı, yolcu taşımaya yönelik olarak açılmıştır. Yalnız, kargo tesislerinin kurulması hususunda, Sayın Başbakanımız bizzat gerekli açıklamayı yaparak, en kısa zamanda, kargo tesislerinin de havaalanına kazandırılacağını belirtmiştir. Bu arada, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Biltekin Özdemir de, kendisiyle yapmış olduğum görüşmemde, gerekli ödeneğin ayrıldığını bizzat belirtmiştir; kendilerine teşekkür ediyorum.

Samsun Çarşamba Havaalanıyla ilgili olarak ilk defa, 11 Ocak 1998 tarihinde, Samsun Havaalanında meydana gelen uçak kazası nedeniyle gündemdışı konuşma yapmıştım. Gümdemdışı konuşmama, zamanın Ulaştırma Bakanı gerekli cevapları vermişti. Yine, Samsun Çarşamba Havaalanıyla ilgili olarak yapmış olduğum ikinci gündemdışı konuşmam da, Samsun'a, gerekli hava taşıma hizmetlerinin verilmeyişine ilişkindi; çünkü, her hafta cuma günü saat 8'i 5 geçe kalkan uçak, 45 dakika sonra tekrar Ankara'ya dönüyor ve haftanın diğer günlerinde, maalesef, hava taşımacılığıyla Samsun'a gerekli hizmet verilemiyordu.

Üçüncü gündemdışı konuşmamı da, Samsun Valiliği İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğünün tüm milletvekillerine göndermiş olduğu 8.6 tarihli yazıya istinaden yaptım. Bu yazıda, Samsun Çarşamba Havaalanı kargo tesislerinin de yapılması isteniyordu; çünkü, ihalesi yapılan Samsun Çarşamba Havaalanında, maalesef, kargo tesisleri kapsamdışı bırakılmıştı. Bunun için, tüm milletvekillerinden, kargo tesislerinin kurulmasında yardımcı olunulması istenilmişti. 22.7.1998 tarihinde burada yapmış olduğum gündemdışı konuşmama, zamanın Ulaştırma Bakanı gerekli cevabı vermiş ve kargo tesislerinin yapılabileceğini, kargo tesislerinin yapılmasının zorunlu olduğunu bizzat açıklamıştı. Sayın Menzir, kısaca vermiş olduğu cevapta "inşallah, önümüzdeki yıl Çarşamba Havaalanı hizmete girdiğinde, Samsun yöresinde hava ulaşımıyla ilgili sorunlar ortadan kalkacak, hizmet bugünden daha iyi olacak" şeklinde bize bilgi verdi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Gürel, süreniz bitti; toparlayıp, bir cümleyle Genel Kurula saygı sunun.

AYHAN GÜREL (Devamla) – Toparlayayım Sayın Başkanım.

Son olarak da, Samsun'da neşredilen Halk Gazetesinin "kargo unutuldu" şeklindeki manşetine dayanarak gündemdışı konuşma yaptım. Sayın Bakanımız da gerekli cevabı vermişti.

Buradan, Samsun Çarşamba Havaalanının, Samsun'a kazandırılması için, açılışı yapan Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, Ulaştırma Bakanıma, geçmiş Ulaştırma Bakanlarına, törene katılan Ahat Andican'a, Turizm Bakanımıza, tüm milletvekilli arkadaşlarıma, Samsun halkına, bu havaalanının kazandırılmasında emeği geçen tüm hizmetlilere ve görevlilere, Samsun halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, tekrar teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Gürel, teşekkür ediyorum efendim.

Konuşma, cevabı gerektirir bir konuşma değildir; o nedenle, cevap için Sayın Bakanı aramıyorum.

2. – Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan seçimlere ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – Gündemdışı söz talebinde bulunan ikinci sıradaki değerli arkadaşım, Sayın İsmail Köse; buyurun efendim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum ve özellikle, Sayın Başkanım, zatıâlinize teşekkür ediyorum; eğer, yoklama yapmış olsaydınız, bir aydan bu yana beklemekte olduğum bu gündemdışı konuşmamı yapamayacaktım. Dolayısıyla, bu şükran borcumu ifa ediyorum ve bugün bu Yüce Meclisin çatısı altına gelmeyen milletvekillerinin ücretlerinin kesilerek Hilâli Ahmer Cemiyetine yatırılmasını da zatıâlinizden istirham ediyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bugün gündeme getireceğim konu, çok uzun süreden bu yana gündemdışı konuşmak üzere söz almış olduğum Kıbrıs konusuyla ilgilidir. Kuzey Kıbrıs, Türk dünyasının bir parçasıdır; elli yıldır yapmış olduğu mücadeleden sonra, 1974 yılından bu yana ayakları üzerinde durmanın mücadelesini vermekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyaya kabul ettirme mücadelesine devam etmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin başında, çok değerli, tecrübeli, aynı zamanda Kıbrıs mücahidimiz Sayın Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanıdır.

Yine, koalisyon hükümeti olan Hükümetin başında da, hepinizin yakînen tanımış olduğu büyük bir devlet adamı olan Sayın Derviş Eroğlu Başbakandır.

Tabiî, Kıbrıs'taki kalkınmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, dünyaya müstakil bir devlet olarak kabul ettirmenin yolu, yine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü olmasına, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dışpolitikasının muvaffak olmasına bağlıdır. İçeride henüz siyasî istikrarını tamamlamamış ve gerçekten, uzun süreden beri yeni bir hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız, yine Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kurulmasını dikkatle beklemekte ve iki devletin aralarında yapmış oldukları anlaşmaların yerine getirilmesini arzu etmektedirler.

Malumunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki bütün altyapı hizmetleri devletimiz tarafından yerine getirilmektedir. Su ihtiyacının giderilmesi maksadıyla, önce, balonla su götürülmüş ve şu anda, Akdeniz'den, denizin altından, Manavgat suyunun, Kuzey Kıbrıs'a kalıcı olarak götürülmesi konusunda proje hazırlanmış; ancak, henüz hayata geçirilmemiştir. Yollar yapılmakta, köy yolları yapılmakta ve tarımla meşgul olan vatandaşlarımızın sulama suyu ihtiyacının giderilmesi konusunda da göletler yapılmaktadır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yalnız, Kuzey Kıbrısımızda bir başka üzücü olay gerçekleşmiştir. Malumunuz, iki üç yıldan bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, özellikle 20 nci Dönemin, gerçekten büyük bir başarısı olarak çıkarılan, kumarhanelerle ilgili kanun sonucunda, kumarhaneler kapatıldı; ancak, şu anda, kumarhaneler, Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir hızla açıldı ve çalışmaya devam ediyor. Türkiye'den giden 35 bin öğrencimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerde okumaktadır ve Kuzey Kıbrıs'ta bulunan kumarhanelerin en büyük müşterisi, Türkiye'den giden bu genç öğren ciler, bu genç dimağlardır. Aileler, çocuklarını okumaya göndermiş olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak görüşmeler sonucunda, kumarhaneler öğrencilere yasaklanmadığı takdirde ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi bünyesinde alacağı kararla, bu kumarhaneleri kapatmadığı müddetçe, orada bir facia yaşanacaktır; eğitim için giden öğrenci, maalesef kumarhanelerin ağına düşecektir.

BAŞKAN – Sayın Köse, 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen saygı sunun efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabiî, bugün, Türkiye'de çok sıkıntılı günler yaşanıyor ve bir hükümet kurulma aşamasına gelinmiş olmasına rağmen, Sayın Ecevit'in, kamuoyuna sunduğu kendi düşüncesine iştirak etmememize rağmen, meseleyi uzattığını ve vatandaş tarafından ifade edildiği gibi, bir hakkın suiistimali noktasına geldiği de maalesef, gözden kaçmamaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMAİL KÖSE (Devamla) – Sayın Başkanım, iki cümleyle bitiriyorum.

BAŞKAN – Tabiî efendim, süre veriyorum.

İSMAİL KÖSE (Devamla) – Sağ olun.

Bir de, tabiî, demokrasinin gereği, milletin iradesiyle gelen, bu Yüce Mecliste grubu bulunan ya da bulunmayan tüm siyasî partilerin başkanlarıyla nezaket görüşmesi yapması gerekirken, Sayın Ecevit, maalesef, o demokratik tavrı da ortaya koymamıştır. Dolayısıyla, henüz, Anayasa Mahkemesince herhangi bir işlem yapılmamış, meşruiyetini muhafaza eden siyasî partilerle ilgili konuşmalarını da, demokrasiyle, herhangi bir şekilde bağdaştırmamız mümkün değildir.

Türkiyemiz, Kıbrısımız, Türk dünyası meselesinin; özellikle İtalya ile Almanya arasında yapılan gizli anlaşma sonucunda İtalya'da muhafaza edilen ve şu anda serbest bırakılma noktasına getirilen Abdullah Öcalan meselesinin; yani, millî meselelerin, ekonomik meselelerin var olduğu, Devletimizin en sıkıntılı günlerinde, biz hâlâ hükümeti kuramadık. Çok ciddî olan bu müessese, satranç oyununa döndürülmek suretiyle, tamamen insanların hislerinin tatmin olma noktasında, maalesef, oyuncak haline getirilmiştir. Bu bakımdan, ciddiyetine inandığımız...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Köse...

İSMAİL KÖSE (Devamla) – ... hiç olmazsa, demokratik düşünceye saygısı olan Sayın Ecevit'in, görevi ya Cumhurbaşkanına iade etmesini ya da millî iradenin yansıması için, siyasî partilerle görüşerek, bu meseleyi, bir an evvel sonuçlandırmasını talep ediyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Köse teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, Sayın Gürel, Samsun Çarşamba Havalimanına; Sayın Köse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan seçimlere ilişkin olarak söz talep etmişlerdi, o konularda söz verdim.

3. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici’nin, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması.

BAŞKAN – Üçüncü olarak, Sayın Dikici, Kahramanmaraş ve esnafının sorunlarıyla ilgili söz talebinde bulundu.

Buyurun Sayın Dikici. (FP sıralarından alkışlar)

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başkanıma teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.

26 Kasım 1997 Çarşamba günü, bundan tam 1 sene 19 gün önce "tekstil ve konfeksiyon sektörüne kriz geliyor" sesine kulak vererek, bu meseleyi, gündemdışı bir konuşmayla Yüce Meclise getirmiş ve iktidarın dikkatini çekmiştim. İktidar, yaklaşık 13 ay gibi uzun bir zaman içinde, sektörün ve diğer yetkililerin uyarısına önem vermemiş ve gereken tedbirleri almamıştı.

Hükümetin geçen hafta sonu açıklamış olduğu kriz önlem paketi, geç kalınmış, göstermelik, eksik, yetersiz ve yanlış önlemleri içermektedir. Önlem paketi, uzun dönemli, köklü, kalıcı yapısal tedbirleri getirmemiştir. Sektörün tabiriyle paket, Anadolu kaplanlarını Anadolu kedileri olmaktan kurtaramayacak, fareye dönen kaplanı, kaplan haline dönüştürmeyecek, piyasa yine geberik olacaktır.

Tekstil sektöründeki yatırımlar 1995 yılından itibaren patlama yapmıştır. Bu gelişmeler başlangıçta sevinçle karşılanmıştır. Ne var ki, tek tipe yönelik üründe yoğunlaşan yatırımlar, kısa dönemde sorgulanır hale gelmiştir.

1995-1998 döneminde, teşvik gayesiyle verilen belgelerin yarısı tekstil yatırımlarında kullanılmıştır. Toplam teşvik belgelerinin, 1995 yılında yüzde 72'si; 1996 yılında yüzde 31'i; 1997 yılında ise yüzde 23'ü tekstil sektörünü tercih etmiştir. 1998 yılı başına kadar open-end iplik makinelerinde dünyadaki toplam rotor kapasitesinin yüzde 5'i ülkemizde kurulmuştur. Türkiye, 1996 yılında dünyadaki rotor alımlarının yarısını almıştır. Yine, ülkemiz 1996-1997 senelerinde, open-end iplik makinesi yatırımında dünyada birinci olmuştur.

Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 10, toplam sanayi üretimi içindeki payı yüzde 39'dur. Başka bir ifadeyle, sanayimizin yarısını tekstil ve konfeksiyon oluşturmaktadır.

Bir sene önce başlayan olumsuz gelişmeler, günümüzde krize dönüşmüştür. Bu olumsuzlukların giderilmesi için, sanayimize, teminat konusunda gereken kolaylık gösterilmelidir. Tahsis edilecek hammadde ihtiyacının temininde büyük sıkıntılar çeken KOBİ'lere öncelik tanınması şarttır. Üretim ve ihracatta, tüketici tercihlerine ve çevre standartlarına uygun, katmadeğeri yüksek markalı ürünlere öncelik verilmelidir. Kalite artırıcı, enerji ve hammadde tüketimini azaltıcı istekler mutlaka karşılanmalıdır. Teknik eğitime önem verilmelidir. Eğitimi ve bilgi düzeyi yüksek olan insan kaynakları, işgücünü ve verimliliği besleyecektir. Yatırım ve teşvik politikasında, teknolojinin seçiminde, dünyada geçerli olan talepleri dikkate alarak kaliteli iplik üretimi yapan makineler tercih edilmelidir. Modaya öncülük, marka yapmak zorunluluk olmuştur. Yüksek kâr marjıyla ihracat gelirlerini artırarak pazarda kalmanın çareleri aranmalıdır. Dünyada üretim sezonu kısalmaktadır. Bunun için, hızlı üretime geçilmelidir. Zamanında teslimat yöntemlerinin bulunması da şarttır. Üretimin devamı için, ürün çeşidi artırılmalıdır.

Yatırımlardan daha önemli diğer bir husus da pazarlamadır. Başta, hedef, pazarlamalarımızla beraber potansiyel teşkil eden diğer ülkelerde mağazalar zincirinin teşkil edilmesi son derece önemlidir.

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına göre, 2005 yılında tekstil ve konfeksiyon ticaretinde miktar kısıtlamalarıyla bütün vergiler kaldırılacaktır. Böylece, Türkiye açısından, Avrupa Birliğinin kotayı kaldırması sonucu doğan bütün avantajlar kalmayacaktır.

Dünyada ve ülkemizde open-end ipliğinde kapasite fazlası vardır. Bu nedenle, yeni open-end tesisleri kesinlikle kurulmamalıdır. Devlet, open-end iplikçiliğini teşvik edeceğine, halihazırdaki tesisleri ayakta tutmanın çarelerini bulmalıdır. Bu nedenle, krizin atlatılması için, firmalara destek olarak, uzun vadeli uygun krediler temin edilmelidir.

Sanayide kullanılan enerjinin her ay yükselmesi, sektörün önündeki diğer bir zorluktur. Sanayide kullanılan elektrik fiyatları yeniden düzenlenmelidir. İhracata yönelik üretim yapan firmalara, yatırım indirimi dışında, üretim sırasında, enerji dahil diğer girdilerde de teşvik verilmelidir.

BAŞKAN – Sayın Dikici, eksüre verdim efendim.

HASAN DİKİCİ (Devamla) – Sayın Başkanım, bitiriyorum.

Tekstil sanayiin en büyük sorunu, Asya'dan ülkemize giren kaçak bez ve ipliktir. İplik ve bezde kaçakçılığın önlenmesi şarttır; sektör, ancak bu yolla ayakta kalacaktır. Sektörün krizi atlatabilmesi için, KDV, tekstil hammadde ve mamul maddelerde kademeli olarak uygulanmalıdır. Bunun için de, kütlü pamukta yüzde 2, preseli pamukta yüzde 3, iplikte yüzde 6, kumaşta yüzde 8, boya ve konfeksiyonda yüzde 10 KDV uygulanmalıdır diyor, Yüce Meclise ve Başkanına saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Yüce Heyetin Sayın Üyesine, ben de teşekkür ediyorum efendim.

Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Gündeme geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleri vardır; epeyce de hacimli zannediyorum, Divan Üyemizin oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, arz ve ifade ediyoruz:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Bosna - Hersek’e giden Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahat Andican’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1844) 14 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Aralık 1998 tarihinde Bosna-Hersek'e giden Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. – Belçika’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1845)

15 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

NATO Savunma Bakanları Sonbalar Toplantısına katılmak üzere, 16 Aralık 1998 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

3. – Yugoslavya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1846)

15 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Balkan Ülkeleri Posta ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanlar 3 üncü Toplantasına katılmak üzere, 16 Aralık 1998 tarihinde Yugoslavya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır; Divan Üyesi arkadaşımız arz edecekler.

4. – Parlamentolararası Birlik Türk Grubunda boşalan üyelik için gösterilen adaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1847)

15 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Demokrat Türkiye Partisinin, Anayasanın 95 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma hakkını kaybetmesinden dolayı, Parlamentolararası Birlik Türk Grubunda boşalan bir üyelik için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun üyeliği hususu Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir başka tezkere daha vardır; okutuyorum:

5. –Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan bir üyelik için gösterilen adaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1848)

15 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Demokrat Türkiye Partisinin, Anayasanın 95 inci maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma hakkını kaybetmesinden dolayı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda boşalan bir üyelik için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak'ın üyeliği hususu Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, İçtüzüğün 78 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

6. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1849)

16 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesinde "Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu güven oyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun öncelikli olduğunu bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur" hükmü yer almıştır.

Belirtilen hüküm uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen, ekli listede adları yazılı kanun tasarılarının komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz Başbakan

Liste:

Sıra No Tasarının Adı Son Durumu

1. 1997 Malî Yılı Kesinhesap Plan ve Bütçe

Kanun Tasarısı Komisyonunda

(1/802)

2. 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Plan ve Bütçe

Kesinhesap Kanun Tasarısı Komisyonunda

(1/803)

3. 1999 Malî Yılı Bütçe Plan ve Bütçe

Kanunu Tasarısı Komisyonunda

(1/830)

4. Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Plan ve Bütçe

Bütçe Kanunu Tasarısı Komisyonunda

(1/831)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara hakkında kurulan (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

7. – (9/29) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1850)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 16.12.1998 Çarşamba günü saat 11.00'de Parlamento Halkla İlişkiler Binası B Blok Alt Zemin 6 ncı Banko karşısı Soruşturma Komisyonu Toplantı Salonunda 11 üyeyle toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

Yusuf Ekinci Burdur Komisyon Başkanvekili

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy

Başkan: Yusuf Ekinci Burdur 6

Başkanvekili: Halil Çalık Kocaeli 11

Sözcü: İlyas Arslan Yozgat 11

Kâtip: Mehmet Ali Bilici Adana 11

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Şimdi, sırada, Petrol Ofisi Anonim Şirketi POAŞ'ın özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi haklarında kurulan (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

8. – (9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1851)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 16.12.1998 Çarşamba günü saat 14.30'da Parlamento Halkla İlişkiler Binası B Blok Alt Zemin 6 ncı Banko karşısı soruşturma komisyonu toplantı salonunda 14 üyeyle toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmiştir.

Ali Uyar Hatay Komisyon Başkanvekili

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy

Başkan : Cengiz Altınkaya (Aydın) 8

Başkanvekili : Mehmet Sevigen (İstanbul) 13

Sözcü : Abdülbaki Ataç (Balıkesir) 14

Kâtip : Kâzım Arslan (Yozgat) 9

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde bulunduğu krizin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başta sanayi olmak üzere, özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunları ve son günlerde içine düştüğü krizin araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1- Hasan Dikici (Kahramanmaraş)

2- Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş)

3- Hüsamettin Korkutata (Bingöl)

4- Hasan Hüseyin Öz (Konya)

5- Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep)

6- Hüseyin Kansu (İstanbul)

7- Ramazan Yenidede (Denizli)

8- Şaban Şevli (Van)

9- Abdullah Örnek (Yozgat)

10- Sabahattin Yıldız (Muş)

11- Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş)

12- Latif Öztek (Samsun)

13- Zeki Ergezen (Bitlis)

14- Celal Esin (Ağrı)

15- Ahmet Derin (Kütahya)

16- Muhammet Polat (Aydın)

17- Kemal Albayrak (Kırıkkale)

18- Yakup Hatipoğlu (Diyarbakır)

19- Veysel Candan (Konya)

20- Abdulhaluk Mutlu (Bitlis)

21- İsmail İlhan Sungur (Trabzon)

22- Tevhit Karakaya (Erzincan)

23- Ekrem Erdem (İstanbul)

24- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

25- Mustafa Kemal Ateş (Kilis)

26- İsmail Coşar (Çankırı)

27- Feti Görür (Bolu)

28- Mehmet Salih Katırcıoğlu (Niğde)

29- Yaşar Canbay (Malatya)

30- Abdullah Arslan (Tokat)

31- Sacit Günbey (Diyarbakır)

32- Mikail Korkmaz (Kırıkkale)

33- Kâzım Arslan (Yozgat)

34- Naci Terzi (Erzincan)

35- Ali Oğuz (İstanbul)

36- İlyas Arslan (Yozgat)

37- Şinasi Yavuz (Erzurum)

38- Hanifi Demirkol (Eskişehir)

Gerekçe:

Tekstil ve konfeksiyon sanayii, ülkemizde kurulan ilk sektörlerden birisidir. 1967 yılından itibaren uygulanan teşvik politikalarıyla önemli gelişmeler göstermiştir. 1980 yılına kadar öncelikle içpazar ihtiyacını gideren sektör, 1980 yılından sonra önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Tekstil ve konfeksiyon sektörü ülkemiz açısından hayatî bir önem taşımaktadır. Ülkemiz gayri safî yurtiçi hâsılasında yüzde 10'a, toplam istihdam içinde yüzde 21'e, imalat sanayii istihdamı içinde yüzde 21'e, toplam ihracattaki payı yüzde 40'a ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle Türk sanayiinin yarısına yakın bölümünü tekstil ve konfeksiyon sektörü temsil etmektedir.

1995'ten başlamak üzere günümüze kadar olan dört yıllık zaman içerisinde verilen teşvik belgelerinin yarısı tekstil yatırımları için kullanılmıştır.

1995 yılında toplam teşvik belgelerinin yüzde 72'si, 1996 yılında toplam teşvik belgelerinin yüzde 31'i, 1997 yılında toplam teşvik belgelerinin yüzde 22'si tekstil yatırımlarına yönelmiştir.

1995 yılında sektöre verilen teşvik tutarı 1,6 katrilyon, 1996 yılında sektöre verilen teşvik tutarı 623 trilyon, 1997 yılında sektöre verilen teşvik tutarı 752 trilyon.

Söz konusu yatırımlar için 1995'te 1,5 milyar dolar, 1996 yılında 2,3 milyar dolar ve 1997 yılında ise 1,9 milyar dolar tekstil makinesi ithalatı gerçekleşmiştir.

1996 yılında open-end rotor yatırımları, 1995 yılına göre dünyada yüzde 5 azalırken, ülkemizde yüzde 103'lük artış göstermiştir. 1995 yılında Türkiye, open-end iplik üretiminde dünyada birinci sıraya yükselmiştir.

Bütün bu gelişmelerden sonra, yükselmek isteyen, hareketli, gözükara, yenilikçi, risk alan, Türkiye dinamizmini hazırlayan Anadolu kaplanları bugün krizin pençesinde kıvranmaktadır. Reel ekonominin unutulduğu ülkemizde, sermaye, üretimden kaçarak faize yönelmiştir. İktidarın yüksek faize çağırması karşısında kaplanlar repocu oldular. Desteklenmeyen, teşvik edilmeyen kaplanlar pazar aramıyor, istihdam açmıyor, işçi çıkarıyor, özkaynak aktarmıyor, üretmiyor; kazandığını ve bulduğunu yüzde 150 faize yatırıyor.

Tekstilci, devlet bankaları başta olmak üzere hiçbir bankadan kredi alamaz duruma geldi. Daha önceki yıllar teminat mektubu isteyen sanayici, bir iki gün içerisinde istediği teminat mektubunu alırken, bugün ise 20-25 milyarlık teminat mektubunu en az 3-4 bankadan alabiliyor. Devlet, yüzde 150 faiz verirken, banka, parasını sanayiciye neden versin. Dünya pazarlarındaki rakip tekstilciler yüzde 3-4 döviz kredisi kullanırken, bizim tekstilcilerimiz en az 16-18, bazen de 25'lere varan döviz kredisi kullanmaktadır.

Gaziantep'te istihdam ve enerji tüketimine bakacak olursak, 1996 yılında fabrikaların kapasite oranı yüzde 140 idi; günümüzde ise dokuma makinelerinin yüzde 50'si kapalı.

1997'nin ocak-ekim aylarında sanayide kullanılan enerji yüzde 33 artış gösterirken, 1998 ocak-ekim döneminde kullanılan enerji, sadece yüzde 3 olarak artış göstermiştir.

Kahramanmaraşlı, fabrikasını yarı fiyatına satıyor veya borçlarına karşılık yüzde 30 değerine devrediyor; ceketini alıp gidiyor "prangalarımızı çözün" diye feryat ediyor.

Gaziantepli tekstilci "iş yok oturuyoruz; ne işi babam, geberiyik; piyasa geberik" diyor. Fabrikalarının anahtarını ilin valisine vermeyi gündeme getiriyor.

Denizlili tekstilciye göre, dört antilop, bedel ödeyecektir;

1. Bankalar

2. Hükümet

3. Sonradan görme sanayiciler

4. Bilgisiz yöneticiler.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

Bir genel görüşme önergesi vardır; arkadaşımız arz ve takdim edecekler:

2. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, tekstil ve diğer sektörlerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların aşılması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, bugün, başta tekstil ve diğer sektörleri batma noktasına getirmiş ve toplu işçi çıkarmalar gündeme gelmiştir. Ülkemiz için bu kadar önemli olan tekstil sanayiinin iç ekonomik sorunlar nedeniyle yaşanan durgunluk ve bunun ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin artması, bugüne kadar uygulanan yanlış politikalar ve Hükümetin reel sektörle ilgilenmemesi, içinde bulunduğu darboğazı giderek daha daraltmakta ve tekstil sanayii bir krizin içine sürüklenmektedir.

Gerekçeden de anlaşılacağı gibi, başta tekstil ve diğer sektörlerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların aşılabilmesi için alınacak önlemleri ortaya koymak ve bu sektörlerin bugününe tanı koymak için, Anayasanın 98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince genel görüşme açılmasının sağlanmasını saygılarımızla arz ederiz.

1-Hilmi Develi (Denizli)

2-Celal Topkan (Adıyaman)

3-Ali Dinçer (Ankara)

4-Atilâ Sav (Hatay)

5-Birgen Keleş (İzmir)

6-Ali Haydar Şahin (Çorum)

7-Mustafa Yıldız (Erzincan)

8-Bekir Yurdagül (Kocaeli)

9-Şahin Ulusoy (Tokat)

10-Yılmaz Ateş (Ankara)

11-Oya Araslı (İçel)

12-Eşref Erdem (Ankara)

13-Ali Şahin (Kahramanmaraş)

14-Altan Öymen (İstanbul)

15-Fuat Çay (Hatay)

16-M.Seyfi Oktay (Ankara)

17-Orhan Veli Yıldırım (Tunceli)

18-İrfan Gürpınar (Kırklareli)

19-Zeki Çakıroğlu (Muğla)

20-Veli Aksoy (İzmir)

Gerekçe:

Türkiye'nin son yıllardaki dinamizmini sağlayan tekstil sektörü ihracatın lokomotifidir. Bu sektörde bugün çalışan iki milyonun üzerinde işçi, çalışan dört kişiden birine karşılık gelmektedir.

Güçlerini ihracattan alan tekstil sektörü, 26 milyar dolarlık ihracatın içinde 9,8 milyar dolar ile yüzde 37,4 ve gayri safi millî hâsılada yüzde 10,4'lük paya sahiptir. Bugün, plansız kapasite artışı, dengesiz pazar hedefleri, fiansman sıkıntıları üretimi ve satışları düşmüş, işçiler işyerlerinden çıkarılmaya başlanmış, stoklar yığılmıştır.

Dünya pazarlarında, sektör, yüzde 3-4'ler ile döviz kredisi kullanabilirken, ülkemizde döviz kredileri, en az yüzde 16-18 hatta yüzde 25'lere varan oranlardaki kredilerle dünya pazarında rekabet güçlerini yitirmişlerdir.

Bankaların, vadesi gelmemiş kredi borçlarını istemeye başlaması, üreticilerin aldığı yarayı derinleştirmiştir. Üretim kapasiteleri düşürülerek ve zorunlu izinler başlatılarak, krizi aşmaya çalışmaktadırlar. Tekstil ihracatı yapan şirketlerin yüzde 30'u kapanmış, toplusözleşmelerde sıfır zam önerileri nedeniyle huzursuzluk çanları çalmaya, şirketler el değiştirmeye başlamıştır. Resmî rakamlara göre 135 bin işçi işinden olmuştur.

Bazı çevreler, sıkıntıların ana nedenini, Uzakdoğu Asya ve Rusya'da yaşanan ve global ekonominin getirdiği olumsuzluklara bağlamaktadırlar. Oysa, ülkemizdeki ekonomik krizin ana nedeni, sağ siyasetlerin yıllardır uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Uzakdoğu Asya ve Rusya'da yaşanan ve global ekonominin getirdiği olumsuzluklar, koşulları ağırlaştırcı neden olarak değerlendirmekteyiz.

Kamu kesiminde, borçlanma, önü alınamaz bir hale gelmiştir. Yüzde 132'den yüzde 150'ye çıkan hazine borçlanması 966 milyon dolar yük getirmiştir. İhalede satılan nominal 666 trilyon liralık bononun yüzde 15'lik kısmı ek faizin yüküdür. Kamu açıklarının kısa süreli yüksek faizli içborçla kapatılması, yatırımların giderek azalması, büyüme hızının çok düşük düzeylerde kalması, yıllardır tekstilde uygulanan yanlış yatırım politikaları, kısa süreli yüksek faizli kredilerle yatırım yapma anlayışıdır.

İplik, ham bez, boya, apre, kumaş ve konfeksiyon alt sektörlerinden oluşan tekstil sektörü, katma değeri en düşük mamulden başlayarak giderek artan bir hızla katma değeri en yüksek mamullere doğru bir krizin içine girmiştir. Şu anda yaşanmakta olan krizin temelinde para sıkıntısı yatmaktadır. Bankalar, hiç riske girmeden, devlete borç vermeyi tercih etmektedirler. Devlet de, en büyük ekonomik ünite ve alıcı olarak, piyasadaki tüm parayı kendisine kanalize etmektedir. Bankalar, döviz kredileri için yüzde 25-30 düzeyinde faiz talep edince, işletmeler de doğal olarak bu yük altında batmaktadırlar.

Özetle; tekstil ve diğer sektörlerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların aşılması için alınacak tedbirlerin Yüce Mecliste görüşülmesi ülkemiz açısından yararlı olacaktır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; önce, tamamını okutacağım; ihtiyaç hâsıl olursa, müzakere açacağım; sonra ayrı ayrı oylarınıza arz ve takdim edeceğim.

Buyurunuz efendim:

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının gündemdeki yeri; görüşme gün ve saatleri ile konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

17.12.1998

Danışma Kurulu Önerisi

No: 148

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerilerin, Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Salih Kapusuz Uğur Aksöz Saffet Arıkan Bedük FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili

Metin Şahin Nihat Matkap DSP Grubu Temsilcisi CHP Grubu Başkanvekili

Öneriler:

1- 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sıralarında yer alması, bütçe görüşmelerine 23.12.1998 Çarşamba günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar -resmî tatil günleri dahil- her gün saat 10.00'dan 16.00'ya ve 17.30'dan günlük programın tamamlanmasına kadar devam olunması önerilmiştir.

2- Başlangıçta, bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların -Hükümetin sunuş konuşması hariç- 1'er saat -bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir.

3- Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin 14 turda ve altı günde tamamlanması, 14 üncü turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması önerilmiştir.

4. İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda, guplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 20'şer dakika -bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması; kişisel konuşmalarda, her turda, İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin birden fazla turda söz kaydı yaptıramaması önerilmiştir.

5. Bütçe görüşmelerinde, soruların, gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa verilmesi ve soru cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılması önerilmiştir.

6. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 45'er dakika süreyle söz verilmesi -bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.

BAŞKAN – Danışma Kurulu Önerisi üzerinde söz talebi?.. Yok.

Şimdi, önerileri, sırayla ayrı ayrı okutup oylarınıza arz edeceğim.

1 inci öneriyi okutuyorum :

1. 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sıralarında yer alması; bütçe görüşmelerine 23.12.1998 Çarşamba günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat 10.00'dan 16.00'ya ve 17.30'dan günlük programın tamamlanmasına kadar devam olunması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

2 nci öneriyi okutuyorum:

2. Başlangıçta, bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların -Hükümetin sunuş konuşması hariç- birer saat -bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- kişisel konuşmaların 10'ar dakikayla sınırlandırılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

3 üncü öneriyi okutuyorum :

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin 14 turda ve altı günde tamamlanması, 14 üncü turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

4 üncü öneriyi okutuyorum :

4. İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 20'şer dakika -bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması; kişisel konuşmalarda, her turda, İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin birden fazla turda söz kaydı yaptıramaması önerilmiştir.

BAŞKAN – 4 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

5 inci öneriyi okutuyorum:

5. Bütçe görüşmelerinde, soruların, gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa verilmesi ve soru cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılması önerilmiştir.

BAŞKAN – 5 İnci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

6 ncı öneriyi okutuyorum:

6. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 45'er dakika süre ile söz verilmesi -bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir- İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.

BAŞKAN – 6 ncı öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı öneri de kabul edilmiştir.

Hayırlı, uğurlu olsun.

Sayın milletvekilleri, 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşülmeleri, biraz önce kabul edilen Danışma Kurulu önerisi esaslarına uygun olarak düzenlenecek programa göre yürütülecektir.

Bütçenin görüşme programı bastırılıp bilahara dağıtılacaktır.

Bütçeler üzerinde şahısları adına söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri, 18 Aralık 1998 Cuma günü saat 09.00 ila 10.00 arasında -yani, sabah 9.00'la 10.00 arasında- Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi Grupları toplantı salonunda, Başkanlık Divanı kâtip üyelerince, imza karşılığında yapılacaktır. Bu saatten sonra söz kaydı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılacaktır. Söz kaydını, her sayın üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir; başkası adına söz kaydı yapılmayacaktır.

Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, kişisel söz kaydı, her tur için lehte ve aleyhte olmak üzere ve sadece biri hakkında yapılacaktır. Bir milletvekili, sadece bir tur için söz kaydı yaptırabilecektir.

Ayrıca, duyuru, ilan tahtalarına da asılmıştır.

Sayın üyelerin bilgilerine, saygıyla arz olunur.

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.

V. – GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS

ARAŞTIRMASI

A) GÖRÜŞMELER

1. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşı, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşı, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşı, Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşı ile Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu raporu (S.Sayısı : 743)

BAŞKAN – Genel Kurulun 10 Kasım 1998 tarihli 16 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlayacağız.

Hükümeti daha önce aramıştık, Hükümet hazır değildi; hazırsa, kendisini ilgili yerde bekleriz; hazır değilse bile, biz, Komisyonla bu çalışmayı yaparız.

Şimdi, Komisyonu arıyorum; Sayın Komisyon hazır mı? Komisyon...

Sayın gruplar, ne buyrulur efendim?..

ABDÜLLATİF ŞENER (Sıvas) – Kapatılsın Sayın Başkan.

BAŞKAN – Komisyonun hazır olmadığı tespit olunmakla, bu görüşme ertelenmiştir.

Sayın Gruplar...

MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun efendim; hayırdır!..

MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) – Siz bu tarafa doğru bakmadığınız için görmediniz Sayın Başkanım; yine usul hakkında söz alıp, bu durumu, biraz...

BAŞKAN – Sayın Soysal, geçen sefer de söz talep etmiştiniz; ben, usulü ihmal ile usul hatasıyla ilgili olarak zatıâlinize söz vermiştim; ama, o zaman usulü ihlal ederek vermiştim. İzin verin bu defa usulü ihlal etmeyeyim.

MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) – Ne siz ne ben usulü ihlal ediyoruz; ama, başkaları ediyor. Yani, bu konu, biliyorsunuz, kaç haftadır gündemde; ama, Komisyon gelmiyor.

BAŞKAN – Efendim, zatıâlinizin özel ricası olmuştu ve bendeniz de gayret etmiştim fi tarihinde.

Biraz önce arz ve ifade ettiğim raporun müzakeresini erteliyoruz; çünkü, Komisyon hazır değil.

Şimdi, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

VI. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA BOŞ BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – (10/24, 57) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, İç ve Dış Borçlar ile Alınan Kredilerin Nerelerde Kullanıldığının Tespiti Amacıyla Kurulan (10/24, 57) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Isparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun.

Sayın grup başkanvekillerinden bir işaret alıyorum ve anlaşılıyor ki, çalışmalarımızda komisyon bulma imkânı yok ve grupların temayülü de bu istikâmette.

ABDÜLLATİF ŞENER (Sıvas) – Kapatalım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Zannediyorum, gruplarımız bir yılın program ve projesi olan genel bütçe üzerinde ciddî çalışma yapmak istiyorlar ve bu nedenle zamana ihtiyaçları var ve bu zamanı gruplarımıza, kendilerine vermemiz lazım ki, hazırlıklı olsunlar.

Onun için, grupların mutabakatını ve muvafakatlarını dikkate alarak, denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 22 Aralık 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.57

 

 

 

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım’ın yazılı cevabı (7/6427)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Prof. Dr. Sacit Günbey Diyarbakır

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki işsizlik problemi her kesim tarafından bilinmektedir.

1. Bölgede işsizliğin azaltılması ile ilgili olarak 55 inci Hükümet döneminde ne gibi yatırımlar yapılmıştır?

2. Bölgede yatırım yapmak isteyen Jet-Pa Yönetim Kurulu Başkanına yapılan muamele ile ilgili olarak herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?

3. Bölgede işsizliğin azaltılması ile ilgili en önemli yatırım barajlardan sağlanacak sulama kanallarıdır. Bu kanalların ne kadarı hükümetiniz döneminde yapılmıştır?

T.C. Devlet Bakanlığı 17.12.1998 Sayı: B.02.0.008/02058

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey tarafından yöneltilen 7/6427-15785/36483 sayılı soru önergesinin 1 inci ve 3 üncü sorularına verilen yanıtların örnekleri ekte sunulmaktadır.

Soru önergesindeki 2 nolu hususla ilgili bir soruşturma tespit edilmemiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. M. Salih Yıldırım Devlet Bakanı

T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi 14.12.1998 Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sayı: B.02.GAP.0.BAK/7520

Devlet Bakanlığına

(Prof. Dr. M. Salih Yıldırım)

İlgi: 25.11.1998 tarih ve 01957 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in yazılı soru önergesine ilişkin Başkanlığımızın görüşü ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Kaya Yaşınok Başkanvekili

Soru 1. Bölgede işsizliğin azaltılması ile ilgili olarak 55 inci Hükümet döneminde yapılan işler?

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP ile beklenen ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine mümkün olan en kısa sürede ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlamak üzere 55 inci Hükümet döneminde toplam GAP yatırımlarında, mevcut kamu finansman darboğazına rağmen önemli oranda artış sağlanmaya çalışılmıştır.

1997 yılında GAP yatırımları toplamı, 1998 yılı fiyatlarıyla 127.1 trilyon TL iken, 1998 yılında 168.5 trilyon TL’ye yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle, GAP yatırımlarında bir önceki yıla göre yüzde 32.6 düzeyinde bir artış sağlanmıştır.

GAP 1998 yılı yatırımlarının finansman kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde, GAP toplam yatırımlarının Genel ve Katma Bütçe dışındaki en önemli kaynağını özelleştirme gelirlerinden sağlanacak tahsislerin oluşturduğu görülmektedir.

Ancak, özelleştirmeye ilişkin planlar, yılı içinde bilinen nedenlerden ötürü tam olarak gerçekleşmediğinden, bu kalemden yapılan tahsislerde program hedeflerine ulaşılamamıştır.

Hükümetimiz GAP Projesinden beklenen ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmek için süregelen kamu finansmanı darboğazına rağmen yatırım ödeneklerinde önemli artışlar sağlamak ve öncelikli projelere giderek artan oranlarda hız kazandırmakla kalmamış aynı zamanda ülke genelinde esasen yürürlükte olan Genel Teşvik Tedbirleri ile Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesine ilişkin mevzuatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasına verdiği önceliğin bir gereği olarak bu yörelere daha fazla özel sektörü çekmek için ek yatırım teşvik tedbirleri sistemini de getirmiş ve uygulamaya koymuş bulunmaktadır.

Bu yeni ve geniş kapsamlı teşvik sistemiyle güdülen amaç, doğrudan devlet tarafından yapılan yatırımlara ek olarak Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ve Güneydoğu Anadolu Proje Bölgesinde kısa süre içinde daha fazla üretim ve istihdam artışı sağlanması ve giderek artan oranlarda kalıcı iş fırsatları yaratacak iç ve dış özel sektör yatırım girişimciliğinin önündeki bütün engellerin de ortadan kaldırılması ve bunların daha fazla özendirilmesidir.

Acil Destek Programı ve 4325 sayılı Kanunla başlatılan uygulamalarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve OHAL Bölgesi illeri için Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri gibi alt yapı ve girişimciye teknik yardımlar sağlanması uygulamalarına ilaveten parasal boyutlu ve daha da cazip teşvik tedbirlerinin getirilmesi gereği üzerinde de durulmuştur.

Kamu sektörünün yakın desteği ile daha etkin uygulamalara geçilmiş olması nedeniyle, genel teşvik mevzuat çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerimizde özel sektör yatırımlarının ülke toplamı içindeki payı yüzde 9’dan yüzde 11’e çıkmıştır.

Ayrıca; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesine dönük ülke çapındaki teşvik sistemi kapsamında 2.501 adet proje değerlendirilmiş ve 28,9 trilyon TL’sı yatırım, 5,7 trilyon TL’sı işletme kredisi olmak üzere toplam 34,5 trilyon TL kredi tahsis edilmiştir.

Bu kapsam içinde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden gelen teşvik taleplerinin önemli bir bölümü için yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş ve bu girişimler için 5,6 trilyonu yatırım 1,3 trilyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Başka bir ifade ile ülke bazında verilen toplam KOBİ kredi tutarının yaklaşık % 20’si bu bölgeye aktarılmıştır. KOBİ kredilerinin istihdam üzerindeki etkisi çok olumlu olmuştur. Sırf fon kaynakları program uygulamasının getirdiği ek istihdam etkisi yaklaşık 1000 kişidir.

Türkiye Kalkınma Bankası tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine; Acil Destek Programı kapsamında 55 inci Cumhuriyet Hükümeti Döneminde (Temmuz 1997-Eylül 1998) 5,2 trilyon TL kredi ödemesi ve 3,2 trilyon TL Kaynak Kullanımı Destekleme Primi ödemesi olmak üzere toplam 8,4 trilyon TL Finansman Desteği sağlamıştır.

Bu finansman desteği ile birlikte ekonomiye kazandırılmış olan şirketlerde istihdamın yaklaşık olarak 4650 kişi olacağı tahmin edilmektedir.

Gerek kamu yatırımları, gerek desteklenmiş yatırımlar ve diğer çalışmalarla birlikte; 1997 yılından sonra fiilen üretime geçen, sanayi tesislerinde 8542 kişilik kesin inşaat ve/veya montaj aşamasındaki sanayi tesislerinde ise 5938 kişi olmak üzere toplam 14480 kişilik istihdam yaratılmış olmaktadır.

GAP Bölgesinde, 55 inci Hükümet döneminde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak GAP İdaresi tarafından diğer kuruluşlarla işbirliği halinde uygulanan ve sürdürülebilir insani kalkınmaya yönelik bazı Projeler uygulamaya sokulmuştur. Bu projelerin başlıcaları şunlardır:

1. Sulama dışı alanlarda halkın gelir düzeyinin artırılması projesi kapsamında yürütülen çalışmalar şöyle özetlenebilir;

a) Örnek Bahçelerin Tesisi: Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 1997’de başlayan çalışma ile Tarım İl Müdürlükleri kanalıyla belirlenen toplam 1 039 adet çiftçiye badem, antepfıstığı, zeytin, kiraz, kapari, incir ve nar fidanı dağıtılmıştır.

b) Yabani Ağaçların Aşılanması: Mardin Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde, il genelinde tespit edilen 151 bin adet bıttım ağacı aşılanmıştır.

c) Arıcılık: Mardin İli genelinde arıcılığın geliştirilmesi ve ek gelir getirici faaliyetler kapsamında çiftçiye katkı sağlanması amacıyla, 100 önder çiftçiye 10’ar adet kovandan toplam 1000 adet kovan, Merkez, Savur, Derik, Yeşilli, Dargeçit, Kızıltepe, Midyat ve Ömerli ilçelerinde dağıtılmıştır.

d) Su Ürünleri Projesi: Mardin’in Savur İlçesi’nde bulunan Savur Çayı üzerinde Hamzaağa mevkii civarındaki 6 havuz ve bekçi evinden oluşan Kültür Balıkçılığı Tesisi (sazan ve deneme amaçlı alabalık üretme tesisi) DSİ Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde gerçekleştirilmiştir. Yıllık üretimi yaklaşık 20 ton kültür sazanı olan üretim tesisinde, halen 2000 adet geçen yıla ait sazan yavrusu beslemeye alınmıştır.

e) Yüksek Tünel Örnek Çalışması: Harran Ovasında, örnek ve önder niteliğe sahip 7 çiftçiye, amacı fide yetiştiriciliği olan 100 m2’lik yüksek tünel kurulmuştur. Çalışma kapsamında Adıyaman İli genelinde 8 adet, Batman İli genelinde 22 adet, Mardin İli genelinde 10 adet, Siirt İli genelinde 7 adet, Şanlıurfa genelinde 7 adet ve Şırnak İli genelinde 40 adet olmak üzere toplam 7 ilde 94 adet çiftçiye yüksek tünel dağıtılmıştır. Dağıtılan yüksek tünellerde salatalık, domates, patlıcan ve biber üretimi yapılmaktadır.

f) Örnek Mantar Yetiştiriciliği: Adıyaman ve Mardin illerinde yapılacak örnek mantar üretimi için alınan toplam 20 ton kompost, Tarım İl Müdürlükleri kanalıyla, Eylül 1997’de Adıyaman’da 12 ve Mardin’de 12 olmak üzere toplam 24 çiftçiye dağıtılarak mantar üretimine başlanmıştır.

Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı desteklemek amacıyla yem bitkilerini özendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu amaçla alınan tohumlar ve gübre, Siirt Tarım İl Müdürlüğü kanalıyla çiftçilere ulaştırılmış ve Siirt İli Uluköy mevkiinde 100 ortaklı 500 da’lık kooperatif sahasında korunga, fiğ ve yonca etimi yaptırılmıştır.

Yine Proje çerçevesinde, Bölgede sebzeciliği desteklemek amacıyla Tarım İl Müdürlüklerince belirlenen önder çiftçilere domates ve salatalık fidesi dağıtılmıştır. Bu çerçevede, Adıyaman genelinde 2 500 adet, Şanlıurfa genelinde 12 000 adet ve Batman İlinde de 8 000 adet olmak üzere toplam 22 500 fide verilmiştir.

2. Küçük ölçekli gelir getirici projeler

GAP Bölgesinde kısa vadede istihdam yaratılması ve sosyal gelişmenin sağlanabilmesine yönelik olarak küçük ölçekli gelir getirici projelere ağırlık vermektedir. Bu çerçevede 1997 yılında Mardin’de 250 halı tezgâhı ürettirilmiş ve bunların 150’si Mardin, 100 adeti de Şırnak’ta kurulan halı dokuma atölyelerine yerleştirilmiştir. 1998 yılında ise yine Mardin’de 400 tezgâh ürettirilmiş ve bunun 200 adeti Şanlıurfa Valiliği’nin, 200 adedi de Mardin Valiliği’nin kurduğu atelyelere verilmiştir.

8 Temmuz 1998’de Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Ambalajlama Grubu ile imzalanan protokol ile Bölgede hem yatırım, hem teknik bilgi desteği olarak hem Bölge içi hem de bölge dışı özel sektör girişimciliğinin desteklenmesi sözkonusu olmuştur. Böylelikle; gıda saklama, ambalajlama teknikleri, yerel ürünlerin değerlendirilmesi, ambalajlanan ürünlerin kalite kontrolü ve pazarlanması konusunda toplumun farklı kesimlerine eğitim programları ve seminerler yoluyla ulaşmayı hedeflemektedir.

Yine bu Protokolle Şişecam Ambalaj Grubunun, aynı zamanda ÇATOM’larda yürütülecek olan üretim aşamasında gerektiğinde üretim, dolum, kapatma, etiketlenme ve ambalajlanma konularında hizmet ve servis vermesi sağlanacaktır. GAP İdaresi de GAP-GİDEM’ler kanalı ile ambalajlamanın hedefi olabilecek gıda sanayicilerini belirleyecek ve seminer ve toplantılarının organizasyonuna yardımcı olacaktır.

Soru 3. Bölgede işsizliğin azaltılması ile ilgili en önemli yatırım barajlardan sağlanacak sulama kanallarıdır. Bu kanalların ne kadarı hükümetimiz döneminde yapılmıştır?

55 inci Hükümet döneminde GAP Sulama Projelerine fiilen gerçekleştirilen sulama sistemlerine ilişkin işler aşağıda sunulmuştur;

Kaplamalı Kanal : 182 km

Tahliye Kanalı : 105 km

Kanalet Şebeke : 387 km

Borulu Şebeke : 18 km

İşletme ve Bakım Yolu : 583 km

Sanat Yapısı : 1772 adet

1997 Sulama Sezonunda

Sulanan Alan : 60 000 h

Barajdan Alınan Su : 574 000 000 m3

1998 Sulama Sezonunda

Sulanan Alan : 89 000 ha işletmede (16 000 ha’da inşaatı bitmiş olup işletmeye açılamamıştır.)

Barajdan Alınan Su : 1 126 000 000 m3

NOT:

– İmal edilip fakat montajı yapılmamış kanaletler yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir.

– Kazısı yapılmış fakat beton kaplaması yapılmamış kanallar yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir.

Yukarda belirtilen alanlara ilave olarak münferit projelerde 90 000 ha alanda sulama yapılmaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sayı: B.02.2.TKB.0.07.00.03.KRD-3/1917-8357 3.12.1998

T.C. Devlet Bakanlığı

(Prof. Dr. M. Salih Yıldırım)

(Devlet Bakanı)

İlgi: 25.11.1998 tarih, 01956 sayılı yazıları.

İlgi yazıları ekinde yer alan soru önergesindeki konulara ilişkin olarak, Bankamızca yapılan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

Bankamız; 7.11.1996 tarih ve 96/8905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan 23 İl’de yatırıma başlanarak yarım kalmış veya işletme sermayesi yetesizliği nedeniyle üretime hiç geçememiş veya kısmen geçmiş yatırımların ekonomiye kazandırılması amacıyla Teşvik Fonu Kaynağından tahsis edilen 4,5 Trilyon TL kaynağın kullandırılması hususunda görevlendirilmiş olup Güney Doğu Anadolu Bölgesine Mayıs 1997 tarihinde başlanmak ve Bankamızca Anonim Şirket statüsünde 33 firmaya, T. Vakıflar Bankasınca da Anonim Şirket statüsü dışındaki 25 firmaya olmak üzere Kasım 1998 tarihi itibariyle 1 918 064 000 000 TL. İşletme ve 280 154 000 000 TL. yatırım olmak üzere toplam 2 198 218 000 000 TL. kredi tahsis edilmiştir. Kredi ödemelerine Temmuz 1997 tarihinde başlanmış olup, Temmuz 1997-Kasım 1998 döneminde Bankamızca 29 Şirkete ve Vakıflar Bankasınca da 25 Şirkete olmak üzere toplam 54 Şirkete 1 881 557 000 000 TL. tutarında Teşvik Fonu kaynağından Acil Destek Kredisi ödenmiştir.

Bankamızca Temmuz 1997-Kasım 1998 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde firmaların ithal makine ve teçhizatlarının finansmanı amacıyla 935 327 000 000 TL dış kaynaklı kredi kullandırılmıştır.

Ayrıca 1989 yılından beri Teşvik Belgeli yatırımlara harcanan öz kaynak üzerinden kullandırılan Kaynak Kullanımı Destekleme Primi ödemeleri de Bankamız aracılığıyla yapılmaktadır. Temmuz 1997-Ekim 1998 döneminde Güney Doğu Anadolu Bölgesine 2 874 330 000 000 TL’lık prim ödemesi yapılmıştır.

Bu bağlamda Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 1802 kişinin direkt, yaklaşık 10 000 kişinin de dolaylı olarak istihdamına katkıda bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

M. Soykut Cihangir Taci Bayhan Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

2. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in;

Karaman’ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin hükümet konağına,

Karaman Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü hizmet binasına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6450, 6453)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2.11.1998 Abdullah Özbey Karaman

Karaman ili Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin Hükümet Konağı sorunları bulunmaktadır. Sorularım şunlardır?

1. – Ermenek ilçesi Hükümet Konağının ihtiyaca cevap verecek biçimde yeniden yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise 1999 yılında programa alınacak mıdır? Alınacaksa ne zaman ihale edilecektir?

2. – İhtiyaca cevap verecek konumda olmayan Sarıveliler Hükümet Konağı sorununun çözümü hususunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise ne aşamadadır?

3. – Yine ihtiyaca cevap verecek konumda olmayan Başyayla Hükümet Konağı sorunun çözümü hususunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise ne aşamadadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 3.11.1998 Abdullah Özbey Karaman

Bakanlığınıza bağlı Karaman Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünün hizmet binası bulunmamaktadır. Şu anki hizmet binası kiralık olarak tutulmuş olup, bina sahipleri tarafından tahliye davası açılmış ve tahliye davası kazanılarak, dosya tahliye için icraya intikal ettiği öğrenilmiştir.

Tüm Kamu Kurumlarına hizmet binası yapan Bakanlığınız, kendi İl Müdürlüğünüze, arsası hazır, projesi hazır ve keşfi hazır olduğu halde 1999 yılında programa alarak hizmet binasını yapmayı düşünüyor mu?

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.12.1998 Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.18/1226

Konu: Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 16.11.1998 gün ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-16096 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ilişiğinde alınan Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin Hükümet Konağı ile Karaman Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binası konusunda, Bakanlığımıza yönelttiği 7/6450 ve 7/6453 esas sayılı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, konuya ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yaşar Topçu Bayındırlık ve İskân Bakanı

Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, (7/6450-15852) esas sayılı yazılı soru önergesine dair sorular ve cevapları:

Sorular:

1. – Ermenek İlçesi Hükümet Konağının ihtiyaca cevap vrecek biçimde yeniden yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise 1999 yılında programa alınacak mıdır? Alınacaksa ne zaman ihale edilecektir?

2. – İhtiyaca cevap verecek konumda olmayan Sarıveliler Hükümet Konağı sorununun çözümü hususunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise ne aşamadadır?

3. – Yine ihtiyaca cevap verecek konumda olmayan Başyayla Hükümet Konağı sorunun çözümü hususunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise ne aşamadadır?

Cevaplar:

1. – 1998 yılı yatırım programında yer alan ve 15 100 000 000. – TL. ödeneği bulunan Ermenek ilçesi Hükümet Konağı inşaatı işinin arsası ile ilgili işlemler devam etmektedir.

2. – 1998 yılı yatırım programında, 15 100 000 000. –TL. ödenekle yer alan Sarıveliler ilçesi Hükümet Konağı inşaatı ile ilgili vaziyet planı tanzim çalışmaları sürdürülmektedir.

3. – Başyayla ilçesi Hükümet Konağı inşaatı 1998 yılı yatırım programında yer almadığından, herhangi bir çalışma yapılması mümkün olamamaktadır.

Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, (7/6453-15855) esas sayılı yazılı soru önergesine dair sorular ve cevapları:

Soru:

Bakanlığımıza bağlı Karaman Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünün hizmet binası bulunmamaktadır. Şu anki hizmet binası kiralık olarak tutulmuş olup, bina sahipleri tarafından tahliye davası açılmış ve tahliye davası kazanılarak, dosya tahliye için icraya intikal ettiği öğrenilmiştir.

Tüm Kamu Kurumlarına hizmet binası yapan Bakanlığınız, kendi İl Müdürlüğünüze, arsası hazır, projesi hazır ve keşfi hazır olduğu halde 1999 yılında programa alarak hizmet binasını yapmayı düşünüyor mu?

Cevap:

Bakanlığımızın Karaman Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü için gerçekleştirmeyi düşündüğü “Hizmet Binası Projesi” 1999 yılı yatırım programına teklif edilmiş, ancak DPT’ce uygun görülmemiştir.

BİRLEŞİM 34’ÜN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.