Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 34 YASAMA YILI : 3

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

4 üncü Birleşim

16 . 10 . 1997 Perşembe

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – SEÇİMLER

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

IV. – TEŞEKKÜRLER, TEBRİKLER, TEMENNİLER, TAZİYETLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Mustafa Kalemli’nin gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür konuşması

V. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, Zorunlu Tasarruf Fonunda biriken paranın değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3211)

2. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın;

- Bursa-Orhaneli Termik Santrali bacagazı kükürt arıtma tesisi projesine,

- Bursa İlindeki doğalgaz abonelik taleplerine,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3224, 3228)

3. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, Ulubat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3240)

4. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3241)

5. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenmesi projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3244)

6. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, Hatay-Topraktutan Köyünün yerleşim sahasının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/3280)

7. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Beypazarı soda tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/3527)

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Başkan seçimi için yapılan ilk iki tur oylamada, adaylardan hiçbirisinin, Anayasanın öngördüğü salt çoğunluğu sağlayamadığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimi yapmak için, 16 Ekim 1997 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, 20.28’de birleşime son verildi.

Yasin Hatiboğlu Geçici Başkan

Mustafa Baş Kadir Bozkurt İstanbul Sinop Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye

 

 

 

 

II. — GELEN KÂĞITLAR No. : 10

15.10.1997 ÇARŞAMBA

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, süt sığırcılığı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

2.—Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Çankaya Belediyesi’nce yaptırılan işlere ve belediyeye yapılan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

3. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Çankaya Belediyesi’nce yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

4. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Mamak Belediyesi’nce yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

5. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Çankaya Belediyesi’nin ortak olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

6. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Mamak Belediyesi’nin ortak olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

7. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Çankaya Belediyesi’nce tahsil edilen vergilere ve yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

8. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Mamak Belediyesi’nce tahsil edilen vergilere ve yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3597) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

9. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Mamak Belediyesi’nce yaptırılan işlere ve belediyeye yapılan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy’un onbaşı rütbesi takmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, hâkim ve savcılar ile eş ve çocukları hakkında bilgi topladığı ve T.C.K.’nun eski 163 üncü maddesi ile ilgili bir taslak hazırlandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, fuhuşun önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, İbrala Barajı ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez ve Sudurağı Beldesinin pancar boşaltma makinası ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

16. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, bir dergide ileri sürülen iddiaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

17. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, bir Tuğamiral’in daha önce aldığı iddia edilen cezaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

18. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar’ın, otobüs seyahat firmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

19. —İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları konusunda yapılan görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

20.— Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yurtdışı seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

21. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının yurtdışı seyahlatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1997)

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

16 Ekim 1997 Perşembe

BAŞKAN : Geçici Başkan Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Ali GÜNAYDIN (Konya), Geçici Kâtip Üye

Zeki ERGEZEN (Bitlis)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum. Çalışmalarımızın, özellikle de seçim neticelerimizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz.

Hatırlanacağı üzere, gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam edeceğiz.

III. – SEÇİMLER

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

BAŞKAN – Geçen birleşimde ikinci oylama tamamlanmış; ancak, adaylardan hiçbiri, Başkan seçilebilmek için Anayasanın öngördüğü üçte iki çoğunluğun oyunu; yani, 367 oyu alamamış idi.

Şimdi üçüncü oylamaya başlayacağız.

Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu; yani, 276 oyu arayacağız.

Sayın milletvekilleri, şu ana kadar verilmiş adaylıktan çekilme önergeleri vardır; geliş sırasına göre okutacağım.

Sayın milletvekilleri, geçmiş oturumlarda olduğu gibi, Sayın Divan Üyesinin, bu defa da oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına

Başkanlık seçimlerinden çekilmiş bulunuyorum.

Gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim.

Ekrem Pakdemirli

Manisa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık adaylığından feragat ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Hayrettin Uzun

Kocaeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkan adaylığından çekiliyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Ayvaz Gökdemir

Kayseri

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, adaylıktan çekilen arkadaşlarımızın çekilme talepleri Yüce Heyetinize arz edildi; buna göre, adaylıkları devam eden arkadaşlarımın isimlerini tekrar ediyorum: Sayın Kâmran İnan, Bitlis Milletvekili; Sayın Mustafa Kalemli, Kütahya Milletvekili; Sayın Aydın Menderes, İstanbul Milletvekili; Sayın Hikmet Çetin, Gaziantep Milletvekili.

Tekrar, hayırlı olması temennilerimi sunuyorum.

Sayın milletvekilleri, Anayasa ve İçtüzüğün istediği gizliliğin bütün icaplarını yerine getirmek için, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını bir kere daha arz ediyorum: Başkanlık Divanı kürsüsünün sol tarafında yer alan Kâtip Üye, adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ve zarf verecek ve milletvekilinin isminin karşısını yoklama cetvelinden işaretleyecektir. Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden mühürlü oy pusulası ile zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, oy pusulasına adaylardan birinin adını ve soyadını yazdıktan sonra, oy pusulasını hücrede zarfa koyacak; bilahara, hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün üzerine konulan oy kutusuna zarfı atacaktır.

Hücrelere ayrı renk tükenmez kalemler konulmuştur; sayın üyeler, yalnız ve yalnız bu kalemleri kullanacaklardır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Adaylardan birinin sadece adının veya sadece soyadının yazılması tereddüt doğuracağından, adayın adı ve soyadı veya en azından adının başharfi ile soyadının yazılması gereklidir. Sadece adının veya sadece soyadının yazılması halinde, adayın kim olduğu tereddütsüz anlaşılmakta ise, oy geçerli sayılacaktır. Ayrıca, oy pusulasında, oyun, kime ait olduğunu belirleyecek -efendim, oyun kime verildiğini değil, oyu kimin verdiğinin belirleneceğinin hissedilmesi anlamındadır bu söz- herhangi bir işaret, imza, karalama veya hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda, oy, geçersiz sayılacaktır; geçerli oy, hiçbir surette işaret taşımayacaktır; adayın adı ve soyadına hiçbir eklenti yapılmayacaktır.

Oy pusulasına, adları okunmuş bulunan adayların dışında isim yazıldığında, bu oylar, Anayasamızın 94 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılacaktır.

Şimdi, üçüncü oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada kullanılacak üç mühürlü oy pusulası ve zarflar Sayın Divan Üyemizce verilecek.

Pusulalar ve zarflar Divan Üyemize teslim edilsin.

Sayın Divan Üyemiz, tamam mı, teslim aldınız mı?..Teslim aldınız.

Sayın Divan Üyemize pusulalar ve zarflar teslim edildi.

Şimdi, geçen birleşimlerde de yapıldığı üzere, beş sayın üyenin tasnif komisyonunu oluşturması gerekmektedir; kura ile beş sayın üyenin ismini belirleyeceğim:

Sayın Bahri Zengin?..Burada.

Sayın M.Kemal Aykurt?..Yok.

Sayın Hüseyin Olgun Akın?..Yok.

Sayın Mikail Korkmaz?... Sayın Korkmaz'ın mevcut olmadığı binnida anlaşıldı.

Sayın Adnan Keskin?.. Yok.

Sayın Aslan Ali Hatipoğlu?.. Burada.

Sayın Hasan Hüseyin Ceylan?.. Yok.

Sayın Rifat Serdaroğlu?.. Yok.

Sayın Mehmet Aykaç?.. Burada.

Sayın Ahmet Neidim?.. Yok.

Sayın Latif Öztek?.. Yok.

Sayın Şükrü Yürür?.. Burada.

Sayın Fikret Uzunhasan?.. Burada.

Efendim, tasnif komisyonunu oluşturduk; hayırlı olsun.

Tasnif komisyonuna seçilen üyelerin adlarını tekrar okuyorum: Sayın Bahri Zengin, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu, Sayın Mehmet Aykaç, Sayın Şükrü Yürür, Sayın Fikret Uzunhasan. Efendim, sizler, lütfen hazır bulununuz.

Efendim, salı gününden Sayın Akyol'a bir sözüm var; Sayın Akyol hazır mı?..

Efendim, sayın genel başkanlardan, rahatsız olanlardan, başka mazereti olan var mı?

Mazeret, burada oturmanıza engel olan ciddî bir haldir, öyle bir hali olan buyursun.

Sayın Menderes, önce oy kullanmak ister misiniz?.. Oturuyorsunuz!..

Adana İlinden başlıyoruz efendim.

(Oyların toplanmasına başlandı)

Sayın Fikri Sağlar...

BAŞKAN – Sayın Nami Çağan, Sayın İstemihan Talay'a vekâleten oy kullanıyor.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Sayın Halit Dumankaya...

BAŞKAN – Sayın Hasan Hüsamettin Özkan, Sayın Bülent Ecevit'e vekâleten oy kullanıyor.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Sayın Cafer Güneş...

BAŞKAN – Efendim, Dışişleri Bakanı Sayın Cem'e vekâleten, Sayın Bakanımız Sami Türk oy kullanacaklar.

Sayın Türk, buyurun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Ahmet Neidim...

BAŞKAN – Efendim, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Taşar, Orman Bakanı Sayın Taranoğlu'na vekâleten oy kullanacaklardır.

Devlet Bakanı Sayın Aşık, Devlet Bakanı Sayın Taner'e vekâleten oy kullanacaklardır.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırılsın.

Sayın Tasnif Komisyonu üyelerimiz -Sayın Bahri Zengin, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu, Sayın Mehmet Aykaç, Sayın Şükrü Yürür, Sayın Fikret Uzunhasan- yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyeleri yerlerini aldılar.

Oy kupaları Tasnif Komisyonuna teslim edildi.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, üçüncü tur oylama sonuçlarını belirleyen Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 542 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

Üye Üye Üye

Bahri Zengin Aslan Ali Hatipoğlu Mehmet Aykaç

İstanbul Amasya Çorum

Üye Üye

Şükrü Yürür Fikret Uzunhasan

Ordu Muğla

 

Hikmet Çetin : 181

Mustafa Kalemli : 169

Aydın Menderes : 152

Kâmran İnan : 28

Geçersiz : 8

Boş : 4

Toplam : 542

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için Anayasanın 94 üncü maddesinin öngördüğü salt çoğunluk sağlanamamıştır.

Evvelce alınan karar gereğince, dördüncü tur oylamaya başlayacağız.

Bu oylama, Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca, üçüncü tur oylamada en çok oy alan iki sayın aday için yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan sayın aday başkan seçilmiş olacaktır.

Üçüncü tur oylamada en çok oy alan iki adayın adlarını arz ediyorum:

Sayın Hikmet Çetin, Sayın Mustafa Kalemli.

Sayın milletvekilleri, oy pusulalarına adlarını okuduğum bu adayların dışında isim yazıldığında, bu oylar, Anayasamızın 94 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamaya geçmeden önce, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.44

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 18.00

BAŞKAN : Geçici Başkan Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Ali GÜNAYDIN (Konya), Geçici Kâtip Üye

Zeki ERGEZEN (Bitlis)

 

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – SEÇİMLER (Devam)

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi (Devam)

BAŞKAN – Seçime, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Önce de ifade ettiğim gibi, oy pusulalarına, adlarını okuduğum; yani, son tura katılmaya hak kazanan iki isim dışında isim yazıldığında, bu oylar Anayasamızın 94 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılacaktır.

4 üncü oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar Sayın Kâtip Üyeye verilsin.

Efendim, oy pusulaları ve zarflar ilgili Divan Üyesine teslim edildi.

Oylamanın sayım, döküm ve tasnifini yapacak tasnif kurulunu kurayla belirliyorum:

Sayın Ekrem Erdem?.. Yok.

Sayın Metin Arifağaoğlu?.. Burada.

Sayın Veli Andaç Durak?.. Yok.

Sayın Refik Aras?.. Yok.

Sayın Akın Gönen?.. Yok.

Sayın Lütfi Yalman?.. Yok.

Sayın Turhan Arınç?.. Yok.

Sayın Ünal Erkan?.. Yok.

Sayın Musa Demirci?.. Yok.

Sayın Ali Ilıksoy?.. Burada.

Sayın Salih Katırcıoğlu?.. Yok.

Sayın Ömer Bilgin?.. Yok.

Sayın Yusuf Bahadır?.. Yok.

Sayın Ali Rahmi Beyreli?.. Yok.

Sayın Emin Kul?.. Burada.

Sayın Yahya Uslu?.. Burada.

Sayın Cihan Paçacı?.. Burada.

Sayın Ahmet Feyzi İnceöz?.. Burada.

Efendim, 5 sayın arkadaşımız seçilmiş oldu: Sayın Ahmet Feyzi İnceöz, Sayın Cihan Paçacı, Sayın Ilıksoy, Sayın Arifağaoğlu, Sayın Emin Kul.

Böylece, 5 sayın üyemiz tasnif heyetini oluşturdu.

Oylamaya Adana İlinden başlayacağız; ancak, mazeret izhar eden sayın üyelerimiz var. Benim ricam şu: Yalnız isimlerini okuduğumuz arkadaşlarımız gelsinler, bu arkadaşlarımızdan sonra mazeret alamayacağım. Şu açıdan alamayacağım; çünkü, mazeretler farklı illerden oluyor; durmadan o ilden o ile, o ilden o ile arkadaşlarımız sayfaları aramak zorunda kalıyorlar ve çok zaman kaybı oluyor. Onun için, tüm mazeretleri önce alacağım, sonra il sırasına göre davet edeceğim; ama, lütfen, artık, şu mazeret işini de keselim; çünkü, herkes mazeretli hale geldi.

Efendim, isimleri okunan arkadaşlar lütfen buyursunlar; ad cetvelinden işaretleyelim.

Okutturmaya mazereti olan arkadaşlarımdan başlıyorum.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Rüştü Taşar'ın bir talebi vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Mazeretime binaen şahsım adına ve vekâleten de Orman Bakanı Ersin Taranoğlu adına oy kullanmayı öncelikle yapmak istiyorum.

Mustafa Rüştü Taşar

Tarım ve Köyişleri Bakanı

BAŞKAN – Efendim, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Taşar, asaleten kendi adına ve vekâleten de Orman Bakanı Sayın Taranoğlu adına oy kullanacaktır.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Durmuş Fikri Sağlar...

BAŞKAN – Sayın İstemihan Talay'a vekâleten, Sayın Nami Çağan oy kullanacaklar.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Ahmet Tan...

BAŞKAN – Sayın Güneş Taner'e vekâleten, Sayın Eyüp Aşık oy kullanacaklar.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Memduh Büyükkılıç...

BAŞKAN – Sayın İsmail Cem'e vekâleten, Sayın Hikmet Sami Türk oy kullanacaklar.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Sayın tasnif heyeti üyelerini arz ediyorum: Sayın Metin Arifağaoğlu, Sayın Ali Ilıksoy, Sayın Emin Kul, Sayın Cihan Paçacı, Sayın Ahmet Feyzi İnceöz.

Sayın heyet üyeleri yerlerini aldılar.

Oy kupalarını heyete teslim edelim.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonunun tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 521 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Tasnif Komisyonu

Üye Üye Üye

Metin Arifağaoğlu Ali Ilıksoy Emin Kul

Artvin Gaziantep İstanbul

Üye Üye

Ahmet Feyzi İnceöz Cihan Paçacı

Tokat Elazığ

 

Hikmet Çetin : 373 (Alkışlar)

Mustafa Kalemli : 66

Geçersiz : 29

Boş : 53

Toplam 521

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, dördüncü tur oylama sonucuna göre, Gaziantep Milletvekili Sayın Hikmet Çetin en fazla oyu almak suretiyle -ki, biraz önce ifade olundu, 373 oydur- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır. Kendisini Meclisimiz adına tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

IV. – TEŞEKKÜRLER, TEBRİKLER, TEMENNİLER, TAZİYETLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

BAŞKAN – Efendim, yeni Meclis Başkanımız, Heyetinize, teşekkür konuşması için söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Çetin. (Alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, saygıdeğer arkadaşlarım; Yüce Meclisimize Başkan seçerek yüklediğiniz görev ve sorumluluk, bana onur vermiştir. Tüm arkadaşlarıma, en içten duygularımla şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu onurlu görevi yerine getirirken, her an sorumluluğumun bilinci içerisinde olacağım. Tek güvencem, Yüce Ulusumuzun seçilmiş temsilcileri siz değerli arkadaşlarım olacaksınız.

Bu Meclis, dünyada örneği olmayan büyük bir Meclistir. Kurtuluş Savaşı sırasında düzenli ordu kurmuş ve Kurtuluş Savaşını yönetmiş bir Meclistir. Bu Meclis, laik, çağdaş cumhuriyetin, demokrasinin, ulusal egemenliğin en büyük yapıtıdır. Demokrasimizin tek dayanağı olan Yüce Meclisimizi korumada ve yüceltmede, hep birlikte ve bu yönde bana düşen her görevi özenle ve sorumlulukla yerine getirmekle yükümlü olduğumun bilinci içerisindeyim.

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün belirttiği gibi, milletimizin en yüksek ve feyizli hazinesi, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Anayasamıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar bağlı kalacağım. Siz milletvekili arkadaşlarıma, eşitlikle, huzurlu, sıkıntısız, ayrıcalıksız ve özgürce bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürdürmek kararlılığındayım.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gündeminde, Meclisimizin önünde çözüm bekleyen sorunlar, önemli konular var. Ulusumuzun, toplumumuzun ve demokrasimizin umudu, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu üstün irade istencine, "egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ülküsüne layık bir Meclis olarak başarılara ulaşacağımıza içtenlikle inanıyorum. Bütün iç ve dış sorunlarımızın en önemli çözüm odağı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, büyük bir şevkle, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve üstün bir vatanseverlik anlayışıyla, her görevin üstesinden gelecektir.

Tüm arkadaşlarıma, başarı ve sağlık dileklerimi iletiyorum; teşekkürlerimi yineleyerek, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum efendim; hayırlı uğurlu olsun.

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Mustafa Kalemli’nin gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, dördüncü tura iştirak eden diğer adayımız da, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edecekler.

Sayın Kalemli, buyurun efendim. (Alkışlar)

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın Başkanı ve Divanı, bu seçimi başarıyla yürüttükleri için kutlamak istiyorum ve ayrıca, Sayın Başkana, yeni bir teamül başlatarak, eski Başkan sıfatımla bana söz verdikleri için de teşekkür etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, iki yıla yakın bir süre bu Yüce Meclise başkanlık ettim; oylarınızla, desteklerinizle, yardımlarınızla, tenkitlerinizle başkanlık ettim; bundan büyük gurur duyuyorum. Atatürk'ün Meclisine başkanlık etmek, çok onurlu bir görevdir. Şimdi, bu onurlu görevi, çok değerli bir arkadaşıma, gönül rahatlığı ve gönül huzuruyla devrediyorum. Kendisine yürekten başarılar dilerim ve kutlarım.

Değerli milletvekilleri, bu Meclis, bütün başkanlarıyla -gelecekteki başkanlarıyla da- ve üyelerinin o başkanlara yardımlarıyla bu millete çok değerli hizmetlerde bulunmuştur. Bundan böyle de, yine, inandığımız prensiplerde, Atatürk ilkelerinde, laik ve demokratik cumhuriyet prensipleri içerisinde bu Yüce Millete hizmet vermeye devam edeceğiz.

Hizmetim sırasında yanlışlar olmuş olabilir, eksikler olmuş olabilir; bunların hepsinden dersler çıkarırız. Umuyorum, bizim eksik bıraktıklarımızı, bizden sonraki arkadaşımız başarıyla tamamlayacaktır.

Ben, görevim sırasındaki yardımlarınız, destekleriniz için tekrar arzı şükranlarımı ifade ediyor, hepinize sağlıklar diliyorum.

Sağ olun. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

(Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'i tebrik etmesi)

BAŞKAN – Evet, işte demokrasi bu ve ona çok sahip çıkmak zorundayız; her şartta tabiî... (Alkışlar)

ATİLLA MUTMAN (İzmir) – Sayın Başkan, son lafı iyi ettiniz.

BAŞKAN – Evet, her şartta demokrasiye sahip çıkmak zorundayız Sayın Mutman; onu ifade ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Danışma Kurulunca, Başkanlık Divanı ve komisyonların üye sayılarının ve bu üyeliklerin siyasî parti gruplarının oranlarına göre dağılımının tespiti ile Genel Kurulca gerekli kararın alınması için, 21 Ekim 1997 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 20.15

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, Zorunlu Tasarruf Fonunda biriken paranın değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3211)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 31 Temmuz 1997

Saygılarımla.

Bekir Yurdagül

Kocaeli

9.3.1988 tarihinde kabul edilen, 18.3.1988 tarih ve 19758 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 3417 Sayılı Kanun” çalışanlardan kesilen zorunlu tasarruf fonu hesaplarında toplanan bu paraların Refahyol hükümetinin TBMM’ni 1996 Ağustos ayında olağanüstü toplayarak, o zamanki değeri 450 trilyonu aşan anapara ve nemanın üzerine yatma planı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek önlenmiş ve yasa yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderilmişti.

1. Temmuz 1997 tarihi itibariyle Zorunlu Tasarruf Fonu Hesaplarındaki anapara ve nema gelirleri toplamı ne kadardır?

2. Zorunlu Tasarruf Fonundaki birikimlerin, yasanın amir hükümlerine rağmen bugüne kadar enflasyonun çok altında değerlendirildiği yani değerlendirilmediği bilinmektedir.

Örneğin :

Enflasyonun % 58,4 olduğu 1993 yılında bu fonun % 23,6 nemalandırıldığı,

Enflasyonun % 120 olduğu 1994 yılında % 58,6 nemalandırıldığı,

Enflasyonun % 88,9 olduğu 1995 yılında % 27 nemalandırıldığı,

Enflasyonun % 78 olduğu sözde adil düzenci Refahyol hükümeti döneminde ise sadece % 5 oranında nemalandırıldığı görülmüştür.

Çalışanların örgütlerinin büyük bir bölümü tarafından desteklenen 55 inci Anasol-D hükümeti, çalışanların bu birikimini geçmişten farklı olarak nasıl değerlendirmeyi düşünmektedir?

3. Refahyol hükümetinin üstüne yatmaya çalışıp da Sayın Cumhurbaşkanınca veto edilen Zorunlu Tasarrufun kaldırılması ile ilgili yasanın veto gerekçesi Fonun çalışanlara geri ödenmesi ile ilgili planın olmaması ve % 3 oranındaki işveren katkısının işçi ücretleri ve memur maaşlarına ilave edilmemesi idi.

55 inci Anasol-D hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçelerini de göz önüne alarak Zorunlu Tasarruf Fonu kesintilerinin durdurulması ve bu Fonun anapara ve nemasıyla beraber hak sahibi çalışanlara en kısa sürede iadesi ile işveren katkısını çalışanların ücret ve maaşlarına ilave edecek şekilde yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

Bu konuda çalışma başlattınız mı? Başlattınızsa ne zaman sonuçlandırmayı hedefliyorsunuz?

4. 11.11.1986 tarihinde kabul edilen, 22.11.1986 tarih, 19289 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3320 sayılı kanuna istinaden Çalışanlara ve Bunların Emeklilerine, Konut Edindirme Yardımı adı altında işverenlerce ödenen bu paralar Konut Edindirme Hesabında toplanmış ve yapılan bu kesintiler 26 Nisan 1996 tarih ve 22622 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak kaldırılmıştı.

Temmuz 1997 tarihi itibariyle 200 trilyonu aşması gereken bu Fondaki anapara ve nemanın gerçek rakamları nedir? Bu fondaki toplanan para nasıl değerlendirilmektedir?

Geçmiş hükümetlerin unutulduğunu zannettiği bu Fonun gerçek sahibi çalışanlara iadesi doğrultusunda bir çalışmanız var mıdır? Yoksa, bu fonu ne şekilde değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Genel Müdürlüğü 15.10.1997

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/7276.026762

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.8.1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3211-8025/21279 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül tarafından hazırlanan 7/3211 Esas No.lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.

31.12.1996 tarihi itibariyle Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken anapara toplamı 189 trilyon TL. tahakkuk bazda toplam yükümlülük ise 560 trilyon TL. civarındadır. 31.7.1997 tarihi itibariyle adıgeçen hesapta biriken anapara toplamı ise 260 trilyon TL.’ye ulaşmıştır.

Bu hesabın tahakkuk bazda yükümlülüğü enson 31.12.1996 tarihi itibariyle hesaplanmıştır. Bunun nedeni ise Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabından plase edilen tahvillerin 1997 yılında vadesi gelen anapara ve faiz borçları karşılığı ihraç edilecek yeni tahvillerin koşullarını belirleyen Yüksek Planlama Kurulu Kararının henüz istihsal edilememiş olmasıdır.

Bilindiği üzere; Çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarrufların değerlendirilmesine dair 3417 sayılı Kanunun “Nemalandırma”yı düzenleyen 5 inci maddesinde; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından (4046 sayılı Kanunun 33 ve geçici 6 ncı maddesi uyarınca 1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığı) 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta toplanan paraların, Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul alım satımına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere her türlü menkul kıymetlere ve verimi yüksek yatırımlara yatırılmak sureti ile nemalandırılacağı öngörülmüş, “Düzenleme”ye ilişkin 9 uncu maddesinin (b) fıkrasında ise; T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesindeki hesapta toplanacak paraların nemalandırılmasında, öncelikleri tespit etmek; bu paraları gerektiğinde diğer kamu bankalarında da nemalandırmak; T.C. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile bu Kanunun uygulanmasında görevlendirilen kuruluşlara hizmetleri karşılığının ne şekilde ödeneceğini tespit etmek yetkisi Yüksek Planlama Kuruluna verilmiştir.

3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, Tasarrufu Teşvik Hesabında biriken paralar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere;

– Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç edilen tahviller,

– Türkiye Elektrik Kurumu tarafından ihraç edilen tahviller,

– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ihraç edilen tahviller,

– Türkiye Petrolleri A.O. tarafından ihraç edilen tahviller,

– Hazine Bonosu/Devlet Tahvilleri ve

– Gecikme Cezaları Vadeli Hesaplarında değerlendirilmiştir.

Öte yandan, 1994 yılından itibaren günümüze kadar Yüksek Planlama Kurulu Kararları ile bu hesapta biriken paraların Kararın ait olduğu yıl sonuna kadar nema ödemesi dışında hiçbir amaçla kullanılmaması ve hesapta birikecek paraların Kamu Ortaklığı İdaresi (1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığı) tarafından kamu bankalarındaki vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarına aktarılarak veya Devlet Tahvili/Hazine Bonosu alım satımı yapılarak nemalandırılması hükme bağlanmıştır. Bu kararlar doğrultusunda 1994 yılından itibaren günümüze kadar Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabındaki biriken paralar ağırlıklı olarak Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu alımları ile nemalandırılmıştır.

Diğer taraftan; Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının tasfiyesi ile ilgili olarak Hazine Müşteşarlığı bünyesinde 1995 ve 1996 yılı içerisinde yürütülen tasfiye çalışmaları neticesinde konu ile ilgili tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda son haline getirilen bir alternatif Tasfiye Kanun Taslağı 6.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu”nda görüşülmüş olmasına rağmen Hükümet değişikliği sebebi ile bu Tasarı geri çekilmiştir.

Ayrıca; Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi Gruplarınca ortak olarak “Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi” ile ilgili hazırlanan tek maddelik bir Kanun Teklifi 28.8.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu ile Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiş ancak Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından veto edilmesi üzerine kanunlaşamamıştır.

Bugün için, 3417 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması, Tasarrufu Teşvik Hesabı’nın tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerle ilgili olarak Hükümetimizce hazırlanmış herhangi bir kanun tasarısı bulunmamaktadır.

Öte yandan, 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun gereğince Türkiye Emlak Bankası nezdinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına açılan Konut Edindirme Yardımı hesaplarında 30.6.1997 tarihi itibariyle 19 246 milyar TL. anapara, 116 677 milyar TL. nema olmak üzere toplam 135 923 milyar TL. birikmiştir.

Kanunun yürürlük tarihinden bugüne kadar adıgeçen hesaptan yapılan ödemeler toplamı ise 13 721 milyar TL. olup bu miktar düşüldüğünde fonda kalan miktar 122 202 milyar TL. dir.

1.1.1987 tarihinden itibaren başlayan Konut Edindirme Yardımı uygulaması 1996 yılı Bütçe Kanunu ile 1.1.1996 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur. Daha sonra 4160 sayılı Kanun ile Konut Edindirme Yardımının 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla 1.1.1996 tarihinden itibaren çalışanlar adına Konut Edindirme Yardımı yapılmamakta, ancak 3320 sayılı Kanunun diğer maddeleri halen yürürlükte bulunmaktadır.

Sözkonusu Yasanın Konut Edindirme Yardımı Hesaplarında yeralan kaynakların nemalandırılmasını düzenleyen 10 uncu maddesinde;

“Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bu Kanun uyarınca Türkiye Emlak Bankasında açılan hesaplarda toplanan paraları Deevlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine yatırmak suretiyle nemalandırabilir. Türkiye Emlak Bankası, sözkonusu hesaplarda toplanan paraların bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir.” hükmü yer almıştır.

Yasanın bu hükmü çerçevesinde, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Türkiye Emlak Bankası açılan hesaplarda toplanan paralar Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine yatırılmaktadır. Menkul kıymetlere yatırım yoluyla yapılan bu nemalandırmadan sonra kalan kaynağa ise Emlak Bankasınca 6 ay vadeli mevduat faizi uygulanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

2. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın;

– Bursa-Orhaneli Termik Santrali bacagazı kükürt arıtma tesisi projesine,

– Bursa İlindeki doğalgaz abonelik taleplerine,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3224, 3228)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandırılması istemli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına yöneltilmesini arz ederim.

1.8.1997

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

Bursa-Orhaneli Termik Santrali Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisi Projesi ne aşamadadır?

Mahkeme kararına rağmen işletilen ve bu suretle Anayasa’ya ve kanuna karşı gelinen Termik Santrali İşletilmesi çevreye zarar vermeksizin ne zaman mümkün olacaktır? Çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından önemli olan projenin gerçekleştirilmesini savsaklayanlar ve mahkeme kararlarını uygulamamak suretiyle görevlerini kötüye kullananlar hakkında ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı’na yazılı cevaplandırılması istemiyle, yönetilmesini arz ederim.

1.8.1997

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

1. Bursa ilinde bugüne kadar doğalgaz abonelik talebinde bulunan ve talepleri karşılanmayan kaç kişi vardır?

2. Talepler kaç konuta tekabül etmektedir? Bu ve yeni taleplerin karşılanması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

3. İnegöl İlçe halkının doğalgazdan yararlanması ne zaman mümkün olacaktır?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.10.1997

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-/582.16700

Konu : Yazılı Soru Önergeleri.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı’nın 8.8.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8149 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın tarafıma tevcih ettiği 7/3224-8066 ve 7/3228-8070 esas No.lu yazılı soru önergeleri TBMM İçtüzüğü’nün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı

(7/3224-8066)

Soru :

Bursa-Orhaneli Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi Projesi ne aşamadadır?

Mahkeme kararına rağmen işletilen ve bu suretle Anayasa’ya ve kanuna karşı gelinen Termik Santral işletilmesi çevreye zarar vermeksizin ne zaman mümkün olacaktır? Çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından önemli olan projenin gerçekleştirilmesini savsaklayanlar ve mahkeme kararlarını uygulamamak suretiyle görevlerini kötüye kullananlar hakkında ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz?

Cevap :

Bursa 1 inci İdare Mahkemesinin kararıyla, Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi heyetinin “Orhaneli Termik Santralının mevcut haliyle çalıştırılması halinde çevrede geri dönülmez tahribatlar oluşacağı” şeklindeki görüşünün doğru olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve santralın mevcut durumuyla çevreye zarar vermeden kontrollu olarak çalıştırılabileceği ortaya konmuştur. Ancak Santralın faaliyeti, Mahkeme tarafından 24.6.1994 tarihinden itibaren, Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi kurulup çalıştırılıncaya kadar durdurulmuştur.

Orhaneli Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi, 1.10.1993 tarihinde imzalanan sözleşme esaslarına göre, NOELL-KRC (Almanya) ile TEKNOTES (Türkiye) Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilmektedir.

İnşaat ve montaj çalışmaları devam eden Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinde, Haziran 1997 itibariyle inşaat işlerinin % 80’i, montaj işleri ve işletmeye alma çalışmalarının % 65’i tamamlanmış olup, Ekim 1997 tarihinde test çalışmalarına, Kasım 1997 tarihinde de deneme işletmesine başlanması planlanmıştır.

Stabil bir işletme rejiminin sağlanabilmesi açısından Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi devreye girene kadar, bu dönemde gerekli test ve ayar çalışmalarının yapılabilmesi için santralın çalıştırılması zorunlu olduğundan, santral, Bakanlar Kurulunun 16.5.1996 tarih ve 96/3 sayılı kararı uyarınca, 6.9.1996 tarihinde devreye alınmış olup, çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde işletme yönteminde gerekli ayarlamalar yapılmak suretiyle deneme mahiyetinde çalıştırılmaktadır.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı (7/3228-8070)

Soru 1 :

Bursa İlinde bugüne kadar doğalgaz abonelik talebinde bulunan ve talepleri karşılanmayan kaç kişi vardır?

Cevap 1 :

Bursa İlinde 8.8.1997 tarihi itibariyle; bireysel (ısınma ve/veya sıcak su) kullanım için müracaat eden abone sayısı 76052, halen gaz kullanan abone sayısı 52755, merkezî sistem (kalorifer kazanında kullanım) için müracaat eden abone sayısı 2227, halen gaz kullanan merkezî sistem abone sayısı 1929 ve halen gaz kullanan merkezî sistem abone sayısı konut eşdeğeri 45911’dir.

Soru 2 :

Talepler kaç konuta tekabül etmektedir? Bu ve yeni taleplerin karşılanması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Cevap 2 :

Bireysel kullanım için müracaat eden abone sayısı 76052 ve merkezî sistem için müracaat eden abone sayısı konut eşdeğeri 50557 olup, müracaatta bulunan toplam abone sayısı 126609’dur.

Halen gaz kullanan (bireysel+merkezî) abone sayısı 98686 olduğundan, gaz kullanımı olmayan abone sayısı 27943 olmaktadır.

Henüz gaz kullanımına geçmemiş aboneler için;

Servis hattı yapılmış olup, regülatörü olmayan adreslere regülatör montajına başlanmış,

Sokak veya caddesinde doğalgaz şebekesi bulunan abonelerin, 1997-98 yılı kışında gaz kullanımı için 6 000 adet servis hattı yapımı işi ihalesine çıkılmak üzere evraklar hazırlanmış,

Gaz bulunmayan sokak ve caddelerde, dizayn projesi yapılmış yerlerin ihalesi de önümüzdeki aylarda yapılacaktır.

Soru 3 :

İnegöl İlçe halkının doğalgazdan yararlanması ne zaman mümkün olacaktır?

Cevap 3 :

Ülkemizde halihazırdaki doğalgaz ithalat potansiyelimiz, mevcut iletim hatları üzerindeki, Satış Sözleşmeleri yapılmış bulunan müşterilerimize tahsis edilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan şehirlerde yaz-kış gaz tüketimlerinin aşırı farklılık göstermesi, buna karşılık Gaz İthalat Sözleşmelerinin bu farklılığı karşılayabilecek esneklikte yapılamaması ve şehirlere kesintisiz gaz arzı sağlanması mecburiyeti nedenleriyle, şehirlerde gaz arzının yaygınlaştırılabilmesi için mutlak surette yeraltı depolama tesislerinin inşa edilmesi ve iletim hatlarımıza ilave yatırımlar yapılması gerekmektedir. Ancak sözkonusu yatırımların kısa vadede tamamlanması mümkün görülmemektedir.

Bu nedenlerden dolayı, İnegöl İlçesi’nin doğalgaz arz imkânlarının geliştirilmesi ve sözkonusu yatırımların tamamlanması halinde, İlçe’nin gaz arzı ileriki yıllarda mümkün olabilecektir.

3. – Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, Ulubat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3240)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıdaki soru önergemin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Recai Kutan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Feridun Pehlivan

Bursa

Bursa’ya 35 km. mesafede bulunan tatlısu gölü Ulubat ve çevresinde yaptığım incelemelerde, aşırı derecede kirlenme ile bu kirlenmeye bağlı olarak gölde balık ve kerevit gibi canlı neslin tükenmiş olduğunu üzüntü ile tespit etmiş bulunmaktayım. Bu çerçevede;

Ulubat gölünü besleyen 245 km. uzunluktaki Kocasu Akarsuyuna Bakanlığınıza bağlı 4 devlet kuruluşu, atıklarını bırakmaktadır. Bunlar; Tunçbilek Kömür İşletmesi’nin kömür yıkama suyu, Keles Kömür İşletmesi dekapaj toprağı, Orhaneli Termik Santrali külü ve Kestelek Boraks Madenî İşletmesinin bor artıklarıdır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bu kamu kuruluşlarının çevreyi kirletmede ön planda olması dikkat çekicidir. Devlet çevrecilik açısından topluma ve özel sektöre, örnek olmalıdır. Bakanlığınıza bağlı, bu devlet kuruluşlarının sebep olduğu çevre kirliliğini önlemek amacıyla hangi tedbirleri almaktasınız? Bu kuruluşların arıtma tesisleri ne zaman yapılacaktır?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.10.1997

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-1581.16699

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 20.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5842 sayılı yazısı.

b) TBMM Başkanlığının 8.8.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8155 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Feridun Pehlivan’ın Bakanlığıma tevcih ettiği ve ilgi a’da kayıtlı yazı ile Bakanlığıma gönderilen 6/467 Esas No.lu sözlü soru önergesi cevabı 16.4.1997 tarih ve B.15.0.APK.0.23-300-573-5889 sayılı yazımız ile Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanlığına gönderilmiştir.

TBMM Başkanlığından alınan ilgi b’de kayıtlı yazıda ise, sözkonusu soru önergesinin TBMM İçtüzüğü’nün 98 inci maddesi gereğince üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı gerekçesiyle 7/3240 Esas No.lu yazılı soru önergesine çevrildiği Bakanlığıma bildirilmiştir.

Bahse konu soru önergesi ile ilgili bilgiler güncelleştirilerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arzederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Feridun Pehlivan’ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/3240)

Soru :

Bursa’ya 35 km. mesafede bulunan tatlısu gölü Ulubat ve çevresinde yaptığım incelemelerde, aşırı derecede kirlenme ile bu kirlenmeye bağlı olarak gölde balık ve kerevit gibi canlı neslin tükenmiş olduğunu üzüntü ile tespit etmiş bulunmaktayım. Bu çerçevede;

Ulubat Gölünü besleyen 245 km. uzunluktaki Kocasu Akarsuyuna Bakanlığınıza bağlı 4 Devlet Kuruluşu, atıklarını bırakmaktadır. Bunlar; Tunçbilek Kömür İşletmesi’nin kömür yıkama suyu, Keles Kömür İşletmesi dekapaj toprağı, Orhaneli Termik Santralı külü ve Kestelek Boraks Madenî İşletmesi’nin bor artıklarıdır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bu kamu kuruluşlarının çevreyi kirletmede ön planda olması dikkat çekicidir. Devlet çevrecilik açısından topluma ve özel sektöre, örnek olmalıdır. Bakanlığınıza bağlı, bu devlet kuruluşlarının sebep olduğu çevre kirliliğini önlemek amacıyla hangi tedbirleri almaktasınız? Bu kuruluşların arıtma tesisleri ne zaman yapılacaktır?

Cevap :

Bursa İlinde yeralan, önergenizde adı geçen tesislerimizin çevreye olabilecek olumsuz etkilerine meydan verilmemesi için aşağıda tesis bazında açıklandığı üzere her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır.

Bakanlığımız Garp Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğü (GLİ)’ne bağlı Tunçbilek (Kütahya) Bölgesindeki, 3 Milyon ton/yıl kapasiteli Linyit Yıkama (Lavvar) Tesisi atıksularının, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj satandartlarını sağlaması için yapılan çalışmalar sonucu; 1984 yılında “Arıtma Ünitesi” tesis edilmiştir. Arıtma ünitesinden çıkan atıksular, ayrıca dinlendirme havuzlarında bekletildikten sonra, alıcı ortam olan Kocaçay Deresine verilmektedir.

Dereye verilen atıksuların analizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi’nce yapılmış ve bu analiz sonuçlarına dayanarak, bölgeden sorumlu Kütahya Valiliği Mahallî Çevre Kurulu’nun 21.4.1995 tarih ve 1995/2 sayılı kararı ile “Deşarj İzni” alınmıştır. Ayrıca, konu hakkında Çevre Bakanlığına bilgi verilmiştir.

Bahse konu olan atıksu analiz sonuçları ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartları aşağıda verilmiştir.

24 Saatlik Kompozit 24 Saatlik Deşarj

Parametre Numune (Mg/Lt) Standartları (Mg/Lt)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 20 100

Askıda Katı Madde (AKM) 24 100

Yağ ve Gres 5 10

Toplam Siyanür (CN) 0,001 0,6

Sıcaklık 18,3 C 30 C

PH 7,20 6-9

Görüldüğü üzere, atıksu analiz sonuçları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin kabul edilebilir sınırları altında olup, ne Kocasu Akarsuyuna ne de tatlısu gölü olan Ulubat’a olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Orhaneli-Keles Bölgesindeki açık ocak kömür işletmeciliği sırasında ortaya çıkan dekapajın Kocasu Akarsuyuna dökülmesi sözkonusu değildir. Ancak, dekapajın döküldüğü yerden geçen küçük bir dereye; içinde kirletici unsurlar içermeyen, tamamı üst örtü toprağı olan ve küçük çaplı bulanıklıktan başka bir etkisi bulunmayan dekapaj toprağı karışmaktadır. Sözkonusu bulanıklık ise, 0,5-1 km. sonra etkisiz hale gelmektedir. Bu nedenle, bu dekapajın tatlısu gölü olan Ulubat’a olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Orhaneli Termik Santralı’nın uçucu külleri yüksek verimli elektrofiltrelerde tutulmakta ve bacadan atılan kül miktarı “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”nde verilen sınır, değerlerin altında kalmaktadır. Elektrofiltrelerde tutulan küller ise kapalı hidrolik sistemle kül barajına taşınmakta ve küller burada bir su tabakası altında depolanmaktadır. Böyle bir sistemle, küllerin gerek taşınması, gerekse depolanması sırasında tozuması ve rüzgar, yağmur gibi meteorolojik olaylarla çevreye dağılması önlenmekte olup, alıcı ortama yani Kocasu Akarsuyuna herhangi bir şekilde deşarj olmamakta, dolayısıyla Ulubat Gölü’nde de kirlenmeye mahâl verilmemektedir.

Etibank Genel Müdürlüğüne ait Kestelek Bor Madenleri, madencilikten sorumlu Devlet Bakanlığı uhdesinde bulunmasına rağmen, bu işletme ile ilgili bilgiler de alınmıştır. İşletmede bulunan konsantratörde oluşan şlam ile prosesten kaynaklanan atıksular, dinlendirme havuzlarına (Göletlere) verilmektedir. Dinlendiren atıksular tekrar fabrikada kullanıldığından dışarıya herhangi bir deşarj yapılmamaktadır.

Ayrıca, Orhaneli Çayı ile maden arasında da geçirimsiz kil perde yaptırılarak çaya su sızması önlenmiştir.

Buna rağmen, yörenin topoğrafyasından ve yeraltı çatlak sistemlerinden kaynaklanan doğal kirlenmenin boyutunu belirlemek amacıyla, yöreden periyodik numuneler alınarak, kirlilik ölçümleri yapılmaktadır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre litrede 3,75 mg. ve üzeri bor içeriği kirlilik oranı olarak kabul edilmektedir. Oysa Orhaneli Çayı’ndan alınan numunelerde, Mart 1996-Haziran 1997 aylarına ilişkin; işletme giriş ve işletme terk noktaları ortalama değerleri sırasıyla 0,22 ve 2,90’dır. Görüldüğü üzere bu değerler kirlilik sınırı olan 3,75 Mg/Lt.’nin altındadır. Diğer yandan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre Kimyasal Oksijen ihtiyacı için kabul edilebilir sınır litrede 100 mg.’dır. Yine yukarıdaki aylara ilişkin ortalama değerler; girişte 29,8, çıkışta 32,8 olup, bu değerlerde kabul edilebilir sınırın altındadır.

Öte yandan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde PH değerleri normal şartlar altında 6-9 arasındadır. Yukarıda belirtilen zamanlarda yapılan ölçümlerde ortalama değerler girişte 7,82, çıkışta 7,89 olmaktadır. Bu oranlar da Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde kabul edilebilir sınırlar dahilindedir.

Dolayısıyla bu şartlar altında adı geçen işletmenin çevreyi kirletmediği görülmektedir.

4. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3241) 12.03.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun delaletinizle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Recai Kutan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Osman Yumakoğulları İstanbul

Soru 1. Antalya ve yöresindeki muz üreticileri sulama yaparken elektrik enerjisinden istifade etmektedirler. Muz üreticilerine yüklü elektrik faturası gelmektedir. Çiftçilerimiz bu faturaları ödemekte zorlanmaktadırlar.

Muz üreticilerine elektrik enerjisinin uygun fiyatlarla satılması için bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 15.10.1997

Sayı : B.15.0.APK.0.23–300–1583-16701

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) TBMMBaşkanlığı’nın 18.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02–5842 sayılı yazısı.

b) TBMMBaşkanlığı’nın 08.8.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02–8155 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Osman Yumakoğulları’nın Bakanlığıma tevcih ettiği ve ilgi a’da kayıtlı yazı ile Bakanlığıma gönderilen 6/468 esas no.lu sözlü soru önergesi cevabı 14.4.1997 tarih ve B.15.0.APK.0.23.300.553–5682 sayılı yazımız ile Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanlığına gönderilmiştir.

TBMMBaşkanlığından alınan ilgi b’de kayıtlı yazıda ise, söz konusu sözlü soru önergesinin TBMM İç Tüzüğünün 98 inci maddesi gereğince üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı gerekçesiyle 7–3241 esas no.lu yazılı soru önergesine çevrildiği Bakanlığıma bildirilmiştir.

Bahse konu soru önergesi ile ilgili bilgiler güncelleştirilerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M.Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Osman Yumakoğulları’nın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7–3241)

Soru :

Antalya ve yöresindeki muz üreticileri sulama yaparken elektrik enerjisinden istifade etmektedirler. Muz üreticilerine yüklü elektrik faturası gelmektedir. Çiftçilerimiz bu faturaları ödemekte zorlanmaktadırlar.

Muz üreticilerine elektrik enerjisinin uygun fiyatlarla satılması için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

Cevap :

Elektrik enerjisi birim fiyatları, 233 sayılı KHK gereği TEAŞve TEDAŞ Genel Müdürlüklerince tespit edilmekte ve uygulamaya konmaktadır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik enerjisi birim fiyatını tesbit ederken; öncelikli yatırım harcamaları, Malî gereksinimleri, alınan enerjinin bedeli, dış borç anapara ve faiz geri ödemeleri, kur farkı, kanuni ihtiyatlar gibi giderleri gözönüne almaktadır.

Ekonomimizin temel girdisi olan elektrik enerjisindeki talebin hızlı artışı, yeni yatırımların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Elektrik enerjisi fiyatının maliyetin altında kalması durumunda oluşacak finansman açığı sonucunda, gerekli enerji yatırımları yapılamayacak, kaliteli ve kesintisiz olmasına özen gösterilen elektrik enerjisi dağıtım hizmetleri aksayacaktır.

Diğer taraftan; Alanya ve Gazipaşa civarında köy içi alçak gerilim şebekesinden beslenen ve küçük motopompalarla sulama yapan 2000 civarında muz üreticisinin bulunduğu ve bu abonelere, zaman zaman ticarî maliyetlerin altında seyreden, en düşük tarife olan ‘ tarımsal sulama tarifesi’ uygulanmakta olduğu tesbit edilmiştir. Halen tarımsal sulama tarife birim fiyatı 5.250 TL/kwh’dır.

Bu bağlamda, tarımsal sulama tesisleri abone grubuna imkanlar ölçüsünde gerekli kolaylıklar sağlanmış olup, bu abone grubuna ve bu kapsamda yer alan muz üreticilerine, Yönetmelikte öngörülen uygulamanın sürdürülmesine çalışılacaktır.

5. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenmesi projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/3244)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından Sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Mustafa Kul

Erzincan

Uzun yıllar Erzincan ovasının sulanmasında önemli bir ihtiyacı karşılayan Sol Sahil Sulama Kanalı eskidiğinden ve su kaybına neden olduğundan dolayı yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Erzincan 2 nci merhale projesi kapsamında yer alan sol sahil sulama kanalının yenilenmesiyle ilgili, etüd proje çalışmaları 1995 yılında tamamlanmış olup, 1996 yılı yatırım programına teklif edilmişti. 1996 yılında hükümetin değişmesi nedeniyle sözkonusu projenin yatırım programına alınması mümkün olamamıştır.

1. Erzincan sol sahil sulama kanalının yenilenmesiyle ilgili projenin 1997 yılı fiyatlarıyla proje tutarı ne kadardır?

2. Sözkonusu kanalın yapımı 1997 yatırım programında yer almış mıdır?

3. Sözkonusu proje, 1997 yatırım programına alındıysa, yıl ödeneği ne kadardır?

4. Sözkonusu kanalın yapımına ne zaman başlanacaktır? Ne zaman tamamlanacaktır?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 15.10.1997

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300–1580–16698

Konu :Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) T.B.M.M Başkanlığı’nın 20.3.1997 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02–6/472-5792/16305 sayılı yazısı.

b) T.B.M.M. Başkanlığı’nın 8.8.1997 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-8155 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un Bakanlığıma tevcih ettiği ve ilgi a’da kayıtlı yazı ile Bakanlığıma gönderilen 6/472 esas no.lu sözlü soru önergesi cevabı 4.4.1997 tarih ve B.15.0.APK.0.23–300–5200 sayılı yazımız ile Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanlığı’na gönderilmiştir.

T.B.M.M. Başkanlığı’ndan alınan ilgi b’de kayıtlı yazıda ise, sözkonusu soru önergesinin T.B.M.M. İçtüzüğü’nün 98 inci maddesi gereğince üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı gerekçesiyle 7/3244 esas no.lu yazılı soru önergesine çevrildiği Bakanlığıma bildirilmiştir.

Bahse konu soru önergesi ile ilgili bilgiler güncelleştirilerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/3244)

Uzun yıllar Erzincan ovasının sulanmasında önemli bir ihtiyacı karşılayan Sol Sahil Sulama Kanalı eskidiğinden ve su kaybına neden olduğundan dolayı yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Erzincan 2 nci merhale projesi kapsamında yer alan sol sahil sulama kanalının yenilenmesiyle ilgili, etüd proje çalışmaları 1995 yılında tamamlanmış olup, 1996 yılı yatırım programına teklif edilmişti. 1996 yılında hükümetin değişmesi nedeniyle söz konusu projenin yatırım programına alınması mümkün olamamıştır.

Soru :

Erzincan sol sahil sulama kanalının yenilenmesiyle ilgili projenin 1997 yılı fiyatlarıyla proje tutarı ne kadardır?

Cevap :

DSİ Genel Müdürlüğü’nce tarım sektörü projeleri arasında yürütülen Erzincan II. merhale projesi ile işletmeye açılmış olan Tercan barajında depolanan sudan 32 321 hektarlık alanın sulanması ve 7 200 hektarlık alanın sulama şebekesinin yenilenmesi hedef alınmış olup, proje kapsamındaki Erzincan sol sahil sulaması yenilenmesi işi, 7 200 hektarlık alanın ekonomik olarak sulanabilmesi için mevcut sulama kanalının yenilenmesini kapsamaktadır.

Söz konusu iş 23.9.1996 tarihinde 900 milyar TL. keşif bedeli üzerinden 511.110 milyar TL.ye ihale edilmiş olup, ihale bedeli yılı fiyatlarıyla 1.073,3 milyar TL.dir.

Soru 2,3 :

Sözkonusu kanalın yapımı 1997 yatırım programında yer almış mıdır?

Sözkonusu proje, 1997 yatırım programına alındıysa, yıl ödeneği ne kadardır?

Cevap :

Erzincan sol sahil sulaması yenilenmesi işi DSİ Genel Müdürlüğü’nün 1997 Yılı Yatırım Programında yer almakta olup, projeye toplam olarak tefrik edilen 220 milyar TL. ödenek çerçevesinde bu iş için 113 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

Soru 4 :

Sözkonusu kanalın yapımına ne zaman başlanacaktır? Ne zaman tamamlanacaktır?

Cevap :

Yenileme inşaatına 1.4.1997 tarihinde fiilen başlanılmış olup, mukavelesine göre 1.12.1998 tarihinde tamamlanması programlanmıştır.

6. – Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, Hatay– Topraktutan Köyünün yerleşim sahasının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/3280)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Bayındırlık Bakanı Sayın Cevat Ayhan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla. Feridun Pehlivan Bursa TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Hatay İlimizde Suriye sınırında Topraktutan köyümüzün 1992 yılında istimlak edilerek köyün başka yere nakli kararı alınmış ancak bugüne kadar uygulanmamıştır. Bu arada ekim alanlarının tampon bölgede olması nedeniyle köylü tarlasına güçlükle gidip gelmektedir. Bu çerçevede :

1. Bu köyün yerinin değiştirilmesi ile gerekli işlemler ne durumdadır?

2. Köy halkı ile birlikte burada bulunan askerî birliğimizin de ihtiyacını karşılayacak olan su boruları ve deposu tamamlanmış olmasına rağmen uzun süredir su verilmemesinin sebebi nedir?

T.C.

Devlet Bakanlığı 14.10.1997

Sayı : B.02.0.014/1.03.0642

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.4.1997 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3280-6053/16982 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın Hatay-Topraktutan Köyünün yerleşim sahasının değiştirilmesi ile ilgili soru önergesi incelenmiştir.

Hatay İli Yayladağı İlçesine bağlı Topraktutan Köyünün orman içinde bulunması ve bulunduğu yerde kalkınmasına imkan olmayan köylerden olması nedeniyle, Bakanlar Kurulunun 31.8.1992 tarih ve 92/3445 Sayılı Kararı ile Orman Bakanlığınca kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Orman Kanununun 13/B maddesine giren Topraktutan Köyünün 2510 Sayılı İskân Kanunu kapsamında iskânı amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda iskân talep eden 173 aile reisinden durumları İskân Kanunu Yönetmeliği ve ilgili genelgelere uyan 131 aile reisi Mahallî İskân Komisyonu kararı ile haksahibi sayılmıştır.

131 ailenin tarımsal iskânı için Hatay İli Hassa İlçesine bağlı Gülpınar Köyünde yerleşim yeri olarak 658.000 m2 lik 1237 ve 355979 m2 lik 1661 nolu parsellerin Hazineden tahsisi alınarak 1992 yılı yatırım programına alınması sağlanmıştır. DPT’den yatırım ödeneği temin edilmiş ise de 1994 yılında çıkarılan Başbakanlık tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle konutların ihalesi yapılamamıştır.

Bu defa Başbakanlığın 12.1.1995 tarih ve 132-61 sayılı yazılarıyla Hatay İlindeki iskân projeleri ihalelerinin şimdilik durdurulması talimatı verildiğinden ihaleye çıkarılamamıştır. Daha sonra Başbakanlık Makamının 18.9.1996 tarih ve 04325-2067 sayılı yazılarıyla Hatay İlindeki iskân projelerine izin verilmiştir. Bu izin doğrultusunda Hatay ilinde iskânı sağlanacak projeler arasında bulunan Topraktutan Köyünün konut ve işletme binası inşaatlarının ihalesi 27.11.1996 tarihinde yapılmıştır. 31.10.1999 yılında bitirilmesi planlanan inşaatlar devam etmektedir.

Topraktutan Köyünün ve orada bulunan Askerî Birliğin ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesi 1997 yılı özel idare programından yapılarak köy ve askerî birlik içme suyuna kavuşturulacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

7. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Beypazarı soda tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/3527)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Madencilikten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.

Ersönmez Yarbay

Ankara

Sorular :

Beypazarı soda tesisleri ile ilgili olarak 30 Haziran 1997 tarihine kadar, ne kadar para harcanmıştır? Harcanan para ile yapılan işler nelerdir?

30 Haziran 1997 tarihinden bu tarafa harcanan para miktarı ve yapılan işler nelerdir?

 T.C.

Devlet Bakanlığı

(Sn. Rüştü Kâzım Yücelen) 16.10.1997

Sayı : B.02.0.019/710

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.10.1997 tarih ve A.01.0.GNS.010.00.02-7/3527-8636-22847 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı, Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın Soru Önergesi ile istenen, Beypazarı Soda Tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin açıklamalar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen

Devlet Bakanı

TL.

1996 yılı sonuna kadar 549 720 000 000

1997 yılı 30.6.1997’ye kadar 72 323 683 835

30.6.1997’den bugüne 69 679 762 489

İşi tamamlanmış, ödenecek 25 285 865 400

Toplam 717 009 311 724

Harcamalarla ilgili iş bazında bilgiler ekteki tablolarda sunulmuştur.

1998 yılı yatırım teklifi 37.6 trilyon TL. olarak DPT’ye bildirilmiştir.

 

Beypazarı Trona Projesi İçin Yapılan İşler ve Harcamalar

30.6.1997 30.6.1997

Tarihine Kadar Tarihinden

İşin Adı Firma Adı Kapsam Miktar Ödenen Sonra Ödenen Ödenecek

1996 yılı sonuna kadar yapılan toplam harcama 549 720 000 000

1997 yılı

Beypazarı Tabiî Soda İki lokasyonda (TS-1 ve

Sahasında yerüstü TS-2) (istek halinde dört)

sondajları ve deneylerin EİEİ her biri 400 m. derinlikte 48 348 198 943 21 758 094 713 26 640 104 230 –

yapılması hakkında proto- +/- 20% toleransla yerüstü

kol sondajı ve gerekli deney-

lerin yapılması

TS-3 kuyusu yaklaşık

Bir adet sondaj kuyusu derinliği 270 m. olan 13 225 000 000 – – 13 225 000 000

için 1. ek protokol EİEİ karotlu yerüstü sondaj

kuyusu açılması

Kısa metrajlı sondajlar 15m x 8 adet zemin etüt

için 2. ek protokol EİEİ sondajı 5 175 000 000 – – 5 175 000 000

Vulcan bilgisayar programı Madencilik bilgisayar programı ve 12 519,90 $

ve donanımı kiralanması ile KRJA Systems bilgisayar donanımı kiralanması (2 002 064 000 TL.) – 2 002 064 000 –

ilgili sözleşme Ltd. (3 ay) ve eğitimi

Kuyu detay mühendisliği konusunda

öneriler sunulması, fizibilite etüdünün

Kuyu mühendisliği konusunda Kvaerner Metals incelenmesi ve alternatif görüş hazırlan- 38 246.60 $

danışmanlık hizmeti sözleşmesi ması, proje realizasyonu ve termin planın- (8 310 790 044 TL.) – 8 310 790 044 –

da öneriler de bulunulması

Beypazarı Trona Projesi İçin Yapılan İşler ve Harcamalar

30.6.1997 30.6.1997

Tarihine Kadar Tarihinden

İşin Adı Firma Adı Kapsam Miktar Ödenen Sonra Ödenen Ödenecek

Sondaj verilerinin değerlen Golders

dirilmesi Associates Üç adet sondajdan elde edilen

verilerin gözden geçirilmesi,

gerekli deney ve laboratuvar 5 500 Can $

testleri ile ilgili öneriler (715 000 000 TL.) – 715 000 000 –

Raytheon Soda külü üretimi projesi ile 32 569,18 $

Soda külü danışmanlık hiz- Engineers& ilgili olarak bir ön fizibilite (5 862 452 400 TL.) – – 5 862 452 400

metleri sözleşmesi Constructors hazırlanması

Trona sahasındaki sondajlardan

alınacak karotların arazide ve

Beypazarı Trona sahasında ODTÜ Maden laboratuvarda değerlendirilmesi, 1 897 000 000 1 897 000 000 – –

kaya kütlesi sınıflaması Mühendisliği M-RMR (Modified Rock Mass

konulu proje sözleşmesi Bölümü Rating) ile sınıflama (TS-1, TS-2)

(97.03.05.01.02)

Beypazarı Trona ODTÜ Maden TS-3 sondajı için karot değerlen-

sahasında kaya kütlesi Mühendisliği dirilmesi, fotoğraf çekimi, 2 162 000 000 TL – 2 162 000 000 -

sınıflaması konulu proje Bölümü loglama, M-RMR Sistemi ile kaya

sözleşmesi (97.03.05.01.06) kütlesi sınıflaması

TS–3 sondajı için karot

Beypazarı Trona değerlendirilmesi, fotoğraf çekimi,

sahasında kaya kütlesi Hacettepe loglama, M-RMR Sistemi ile 833 750 000 TL. - 833 750 000

sınıflaması konulu proje Ünivertesi kaya kütlesi sınıflaması için

sözleşmesi ODTÜ ile birlikte çalışmak

Beypazarı Trona Projesi İçin Yapılan İşler ve Harcamalar

 

30.6.1997 30.6.1997

Tarihine Kadar Tarihinden

İşin Adı Firma Adı Kapsam Miktar Ödenen Sonra Ödenen Ödenecek

Sondajlar ve madencilik

Danışmanlık Hizmetleri ODTÜ Maden çalışmaları ve kaya 34 500 000 69 000 000 172 000 000 –

Sözleşmesi Müh. Bölümü mühendisliği konularında TL/gün

(97.03.05.01.03) danışmanlık (Doç. Dr.

Erdal Ünal)

Soda külü üretim projesi

ile ilgili konularda

Danışmanlık Hizmetleri ODTÜ Kimya danışmanlık hizmetleri 1 050 000 000

Sözleşmesi Müh. Bölümü verilmesi (Prof. Dr Timur +KDV (kişi başına – – 402 500 000

Doğu, Prof. Dr. İnci Eroğlu, tavan)

Prof. Dr. Hayrettin Yücel)

Soda Külü üretimi 1 400 $ cep

Soda Külü Üretimi Techmasimport konusunda çalışmalar harçlığı + yol +

yapmak konaklama bedelleri – 585 285 000 –

TS-3 sondajında (TS-1 ve

TS-2 sondajlarında

Trona sondajlarında alınamayan) zayıf kayaç

kaya mekaniği deneyleri ODTÜ Maden sınıfındaki formasyonlardan 620 913 000 TL - - 620 913 000

yaptırılması için Makam Müh. Bölümü alınan numunelerden 160 adet

Olur’u kaya mekaniği deneyinin

yaptırılması

Hacettepe İnce kesit deneyi Üniversitesi 218 500 000 218 500 000

Jeoloji Bölümü Disk kesme deneyi

30.6.1997 30.6.1997

Tarihine Kadar Tarihinden

İşin Adı Firma Adı Kapsam Miktar Ödenen Sonra Ödenen Ödenecek

Cumhuriyet

Üniversitesi Disk kesme deneyi 57 500 000 57 500 000 – –

Maden Bölümü

Etibank Maden

Arama ve Araştırma- Etibank (ETİ) sondajları 31 950 000 000 18 787 939 122 13 162 060 878 –

Daire Başkanlığı (ETİ 1, 1A, 2, 3, 4, 5)

2 adet MKE tipi baraka

(MKE MAKSAM A.Ş.) 19 987 000 000 18 987 650 000 999 350 000 –

Elektrik hattı ve trafo

yapımı 5 628 948 000 5 347 500 000 281 448 000 –

Personel Giderleri 3 800 000 000 4 815 102 729 –

Müteferrik 1 400 000 000 6 710 513 028 –

Demirbaşlar – 2 290 294 580 –

TOPLAM 622 043 683 835 69 679 762 489 25 285 865 400

GENEL TOPLAM 717 009 311 724

 

Türkiye Büyük MilletMeclisi

GÜNDEMİ

4 ÜNCÜ BİRLEŞİM

16 . 10 . 1997 PERŞEMBE

Saat : 15.00

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

SEÇİM

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi.

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.