Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

T.B.M.M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 35

 

9 uncu Birleşim

4 . 11 . 1997 Salı

 

 

 

İÇİNDEKİLER

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, siyanürle altın üretiminin çevre ve insan sağlığına vereceği zararlara ilişkin gündemdışı konuşması

2. – İstanbul Milletvekili M. Sedat Aloğlu’nun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin gündemdışı konuşması

3. – Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, son günlerde yoğunlaşan trafik kazalarına ve Karadeniz Bölgesinde görülen terör olaylarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun cevabı

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1084)

2. – Kanada ve Amerika Birleşik devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut’a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1085)

3. – Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1086)

4. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1087)

5. – Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez’e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1088)

6. – Bulgaristan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1089)

7. – Makedonya ve Arnavutluk’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1090)

8. – Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1091)

9. – Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1092)

10. – Küba’ya gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1093)

11. – Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1094)

12. – Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Kavak’a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1095)

13. – Yunanistan (Girit) ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1096)

14. –  Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’na, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1097)

15. – İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1098)

16. – Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1099)

17. – Aile ve Kadın Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1100)

18. – (10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101)

19. – Hırvatistan Cumhuriyeti Meclis Başkanının davetine Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetinin icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1102)

20. – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Leni Fischer’in davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1103)

21. – Başbakan A. Mesut Yılmaz’ın Fransa’ya yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1104)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)

IV. – SEÇİMLER

A) RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA ÜYE SEÇİMİ

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, besicilerin sorunlarına ve ayçiçeğine fon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3282)

2. – Malatya Milletvekili Ayhan Fırat’ın, örtülü ödenekten 1997 yılında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3293)

3. – Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun, İzmir Bölgesinde cep telefonlarının Yunanistan’a ait vericileri seçtiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3309)

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, SSK’dan istifa edip tekrar görev talep eden bir memura ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3313)

5. – Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Alanya’da SSK Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3454)

6. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı hükümetler döneminde işe alınan personelin dağıtımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/3468)

7. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/3377)

8. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, bazı milletvekillerine düşük faizle kredi verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3478)

9. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, mobil telefon lisans sözleşmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3502)

10. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Kayseri Telefon Başmüdürlüğüne ait 1997 yılı ödeneklerinin başka bir ile aktarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3503)

11. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul-Sarıyer-Yeniköy’deki bir arsanın tahsisli olup olmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3505)

12. – Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, Ardahan-Merkez-Hacıali Köyü telefon santralinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3506)

13. – Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, Kocaeli’de bir sendika yöneticisine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3514)

14. – Şanlıurfa Millevtekili Abdülkadir Öncel’in, İstanbul-Yeniköy’deki bir yeşil alanın Kalender Orduevi inşaat sahasına dahil edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3540)

15. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İstanbul Trafik Vakfına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3553)

16. – Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun, Mardin Havaalanı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3565)

17. – Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3566)

18. – Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, KOBİ teşvik kredilerine ve Ordu’nun bazı ilçelerine Halk Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3577)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

TBMMBaşkanvekili Kamer Genç, yeniden Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı.

Yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığından,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyelikleri ve İdare Amirlikleri ile komisyonlara ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda iktidar partileri kontenjanından boşalan bir üyeliğe seçim yapmak için, 4 Kasım 1997 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.30’da son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

Mehmet Korkmaz Ünal Yaşar Kütahya Gaziantep Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye

 

 

No : 19

II. – GELEN KAĞITLAR

31 . 10 . 1997 CUMA

 

Tasarı

1.- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ((1/676) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.10.1997)

Tezkere

1.-Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1082) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.10.1997)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.– İçel Milletvekili Turhan Güven’in, Özer Çiller ve Av.Atilla Özer hakkında açılan davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3726)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

2.– İçel Milletvekili Turhan Güven’in, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş’nin olağanüstü genel kurulunda yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3727)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

3.– Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, İstanbul-Bolluca ve İzmir-Barbaros’ta kurulacak S. O. S. köylerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3728) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

4.– Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan’ın, Elbistan’ın il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3729) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

5.– İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Halk Bankası’nca kredi verilen basın kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3730) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

6.–Şırnak Milletvekili Bayar Ökten’in, Kuzey Irak’tan hayvan ürünleri ithali için bir firmaya izin verildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

7.– Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, belediyelere tahsis edilmek üzere satın alınan taşıtlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

8.– İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

9.– İzmir Milletvekili Birgen Keleş’in, Orta Anadolu Linyitleri İşletmesine ait bir kömür sahasının ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

10.– İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, üniversite sınavlarında mezuniyet yıllarına göre katsayı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3735) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

 

 

No : 20

3.11.1997 PAZARTESİ

 

Teklifler

1.- Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu’nun; Edikli Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/930) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.10.1997)

2.- Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu’nun; Yeşilgölcük Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/931) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.10.1997)

3.- Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasi Parti Gruplarını Temsilen On Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/932) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.10.1997)

 

Tezkere

1.- Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu, Ağrı Milletvekili Cemil Erhan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ve Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın; Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1083) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.10.1997)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu’nun, Niğde Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, Belediyelerce basın kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel’in, basın kuruluşlarına verilen teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

4.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, izinli olarak Türk vatandaşlığından çıkanların askere alınıp alınmayacağına ilişkin MillîSavunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

5.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, başka ülke vatandaşlığına geçenlerin boşanma kararlarının Türkiye’de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

6.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, izinli olarak vatandaşlıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım’ın, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.’nin olağanüstü genel kurulunda yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3736) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

2.- Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım’ın, DDY Genel Müdürlüğü’nce yapılan Portal Freze Tezgâhı İhalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3737) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

3.- Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü’nde yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3738) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

4.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3739) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

5.- Yozgat Milletvekili Kazım Arslan’ın, Yozgat Şeker Fabrikası’na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3740) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

6.-İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, İstanbul-Sarıyer mücavir alanlarının Bahçeköy’e bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3741) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1997)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Denizcilik Müsteşarlığında partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3742) (Başkanlığa geliş tarihi:28.10.1997)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Çevre Bakanlığınca belediyelere tahsis edilmek üzere alınan kamyonetlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir’e bağlı bazı köylerin yoluna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3744) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1997)

10.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir İlindeki köy yollarının asfaltlanması için ayrılan ödeneğe ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3745) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1997)

11.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, ORÜS’e bağlı bazı işletmelerin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3746) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1997)

12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, öğretmen atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1997)

13.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, PKK lideri hakkında DGM’nce açılan davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3748) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

14.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, uçak alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3749) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

15.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Hışılayk Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3750) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

16.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3751) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

17.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Belediyesine ve Karaman’daki ilçe ve belde belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3752) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

18.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, kamu hizmetlerinden men edilen bir şahsın SSK’na atandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3753) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

19.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Ermenek-Bucakışla karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3754) (Başkanlığa geliş tarihi:30.10.1997)

 

 

 

 

No : 21

4.11.1997 SALI

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.– İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Sabah Gazetesinin kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3755)(Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1997)

2.– İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, hakkında tutuklama kararı bulunan bazı kişilere ve Eşber Yağmurdereli’nin tutuklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3756)(Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1997)

3.– Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, basın kuruluşlarına verilen teşvik ve kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3757)(Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1997)

4.– Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, ANKİ Radyosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758)(Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1997)

5.- Kayseri Milletvekili Recep Kırış’ın, 55. Hükümet döneminde yapılan atamalara ve yer değiştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3759)(Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

6.– Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, ham zeytinyağı fiyatlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3760)(Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

7.– Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç’ın, “Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği”nde yapılan değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3761)(Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

8.– Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu BRT Radyosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3762) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

9.– Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, Dinar depreminde zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

10.– Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, Ankara’nın gösteri sanatları merkezi ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

11.– Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, özel sağlık kuruluşlarına “sürücü olur” belgesi verme yetkisinin bekletilmesinin nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1997)

 

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1997

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

4 Kasım 1997 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Ali GÜNAYDIN (Konya),

Geçici Kâtip Üye Zeki ERGEZEN (Bitlis)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, görüşmelere başlıyoruz.

Görüşmelere başlamadan önce, değerli milletvekili arkadaşlarıma, bu yasama yılında da beni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevine seçmelerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu yeni yasama yılının hepimiz için hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, siyanürle altın üretiminin çevre ve insan sağlığına vereceği zararlara ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza Bodur, siyanürlü altın üretimi konusunda gündemdışı söz istemiştir.

Kendisini kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Bodur.

Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Bodur.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de, gerçekten, çevre bakımından, insan sağlığı bakımından çok büyük önem arz eden siyanür liçing (cyanure leaching) yöntemiyle altın elde edilmesine dönük konuyu huzurunuza getirmek için söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, İzmir’de Bergamalılar dokuz yıldan beri sürdürdükleri mücadeleyle, topraklarında siyanürlü yöntemle altın üretimine karşı çıktılar. Bıkmadılar, usanmadılar, davalarını tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya duyurdular. Demokrasilerde eşine ender rastlanan bir kararlılıkla, haklı olduklarına inandıkları yolda yürüdüler. Engellenmek istendiler, yılmadılar; büyük çıkar vaatleriyle kandırılmak istendiler, kanmadılar. Bu kadar uzun süreçte kendi yörelerinde başka, Ankara’da başka konuşan siyaset adamlarını yakından tanıdılar. Doğayı ve ülkeyi sevmelerinin her türlü bedelini ödediler.

Bir yandan da, hukuk savaşımlarını sürdürdüler. Danıştay 6 ncı Dairesinin, 13 Mayıs 1997 tarihinde aldığı kararla, siyanürle altın elde edilen altın madeninin, Anayasamızın 17 nci maddesindeki “herkes, yaşama hakkına sahiptir” hükmü ile 56 ncı maddesinde yer alan “herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmüne aykırı olduğu belirlendi. İzmir 1 inci İdare Mahkemesi, 15 Ekim 1997 tarihinde, Danıştayın aldığı bu karara uydu. Karar son derece açık ve net: “İnsanın yaşama hakkını, devletin de çevre sağlığını koruma, çevre kirlenmesini önleme, herkesin, hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlama ödevlerini dikkate aldığımızda, Çevresel Etki Değerlendirme ve bilirkişi raporlarında öngörülen risk faktörleriyle çalışan ve bu riskin gerçekleşmesi halinde, doğrudan çevrenin bozulması ile dolaylı olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür liçing (cyanure leaching) yöntemiyle altın madeni işletilmesine izin verilmesi yolundaki dava konusu işlemde, kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir” denilmektedir.

Yargı kararı, Çevre Bakanlığına 21.10.1997 günü tebliğ edilmiştir. Çevre Bakanlığının birinci görevi, çevreyi korumaktır. Yargı kararı olmaksızın çevreyi korumakla görevli olan Çevre Bakanlığı, maalesef, yargı kararının üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına karşın, Eurogold Firmasının faaliyetini durdurmamıştır, faaliyetine devam ettirmiştir.

Danıştay kararının ardından, soru önergelerimizle, uyarılarımızla, maden faaliyetinin, yargı kararının sonucuna kadar durdurulması önerilmiş, ancak, dinleyen olmamıştır. Muhalefette iken, 13 Haziran 1997 günü Bergama Kermesi Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bölge milletvekilleri söyleşisinde, bugün 55 inci Hükümetin içerisinde yer alan iki sayın bakan, verdikleri şeref sözlerini unutmuşa benziyorlar; yargı kararı gibi tartışmasız bir uygulama güvencesine karşın seslerini çıkaramıyorlar.

Değerli milletvekilleri, şimdi, ilgililere Yüce Meclisin huzurunda soruyorum: ÇED olumlu görüşü yargı tarafından iptal edildiği için, Bergama’da devam eden Eurogold Firmasının faaliyeti yasal mıdır ? Yasaları uygulamakla yükümlü tüm kurumları, bu ruhsatlarda imzası bulunan tüm yetkilileri hukuku uygulamaya davet ediyorum. Değerli yurttaşlarımızın buradaki yaşam güvencelerine, buradaki verdikleri demokratik mücadeleyi hukuk kararıyla taçlandırmış olduklarına kimsenin sağır kalmaya, görmezlikten gelmeye hakkı olmadığını Yüce Meclisin huzuruna getirmek istiyorum.

Danıştayın bozma kararına İzmir 1 inci İdare Mahkemesi oybirliğiyle uyarak, hüküm kurmuştur. Bu hükme idarenin uyma...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bodur, konuşmanızı tamamlayın efendim.

ALİ RIZA BODUR (Devamla) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) – Daha, çok bağırman lazım...

ALİ RIZA BODUR (Devamla) – Tabiî, sağırlar duysun diye bağırıyorum. Sizin zamanınızda da çok bağırdım, biliyorsunuz... (RP sıralarından “bağır, bağır” sesleri)

Değerli arkadaşlarım, bu bölge idare mahkemesi kararı, hüküm haline dönüşmüştür. Bu hükme idarenin uyma ve gereğini yerine getirme yükümlülüğü vardır. Hukuk devleti olmanın ve hukukun üstünlüğüne uygun davranmanın en somut göstergesi, idarenin yargı kararlarını savsaklamadan uygulamasıdır. Bu Hükümete -ben ve Partim- hukuk devleti olmayı vaat ettiği, hukukun üstünlüğüne inandığını programında açıkladığı için güvenoyu verdik; acaba yanıldık mı, yanıltıldık mı; bu kararın uygulanmasıyla veya uygulanmamasıyla bunu göreceğiz.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşan İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza Bodur’a teşekkür ediyorum.

2. – İstanbul Milletvekili M. Sedat Aloğlu’nun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – Gündemdışı ikinci söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Sedat Aloğlu’nun.

Sayın Aloğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Aloğlu.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

M. SEDAT ALOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, onurlu mirasçısı olduğumuz Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden itibaren; yani, yaklaşık ikiyüz yıldır, Batı’ya olan yolculuğumuz önümüzdeki günlerde önemli bir kavşakla karşı karşıya olacaktır; Lüksemburg Dönem Başkanlığı sonunda yapılacak zirvede, Avrupa Birliğinin genişlemesi için belirlenecek muhtemel listeyi kastediyorum.

Türkiye’nin bu listede yer alması, gerek Avrupa Birliğinin ve gerekse Türkiye’nin müşterek çıkarları açısından faydalı ve hatta gerekli ise de, ne yazık ki, halen kesinleşmiş değildir; kesinleşme bir yana, aksi yönde eğilimler ve gelişmeler mevcuttur.

Türkiye’nin, Avrupa Birliğine bu üyelik talebi, hissî bir olay, bir tutku değildir; aksine, rasyonel, sürekli bir devlet politikasıdır. Daha önce ve çeşitli zamanlarda da ifade ettiğim gibi, bu tercih, yaklaşık ikiyüz yıldır süren bir hareketin doğal neticesidir. Bu hareket, Ulu Önder Atatürk’ün, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşın işaretinin kristalleşmiş bir hedefidir; rahmetli İnönü’nün, 40’lı yıllarda kurulan, Batı’nın önde gelen tüm kurumlarına üye olmamız hususunda güttüğü politikanın devamıdır; rahmetli Bayar ve Menderes’in, hür teşebbüs ve demokrasi yolunda verdikleri mücadelenin uzantısıdır; Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel’in, Türkiyemizin kalkınması için yaptığı hizmetlerin devamıdır; bu, rahmetli Özal’ın, heyecanını ve zorluğunu hissettiği, uzun, ince bir yoldur.

Hatırlatmakta yarar görüyorum: Avrupa Birliğine tam üyelik politikamız, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu bölgelerindeki ülkelerle yakınlaşmamızın ve çok boyutlu bir dışpolitika izlememizin alternatifi değildir; aksine, bunları güçlendirici bir etkendir. Dolayısıyla, geldiğimiz kavşakta, ülkemizi, gerekli kulvarda tutmak için bu Meclisin, bizim, büyük görevler üstlenmemiz gerekmektedir.

Sayın parlamenterler, Avrupa Birliğine üyelik yolunda Türkiye’ye yöneltilen kritikler, ortaya konulan argümanlar, makro ekonomik hususlar dışında, üç ana başlık altında toplanmaktadır: Bunlar, bilindiği gibi, Kıbrıs sorunu ve Yunanistan ile ilişkiler, Kürt kökenli yurttaşlarımız ve insan haklarıyla bağlantılıdır. Bu argümanların arkasında, kısmen bilgi eksikliği, yanlış bilgilendirme ve art niyet olduğunu bilmekteyiz.

Kıbrıs konusunda, 20 Ocak 1997 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanları ortak deklarasyon yayınlamışlar ve Yüce Meclisimiz de, tüm partilerin müşterek görüşü olarak, bu deklarasyonun tümüyle benimsendiğine ve desteklendiğine dair 21 Ocak 1997 tarihinde bir karar kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, devlet politikasını ortaya koymuştur ve bunun tartışılacak bir yönü de kalmamıştır; ancak, bir gerçeği de kabul etmemizde yarar vardır: Kıbrıs konusu uluslararası kamuoyunda yeterli ve gerektiği şekilde bilinmemektedir, 1960’lı ve 1970’li yıllardaki olayları yaşayan yabancı politikacıların, diplomatların ve medya temsilcilerinin tamamına yakın bir kısmı, bugün aktif değildirler. Kıbrıs konusunda uluslararası platformda bir bilgilendirme ve tanıtım atağına girmemizde yarar, hatta gerek görüyorum. Hükümetlerimizin ve diplomatlarımızın bu yöndeki çalışmaları, Meclisimiz, medyamız, iş dünyamız ve sivil toplum örgütlerimizin destekleriyle bir kampanyaya çevrilmelidir.

Tabiî ki, Avrupa Birliğine bu yönde sorulması gereken ayrı bir soru da, savunmasında Rus silahlarına dayanma tercihini ortaya koyan Güney Kıbrıs kesimiyle bu üyelik müzakerelerine oturulmasını Batı Avrupa Birliğinin ilkeleriyle nasıl bağdaştıracaklarıdır.

Meclisimizin kıymetli üyeleri, diğer iki argüman olan, yine bizim tarifimizle, demokratik standartlarımızın yükseltilmesi ve doğu ve güneydoğu sorunumuzla ilgili alanlarda atılabilecek adımlar olduğunu kabul edenlerdenim. Geçmiş ve bu dönem Meclislerimizin ve hükümetlerimizin bu yönde yaptıklarını, planladıkları düzenlemeleri...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Aloğlu, konuşmanızı tamamlayın efendim.

M. SEDAT ALOĞLU (Devamla) – ...memnuniyet ve naçizane takdirlerimle karşılamakla beraber, daha yapılacak iyileştirmeler olduğunu da kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum; zaman tahdidi dolayısıyla bunların neler olabileceğine, maalesef, giremiyorum. Bu Meclise ve Hükümete yaraşan ve düşen görev, Türkiye’nin önündeki bu önemli kavşakta gerekli kulvara girmesi için yeterli yasal değişiklikleri, reformları yapmaktır.

Sayın milletvekilleri, bu amaçla, belki de en başta bir anlayış ve davranış reformu gerçekleştirmeliyiz; kısır çekişmelere girmeden, partizanca yaklaşımlarda bulunmadan, âdeta bir seferberlik havası içerisinde, Hükümetin getireceği düzenlemeleri gereken katkılarla Meclisimizden geçirelim; yapılacak iyileştirmeleri Avrupa Birliğinin kaprisleri uğruna veya onlar istedi diye değil, vatandaşlarımızı ve ülkemizi daha iyi ve yüksek standartlara ulaştırmak rahatlığı ve mutluluğu içerisinde gerçekleştirelim; Avrupa Birliğinin yanlış bir karar alma riskini artırmayalım ve buna ortak olmayalım.

Yüce Meclisimizin ve Hükümetin ülkemizin geleceğine karşı görevlerini eksiksiz yerine getireceği umuduyla saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşan İstanbul Milletvekili Sayın Sedat Aloğlu’na teşekkür ediyorum.

3. – Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, son günlerde yoğunlaşan trafik kazalarına ve Karadeniz Bölgesinde görülen terör olaylarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun cevabı

BAŞKAN – Gündemdışı son konuşmacı, Ordu Milletvekili Sayın Müjdat Koç.

Sayın Koç, son günlerde yoğunlaşan trafik kazalarıyla ilgili söz isteminde bulunmuşlardır.

Buyurun Sayın Koç.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

MÜJDAT KOÇ (Ordu) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde ülkemizde yoğunlaşan trafik kazaları ve Karadeniz Bölgesinde görülen terör olayları hakkında görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Yaklaşık bir yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm grupların görüş birliğiyle, 2918 sayılı Trafik Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapmıştık ve Trafik Yasasının yeni şekliyle uygulamaya girdiğinin ilk altı ayındaki trafik kazalarında ölüm oranı bir önceki altı aya göre önemli oranda azalma göstermişti; ama, iyi haberler, ne yazık ki, fazla uzun sürmedi. Önce, Bolu’da 33 ölü verdikten sonra, tüm Türkiye olarak çaresiz kaldığımız Konya yolundaki, 48 insanımızın feci bir şekilde yanarak can verdiği kazayla kahrolduk.

Avrupa’nın hiçbir ülkesinde görülmedik bir biçimde, her gün ve her akşam binlerce otobüs hareket halinde ve insanlarımızı yurdumuzun bir köşesinden diğerine taşıyor. Buna paralel olarak binlerce kamyon, yük taşımacılığı için her gün yollarda. Bu keşmekeş içerisinde, çıkardığımız yasalar, maalesef, kazaları önlemeye yetmemektedir. Bu demektir ki, kısa ve uzun vadeli önlemler acilen alınmazsa, trafik kazalarıyla ilgili haberleri akşamları televizyonlardan artan bir oranda izlemeye devam edeceğiz.

Yılların ihmaliyle, bugün ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 97’si, yük taşımacılığının ise yüzde 92’si karayoluyla yapılmaktadır; Avrupa’da ise tam tersidir.

Dünyanın en ucuz ve en güvenli taşıma sistemi olan raylı sisteme uzun vadede mutlaka geçilmelidir. 55 inci Cumhuriyet Hükümeti bu konuda atılacak somut adımları ve ileriye dönük projelerini kamuoyuna vakit geçirmeden açıklamalıdır.

Altmış yıldır taşımacılık alanında örnek bir hizmet veren Ulusoy Firması, otobüslerinin hızını 100 kilometreyle mekanik olarak sınırlandırmıştır, sürücü istese de bu hız sınırını aşamamaktadır.

Kısa vadeli; fakat etkili bir önlem olarak yeni yasayla oluşturulan Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun alacağı bir kararla, otobüslerde 100 kilometre, kamyonlarda ise 70 kilometre olarak mekanik hız sınırlandırılmasına gidilemez mi?

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Fatsa-Bolaman-Perşembe arasında, iç kısımdan geçmesi planlanan otoyolun, içinde uzun tüneller bulunduğundan, yapımı zaman alacaktır. Bu nedenle, mevcut araç trafiğini rahatlatmak için, sahil yolunda uygun olan bölümlerde üç şerit uygulamasına gidilmelidir.

Yukarıda sıraladığımız ve alınmasını istediğimiz tüm kısa ve uzun vadedeki önlemler, ülke insanımızın daha güvenli seyahat etme özgürlüğüne katkıda bulunmak içindir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yıllar sonra terör Karadeniz Bölgesine de gelmiştir. Geçtiğimiz yaz aylarında iki erimizin şehit edildiği Mesudiye İlçemize olaydan hemen bir hafta sonra ziyaret yaptım. Bölge insanımızın bu konuda oldukça hassas ve tedirgin olduğunu gördüm. Olayların başlamasından bugüne kadar geçen dört ay içinde gerekli idarî önlemler alınmadığı için, terör, kırsaldaki bazı kazalarımıza da sıçramıştır.

25 Ekim 1997 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı ve yöre milletvekili olan bazı bakanlar bölgeyi ziyarete gitmişlerdir. Basından öğrendiğimize göre, ilimizde, sadece Ordu Merkez ziyaret edilebilmiş, asıl gidilmesi gereken Mesudiye, Gölköy, Aybastı ve Gürgentepe’ye hava muhalefeti nedeniyle gidilememiştir.

Bize göre, olayların geçtiği bölgelere ulaşılmalı, oralarda zor şartlarda görev yapan güvenlik güçleri, mahallî idareciler ve yöre insanlarımızla mutlaka görüşülmeliydi. Bugüne kadar bölge milletvekilleri olarak, bizlerle, en azından Ankara’da toplantı yapılmalıydı.

Yöredeki terörü ne küçümsüyor ne de büyütüyoruz; ama, gözardı edilmesini de istemiyoruz. Yöremiz, bilhassa bugün terörün görüldüğü kırsal bölgelerdeki ilçelerimiz, sürekli kalkınmasından söz edilen Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizden yer yer daha da geri kalmıştır. Seçildiğimizden itibaren, her fırsatta, bu ve benzer konuları Yüce Meclis kürsüsünden halkımız adına dile getiriyoruz.

Bugün, istihbarat için olması gereken telefon, ilçe köylerimizde hemen hemen hiç yoktur, köy yolları perişan vaziyettedir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Ordu’da da mevcut yapısı ve görev anlayışıyla Köy Hizmetleri Müdürlüğünün bu yollarımızı uzun yıllar yapması mümkün değildir.

Köy okulları yetersiz, bakımsız ve öğretmensizdir. Konuşma yapacağımı öğrenen, Korgan İlçesi Tepealan Beldesinden çekilen faksa göre, 480 öğrencili ilköğretim okulunda ancak 2 öğretmen vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Koç, konuşmanızı tamamlayın efendim.

MÜJDAT KOÇ (Devamla) – Tamam efendim.

Bu konuyla ilgili, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay’a soru önergesi vermiştim, Sayın Bakandan cevabını bekliyorum.

Ayrıca, taşıma sisteminde çok büyük aksaklıklar meydana gelmiştir. Örneğin, terörün bulunduğu Mesudiye İlçesinin Üçyol Beldesinde -23 talebesi olmasına rağmen- okul kapatılmış, çocuklar aç ve sefil, 17 kilometre uzaklıktaki Mesudiye İlçesine gitmek zorunda bırakılmışlardır. 8 yıllık zorunlu eğitim için ilçe merkezlerine taşınan çocuklarımızın öğle yemekleri kaymakamlar tarafından, fonlardan karşılanmalıdır.

55 inci Cumhuriyet Hükümeti Ordu’yu kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına almıştır; kendilerine bir defa daha teşekkür ediyoruz. Yalnız, bu karar kâğıt üzerinde kalmamalı, özellikle iç bölgelerimize ortak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri en kısa zamanda kurulmalıdır. Bilhassa, İstanbul’a göç eden işadamlarımız bu konuda atılım beklemektedir.

Mevcut Hükümetten, Ordu Merkez ve Ünye’de açılmış bulunan fakültelere ilaveten, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinin yanında, diğer tüm ilçelerinde yüksekokulunun bulunacağı Ordu Üniversitesinin kuruluşuyla ilgili kararı bir an önce almasını umutla bekliyoruz. Alınacak bu karar, Ordu İlinin ilçeleriyle birlikte kalkınmasına büyük katkı yapacaktır. Bu konuda vermiş olduğum yasa teklifi Meclis komisyonlarında beklemektedir.

Bölgem Ordu, ilçeleriyle birlikte 1980 öncesi terörden çok çekmiştir; hiçbirimiz o günlerin tekrar geri gelmesini istemiyoruz.

Bu arada, Mesudiyeli insanlarımız, bölgede kurulması beklenen Suşehri ve Şebinkarahisar İlçelerine bağlanmak istemediklerini buradan duyurmamı istediler; Sayın Hükümetin bilgilerine sunuyorum.

Yöre milletvekili olarak uyarılarımıza kulak verilmesini bekliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşan Ordu Milletvekili Sayın Müjdat Koç’a teşekkür ediyorum.

Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Bakan.

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ordu Milletvekilimiz Sayın Müjdat Koç’un konuşmalarına cevap vermek üzere huzurunuzdayım; hepinize saygılar sunuyorum.

Sayın milletvekilimiz konuşmasını hazırlarken bütün birimlerle irtibat sağlamış, köylülerle ve ilçelerle konuşmuş. Demokrasi kaidelerine son derece uygun bir metinle Ordu’nun bütün sorunlarını dile getirdiler; ama, ağırlıkla trafik konusunda ve terör konusunda konuştukları için bunlara cevap vermeye gayret edeceğim.

Sayın milletvekilleri, ülkemizin trafikle ilgili sorunları malum; birkaç cümleyle özetleyeceğim. Geçen sene ve daha önceki yıllarda, trafik kanunu çıkarsa ülkemizin trafik sorununun halledileceği yönünde bir kanaat var idi. Hatta bu Parlamento çok töhmet altında kaldı ve “bir trafik kanununu Parlamento çıkarmadı, ülkemizde bunca insan trafik sebebiyle ölüme gitmekte” denildi. Parlamentonun, bu sebeple aldığı yarayı ve haksız ithamları da unutmuyorum. Trafikle ilgili kanun, Parlamentonun büyük bir gayreti sonunda çıktı; ama, meselenin kanunla çözülemeyeceği, kanunun bir vasıta olduğu da görüldü. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, yeni bir genelgeyle, şoförlerin ve şirketlerin uyacağı kaideleri açıkladı. Parlamentomuzun şu andaki durumu itibariyle, bunları sıralamayı uygun görmüyorum.

İlk defa, Sayın Başbakanın iştirakiyle, Trafik Yüksek Kurulu toplandı ve alınacak tedbirleri görüştü. Alınacak bu tedbirler de, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu toplantısında değerlendirilerek gündeme getirildi ve yürütülmektedir. Ancak, yine, bütün bunlara rağmen, meselenin bir eğitim meselesi olduğu, bir altyapı meselesi olduğu, bu kanunlarla problemin çözülemediği görüldü.

Muhterem milletvekilleri, gündemin diğer maddesi, terör. Doğu Karadeniz Bölgesindeki terör olayları, tahmin edileceği gibi, küçük gruplar halinde bir vur-kaç olarak devam etmektedir. 1992 yılından beri devam eden bu olaylar, son günlerde biraz daha öne çıkmaya başlamış ve bu sebeple de, Hükümetimiz, bu bölgede gerekli güvenlik birimlerini artırmış, gerekli vasıtaları temin etmiş ve gerekli önlemleri almıştır. Bu hususta güvenlik çalışmalarının dışındaki idarî çalışmalar da devam etmekte ve gerekli boşlukların giderilmesi için gayret sarf edilmektedir.

Ben, Sayın Müjdat Koç’un konuşmasına cevaben, bu hususları Yüce Meclisin ıttılaına arz ederim.

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşmayı cevaplandıran Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu’ya teşekkür ediyorum.

Böylece, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Değerli arkadaşlarım gündemin “Sunuşlar” bölümünde okunacak tezkereler ve daha sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu seçim listesinin okunması uzun zaman alacağından, Divan üyesi arkadaşımın, yerinden, oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; sırasıyla okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1084)

22 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 1997 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

2. – Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut’a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1085)

22 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 1997 tarihinden itibaren Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut’un dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

3. – Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1086)

23 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ekim 1997 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

4. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1087)

23 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ekim 1997 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

5. – Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez’e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1088)

23 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

26 Ekim 1997 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

6. – Bulgaristan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1089)

23 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısına katılmak üzere, 27 Ekim 1997 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

7. – Makedonya ve Arnavutluk’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1090)

24 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 1997 tarihinden itibaren Makedonya ve Arnavutluk’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

8. – Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1091)

27 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Ekim 1997 tarihinde Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan’ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

9. – Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1092)

27 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

1. Akdeniz Kadın Etkinliğine katılmak üzere, 29 Ekim 1997 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

10. – Küba’ya gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1093)

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 1997 tarihinde Küba’ya gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

11. – Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1094)

 

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 1997 tarihinden itibaren Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

12. – Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Kavak’a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1095)

 

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 1997 tarihinden itibaren Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

13. – Yunanistan (Girit) ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1096)

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 1997 tarihinden itibaren Yunanistan (Girit) ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr.Şükrü S. Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

14. –  Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’na, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1097)

 

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Kasım 1997 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

15. – İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1098)

 

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

3 Kasım 1997 tarihinde İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

 

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

16. – Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in vekâlet etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1099)

 

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Kasım 1997 tarihinden itibaren Yunanistan (Girit) ve Avusturya’ya gidecek olan Başbakan Mesut Yılmaz’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 5 Kasım 1997 tarihine kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’in, bilahara Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Başbakanlığın İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

17. – Aile ve Kadın Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1100)

 

3.11.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 16.12.1996 tarihli ve B.02.0.KKG/101-1082/4838 sayılı yazı.

İlgi yazı ile Başkanlığınıza arz edilen Aile ve Kadın Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre Hükümete geri verilmiştir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Doğu Anadolu Bölgemizdeki hayvancılık faaliyetleri ve bu sektörün içerisinde bulunduğu sorunları tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104-105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

1.- M. Sıddık Altay (Ağrı)

2.- Abdulilah Fırat (Erzurum)

3.- Şaban Şevli (Van)

4.- Hüseyin Arı (Konya)

5.- Celal Esin (Ağrı)

6.- Lütfü Esengün (Erzurum)

7.- Ömer Naimi Barım (Elazığ)

8.- Ömer Özyılmaz (Erzurum)

9.- Naci Terzi (Erzincan)

10.- Memduh Büyükkılıç (Kayseri)

11.- Zeki Karabayır (Kars)

12.- İsmail İlhan Sungur (Trabzon)

13.- Hüseyin Yıldız (Mardin)

14.- Mustafa Bayram (Van)

15.- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

16.- Şinasi Yavuz (Erzurum)

17.- Maliki Ejder Arvas (Van)

18.- Musa Okçu (Batman)

19.- Muhammet Polat (Aydın)

20.- Musa Demirci (Sıvas)

Gerekçe:

Doğu Anadolu Bölgesinin en temel geçim kaynağı olan hayvancılığın çökmesi, çok önemli sosyoekonomik krizlere yol açacak boyutlara ulaşmıştır. Şöyle ki:

Bölge halkının yüzde 80’i hayvancılıkla ilgilidir. Bu sektörün geri plana itilmesi, bu nüfus kesiminde gizli işsizliği artırmaktadır.

Bu durumda, hayvancılıktaki gerileme, bölgedeki terör konusunda birinci derecede etkin rol oynamaktadır. Terör ile bölgedeki hayvancılık arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bir yandan terörün şiddetlenmesi ve kırsal alanlarda yoğunlaşması mera hayvancılığını baltalarken, diğer taraftan doğu ve güneydoğuda hayvancılığın çökmesi işsizliği artırarak terörü besleyen insan unsuruna kaynaklık etmektedir.

Hayvancılığın geri kalması bölgeden göçe de sebep olmaktadır. Beş yılda kapanan mezralar, hayvancılık yüzünden doğudan Türkiye’nin batı bölgelerine göç eden insan sayısı 2 milyonun üzerindedir.

Unutmamak gerekir ki, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzurum, Erzincan gibi Doğu Bölgesi illerimizin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu sektöre devletin gereken önemi vermemesi, işsiz kalan kitlelerin köyden kente göçünü artırmakta, gecekondularda kent terörünün ve kaçakçılığın artmasına zemin hazırlamaktadır.

Hayvan ve hayvansal ürünler dışticareti ve kredilendirmesi bugüne kadar yanlış yönlendirilmiştir; çünkü, bu yönlendirmede, mevcut sistem içerisinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ilaveten 15’ten fazla kurum ve kuruluş müdahil olmaktadır.

Bu meyanda, Türkiye, Avrupa Birliği benzeri ortak tarım politikası sistemini hâlâ oluşturamamış ve entegrasyona girememiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından daha önce başarıyla yürütülmüş olan pazar garantili, kredili, veteriner kontrollü, sigortalı, sözleşmeli sığır besi projesi gibi Doğu Anadolu’ya yönelik özel destekleme projeleri oluşturulmalı ve aciliyetle yürürlüğe konulmalıdır.

Yine, hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla, sektörde KDV oranları en düşük düzeyde tutulmalı, nihaî ürün ile girdi KDV’leri arasındaki fark asgariye indirilmelidir.

Hayvancılık sektörü çalışanlarını etkin bir şekilde temsil edecek, üretim, eğitim ve pazarlama alanında koordinasyonu sağlayacak yeni bir örgüt şeması geliştirilmelidir.

Damızlık üretiminin bölgede gerçekleştirilebilmesi için, belirli kapasitedeki nüve damızlık işletmelerinin kurulması teşvik edilmeli, yurt dışından damızlık temininde kullanılan teşviğin en az yarısı damızlık üreten kişi veya kuruluşlara yansıtılarak, bu işletmeler teşvik edilmelidir.

Hayvancılıkta sağlık konusu, bölgede sık rastlanan sorunların başında gelmektedir. Bu amaçla, bölgede, veteriner fakültesi ve veteriner sağlık meslek liselerinin yapımına öncelik verilmeli, bölgede serbest çalışmak isteyen veteriner hekimlere uzun vadeli, düşük faizli kredi temin edilmelidir.

Yine, bölgede sık yaşanan hastalıkların hızla yaygınlaşmasına sebep olan hayvan hareketleri sıkı denetlenmeli, belgesiz hayvan hareketlerine izin verilmemelidir.

Hayvancılık girdilerinin yüzde 70’ini yem oluşturmaktadır. Bu nedenle, bölgede bilinçsiz kullanım ve teknik imkânsızlıklar sebebiyle istenen faydayı sağlayamayan meralar konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmeli, kadük kalan mera kanunu, yeni bir anlayışla tekrar düzenlenmelidir. Bunun yanında, yem bitkilerinin üretimi için gerekli tohum ve diğer girdiler desteklenmeli, araç ve gerecin üreticiye sağlanmasında kolaylık sağlanmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi, yemlik tahılı kredili vermelidir.

Doğuda, hayvancılık alanındaki atıl işletmelerin, ucuz kredi yoluyla tekrar faaliyete geçirilmesi faydalı olacaktır.

Hayvancılığın, bölge için önemi ve konumu göz önüne alındığında, uygulanan kredi hacmi çok dar kalmaktadır. Örneğin, tüm tarım kredileri içerisinde hayvancılığa ayrılan pay yüzde 5 ilâ yüzde 15 arasında değişmektedir. Bu oran ve miktarlar artırılmalı, tarım kredileri içerisinde hayvancılığa ayrılan pay yüzde 50 oranına yükseltilmelidir.

Ziraî krediler, sadece Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından sağlanmaktadır. Bu kuruluşların kredilendirme imkânları artırılmalı; bunun yanı sıra, diğer bankaların da, eşit imkânlarla, yöre halkına kredi vermesi sağlanmalıdır.

Tüm bu sorunların bir Meclis araştırmasıyla yerinde tespit edilerek, çözüm önerilerinin oluşturulması, bölgenin hassas yapısı, ülke ekonomisi ve sosyokültürel gelişmeler gelişmeler itibariyle büyük önem taşımaktadır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan (10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

18. – (10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101)

30.10.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, 30.10.1997 tarihli 9 uncu Birleşiminde, çalışma süresinin planlanan çalışma programına yetmeyeceğini dikkate alarak, yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunmaya karar vermiştir.

Söz konusu karar ve İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca, Komisyonun süresinin bitimi tarihinden geçerli olmak üzere, 1 aylık yeni çalışma süresi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Seyyit Haşim Haşimi

Diyarbakır

Komisyon Başkanı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu Komisyon, daha önce üç ay süre kullanmıştır. İçtüzüğün 105 inci maddesi, araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, Komisyon süresinin bir ay daha uzatılmış olduğunu bilgilerinize sunuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:

19. – Hırvatistan Cumhuriyeti Meclis Başkanının davetine Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetinin icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1102)

31 Ekim 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Hırvatistan Cumhuriyeti Meclis Başkanından alınan resmî bir davette, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyeti Hırvatistan’a davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum:

20. – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Leni Fischer’in davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1103)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Leni Fischer’in 29 Ekim 1997 tarihli yazısında, 17 ve 18 Kasım 1997 tarihlerinde Paris’te toplanacak olan “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göçler, Mülteciler ve Nüfus Komisyonunun alt komisyonunda” görüşülecek olan “Türkiye’nin Güneydoğusunda ve Kuzey Irak’ta Kürt Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişilerin İnsanî Durumu” adlı toplantıya iki parlamenterimizi davet ettiği bildirilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulur.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

21. – Başbakan A. Mesut Yılmaz’ın Fransa’ya yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1104)

3.11.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 16-17 Ekim 1997 tarihlerinde Fransa’ya yaptığım resmî ziyarete, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova’nın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakanların hepsi dışarıda; Başbakanın emriyle dışarı gidilmiş. Bir oylatalım... Bakın, bunların harcırahlarını devlet veriyor. Olmaz ki... Yani, sağlıklı bir sayım yapılmıyor. Her bakan, keyfine göre, bir tane milletvekili götürüyor. Olur mu canım!..

BAŞKAN – Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Rakam meselesi değil. Bunlar ciddî konular; yani, anlaşılması lazım.

BAŞKAN – Sayın Genç, bu konuda birtakım görüşleriniz varsa, onları, uygun bir zamanda ifade edebilirsiniz. Şimdi, yerinizden itirazla çözümlenecek bir konu değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Biraz önce tezkereler okundu. Bütün bakanlar her gün yurtdışında. Türkiye’deki meseleler bitti mi de hepsi yurtdışına gidiyor?! Her yurt dışına giden bakan bir iki tane milletvekilini yanında yurtdışına götürüyor. Yazık, günah canım bu memlekete. Bu kadar keyfîlik olmaz. (DYP ve RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Genç, müsaade buyurun efendim.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, Sayın Genç yanlış konuşuyor, hiçbir bakan yanında milletvekili götürmüyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır... Oylama...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Kafadan konuşuyorsun; Allahaşkına otur... Bilmediğin şeyi konuşma. Ayıp yahu!...

BAŞKAN – Sayın Genç, zannediyorum, biraz önce okunan tezkereleri dikkatli takip etmemişsiniz. Bir kere, bu tezkerelerin çoğu, geçmiş aylarda yapılmış olan dış seyahatlerle ilgilidir. Birikmiş olarak, bugün, Genel Kurula sunuldu. İkincisi, sadece bir milletvekilinin, Başbakanın bir gezisine katılmasına ilişkin, 82 nci maddeyle ilgili, geçtiğimiz dönemin tamamıyla ilgili, bir tek tezkere gelmiştir. Her bir bakanla giden bir parlamento heyeti olması söz konusu değil.

Değerli arkadaşlarım, seçim bölümünün birinci ve ikinci sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kâtip üyelikleri ve idare amirlikleri ile komisyonlara üye seçimi yer almaktadır; ancak, siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemleri tamamlanmadığından, bu seçimleri bugünkü birleşimde de yapamıyoruz.

Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında bağımsız milletvekillerine de 2’şer üyelik düştüğü, bu üyeliklere aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı olarak Başkanlığımıza müracaat etmeleri hususu, Genel Kurulun 21 Ekim 1997 tarihli 5 inci Birleşiminde ilan edilmişti. 2’den fazla bağımsız milletvekilinin aday olduğu komisyonlara basılı oy pusulası ile seçim yapılması gerektiğinden, oy pusulalarının bastırılmasını teminen, her üç komisyon için adaylık müracaatı süresi 4 Kasım 1997 Salı (bugün) saat 18.00’de sona erecektir. Değerli arkadaşlarıma duyuruyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komiyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağımsız üyelerin başvurma süresi, bu akşam saat 18.00’de sona erecektir.

Bilgilerinize sunulur.

IV. – SEÇİMLER

A) RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA ÜYE SEÇİMİ

BAŞKAN – Şimdi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda iktidar partileri kontenjanından boşalan bir üyelik için, 3984 numaralı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince seçim yapacağız.

İktidar partileri tarafından gösterilen adaylar, 20 Ekim 1997 tarihli Resmî Gazetede ilan edilmiştir.

Adayların adlarını tekrar okuyorum: Şevki Göğüsger, Tevfik Ertüzün.

İktidar partileri tarafından gösterilen adayların adları, birleşik oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır.

Toplantı ve karar yetersayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde en çok oyu alan aday seçilmiş olacaktır.

Seçim, 3984 numaralı Kanunun 6 ncı maddesine göre, gizli oyla yapılacaktır.

Şimdi, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Başkanlık Divanı kürsüsünün sol tarafında yer alan kâtip üye, adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ve zarf verecek ve milletvekilini yoklama cetvelinde işaretleyecektir. Oyunu kullanacak sayın milletvekili, birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın karşısındaki kareyi çarpı işaretiyle işaretledikten sonra, oy pusulasını hücrede zarfa koyacak, bilahara hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün üzerine konulan oy kutusuna zarfı atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları bilgilerinize sunuyorum: Oy kullanırken, adaylardan sadece birinin karşısındaki kare işaretlenecektir. Her iki adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur; sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Ayrıca, oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek bir işaret, imza, karalama veya hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda, oy, geçersiz sayılacaktır; geçerli oy, hiçbir surette işaret taşımayacaktır.

Oy pusulaları ve zarflar hazır.

Oylamanın sayım ve dökümü için, adçekme suretiyle, 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edeceğim.

Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Burada.

Sayın Mustafa Karslıoğlu?.. Burada.

Sayın Yusuf Ekinci?.. Burada.

Sayın Halit Dumankaya?.. Yok.

Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı?.. Burada.

Sayın Bülent Tanla?.. Burada.

Tasnif komisyonumuz belirlenmiştir.

Arkadaşlarımın, oylama sonucunda görev yapmak üzere, Genel Kurul salonunda hazır bulunmalarını rica ediyorum.

Şimdi, tasnif komisyonunda yer alan arkadaşlarımı tekrar okuyorum: İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Tanla, Burdur Milletvekili Sayın Yusuf Ekinci, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu, Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı, Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Karslıoğlu.

Sayın milletvekilleri, mazereti bulunan sayın milletvekillerimiz var ve Sayın Genel Başkanlar var; kendilerinin, öncelikle oylarını kullanmalarını temin edeceğiz.

Sayın milletvekilleri, bu oylamada, bir bakana vekâlet eden sayın bakanların vekâlet ettikleri bakan adına da oy kullanma hakları vardır. Genel Kurulda bulunan sayın bakanlar, kendi oylarının dışında, vekâlet ettikleri bakanla ilgili de oy kullanabilirler. Durumu bilgilerinize sunuyorum.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonunda olup da oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok.

Sayın milletvekilleri, oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşlarımızın yerlerini almalarını rica ediyorum.

Sayın Bülent Tanla?.. Burada.

Sayın Yusuf Ekinci?.. Yok.

Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Burada.

Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı?.. Burada.

Sayın Mustafa Karslıoğlu?.. Burada.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yusuf Ekinci salonda bulunmadığından, Tasnif Komisyonu üyeliği için tekrar adçekiyorum:

Sayın Hayrettin Dilekcan?.. Yok.

Sayın Suat Pamukçu?.. Yok.

Sayın Hanefi Çelik?.. Yok.

Sayın Ünal Yaşar?.. Burada.

Tasnif Komisyonu üyeleri yerlerini aldılar.

Oy kutularını Tasnif Komisyonuna teslim edelim.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için yapılan seçime ilişkin Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için yapılan oylamaya 378 üye katılmış; kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

Bülent Tanla Ünal Yaşar Rasim Zaimoğlu

İstanbul Gaziantep Giresun

Mehmet Bedri İncetahtacı Mustafa Karslıoğlu

Gaziantep Bolu

Şevki Göğüsger : 315 oy

Tevfik Ertüzün : 57 oy

Boş : 4 oy

Geçersiz : 2 oy

Toplam : 378 oy

BAŞKAN – Buna göre, adaylardan Şevki Göğüsger 315 oyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir; hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyelikleri ve İdare Amirlikleri ile komisyonlara üye seçimi yapmak için, 5 Kasım 1997 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.21

 

 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, besicilerin sorunlarına ve ayçiçeğine fon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3282)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Musa Demirci tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Feridun Pehlivan Bursa TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

A) Gerek hayvan ithali, gerekse yem zammının devam etmesi nedeniyle besici son derece mağdurdur.

1. “Besicinin elindeki tüm hayvanlar alınacaktır” vaadinizi ne zaman gerçekleştireceksiniz?

B) Ayçiçeğine fon uygulanacağı vaadiniz vardı :

1. Fon uygulanması ne zaman başlayacaktır?

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 30.10.1997 Sayı : KDD. G.4/3053-73614

Konu : Bursa Milletvekili Sn. Feridun Pehlivan’a ait

soru önergesi Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 7 Nisan 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/509-6079/17010 sayılı yazınız.

b) 5 Mayıs 1997 gün ve KDD-G.4/1144 sayılı yazımız

c) 18 Ağustos 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/3282-6079/17010 sayılı yazınız.

d) 11 Eylül 1997 gün ve KDD.G.4/2604 sayılı yazımız.

e) 22 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3282-6079/17010 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sn. Feridun Pehlivan’a ait soru önergesi ilgi (b) ve (d)’de kayıtlı yazılarımız ile cevaplandırılmış olup, sözkonusu yazılı soru önergesinin cevaplandırıldığına ilişkin yazılarımızın birer sureti ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa R. Taşar Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Sözlü Soru Önergesi Sahibi : Feridun Pehlivan Bursa Milletvekili

Soru :

A) Gerek hayvan ithali, gerekse yem zammının devam etmesi nedeniyle besici son derece mağdurdur.

1. “Besicinin elindeki tüm hayvanlar alınacaktır” vaadinizi ne zaman gerçekleştireceksiniz?

Cevap :

Ağustos 1996 tarihinden itibaren kasaplık ve besilik canlı hayvan ithalatı durdurulmuş, bugüne kadar açılmamıştır. İthalatın durdurulması sonucu besicilik sektöründe toparlanmalar tespit edilmiştir.

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. tarafından canlı hayvan alımlarında besi maliyetinin üzerinde alım fiyatı uygulanarak besiciler desteklenmektedirler.

Nisan 1997 tarihi itibariyle; sığırda 1 kg karkas maliyeti 320 000 TL/Kg, koyun eti maliyeti ise 410 000 TL/Kg’dır.

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. % 60 randımanlı büyükbaş hayvan için alım fiyatı 462 000 TL/Kg, 1 inci kalite koyun eti alım fiyatı olarakta 550 000 TL/Kg ödemektedir. Et ve balık ürünleri A.Ş. dışında piyasada ise alım fiyatları daha da yüksek gerçekleşmektedir.

Kurban Bayramında halkımızın kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere büyük tüketim yerlerine getirilen ve satılmayıp yetiştirici elinde kalan hayvanların Et ve Balık Ürünleri A.Ş. tarafından alınması konusu Bakanlığımızca yapılan girişimler neticesinde karara bağlanmıştır.

Soru :

B) Ayçiçeğine fon uygulanacağı vaadiniz vardı :

1. Fon uygulaması ne zaman başlayacaktır?

Cevap :

Ayçiçeği ve ham ayçiçek yağı ithalatında uygulanmakta olan Toplu Konut Fonu kesintisi; ayçiçeğinde 1994 yılı sonunda, yağda ise 1995 yılı sonunda kaldırılmıştır. Bilindiği gibi Gümrük Birliği Antlaşması çerçevesinde de tüm ithalatta alınan vergiler Gümrük Vergisine çevrilmiştir. Bu kapsamda ayçiçeğinden alınan gümrük vergisi oranı da % 3’den 1997 yılı ithalat rejiminde % 29’a yükselmiştir. Dolayısıyla ayçiçeği üreticisi korunmaktadır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından, yağ sanayicisinin yeterli hammaddeyi ucuza sağlayabilmesi yani yerli üretimden dünya fiyatları seviyesinde ürün alabilmesi için, iç ve dış fiyatlar arasındaki farkın ayçiçeği işleyen sanayicilere teşvik primi olarak verilmesi hususunda çalışmalar devam etmektedir.

Bu sayede; üretici ürününü yüksek fiyattan satmış sanayici de ucuz hammadde sağlamış olacaktır.

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat’ın, örtülü ödenekten 1997 yılında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3293)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıyla dilerim.

Ayhan Fırat Malatya

Bir basın organında 54 üncü Hükümetin Başbakanı Sayın Erbakan’ın örtülü ödenekten 2 trilyonu Haziran ayında olmak üzere 1997’nin ilk altı ayında 6 trilyon TLsarfettiği hususu yeralmıştır.

Bu nedenle;

1. Başbakana tahsisli örtülü ödenekten 1997’nin ilk altı ayında 6 trilyon TL sarfedildiği doğru mudur?

2. Sayın Erbakan’ın Başbakanlığının son ayı olan Haziran ayında da örtülü ödenekten 2 trilyon TL sarfedilmiş olduğu iddiasının doğruluk derecesi nedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.10.1997 Sayı : B.02.0.005/00079

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9.9.1997 gün ve B.02.0.KKG/106-598-6/3891 sayılı yazınız.

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafından cevaplandırılması tensip edilen 7/3293 nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Yücel Seçkiner Devlet Bakanı

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat’ın 7/3293 Numaralı Soru Önergesinin Cevap Metni

Örtülü ödenek ile ilgili tahsisat 1050 sayılı “Muhasebe-i Umumiye” Kanununun 77 nci maddesine göre, her yıl bütçe kanununda Başbakanlık bütçesi içinde 101-01-1-002-800 harcama kaleminde yeralmaktadır.

Her yıl bütçenin yukarıda belirtilen harcama kaleminde yeralan örtülü ödeneğin tutarını yıllık bütçe kanunlarından öğrenmek mümkün olduğundan, TBMM içtüzüğünün “sorulamayacak sorular” başlıklı 97 nci maddesinde yeralan “başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular” hükmüne göre bu hususta ayrıca cevap verilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 1050 sayılı Muhasabe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine göre Başbakanlık bütçesine konulan örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için, siyasî, sosyal konularda, kültür ve devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında hükümet icapları sayılan amaçlar için sarfedilir. Bu nedenle örtülü ödenek konusunda detaylı bilgi vermek devlet çıkarları ile de bağdaşmamaktadır.

3. — Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun, İzmir Bölgesinde cep telefonlarının Yunanistan’a ait vericileri seçtiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3309)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 13.8.1997

Prof. Dr. Orhan Kavuncu Adana

1. İzmir civarında Türk-Cell veya Telsim hattına ait cep telefonları Yunan hattına girmektedir. Bu yüzden Türk Telekom abonelerinin ödediği fatura bedelinin bir kısmı Yunan hattına ödenmektedir. 1996 yılında Yunan hattına Türk Telekom kaç para (Amerikan doları cinsinden) ödemiştir? 1997 yılında bu miktarın ne olacağı tahmin edilmektedir?

2. Yunanistan’ın Samos Adasına kurduğu söylenen güçlü bir verici yüzünden Türk abonelerinin cep telefonları, otomatik olarak bu Yunan ağını seçmektedir. Bu konuda Yunanistan nezdinde ne gibi caydırıcı girişimlerde bulunulmuştur?

3. Yunanistan’n bu vericiyi Samos Adasından kaldırmaya niyeti ve/veya yasal bir mecburiyeti yoksa ne gibi karşı önlemler düşünülmektedir?

4. Türk aboneleri, İzmir yöresinde cep telefonlarını otomatik ağ seçiminden çıkarmaları halinde, kendi ağları dışında bir ağ kullanamazlar. Bu konuda bir bilgilendirme kampanyasına ihtiyaç duyulmakta mıdır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 31.10.1997 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/1599-19936 Konu : Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 7 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8729 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 7/3309-8276 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun 7/3309-8276 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. İzmir civarında Türk-Cell veya Telsim hattına ait cep telefonları Yunan hattına girmektedir. Bu yüzden Türk Telekom abonelerinin ödediği fatura bedelinin bir kısmı Yunan hattına ödenmektedir. 1996 yılında Yunan hattına Türk Telekom kaç para (Amerikan doları cinsinden) ödemiştir? 1997 yılında bu miktarın ne olacağı tahmin edilmektedir?

2. Yunanistan’ın Samos Adasına kurduğu söylenen güçlü bir verici yüzünden Türk abonelerinin cep telefonları, otomatik olarak bu Yunan ağını seçmektedir. Bu konuda Yunanistan nezdinde ne gibi caydırıcı girişimlerde bulunulmuştur.

3. Yunanistan’ın bu vericiyi Samos Adasından kaldırmaya niyeti ve/veya yasal bir mecburiyeti yoksa ne gibi karşı önlemler düşünülmektedir?

4. Türk aboneleri, İzmir yöresinde cep telefonlarını otomatik ağ seçiminden çıkarmaları halinde, kendi ağları dışında bir ağ kullanamazlar. Bu konuda bir bilgilendirme kampanyasına ihtiyaç duyulmakta mıdır?

Cevap :

1. Yunanistan GSM şebekelerine (Panafon ve Stet Hellas) abonelerimizin sözkonusu ülke şebekeleri üzerinden gerçekleştirdikleri aramalar nedeni ile yapılan ödemelerde; Türkiye topraklarında olduğu halde Yunanistan şebekelerinin kullanılmasından dolayı herhangi bir hesap ayrımı yapılamamakta olup, ödemeler bir GSM şebekesi üzerinden yapılan tüm trafik için geçerlidir.

Türk ve Yunan GSM şirketlerinin (Turkcell-Telsim Panafon-Stet Hellas) borç alacak ilişkisi şu şekildedir;

1996 yılı için; 1997 ilk altı ayı için;

Borç 4 237 038 USD Borç 354 081 USD

Alacak 203 016 USD Alacak 183 373 USD’dir.

2. Özellikle Yunan adalarına yakın olan illerimizde ortaya çıkmış olan ve Turkcell-Telsim abonelerinin Yunanistan’a ait GSM hatlarını kullanması problemi ile ilgili olarak adıgeçen ülkenin GSM operatörlerinin (Panafon ve Stet Hellas) temsilcileri ile 1996 yılı içerisinde bir toplantı yapılarak gerekli frekans koordinasyonu sağlanmıştır. Ayrıca, Turkcell ve Telsim Firmaları da sözkonusu problemin giderilmesine yönelik teknik birtakım tedbirler almaları konusunda uyarılmıştır.

3. Sözkonusu problemlerin devam etmesi halinde, Yunanistan ve Türkiye’nin de üyesi bulunduğu CEPT’in ilgili tavsiyeleri kullanılarak (Ree, 20-08 Yunanistan’a karşı alınacak önlemler incelenmekte ve konu yakından takip edilmektedir.)

4. Ülkemiz GSM şebekeleri abonelerinin, Ege sahillerinde farkında olmadan Yunanistan GSM şebekeleri üzerinden görüşme yapmalarının önlenmesi için abonelerin cihazlarından “Otomatik Şebeke Seçimi” yerine “Manuel Şebeke Seçimi” konumunu seçerek abonesi bulundukları şebekeyi belirlemeleri gerekmekte olup, bu hususta abonelere gönderilen aylık bültenlerde ve GSM abonesi tahsis edilmiş olan ücretsiz aranır 800’lü hatlardan uyarıcı ve aydınlatıcı bilgiler aktarılmaktadır.

4. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, SSK’dan istifa edip tekrar görev talep eden bir memura ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3313)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması istemli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 19.8.1997

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi Devlet Memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenlemiştir.

Çocuklarına bakmak için memuriyetten 1993 tarihinde istifa eden 74389 Sicil numaralı Süheyla Maden, yeniden atanması istemiyle SSK’ya başvurmuş ancak talebi reddedilmiştir. Ret işlemi ve kişinin yeniden kuruma başvurması ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımı arz ediyorum.

19.8.1997

1. 74389 Sicil nolu Süheyla Maden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesi kapsamında bir personel midir?

2. Süheyla Maden’in yeniden atanma talebinin reddine dair işlemin sebebi nedir?

3. Süheyla Maden’in yeniden atanma talebinden sonra SSK’ya devlet memuru alınmış mıdır?

4. SSK’nın tesis ettiği işlemde hukuka uyarlılık var mıdır?

5. Personelin hukukunun korunması ve haksızlığın giderilmesi için ikinci defa yeniden atanma talebi doğrultusunda işlem tesis edilecek midir?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 4.11.1997 Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/7713-028496

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 7.10.1997 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3313-8290/21902 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar Kurumundan istifa eden ve tekrar görev talep eden bir memura ilişkin” 7/3313 Esas No’lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 97 nci maddesi; 94 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden, bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin ikinci fıkrasına uymadan görevinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden, 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler ise hiç bir suretle devlet memurluğuna alınamayacaklarını hükme bağlamıştır.

Diğer taraftan; Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin (A) fıkrasında; 73 üncü maddenin (a) fıkrasına göre kurumdan izin almak sureti ile çekilenler 6 ay, aynı maddenin (b) fıkrasına göre çekilmiş sayılanlar ile (c) ve (d) fıkralarına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden kuruma alınmazlar, denilmektedir.

Ayrıca; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2.4.1997 tarih ve B.02.0.PPG.12-383-63 (1997/16) sayılı genelgesinde genel ve katma bütçeli idareler, boş bulunan ve bundan sonra boşalacak memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi kadro ve pozisyonlarına açıktan atama suretiyle personel alınması maksadıyla yapacakları talepler hususunda öncelikle Devlet Personel Başkanlığına başvuracaklardır. Bu Başkanlığın görüşü üzerine Maliye Bakanlığından, müteakiben de Başbakanlıktan izin alacaklardır, denilmektedir.

Önergede adıgeçen Süheyla Maden’in Sosyal Sigortalar Kurumundan yeniden görev isteminde bulunduğu 14.7.1997 tarihinde, Bakanlığımca yayınlanan 2.7.1997 tarihli ve 1997/6 sayılı genelge ile açıktan, yeniden ve naklen atamalar durdurulmuş olduğundan talebi hakkında işlem yapılamadığı kurumun 8.8.1997 tarih ve 608741 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumunda yeniden görev alma isteminde bulunanların, hizmetlerine duyulan ihtiyaç çerçevesinde talepleri değerlendirilmekte ve Başbakanlığın yukarıda sözü edilen genelgesi doğrultusunda atama işlemleri yapılmaktadır.

Bu çerçevede, ilgilinin yeniden atanma talebinde bulunması halinde bu talebi değerlendirmeye alınabilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

5. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Alanya’da SSK Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3454)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim.

Saygılarımla. 2.9.1997

Yusuf Öztop Antalya

Bilindiği gibi Alanya İlçemiz turizm ve ticaret açısından hızlı bir gelişme kaydetmiş, kış aylarında 250 bin olan nüfus yaz aylarında 1, 5 milyona ulaşmaktadır.

İlçedeki SSK’lı işyeri sayısı 8 500 olup, sigortalı işçi sayısı da 16 000 civarındadır. Bu sayının dışında binlerce de sigortasız işçi çalıştırılmaktadır.

SSK’nın Alanya’da bir birimi bulunmamaktadır. Antalya ile mesafesi 130 Km. olup, trafik yoğunluğu da düşünülürse Antalya’ya gidip-gelmenin zorluğu ciddi iş ve zaman kaybına neden olmaktadır. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın nedenlerinden birisi de SSK’nın Alanya’da biriminin olmayışı gösterilebilir.

Sorular :

1. Alanya’nın Antalya’ya olan mesafesi, işyeri ve işçi sayısı da dikkate alınarak bir müdürlük kurmayı düşünüyor musunuz?

2. Müdürlük kurma düşüncesi varsa hangi tarihte gerçekleşebilir?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/7712-028495

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.10.1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3454-8472/022300 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Yusuf Öztop tarafından hazırlanan “Alanya İlçesinde sigorta müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin” 7/3454 Esas No’lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.

Bilindiği üzere; il sayılarının artması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları, kurulan yeni illerde kendi teşkilâtlarını kurmakla yükümlü olmuşlardır. Ancak, Başbakanlığın zaman zaman yayımlanan tasarruf tedbirleri ile ilgili genelgeleri ile Devlet Planlama Teşkilâtınca kısıtlanan ödenekler v.b. nedenlerle, Yalova, Kilis, Ardahan ve Osmaniye gibi illerimizde henüz sigorta müdürlükleri faaliyete geçirilmemiştir.

1996 yılı sonu itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumunca derlenen istatistiki bilgilere göre; Alanya İlçesinde, sağlık yardımlarından yararlananların sayısı 74 758, sigortalı sayısı 16 308, emekli aylığı alanların sayısı 2 751 ve işyeri sayısı 3 012’dir.

Buna göre; Alanya İlçesindeki yoğun sigortalı grubu dikkate alınarak, gerekli personel ve hizmet binasının temin edilmesini müteakip, yeni kurulan illerle birlikte Alanya İlçesinde de sigorta müdürlüğü açılması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

6. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı hükümetler döneminde işe alınan personelin dağıtımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/3468)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Abdülkadir Öncel Şanlıurfa

1. DYP-SHP-CHP Hükümetleri döneminde devlet kadrolarına kaç kişi alınmıştır? Bu kişilerden 657 Sayılı Kanuna tabii olanların sayısı kaçtır? Kadrolu eleman sayısı kaçtır? Kadrolu işçi sayısı kaçtır?

2. ANAP-DYP Hükümeti döneminde devlet kadrolarına kaç kişi alınmıştır? Bu kişilerden 657 Sayılı Kanuna tabii olanların sayısı kaçtır? Kadrolu işçi sayısı kaçtır?

3. Refah-DYP Hükümeti döneminde devlet kadrolarına kaç kişi alınmıştır? Bu kişilerden 657 Sayılı Kanuna tabi olanların sayısı kaçtır? Kadrolu işçi sayısı kaçtır?

4. ANAP-DSP-DTP Hükümeti döneminde devlet kadrolarına kaç kişi alınmıştır? Bu kişilerden 657 Sayılı Kanuna tabi olanların sayısı kaçtır? Kadrolu işçi sayısı kaçtır?

5. Yukarıda bahsedilen hükümetler döneminde alınan memurların bakanlıklara göre dağılımı % kaçtır?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.10.1997 Sayı : B.02.0.007/1337

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.10.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3468-8512/022460 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in Bakanlığıma yönelttiği ilgi yazı eki, yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Devlet Bakanı

1 inci soruya cevap teşkil etmek üzere;

DYP-SHP-CHP Koalisyon Hükümetleri 20.11.1991-28.2.1996 tarihleri arasında görev yapmıştır. Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarında yeralan verilere göre 1.1.1994-31.3.1996 tarihleri arasında açıktan 104 176 adet personel alınmış olup bunların 101 773 adedi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, diğer 2403 adet personel ise sürekli işçi olarak istihdam edilmiştir.

2 nci soruya cevap teşkil etmek üzere;

ANAP-DYP Koalisyon Hükümeti 1.3.1996-30.6.1996 tarihleri arasında görev yapmıştır. Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarında yeralan verilere göre 1.4.1996-30.6.1996 tarihleri arasında açıktan 3 466 adet personel alınmış olup bunların 3 425 adedi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, diğer 41 adet personel ise sürekli işçi olarak istihdam edilmiştir.

3 üncü soruya cevap teşkil etmek üzere;

RP-DYP Koalisyon Hükümeti 1.7.1996-30.6.1997 tarihleri arasında görev yapmıştır. Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarında yeralan verilere göre 1.7.1996-31.3.1997 tarihleri arasında açıktan 58985 adet personel alınmış olup bunların 57 383 adedi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, diğer 1 602 adet personel ise sürekli işçi olarak istihdam edilmiştir.

4 üncü soruya cevap teşkil etmek üzere;

13.5.1984 tarih ve 18400 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre kurumlar tarafından üçer aylık dönemler itibariyle Devlet Personel Başkanlığına gönderilen personel hareketleri 31.3.1997 tarihinden sonra adıgeçen Başkanlığa intikal etmediğinden ANAP-DSP-DTP Koalisyon Hükümetine ait veriler elde edilememiştir.

5 inci soruya cevap teşkil etmek üzere;

Yukarıda bahsedilen hükümetler döneminde alınan personelin bakanlıklara % olarak dağılımı aşağıda yeralmıştır.

Memur Sürekli İşçi

Kurumun Adı Adet ve % Adet ve %

Başbakanlık 77-0.00047

Adalet Bakanlığı 3404-0.020

İçişleri Bakanlığı 257-0.0015

Dışişleri Bakanlığı 304-0.0018 8-0.0019

Maliye Bakanlığı 2250-0.0138

Millî Eğitim Bakanlığı 70790-43.5

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 98-0.0006 65-0.016

Sağlık Bakanlığı 34 381-21.1 6-0.0014

Ulaştırma Bakanlığı 24-0.00014 6-0.0014

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2 037-0.0125 1 531-37.8

Orman Bakanlığı 16-0.00009 2 000-49.43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 43-0.00026

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 80-0.00049

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 30-0.00018

Kültür Bakanlığı 446-0.0027

Turizm Bakanlığı 123-0.00075

Çevre Bakanlığı 53-0.00032

* Genel, Katma ve Özel Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 1.1.1994-31.3.1997 tarihleri arasında alınan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur sayısı 162 581, sürekli işçi sayısı 4 046 olup yukarıdaki % dağılımı bu rakamlara göre yapılmıştır.

7. — Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/3477)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı sorularımın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim. 15.9.1997

Prof. Dr. Sacit Günbey Diyarbakır

1. Sayın Bakanın bakanlığa atandığı günden itibaren büyük oranda memur ve bürokrat kıyımı olduğu biliyorum. Şu ana kadar kaç personel makamından ve kadrosundan alınarak hangi illere atanmıştır?

2. Bakanlığım döneminde yapılan imtihan sonucu, imtihanı kazananların bir kısmı göreve başlatılmıştı. Ataması yapılamayanların atamalarını iptal etmek gayesiyle sınav kâğıtları ile oynandığına dair bilgiler bana ulaşmaktadır. (Hatta tahrifatla ilgili şahitlik yapacaklarını söylemektedirler)

Sınav kâğıtlarında tahrifat yapılmış mıdır?

Kazananlar ne zaman göreve başlatılacaklardır?

3. Bakanlığım döneminde başlattığım “Aileye Dönüş Projesi” durdurulmuş mudur?

T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 3.11.1997 Sayı : B.02.1.SÇE.0.01.00.00.ÖZ.KAL/97-682

Konu : Personel atamalarına ilişkin önerge

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.10.1997 tarih ve A.01.0.10.00.02.7/3477-8533/022562 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey’in Bakanlığımla ilgili konularda Başkanlığınıza verdiği soru önergesi ilgi yazınız ekinde gönderilerek önergede geçen sorulara gerekli yanıtların verilmesi istenilmektedir.

Sözkonusu sorulara ilişkin yanıtlar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

Cevaplar :

1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başladığımda; kurum merkez ve taşra teşkilâtına ait yönetim ve yönetici kadrolarının tamamına yakınının görevlerinden alındığını ve kuruma çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve açıktan yaklaşık 1 500 kişinin atandığını, bunların büyük bir kısmının hayatında tek bir gün bile sosyal hizmet alanlarında görev yapmamış ve doğrudan yönetici olarak atanmış olduklarını, ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çocukların, özürlülerin, yaşlıların temizlik ve bakımlarını gerçekleştiren hizmetli ve bakıcı anne kadrosundaki 210 kişinin, sınıflarının değiştirilerek masa başı görevlere (memur vb.) getirildiklerini ve Sayın Sacit Günbey’in Bakanlığı döneminde kurumda toplam 3 377 personel hareketi olduğunu saptamış bulunuyorum.

55 inci Hükümetin göreve başlamasıyla yapılan personel hareketleri; zamanında uygulanmayan idarî yargı kararlarının bekletilmeksizin uygulanması, tümüyle görevden alınan işinin ehli kadın yöneticilerin görevlerine döndürülmesi, hukuk dışı bir uygulamayla, değiştirilerek uygulanmış gösterilen kararların hukuka uygun hale getirilmesi, ailesi parçalanmış çalışanların eş durumlarının değerlendirilerek aile birliğinin sağlanması, dilekçe ile yer değiştirme talebinde bulunanların ve teftiş raporlarının değerlendirilmesi bağlamında olup, 54 üncü hükümet döneminde Sayın Sacit Günbey tarafından yapılan yanlış işlemlerin düzeltilmesi niteliğini taşımaktadır. Bu dönemde yaşanan personel hareketleri, kurumdan hizmet alan özellikle çocuk, genç ve yaşlılar için son derece sarsıcı olmuş ve kurumun acilen akla bilime ve yasaya dayalı bir personel mevzuatına kavuşturulması zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

Bu bağlamda, kıdem, kariyer, eğitim ve liyakate dayalı bir “Atama Yer Değiştirme ve Görevde Yükselme Yönetmeliği” hazırlıkları yapılmıştır. Bu düzenleme çok kısa bir süre sonra uygulamaya geçirilecektir. Böylece kurumun siyasal değişimlerden etkilenmesi, hukuksal olarak önlenmiş ve uygulamada ölçütün bilim olması sağlanmış olacaktır.

2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün personel sınavlarının yapıldığı tarihte Personel Daire Başkanlığı ile ilgili genel teftişle tarafınızdan görevlendirilen 1 başmüfettiş ve 2 müfettiş, görevi devraldığım tarihten sonra da bu teftişlerini sürdürmüşlerdir. Bu müfettiş heyeti ilk tespitlerine dayanarak (ki döneminizde görevlendirilmişlerdir) sınavlarda usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılmasını talep etmişlerdir.

Sınav evrakı, sınav tarihinde de görevli olan Daire Başkan Vekili ve müdürlerince muhafaza altına alınmıştır.

Görevi devraldığım tarihte, sınav evrakına inceleme ve soruşturma için görevlendirilen 1 başmüfettiş ve 2 müfettiş tarafından el konulmasına kadar geçen süre içinde Personel Daire Başkanlığında bu evrakın muhafazasından sorumlu personelde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla sınavı yapan ve evrakını muhafaza eden personel, bu evrakı müfettiş heyetine teslim etmişlerdir.

Sınavlarla ilgili inceleme ve soruşturmaya başlanılmadan önce Personel Daire Başkanlığına intikal ettirilen sınav belgeleri; Personel Daire Başkanlığına Sayın Sacit Günbey tarafından atanmış personelin nezaretinde teslim alınmıştır. Kazananlara ait cevap kâğıtları, sözkonusu sınavlarda görev yapan sınav komisyonu üyelerinin de katılımıyla oluşturulan komisyonlarla yeniden değerlendirilmiş ve cevap kâğıtları müfettişlerce teslim alınmıştır. Bu süreçte iddia edildiği gibi cevap kâğıtlarında bir tahrifat veya herhangi bir tasarruf var ise tüm bunlardan da Sayın Sacit Günbey tarafından görevlendirilen komisyon üyelerinin sorumlu olduğu açıktır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının personel ihtiyacını karşılamak üzere 14.6.1997 tarihinde 34 il merkezinde yapılan sınavlarla ilgili olarak Bakanlığıma ve ilgili genel müdürlüğe yapılan yoğun şikâyetler, konunun denetim elemanları tarafından incelenmesi ve soruşturulması zorunluluğu ve gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu çerçevede müfettişlerce yapılan ön inceleme ve tespitler sonucu; sınav ve sınav komisyonları hakkında açılan inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

Bu süreçte sözkonusu sınavlara ilişkin görevli müfettişlerce yapılan ön inceleme ve tespitler sonucunda;

* Bazı illerde sınav komisyonlarının ilgili yönetmeliğe aykırı olarak teşekkül ettirildiği ve usulünce yeterlilik sınavı yapmadıkları,

* Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin ilgili yönetmeliğe aykırı olarak kan bağı olan yakın akrabalarının sınav kazandırdıkları ve atanmalarını sağladıkları,

* Sınav ilânında belirtilen özel yaş sınırını aşanların sınava alındığı, gibi 18 yaşını doldurmamış kişilerin de sınava kabul edildiği,

* Sabıka kaydı ve mahkûmiyet kararı bulunanların 657 sayılı Yasanın 48 inci maddesine aykırı olarak sınav kazandırılıp atamalarının yapıldığı,

* Yapılan tüm sınavlarla sınavı kazanan adayların cevap kâğıtlarında çok düzeltme ve değişik kalemle işaretlemeler yapılarak kendilerine yakın adayların sınav kazanmalarının sağlandığı, yapılan değerlendirmelerde bazı adayların yazılı sınavı kazanmadıkları halde puanları yükseltilerek sözlü sınava alındıkları, bazı adayların ise sınavı kazandıkları halde puanlarının yanlış hesaplanması sonucu sözlü sınava alınmadıkları, böylece kişilerin yararına ve zararına işlem tesis ettikleri, ayrıca yazılı cevap kâğıtlarında çift işaretlemelerin çok olduğu ve çok fazla silinti ve düzeltmelerin yapıldığı,

* Bir kısım illerdeki sınav sorularının meslek gruplarına ve öğrenim durumlarına göre yanlış sorulduğu,

* Özellikle Bingöl İlinde yapılan sınavın sonuçlarına ilişin listenin 3 kez değiştirilerek ilân edildiği, özellikle bu sınava katılan ve Devlet eski Bakanı Sayın Sacit Günbey’in akrabası olan Derya Günbey’in cevap kâğıdında önce 68 puan verildiği daha sonra açıkça dikkati çekecek şekilde farklı renk tonlu kalemle ve farklı karakterlerde işaretleme yapılarak puanının 76’ya yükseltilerek alındığı sözlü sınavda kazandırılarak atamasının sağlandığı gibi öğrenim durumu tutmadığı halde hemşire sınavını kazanan adaylar arasında ilân edildiği, bu yanlışlığın fark edilmesi üzerine sınav ilân listesinin değiştirilerek bu kez çocuk eğiticisi sınavını kazananlara ait asil listede ilân edilerek atamasının yapıldığı,

* Adana İlinde yapılan sınava AslıUğur isimli adayın girmediği halde adıgeçene sınavdan bir gün sonra aynı sorular sorulmak suretiyle yapılan göstermelik bir sınavla kazanmasının sağlandığı, ayrıca İl Müdürünün sınav komisyonunda resmî olarak görevli olmamasına rağmen yazılı ve sözlü sınav değerlendirmelerine katılarak usulsüz ve yetkisiz bir şekilde puan verildiği,

* Sinop İlinde yapılan sınava okuma-yazma bilmeyen Sabire Tosun isimli adayın yazılı ve sözlü sınavı kazanması sağlandırılarak atamasının yapıldığı,

* Kırklareli’nde yapılan sınavda ise bazı adayların Ankara’dan bu ile gönderilerek yetiştirme yurdunda misafir edildiği ve sınavı kazandırılarak geri gönderildiği,

* Ayrıca, Personel Dairesi Başkanı olarak atama onaylarında imzası bulunan Devlet eski Bakanı Sayın Sacit Günbey’in akrabası olan Mustafa Günbey’in 27.6.1997 tarihinde naklen atandığı Özürlüler İdaresi Başkanlığında göreve başladığı halde, sınavları kazanan adayların atama onaylarında 30.6.1997 tarihi itibariyle imzasının bulunduğu saptanmıştır.

Yukarıda bazı örnekleri verilen usulsüz işlemler nedeniyle, yapılan personel sınavlarının eşit, adil ve mevzuata uygun olarak yapılmadığı, sınavların güvenirliliğini ve geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından; Adana, Bingöl, Siirt, Sıvas, Sinop, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane, Kırklareli ve Erzincan’da yapılan sınavların iptal edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Diğer taraftan Hatay, Afyon, Muğla, Kayseri, Kars, Malatya, Aksaray, Karaman, Kahramanmaraş ve Amasya İllerinde yapılan sınavların kısmen iptal edilebileceği, Tunceli, Nevşehir, Aydın, Eskişehir, Ordu, Kütahya, Muş, Bitlis ve Van İllerinde yapılan sınavlarda ise bir usulsüzlük bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Ankara, Denizli, Bolu ve Karabük’te yapılan sınavların incelenmesi devam etmektedir.

3. Ailenin ekonomik yoksunlukları nedeniyle koruma altına alınmış çocukların, ailelerinin sosyal yardımlarla desteklenerek, çocuğun öz ailesi yanında bakımlarına yönelik “Aileme Kavuşmak İstiyorum” ya da “Aileye Dönüş” adlı uygulama sürmektedir.

Esasen, bu uygulama 1994 yılında başlatılmış olup, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 29.4.1994 gün ve 013 sayılı genelgesi ile de ayrıntıları belirlenmiştir. Kurumun yayınlarında da yer verilen ve Aileme Kavuşmak İstiyorum adlı uygulama sonucunda tüm Türkiye’de ilk kez koruma kararlı çocukların ailelerinin tamamı yerlerinde genel müdürlükçe de sayıca takviye edilen sosyal hizmet uzmanlarınca incelenmiştir.

Bu proje hem çok sayıda çocuğu pahalı bir hizmet modeli olan kuruluş bakımı dışındaki hizmetlerden yararlandırarak, kamusal harcamalar açısından ciddi bir tasarruf sağlanmış hem de çocukların psiko-sosyal ve fiziksel açıdan daha sağlıklı gelişebilecekleri aileler yanına yerleştirilmesine olanak sağlanmıştır.

1994 yılında koruma altında olup, kuruluşlarda bakılan ve sırada bekleyen çocuklarımız için yeniden yapılan sosyal incelemeler sonucunda; 1 201 (% 26) çocuğun koruma kararının kaldırılmasına ve ailelerine kavuşmalarına, (% 52) 2 348 çocuğun koruma kararının devamına, 672 (% 15) çocuğun aynî-nakdî yardımdan yararlandırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca ekonomik yoksunluk nedeni ile koruma kararı alınmak üzere İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılan başvurularda; projenin başladığı 1994 yılında 1 677, 1995 yılında 1 410 ve 1996 yılında 1 282 olmak üzere toplam 4 396 çocuğun ailesi aynî-nakdî yardımla desteklenerek bu kararından vazgeçirilmiştir.

1997 yılında ise bugüne kadar koruma kararlı olup, kuruluşta bakılan 448, koruma kararlı, kuruluşa alınmak üzere sırada bekleyen 196, ekonomik yoksunlukları nedeniyle haklarında koruma kararı talep edilen ancak aynî-nakdî yardımla ailesi yanında bakılan 845, çocuk aynî-nakdî yardım hizmetlerinden faydalandırılmıştır.

Sonuç itibari ile Sayın Sacit Günbey’in Devlet Bakanlığı zamanında adı Aileye Dönüş olarak değiştirilip, yeni bir uygulama gibi sunulan, sözkonusu uygulama sürdürüldüğü gibi daha da geliştirilmektedir.

8. — Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, bazı milletvekillerine düşük faizle kredi verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3478)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı sorularımın Halk Bankasından sorumlu Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 15.9.1997

Prof. Dr. Sacit Günbey Diyarbakır

55 inci Hükümetin kurulmasının hemen akabinde (1 Temmuz 1997’den itibaren) bazı milletvekillerine çok düşük faizle, büyük miktarlarda kredi verildiği haberleri duyulmaktadır.

Belirttiğim tarihten itibaren hangi milletvekiline, hangi faiz oranında, ne kadar kredi verildiğini öğrenmek istiyorum.

T.C. Devlet Bakanlığı 30.10.1997 Sayı : B.02.0.0004/619

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi : 10 Ekim 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.8776 sayılı yazıları.

İlgi yazılarında belirtilen Diyarbakır Milletvekili Prof. Dr. Sacit Günbey’in tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/3478-8534 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

H. Hüsamettin Özkan Devlet Bakanı

Soru : 55 inci Hükümetin kurulmasının hemen akabinde (1 Temmuz 1997’den itibaren) hangi milletvekiline, hangi faiz oranında, ne kadar kredi verildi?

Cevap : 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren bankaca hiçbir milletvekiline, çok düşük faizle kredi kullandırılmamıştır.

9. — Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, mobil telefon lisans sözleşmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3502)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 17.9.1997

Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri

1. Ulaştırma Bakanlığı mobil telefon lisans sözleşmesi ile ilgili bir sözleşme imzaladı mı?

2. İmzaladı ise hangi firma ile ne kadar ücret karşılığı imzalandı?

3. Bugünkü tarih itibariyle mobil telefonun ne kadar abonesi vardır?

4. Gelir paylaşım sözleşmesi gereği üçüncü veya daha fazla firmalara ve yeni sistemlere doğan hakkı vermeyi düşünüyormusunuz?

5. Lisans sözleşmesinin ne zaman tamamlanması düşünülüyor?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 31.10.1997 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21.EA/1596-19939

Konu : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/8781 sayılı yazınız.

Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın 7/3502 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın 7/3502 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular:

1. Ulaştırma Bakanlığı mobil telefon lisans sözleşmesi ile ilgili bir sözleşme imzalandı mı?

2. İmzalandı ise hangi firma ile ne kadar ücret karşılığı imzalandı?

3. Bugünkü tarih itibariyle mobil telefonun ne kadar abonesi vardır?

4. Gelir paylaşım sözleşmesi gereği üçüncü veya daha fazla firmalara ve yeni sistemlere doğan hakkı vermeyi düşünüyormusunuz?

5. Lisans sözleşmesinin ne zaman tamamlanması düşünülüyor?

Cevaplar :

1-2. Bakanlığımızca hazırlanan ve taraflarla birlikte parafe edilen GSM-Pan Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili Lisans Sözleşmesi Danıştayda inceleme aşamasında olup, henüz fiilen imzalanmamıştır. Danıştay incelemesini müteakip imzalanacaktır.

3. Eylül 1997 sonu itibariyle toplam GSM abone sayısı 1 278 119 adettir.

4. Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin gerek gördüğü üçüncü veya daha fazla firmaya lisans verilmesiyle ilgili bir hüküm yoktur. Katma değerli telekominikasyon hizmetleri kapsamında olan mobil telefon sistemleri (GSM) için bundan böyle (GSMDCS) doğrudan (en az iki firmaya) lisans verilebilecektir.

5. Danıştay incelemesini ve onayını müteakip lisans verilebilecektir.

10. — Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Kayseri Telefon Başmüdürlüğüne ait 1997 yılı ödeneklerinin başka bir ile aktarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3503)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletinizi saygılarımla arz ederim. 17.9.1997

Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri

1. Kayseri Telekom Başmüdürlüğüne ait 1997 yılı ödeneklerinden 40 000 000 000 TL (Kırkmilyar) nin bir başka ile aktarıldığı söylenmektedir, doğru mudur?

2. Doğru ise gerekçesi nedir?

3. Kayseri’nin 1997’de ayrılan mevcut ödeneğinin bile yetersiz olduğu bir ortamda bu mağduriyetini gidermeyi ve ihtiyacını telafi etmeyi düşünüyormusunuz?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 31.10.1997 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21.EA/1595-19940

Konu : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/8781 sayılı yazınız.

Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın 7/3505 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın 7/3505 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. Kayseri Telekom Başmüdürlüğüne ait 1997 yılı ödeneklerinden 40 000 000 000 TL (Kırkmilyar)’nin bir başka ile aktarıldığı söylenmektedir, doğru mudur?

2. Doğru ise gerekçesi nedir?

3. Kayseri’nin 1997’de ayrılan mevcut ödeneğinin bile yetersiz olduğu bir ortamda mağduriyetini gidermeyi ve ihtiyacını telafi etmeyi düşünüyormusunuz?

Cevaplar :

Türk Telekom Genel Müdürlüğü yatırımlarının verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsis olan ödeneklerini istenilen seviyede kullanamayan ünitelerden ödenek ihtiyacı olan ünitelere daha sonra bu durumu düzeltmek ve revize programda değerlendirmek üzere ödenek aktarımı yapılmaktadır. Bu kapsamda Kayseri İli ile birlikte 36 ilimizden ödenek tenkisatı yapılmıştır.

Türk Telekom Genel Müdürlüğünün revize programının onaylamasını müteakip ihtiyaç durumu da gözetilerek Kayseri Başmüdürlüğüne 40 Milyar TL ilave ödenek tahsis edilmiştir.

11. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul-Sarıyer-Yeniköy’deki bir arsanın tahsisli olup olmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3505)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun, Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 18.9.1997

Mehmet Ali Şahin

İstanbul

Soru : İstanbul,Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi 69 pafta, 338 ada, 40 parsel olarak tapuya kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli Boğaziçi öngörünüm uygulama imar planında koruya katılacak olarak gözükmekte olan taşınmaz üzerinde takriben 1 ay kadar önce bir inşaatın başladığı, mezkûr inşaatın müteahhidliğini kamuoyunda NATO müteahhidi olarak bilinen Makyal İnşaat - Cengiz Yalçın’ın yaptığı ve inşaatın halen devam ettiği, ancak Boğaziçi İmar Yasasına göre, bu bölgede birinci derecede imar yasağı bulunduğundan bahisle sözkonusu kaçak inşaatın kim veya kimler tarafından yaptırıldığı ve bu inşaata neden göz yumulduğu hususlarını, Sayın İçişleri Bakanının cevaplandırması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi vermiştim.

Mezkûr inşaatın, basında Millî Savunma Bakanlığınca yaptırıldığı ileri sürülmektedir.

Bu alan, Millî Savunma Bakanlığına veya Genel Kurmay Başkanlığına tahsis midir? Tahsisli ise, bu tahsis ne zaman yapılmıştır? 1992 yılında, anılan yerle ilgili Genel Kurmay Başkanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına inşaat izni için başvurulup, Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık sebebiyle reddedildiği doğru mudur? Halen yapılmakta olan inşaat için, aynı yola başvurulup yetkili mercilerden izin alınmış mıdır? İzin alınmadan inşaata başlanmışsa sebebi nedir?

T.C.

Millî Savunma Bakanı 30.10.1997

Ankara

Kanun : 1997/898-TÖ

Konu : Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Bşk.lığının 10 Ekim 1997 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3505-8575/022670 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin tarafından verilen ve İlgi Ek’inde gönderilerek tarafımdan cevaplandırılması istenilen “İstanbul-Sarıyer-Yeniköy’deki bir arsanın tahsisli olup olmadığına ilişkin” Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek’tedir.

Arz ederim.

İsmet Sezgin

Millî Savunma Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

İstanbulMilletvekili Mehmet Ali Şahin Tarafından Verilen 7/3505 Sayılı Yazılı Soru

Önergesinin Cevabı

1. 20 Temmuz 1939 tarihide Montreux’da imza edilen mukavelename ile Karadeniz Boğazındaki gayrî askerî durumun kaldırılması üzerine, Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı teşkil olunmuş ve Boğaz sahillerini savunacak birliklerden 16 ncı Piyade Alayının bir Taburu, 1936 yılında bu maksatla Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen Kalender Köşkü ve çevresindeki araziye yerleştirilmiş, burada görev ve faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bilahare, 2 nci Dünya Savaşına rastlayan 1946 yılındaki olağanüstü durum nedeni ile düzenlenen Savunma Projelerine göre, 31 Ağustos 1947 tarihinde arazinin bir kısmı akaryakıt deposu haline getirilerek kullanılmış ve etrafında bir emniyet sahası oluşturulmuştur.

Mevcut askerî kullanım ve görülen lüzum üzerine, Kalender Köşkü ve çevresindeki 40 numaralı parselin de bulunduğu arazi, Bakanlar Kurulununun 1 Aralık 1949 Tarihli ve 3/10227 Sayılı Kararnamesi ile tekrar Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmiş olup, çok eski yıllara dayanan, savunmaya yönelik bu tahsis, en son Maliye Bakanlığının 26 Haziran 1995 Tarih ve Millî Emlâk Genel Müdürlüğü B.07.0.MEG.0.11/3121-7175-22451 sayılı yazısı ile yenilenmiştir.

2. 1992 yılında Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına inşaat izni için başvurulmamıştır.

Buna karşılık, Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca, 20 Nisan 1993 tarihli bir yazı ile, İstanbul Boğazına hakim bir konumda kıymetli bir arazi olan ve sık sık çeşitli kurum ve kuruluşlarca değişik gerekçelerle devri Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarından ayrı ayrı talep edilen bu arazinin, askerî maksatlar için elde bulundurulmasının zorunlu görüldüğü belirtilerek, Millî Savunma Bakanlığına olan tahsisinin devamının sağlanması Maliye Bakanlığından, alınan önlemlere rağmen çevresinde artan işgallere karşı yasal dayanak olması bakımından, imar planında askerî alana ayrılması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından istenmiş, ancak, anılan Belediyece 24 Haziran 1993 Tarih, Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama Br. 2253 sayılı yazısı ile, söz konusu arazinin askerî alana ayrılması teklifinin, Boğaziçi alanını korumaya yönelik hükümlere aykırı olduğu gerekçesi ile değerlendirilemediği bildirilmiştir.

3. 2960 sayılıBoğaziçi Kanununun, Askerî İhtiyaçlar başlıklı 19 uncu maddesinde “Boğaziçi alanında Millî Savunma Bakanlığına tahsisli veya savunma amacıyla kullanılması Genelkurmay Başkanlığınca öngörülen alanlarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Millî Savunma Bakanlığına tahsisli 69 Pafta 338 Ada 40 Numaralı Hazine Parselindeki inşaata, istisna ve maufiyet tanıyan bu hüküm uyarınca başlanmış olup, 1939 yılından beri savunmaya yönelik amaçlarda kullanılan Kalender Köşkü ve arazisinin, üzerinde bulunan tesisleri ile birlikte, barışta sosyal içerikli, bir gerginlik veya savaş alanında fiilen savunma amaçlarına yönelik kullanılması planlanmıştır.

Belirtilen hususlar çerçevesinde, bahse konu inşaatın, savunma dışı askerî konut olarak değil, Kalender Orduevi ve arazisi ile birlikte savunmaya yönelik askerî tesis olduğu gözönünde bulundurularak, 2960 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında Boğaziçi İmar Planlarında askerî saha olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Arz ederim.

İsmet Sezgin

Millî Savunma Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

12. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ardahan-Merkez-Hacıali Köyü telefon santralının ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3506)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Abdulkadir Öncel

Şanlıurfa

1. Ardahan İlinin Merkez Hacıali Köyü halkı 1992 yılında parasını yatırdığı halde telefon santralleri ancak 1997 yılının Nisan ayında kurulmuştur. Burada Devletimizin halka hizmeti zamanında sağlamadığı görülmektedir. Bu konuda halkın mağdur olmaması için ne tür bir tedbir alınmaktadır?

2. 5 yıl bekledikten sonra Hacıali Köyüne tahsis edilen Santral Köyde beklemektedir. Santralın şebekesi ne zaman yapılacaktır? Santral köye ne zaman hizmet verecektir.

 

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 31.10.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21.EA/1594-19941

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/8781 sayılı yazınız.

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in 7/3506 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir

Ulaştırma Bakanı

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in 7/3506 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. Ardahan İlinin Merkez Hacıali Köyü halkı 1992 yılında parasını yatırdığı halde telefon santralleri ancak 1997 yılının Nisan ayında kurulmuştur. Bu durumda Devletimizin halka hizmeti zamanında sağlanamadığı görülmektedir. Bu konuda halkın mağdur olmaması için ne tür bir tedbir alınmaktadır?

2. 5 yıl bekledikten sonra Hacıali Köyüne tahsis edilen Santral Köyde beklemektedir. Santralın şebekesi ne zaman yapılacaktır? Santral köye ne zaman hizmet verecektir.

Cevaplar :

1. Ardahan İli Merkez Hacıali Köyüne 22.4.1997 tarihinde 304 hatlık santral sevk edilmiş olup, telefon şebeke tesisine global ihale kapsamında 1998 yılının ilk aylarında başlanılması planlanmaktadır.

13. – Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, Kocaeli’de bir sendika yöneticisine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3514)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 22.9.1997

Bekir Yurdagül

Kocaeli

Ülkemizin İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi kenti Kocaeli’de son günlerde çalışanlar ve örgütleri sendikalarımız üzerindeki polis baskısı gözle görülür bir şekilde artmıştır. Bu 55 inci hükümetin kurulmasıyla hız kazanmıştır. Örneğin;

– SEKA işçileri göz altına alınmış,

– Kamu çalışanlarının Türkiye genelinde hayata geçirdikleri bir etkinlikte sadece Kocaeli’de kamu çalışanları ve sendika yöneticileri girişimlerimize rağmen saatlerce emniyette gereksiz yere gözaltında tutulmuşlar,

– 5000 üyesi olan Harb-İş Sendikası yöneticileri gözaltına alınmışlar,

– Demokratik kurum ve kuruluşların düzenlediği tüm etkinliklerde polis, katılımcıları rahatsız edici tutum içine girmiş,

— Kocaeli polisi son olarakta Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikasının 3000 üyesi olan Yarımca Şubesi Başkanı Ali Buğdaycı’yı 18 Eylül 1997 günü gözaltına almış ve kendisine Körfez Karakolunda işkence yapılmıştır. Bu konuda hükümet tabipliğinden 7 günlük iş göremezlik raporu verilmiştir.

Sendika Başkanı Ali Buğdaycı’nın suçu yanlızca sendikasız, sigortasız, günde 10-12, haftada 15 saat karın tokluğuna köle gibi çalıştırılan çoğunluğu çocuk yaştaki Enteks Tekstil işçilerine sahip çıkmak ve onların sorunlarının çözümü için çaba sarf etmiş olmasıdır.

Şimdi soruyorum;

1. Ali Buğdaycı’nın gözaltına alınmasının hemen sonrası konu tarafımdan Körfez ilçe emniyet müdürü ile il emniyet müdürüne, başka bir kanaldan ise Kocaeli Valisine intikal ettirilmesine karşın işkence engellenememiştir. Bu durumda Vali ve emniyet müdürleri işkencelere söz mü geçiremiyorlar, yoksa işkence talimatını kendileri mi veriyorlar?

2. Hükümetinizin kurulmasında büyük katkıları olan sendikalarımızın yöneticilerine işkence yapılarak mı teşekkür ediliyor?

3. Tüm bu baskılar kamuoyunun gündeminde olan ve sıkca tartışılan yeni kemer sıkılmasını beraberinde getirecek olan acı reçetelere karşı çalışanların olası tepkilerini engellemeye yönelik bir gözdağı mıdır?

4. Tüm bunlar doğru değilse malûm çetenin polis içindeki insanlık düşmanı işkencecileri acaba bu tür şiddet gösterileri ile hükümetinizi sabote mi ediyorlar?

5. Kocaeli’yi ziyaretlerinde tarafımdan Sayın Başbakana da sözlü ve yazılı olarak aktarılan işkence olayı sonrası soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa nasıl sonuçlanmıştır?

6. Hükümetiniz insanlık suçu işkenceyi yapanlar hakkında ne tür bir işlem yapmıştır? Bunlar işkence yapmaya devam edecekler midir?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 31.10.1997

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-230355

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.10.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3514-8612/022722 sayılı yazısı.

Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Kocaeli İli Gölcük İlçesinde kurulu bulunan Türk Harb-İş Sendikası Gölcük Şubesine bağlı tershane işçilerinin, Yapı Kredi Bankasından maaşlarını düzenli olarak alamadıklarını bahane ederek, 16.9.1997 günü öğle yemeği paydosunda saat 12.15 sıralarında 500-600 kişilik kalabalık topluluk halinde, tershane kapısından itibaren slogan atarak Yapı Kredi Bankası önüne kadar protesto yürüyüşü yapmaları ve dağılmamaları nedeniyle, bu izinsiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün elebaşları olduğu yapılan araştırmayla tespit edilen Sendika Başkanı Ahmet Kasımoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Çay, Cemil Şimşek ve Recep Aykıl Karakola davet edilmiş ve 2911 sayılı Kanuna muhalefetten haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte 17.9.1997 gün ve C.678 sayılı yazı ile Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, Hz.97/2193 sayıya kayden serbest bırakılmışlardır.

17.9.1997 günü saat 17.00 sıralarında Kocaeli İli Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi No.:161 sayılı yerde faaliyet gösteren Enteks Tekstil Fabrikası çalışanlarının bir kısmının işten çıkarılmasını protesto etmek maksadı ile başlatılan eylemde, iş yeri dışında D-100 Karayolu kenarında 250-300 kişilik bir kalabalık birikmiş, bu toplu izinsiz eylem, işçilerle kurulan diyalog sayesinde anons edilmek ve kanunî yollar gösterilmek suretiyle büyümeden dağıtılmıştır.

18.9.1997 günü de aynı iş yerinde olaylar olabileceği değerlendirildiğinden gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olay mahallinde 300 kişilik bir işçi grubu tekrar toplanmış, iş yerinde çalışmak isteyenler engellenmek suretiyle topluca slogan atarak protesto eylemine başlamışlardır. Emniyet güçleri eylem yapan gruba anons ederek yaptıkları eylemin suç olduğunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareketlerde bulunduklarını ihtar etmesi üzerine topluluğun bir kısmının dağılmaya başladığı görülmüştür.

Sözkonusu işyerinde hiçbir teşkilatlanması bulunmayan Petrol-İş Sendikası Yarımca Şube Başkanı Ali Buğdaycı ve arkadaşları özel bir oto ile gelerek topluluğun içine girmiş, topluluğu yeniden organize ederek, polise karşı tahrik ve teşvik ederek yeniden gösteriye başlamalarını sağlamıştır.

Adı geçen şahıs ve arkadaşları polis aleyhine slogan atarak gösteri yürüyüşüne geçmiş ve polisin üzerine yürüyerek mukavemette bulunmuş, polis bu noktadan itibaren topluluğa müdahale ederek zor kullanmak suretiyle topluluğu dağıtmıştır. Bu esnada bir polis amiri yaralanmış (3) gün iş ve gücüne mani, (5) günde iyileşir şekilde adlî raporu alınmıştır.

Topluluğu yönlendiren Petrol İş Sendikası Yarımca Şubesi Başkanı Ali Buğdaycı, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Fırat, Şuayip Muti, Müberra Gülaygem, Meral Akdeniz, Serdar Ok, Güler Çiçek ve Ali Haymanacı yakalanarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket etmek ve polise mukavemet suçundan aynı gün Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, Ali Buğdaycı tukuklanmış ve bilahare kefaletle serbest bırakılmış olup, diğer sanıklar da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, mahkemeleri halen devam etmektedir.

Ali Buğdaycı, bütün hukukî yollar açık olmasına rağmen hiçbir yasal müracaatta bulunmamış, Kocaeli İlinde mevcut olan sendika, siyasî parti, dernek, vs. kurumlara başvurarak kendisine işkence yapıldığına dair kasıtlı açıklamalarda bulunmuştur.

Önergede iddia edildiği gibi işkence yapıldığı hususu tamamen gerçek dışıdır. Güvenlik güçleri her olayda olduğu gibi bu olayda da insan haklarına saygılı, hukuk çerçevesi içerisinde görevlerini yerine getirmişlerdir.

Basında çıkan haberler üzerine görevli personel hakkında yapılan incelemelerde; Ali Buğdaycı ve arkadaşları hakkında tamamen yasal olarak adlî işlemlerin yapıldığı ve personelin görevlerini yaptıkları anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu

İçişleri Bakanı

 

14. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, İstanbul-Yeniköy’deki bir yeşil alanın Kalender Orduevi inşaat sahasına dahil edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3540)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Abdulkadir Öncel

Şanlıurfa

1. İstanbul Yeniköy 69. pafta, 338 ada, 40. parsel yeşil alan olarak koruluk alanı içerisinde yer almaktadır. Sözkonusu yerin Kalender Orduevi alanı içerisine dahil edilmesi hangi Nazım Plan değişikliği ile olmuştur?

2. 40. parseldeki yeşil alanın Kalender Orduevi inşaat sahasına tahsisi hangi sayı ve tarihli ruhsat ile olmuştur?

3. 69. pafta, 338 ada, 40. parselde yer alan yeşil alan ile ilgili Bakanlığınızca tapuda şerh var mıdır?

4. Sarıyer-Yeniköy 69. pafta, 338. ada, 40. parselin, Boğaziçi Nazım Planı çerçevesinde inşaat yapılamaz diye herhangi bir tebligat Kalender Orduevine yapıldı mı? Yapıldı ise kanunî çerçevede gereği yapıldı mı?

5. Kalender Orduevinin alanı resmî tapuda kaç metre karelik yer işgal etmektedir? Kurulduğu günden bu yana bulunduğu arazi miktarında değişiklik olmuş mudur?

6. 2960 sayılı Boğaziçi Yasasının uygulama ve yürütme merciî Millî Savunma Bakanlığı mı? Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi midir? Boğaziçi imar planındaki değişiklik onaylama makamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil midir?

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü Kalender Orduevi 100 metrekarelik bir alan üzerinde 69. pafta, 338. ada, 40. parsel içerisinde inşaat yapılamaz resmî yazıya, bugüne kadar neden cevap verilmedi? Bu evraka ne zaman cevap verilecektir?

T.C.

Millî Savunma Bakanlığı 30.10.1997

Ankara

Kanun : 1997/896-TÖ

Konu : Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Bşk.lığının 10 Ekim 1997 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3540-8672/22951 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel tarafından verilen ve ilgi ekinde gönderilerek tarafımdan cevaplandırılması istenilen “İstanbul-Yeniköy’deki bir yeşil alanın Kalender Orduevi inşaat sahasına dahil edildiği iddiasına ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı ek’tedir.

Arz ederim.

İsmet Sezgin

Millî Savunma Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel Tarafından Verilen 7/3540 Sayılı Yazılı Soru

Önergesinin cevabı.

1. Yurt düzeyinde askerî ihtiyaç ve planlamalar için ihtiyaç duyulan hazine mülkiyetindeki arsa ve arazilerin bu amaçlarda kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığına tahsisleri, nazım plan değişiklikleri ve Belediye tasarrufu ile değil; Devlete ait bilumum gayrimenkulü idare ve bunlardan bir idareye tahsisi icap edenleri resen tahsis etme yetkisini veren, 1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre, Maliye Bakanlığınca yapılmakta olup, soru önergesine konu edilen arazi için de bu yetki kullanılmıştır.

2. 27 497 m2 yüzölçümlü 40 numaralı parsel, 1936 yılından beri Kalender Köşkü ve çevresindeki arazi sınırları dahilinde savunma amaçlarıyla uzun yıllar kullanılagelmiş ve Bakanlar Kurulunun 1 Aralık 1949 Tarihli ve 3/10227 sayılı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanlığına yapılmış olan tahsis, gelişen olaylar muvacehesinde, Millî Savunma Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığına, 26 Haziran 1995 Tarihli ve Millî Emlak Genel Müdürlüğü: B.07.-0.MEG.0.11/3121-71175-22451 sayılı yazı ile yenilenmiştir.

3. Sözkonusu parselin tamamının Hazine mülkiyetinde olduğuna dair tapu senedi sureti ile Millî Savunma Bakanlığına tahsis yazısı mevcuttur. Bunun dışında, mevcut uygulamalara ve mevzuata göre bir arazinin tahsisli olduğuna veya imar planında yeşil alan olarak gözüktüğüne dair tapuya şerh verilmesi sözkonusu olmayıp, bu gibi durumlarda; tahsis hususunun Millî Emlak Esas Defterinden, imar planındaki durumunun ilgili belediyelerden, bahse konu 40. parsel için ise Boğaziçi İmar Müdürlüğünden takip edilmesi mümkün bulunmaktadır.

4. Kalender Orduevi Müdürlüğünce, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile bir yazışma yapılmamış olup, Orduevi Müdürlüğünün, Millî Savunma Bakanlığı adına sivil makamlarla yazışma yapma ve cevap verme yetkisi de bulunmamaktadır.

Bu konuda Millî Savunma Bakanlığı adına İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığınca, Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 7 Ağustos 1997 Tarihli ve Yapı Kontrol Bürosu 96/7046 sayılı, inşaat yapılamaz içerikli yazısına, 18 Eylül 1997 gün ve İNŞ.EML: 6121-1197-97/Eml.Ş.Taş.1-4 (1488) sayılı yazı ile cevap verilmiştir.

5. Kalender Orduevi alanının tapuda kayıtlı gözüken miktarı 211 503 m2’dir.

Kalender Orduevi arazisinin bilinen muhtemel miktarında, Aralık 1988 tarihinde Köşk hizmetleri ve güvenlik ihtiyacı için 22 adet villanın üzerinde bulunduğu 77 791 m2 yüzölçümlü arazinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, 5614 m2 yüzölçümlü arazi bölümünün de trafo yeri olarak 22 Mayıs 1964 tarihinde Elektrik İşleri Etüd İdaresine devri ile, toplam 83 405 m2’lik bir azalma olmuştur.

6. 2960 sayılı Yasanın uygulama ve yürütme merciî, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerinde ise ilgili ilçe belediye başkanlıklarıdır.

Plan değişikliklerini onaylama makamı ve usulü de 2960 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunda belirtilmiş olup, bu hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerince de bilinmektedir.

Bilinen diğer bir hususta, 2960 sayılı Kanunun “Askerî İhtiyaçlar” başlıklı 19 uncu maddesindeki “Boğaziçi alanında Milllî Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda veya savunma amacıyla kullanılması Genelkurmay Başkanlığınca öngörülen alanlarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” amir hükmünün, mevzuatta ve uygulamada katî ve tartışılmaz bir istisna getirdiğidir.

Son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin korunması nispeten zayıf olan sosyal tesislerine yönelik saldırılar, bu tesislerin güvenlik durumlarını yeniden düzenleme zaruretini doğurmuştur. Tamamen mahkûm arazide ve her türlü silahlı taciz ve saldırıya açık olan Kalender Orduevine hakim sırtlarda bir güvenlik biriminin yerleştirilmesi ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir.

Öte yandan, Kalender Orduevi mevcut tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak durumdadır.

Bu zaruret ve hizmet ihtiyacı nedeniyle, arazinin çok küçük bir kısmını kapsayan ve halen inşaasına devam edilen tesis, belirtilen amaç doğrultusunda güvenlik biriminin iskân, iaşe, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve Kalender Orduevi mevcut tesislerini takviye etmek amacıyla inşa edilmekte olup, inşa alanı Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsisli arazidir.

Sözkonusu araziye uzun süreden beri bir kısım resmî veya özel kurum ve kuruluşların da sahip olma arzusunda oldukları bilinmektedir. Son yıllarda bu bölgeye komşu arazilerde yoğun yapılaşma yaşanmış, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri arazisi üzerinde yapı inşa etme teşebbüsünde bile bulunulmuştur.

Tüm önlemlere ve yıkımları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılan ısrarlı girişimlere rağmen, çevresinde oluşagelen yoğun kaçak yapılaşma bir türlü ortadan kaldırılamamış, ayrıca inşa edilen bu yapıların büyük bir bölümüne ruhsat verilmiş ve altyapı hizmetleri götürülmüştür. Bütün bu hususlara rağmen bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı açılan bu kampanya manidâr ve maksatlı bulunmuştur. Boğaziçi’nin korunmasına yönelik 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun çıkartılmasında katkısı bulunan Millî Savunma Bakanlığının ve Silahlı Kuvvetlerin, en değerli kültür ve tabiat varlığımız olan Boğaziçi’nin korunmasında ve yaşatılmasında bugüne kadar gösterdiği üstün gayret ve işbirliği ile, İstanbul’da hâlâ yeşil kalabilen birçok alanın Silahlı Kuvvetlerin kullanım ve muhafazası altında bulunduğu gerçeği, bu kampanyayı ve öne sürülen gerçekleri yetersiz ve geçersiz kılmaktadır.

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün, Millî Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığına hitaben göndermiş olduğu 7 Ağustos 1977 gün, Yapı Kontrol Bürosu 96/7046 sayılı bilinen içerikli yazısına, İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığınca 18 Eylül 1997 Tarih ve İNŞ.EML.: 6121-1197-97/Eml.Ş.Taş 1-4 (1488) sayılı yazısı ile gerekli cevap verilmiştir.

Arz ederim.

İsmet Sezgin

Millî Savunma Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

15. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İstanbul Trafik Vakfına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3553)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

İstanbul Trafik Vakfı hakkında;

1. Bu Vakıfa hangi mevzuat gereği kamu arazileri tahsis edilmiştir?

2. Bu arazilere kira ödenmekte midir? Ödeniyor ise 1996’da ne ödenmiştir?

3. Bu arazilerin tam listesi nedir?

4. Bakanlığınızdan, Millî Emlaktan, Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Hazineden bu Vakfa verilmiş arazi var mıdır?

5. Vakıfta maaşlı kaç kişi çalışmaktadır?

6. Bu kişiler herhangi bir sınav ya da şeffaf bir ilan sistemiyle mi işe alınmıştır?

7. Vakfın 1996 gelir ve gideri ne kadardır?

8. Vakıfda kaç adet çekici, kamyon, özel oto vardır?

9. Özel otoları hangi markadır?

10. Vakfın çalışmalarını, gelir ve giderlerini, harcamalarını kim denetlemektedir?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 31.10.1997

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/230354

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.10.1997 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-8788-7/3553-8691/23009 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

İstanbul Trafik Vakfı tarafından çalıştırılmakta olan otoparkların bir bölümü Millî Emlaka ait olup, Vakfın ilgili kuruma müracaatı kurumca değerlendirilmiş ve kira karşılığı tahsisi uygun görülmüştür. Bu yerlere 1996 yılında toplam 18 754 920 000 TL. kira ödenmiştir.

Millî Emlak tarafından kira karşılığı tahsis edilen araziler; AKM, Ortaköy Spor ve Kumkapı’dır.

Adı geçen kuruluşta 192 kişi çalıştırılmaktadır. Bu kuruluşa alınacak olan personel gazete ilanı ile tavsiye ile gelen kişilerin başvuru formu doldurduktan sonra (3) kişilik bir komisyon tarafından mülakatı yapılarak bir aylık bir deneme devresini müteakip işe alınmaktadır.

Vakfın 1996 yılı geliri 256 781 245 000 TL. ve 1996 yılı gideri ise 187 327 986 000 TL.’dir. Vakfa ait 51 adet İVECO marka çekici, 2 adet LADA marka binek oto, 1 adet ŞAHİN marka binek oto ve 5 adet FORD marka binek oto bulunmaktadır.

Vakfın çalışmaları, Mütevelli Heyet tarafından yönlendirilmekte, gelir-gider ve harcamaları Vakıf Denetleme Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından her yıl denetlenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu

İçişleri Bakanı

16. – Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun, Mardin Havaalanı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3565)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sayın Başkanlığınızın delaleti ile aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim.

1. Mardin Havaalanı hangi tarihte ihale edilmiştir. Hangi firmaya ihale edilmiştir. İhale bedeli nedir ve % kaç kırılarak verilmiştir?

2. Bugüne kadar ne kadar iş yapılmış ve ne kadar para ödenmiştir?

3. Şu anda iş devam etmekte midir?

4. Şayet inşaat durmuş ise ne gibi bir uygulama yapılmaktadır?

M. Altan Karapaşaoğlu

Bursa

TBMM Hesaplarını İnceleme

Komisyonu Başkanı

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 31.10.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21.EA/1598-19937

Konu : Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu’nun

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 13 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/8826 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu’nun 7/3565 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir

Ulaştırma Bakanı

Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu’nun 7/3565 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

Sayın Başkanlığınızın delaleti ile aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim.

1. Mardin Havaalanı hangi tarihte ihale edilmiştir. Hangi firmaya ihale edilmiştir. İhale bedeli nedir ve % kaç kırılarak verilmiştir?

2. Bugüne kadar ne kadar iş yapılmış ve ne kadar para ödenmiştir?

3. Şu anda iş devam etmekte midir?

4. Şayet inşaat durmuş ise ne gibi bir uygulama yapılmaktadır?

Cevaplar :

Mardin Stol Havaalanının proje ve keşifleri Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Valiliğe gönderilmiştir.

Sözkonusu havaalanının altyapı (uçuş ünitelerinin)inşaatın Valilikçe ihalesi 349 Milyar TL. keşif bedeli üzerinden 28.5.1996 tarihinde % 11 kırımla KCK İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne yapılmıştır. Havaalanı inşaatı, 1. keşif bazında % 60 civarında fizikî gerçekleşmeye ulaşmıştır. Bugüne kadar yaklaşık olarak 550 Milyar TL. ödenmiştir. İnşaat halen devam etmektedir.

17. – Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine demiryolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3566)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Dr. Ahmet Feyzi İnceöz

Tokat

1. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi ne durumdadır? Bu proje ne zaman bitirilecektir?

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılan tren yolculuklarının kalitesinin ve hızının yükseltilmesi konusunda ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

3. Ülkemizdeki kazaların önlenmesinde tren taşımacılığının geliştirilmesi, modern ülkeler seviyelerine getirilmesi konusunda plan ve projeleriniz var mıdır?

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 31.10.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21.EA/1597-19938

Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Fevyzi İnceöz’ün

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 13 Ekim 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/8826 sayılı yazınız.

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz’ün 7/3566 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir

Ulaştırma Bakanı

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün 7/3566 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi ne durumdadır? Bu proje ne zaman bitirilecektir?

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılan tren yolculuklarının kalitesinin ve hızının yükseltilmesi konusunda ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

3. Ülkemizdeki kazaların önlenmesinde tren taşımacılığının geliştirilmesi, modern ülkeler seviyelerine getirilmesi konusunda plan ve projeleriniz var mıdır?

Cevaplar :

1. Ankara-İstanbul sürat demiryolunun bir bölümünü teşkil eden Arifiye-Sincan Demiryolunun etüd ve avan proje hizmetleri 1977-1980 yılları arasında yaptırılmıştır.

Diğer taraftan 1976 yılında yine Arifiye-Sincan bölümünün 85 km.’lik kesimi olan Sincan-Çayırhan arası 5 ayrı kısım halinde ihale edilerek inşaatlara başlanmıştır.

Bu 5 kısımdan;

I. Kısım 10 065 m. uzunluğunda Ayaş tünelinin 7 900 metrelik bölümü ikmal edilmiştir.

II. Kısım inşaatında % 40 gerçekleşme sağlanmış ancak tasfiye edilmiştir.

III. Kısım inşaatında %60 fizikî gerçekleşme sağlanmıştır.

IV. Kısım inşaatı ikmal edilmiştir.

V. Kısım inşaatında 7 100 metrelik Çayırhan tüneli ikmal edilerek % 92 oranında fizikî gerçekleşme sağlanmışken tasfiye edilmiştir.

Sincan-Çayırhan kesiminde bütçe imkânları çerçevesinde çalışmalara devam edilmektedir.

Projenin; Çayırhan-Arifiye arasının avan projeleri mevcut olup, Arifiye-İstanbul arası için ise herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır. Çayırhan-İstanbul arasının uygulama projelerinin hazırlanması için 1998 yılı yatırım programına 200 Milyar TL. ödenek teklif edilmiştir.

İnşaatın gerçekleştirilmesi ise Hükümet programı doğrultusunda Yap-İşlet-Devret modeli ile finanse edilmesine öncelik verilecektir.

2. Bakanlığımız ilgili kuruluşu TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yolcu taşıma hizmetlerinde kalite ve hızın artırılması amacıyla son dönemlerde çalışmalar başlatılmıştır. Sözkonusu çalışmalar kapsamında; Haydarpaşa-Kars parkurunda hizmet veren Doğu Ekspresinin teşkili yeniden düzenlenerek haftanın 4 günü, tamamen yeni vagonlardan teşkil edilen Yeni Doğu Ekspresi de haftanın 3 günü olmak üzere çalıştırılmaya başlanmıştır.

Haydarpaşa-Kars parkuru 1 942 km.’dir. Ülkemizin doğusu ile kuzeybatısını, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sıvas, Erzincan ve Erzurum gibi önemli yerleşim merkezlerinden geçerek kesintisiz olarak bağlayan Doğu ve Yeni Doğu Ekspresinde, parkurun uzun olması nedeniyle başta temizlik olmak üzere bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Doğu ve Yeni Doğu Ekspreslerinin temizliği Haydarpaşa’da hizmete sunulan diğer trenlerle birlikte 3. şahıslara yaptırılmaktadır. Kars’ta temizliği TCDD personeli tarafından yapılan Doğu ve Yeni Doğu Ekspreslerine Ankara ve Sıvas’ta ara temizlikler yapılmaktadır. Ayrıca, Eskişehir, Kayseri ve Erzurum’da da yolcuların talebi doğrultusunda tren şefinin talimatıyla gerekli temizlik hizmeti verilmektedir.

Hizmete sunulan vagonların eski olması nedeniyle ısıtmalarında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Isıtma sorununu çözmek için sofajla ısıtılan vagonların elektrikli ısıtmalı hale dönüştürme çalışmaları hızla sürdürülmektedir.

1994 yılından itibaren TCDD’nin bağlı ortaklığı TÜVASAŞ’ta TVS 2000 tipi modern ve konforlu vagon üretimine başlanmıştır. Ana hedef bugün Başkent ve Fatih Ekspreslerinde kullanılan TVS 2000 vagonlarının tüm güzergâhlarımızdaki trenlerimizde kullanılmasıdır.

Doğu Anadolu Bölgesindeki halkımızın haklı şikâyet ve talepleri gözönünde bulundurularak, TÜVASAŞ’a yaptırılan 2000 tipi vagonlardan teşkil edilen bir tren 11 Nisan 1997 tarihinden itibaren yöre halkının hizmetine sunulmuştur. Yeni Doğu Ekspresi adıyla çalıştırılan sözkonusu trenle Haydarpaşa-Kars seyahat süresi yaklaşık 5 saat kısaltılmıştır.

Ayrıca, Güney ve Vangölü Ekspreslerinin vagonları da peyder pey TVS 2000 tipi vagonlarla değiştirilmektedir.

3. Demiryollarımızın kara ulaştırması içindeki payı artırmak, güven ve sürat unsurunu ön plana çıkarmak için yeni demiryolu yapımlarına önem verilmektedir.

Bu meyanda;

– Bandırma-Bursa-Osmaneli-Ayazma,

– Karadeniz Ereğlisi-Adapazarı,

– Çankırı-Çorum-Amasya,

– Van Gölü Demiryolu Geçişi

Demiryolu Etüdleri ile

– İzmit-Kentiçi Dört Hatlı Demiryolu İnşaatı,

– İzmir-Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu Altyapı İnşaatı

– Divriği-Sıvas (Tecer-Kangal) Demiryolu Altyapı İnşaatı

– Ankara-İstanbul arasındaki mesafeyi 2.5 saate indirecek sürat Demiryolu İnşaatlarına devam edilmektedir.

– Ülkemizi Kafkasya üzerinden Ortaasya’ya bağlayacak Kars-Tiflis Demiryolu İnşaatının ihalesi Gürcistan ile eş zamanlı olarak 1997 sonuna kadar ihale edilecektir.

Ayrıca Asya ve Avrupa’yı boğaz tüp geçişi ile birbirine bağlayacak, İstanbul’un trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirecek, mevcut boğaz köprülerinin yükünü hafifletecek, trafik kazaları ve hava kirliliğini azaltıp daha kısa sürede daha çok yolcu taşıyacak 63 km.’lik çift hatlı Gebze-Halkalı hattına 3. hat ilave edilip 13 km.’lik Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Projesini gerçekleştirmek ana hedefimizdir.

Böylece Avrupa ile Ortadoğu ve Ortaasya ülkeleri arasındaki Transit Demiryolu ulaşımının ülkemiz üzerinden kesintisiz olarak yapılması sağlanacaktır.

Öte yandan tren trafik emniyetinin sağlanması tehirlerin azaltılması, hat kapasitesinin artırılması ve trafiğin devamı için önümüzdeki 5 yıllık dönemde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce 2 546 km. yol yenilemesi, 165 km. mevcut yolların takviyesi, 1 250 adet makas yenilemesi ile 90 000 adet ray kaynağı yapılacaktır.

Yapılmakta olan bu yeni yatırımlar ve mevcut hatların rehabilitasyonu projeleri ile demiryolu ulaşımının yük ve yolcu taşımasında cazip hale getirilmesi ve modern ülkeler seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.

18. – Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, KOBİ teşvik kredilerine ve Ordu’nun bazı ilçelerine Halk Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3577)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı sorularımın, Devlet Bakanı Sn. Hüsamettin Özkan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için İçtüzüğün 96 ncı maddesince gereğini arz ederim. 7.10.1997

Müjdat Koç

Ordu

55. Cumhuriyet Hükümetinin; program ve iddiası KOBİ teşviklerinin geliştirilerek sürdürüleceği yönündedir.

Buna rağmen seçim bölgem Ordu bugüne kadar diğer Devlet yardımlarından ve yatırımlarından hakettiği payı alamadığı gibi, mevcut kaynak sorunu ile birlikte KOBİ kredilerinin belge uygulamasında da ilimiz sorunlarla karşılaşmaktadır.

Pek çok branşta üretici ve küçük sanayici kredisi plase eden Halk Bankası, uygulamada gerek kredi komisyonlarının azlığı ve gerekse bankaya getirdiği ek külfet ve müşterileri teminatlar riskleri gibi nedenlerle KOBİ teşvik uygulamalarına soğuk bakmakta ve talepçilere olan tavırları diğer kredi müşterilerine olan tavırlarından farklı olmaktadır.

Soru 1 : KOBİ kredilerinin verilmesi aşamasında Bakanlığınıza bağlı Halk Bankasında girişimcilerimizin karşılaştıkları güçlükleri giderici tedbirleri almayı düşünüyor musunuz?

Soru 2 : Bilindiği gibi 55. Cumhuriyet Hükümeti isabetli bir kararla Ordu İlimizi kalkınmada 1. derecede öncelikli iller arasına aldı. Buna paralel olarak Ordu’muzun sanayi hamlesini sağlayacak, istihdamı artıracak Küçük ve Orta Boy Ölçekli İmalat İşletmelerimizin Teşvik ve Kredi kapsamından hak ettiği ölçüde biran önce yararlanabilmesi için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz?

Soru 3 : Ordu İli Çatalpınar, Kabataş ve Kabadüz İlçelerindeki herhangi bir banka şubesi bulunmamaktadır. Bu durum büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Yukarıda bahsedilen ilçelerimize Bakanlığınıza bağlı Halk Bankası şubelerini ne zaman açmayı planlıyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 30.10.1997

Sayı : B.02.0.004/624

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi : 13 Ekim 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3577-8763/23198 sayılı yazınız.

İlgi yazılarında belirtilen Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un tarafıma tevcih ettiği ve cevaplandırılması istenilen 7/3577-8763 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

H. Hüsamettin Özkan

Devlet Bakanı

Soru 1 : KOBİ kredilerinin verilmesi aşamasında Bakanlığınıza bağlı Halk Bankasında girişimcilerimizin karşılaştıkları güçlükleri giderici tedbirleri almayı düşünüyor musunuz?

Cevap 1 : T. Halk Bankası esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lerin sorunlarını çözüp böylece ekonomimizin temeli olan bu işletmeleri güçlendirerek toplumsal refahımızın artışına hizmet etmeyi birinci öncelik haline getirmiş, bu nedenle de hedef kitlesinin finansman sorunları yanısıra finansman dışı sorunlarına çözüm bulma amacıyla çalışan yenilikçi çağdaş ve uzman bir bankadır. Bu anlayış gereği banka hedef kitlesinin finansman sorunlarının başında gelen teminat sorununun çözümü amacıyla “Kredi Garanti Fonu” ve “Projenin Kendisi Teminat” uygulamalarına geçmiştir. Ayrıca finansman dışı (danışmanlık-eğitim) hizmetleri doğrultusunda “Girişimci Finansman Bilgilendirme Merkezi” kurulmuş, bu merkezde sunulan hizmetler Bölge Müdürlüklerindeki “Bilgilendirme Servisleri” ve şubelerdeki “Bilgilendirme Masaları” ile tüm yurda yayılmıştır. Dolayısıyla Ordu İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren şubelerde de müşterilerine, yöre sanayici ve işadamları ile girişimcilerine yol gösterici bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır.

Soru 2 : Bilindiği gibi 55. Cumhuriyet Hükümeti isabetli bir kararla Ordu İlimizi kalkınmada 1. derecede öncelikli iller arasına aldı. Buna paralel olarak Ordu’muzun sanayi hamlesini sağlayacak, istihdamı artıracak Küçük ve Orta Boy İmalat İşletmelerimizin Teşvik ve Kredi kapsamından hak ettiği ölçüde biran önce yararlanabilmesi için hangi tedbirleri almayı düşüyorsunuz?

Cevap 2 : T. Halk Bankası 55. Hükümetin plan ve programları doğrultusunda çalışarak kredi koşullarını iyileştirip, kredi limitlerini artırarak, yaygın ve etkin kredi kullandırımına devam etme kararlılığındadır.

Bununla birlikte Bankanın kaynakları arttığı, Hazineden Teşvik Fonu Kredisine kaynak aktarıldığı takdirde KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin hacmi de yükselecektir. Ayrıca kullandırdığı kredilerin Bilgilendirme Hizmetlerinin doğrultusunda tanıtımı artırılacak, firmalara kolay ve hızlı kredi kullanım imkânı oluşturulacaktır. Diğer yöre işletmelerine göre büyük avantajları bulunan Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İşletmelerin Teşvik Fonu Kredisi ile diğer kredilerden daha fazla yararlanması sağlanacaktır.

Soru 3 : Ordu İli Çatalpınar, Kabataş ve Kabadüz İlçelerindeki herhangi bir banka şubesi bulunmamaktadır. Bu durum büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Yukarıda bahsedilen ilçelerine Bakanlığınıza bağlı Halk Bankası şubelerini ne zaman açmayı planlıyorsunuz?

Cevap 3 : T. Halk Bankasının iş hacminin büyümesi, kredilendirdiği esnaf, sanatkâr ve KOBİ sayısının artması, kullandırdığı kredi tutarının genişlemesi teşkilât yapısının da yenilenmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumda da potansiyel yörelerde yeni yapılanmalara gidilecektir.

Ancak kamu bankası statüsünde faaliyet gösteren Bankanın yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hususlarda Hazine Müsteşarlığından izin almak zorundadır. Yeni şube açılmasına yönelik Bankanın talebi de bu nedenle Hazine Müsteşarlığına iletilmiş, ancak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığının 25.8.1997 tarih ve 97/1628 sayılı yazısı ile doğrultusunda kabul görmemiştir. Sözkonusu kısıtlamalar kalktığında Banka Ordu İlindeki mevcut potansiyeli değerlendirme yönünde çalışmalara devam edecektir.

 

Türkiye Büyük MilletMeclisi

GÜNDEMİ

9 UNCU BİRLEŞİM

4 . 11 . 1997 SALI

Saat : 15.00

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

1. – Cumhurbaşkanlığı tezkereleri.

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

SEÇİM

1. – Kâtip Üyeler ve İdare Amirleri seçimi.

2. – Komisyonlara üye seçimi.

3. – Radyo ve Televizyon Üst Kurulundaki açık üyelik için seçim.

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.