Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI : 1


T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

68 inci Birleşim
27 . 6 . 1996 Perşembeİ Ç İ N D E K İ L E R
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. — Konya Milletvekili A. Turan Bilge’nin, 1 Temmuzdan geçerli olacak memur maaş zamlarına ilişkin gündemdışı
konuşması
2. —Konya Milletvekili M. Necati Çetinkaya’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç ve dış olaylara yaklaşımına ilişkin
gündemdışı konuşması
B)TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan’a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Yıldırım
Aktuna’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/357)
2.—Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Nahit Menteşe’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/358)
3. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin
açıklama
C)GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.—Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
IV. —SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.—Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliği seçim
2. —Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
3. —(10/63) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
4. —(10/13, 53) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
5. —(9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
V. —KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.—926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı :23)
2.—Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner’in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı :15)
3. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/70, 1/5) (S. Sayısı :17)
4.—Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin
Porotokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı :25)
5.—Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/338) (S. Sayısı :26)
6. —Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı :27)
7. —Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı :28)
VI. —SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. —Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla bir şahsın gözaltına alınıp
alınmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney’in yazılı cevabı (7/806)
2. —İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Necmettin Erbakan’ın, abdest almasına yardımcı olanların Devlet memuru olup
olmadıklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney’in yazılı cevabı (7/828)I. –GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.
İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş, ülke tarımının ve seracılığın içinde bulunduğu sorunlara,
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı, millî eğitimin sorunlarına ve millî eğitim politikalarındaki bazı gelişmelere,
İlişkin birer gündemdışı konuşma yaptılar.
Kırşehir Milletvekili Mehmet Ali Altın’ın, sağlık sistemindeki aksaklıklara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı
konuşmasına, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna cevap verdi.
İtalya’ya gidecek olan:
Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe’nin,
Dışişleri Bakanı Emre Gönensay’a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan’ın,
Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşının, yasa dışı örgütlerin faaliyetlerinin boyutlarını ve varlığı iddia edilen
kamu görevlileriyle olan ilişkilerini araştırmak (10/89),
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, yurt dışında açılan temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile
çeşitli nedenlerle yurt dışına gönderilen kamu görevlilerinin nicelik, nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/90),
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerlerini
alacağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı.
25.6.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 29 Sıra Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 3 üncü sırasına alınmasına ve 26.6.1996 Çarşamba günkü birleşimde sözlü
soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur Kentinde yapılacak İkinci Kadın Parlamenter Konferansına Türkiye Büyük Millet
Meclisinden bayan parlamenterlerin davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.
Adalet Komisyonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen üyeliğe, Grubunca aday gösterilen İçel Milletvekili Halil Cin
seçildi.
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının;
1 inci sırasında yer alan 23,
4 üncü sırasında yer alan 15,
5 inci sırasında yer alan 17,
S. Sayılı kanun tasarı ve teklifinin görüşmeleri, İçtüzüğün 78 inci maddesi gereğince Hükümetten bir talep gelmemesi
nedeniyle ertelendi.
Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden VerilenCeza
Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/298) (S. Sayısı :16),
Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/296, 2/29) (S. Sayısı :29),
Kanun Tasarıları ile,
832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Teklifinin (2/201) (S. Sayısı :24),
Yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.
27 Haziran 1996 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.37’de son verildi.
Yasin Hatiboğlu
Başkanvekili
Ali Günaydın Kâzım Üstüner
Konya Burdur
Kâtip Üye Kâtip Üye


II. —GELEN KÂĞITLAR
27.6.1996 PERŞEMBE
Raporlar
1.—Yabancıların Türkiye’de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı :30) (Dağıtma tarihi :27.6.1996)(GÜNDEME)
2. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/319) (S. Sayısı :31) (Dağıtma tarihi :27.6.1996)(GÜNDEME)
3. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
AnlaşmasınınOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/318) (S. Sayısı:32) (Dağıtma tarihi :27.6.1996)(GÜNDEME)
4. —Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/355) (S. Sayısı :33) (Dağıtma tarihi :27.6.1996)(GÜNDEME)
Araştırma Önergesi
1.—Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) (Başkanlığa geliş tarihi :26.6.1996)BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur)BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini, ülkemize ve ulusumuza iyilikler,
güzellikler getirmesi dileğiyle açıyorum.
Görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, bugün yerini doldurmaya çalışacağım Sayın Yasin Hatiboğlu'dan bana intikal ettiği üzere, iki kişiye
gündemdışı söz vereceğim.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. — Konya Milletvekili A. Turan Bilge’nin, 1 Temmuzdan geçerli olacak memur maaş zamlarına ilişkin gündemdışı
konuşması
BAŞKAN – Gündemdışı birinci konuşma, Demokratik Sol Parti Konya Milletvekili Sayın Turan Bilge'nin, Sayın Bilge memur
maaş zamları üzerine konuşacak.
Buyurun Sayın Bilge.
Süreniz 5 dakikadır.
A. TURAN BİLGE (Konya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milyonlarca memuru, emekli, dul ve yetimi ilgilendiren bir
konuyu Yüce Meclis kürsüsünden dile getirmek için söz almış bulunmaktayım. 1 Temmuzdan geçerli olacak ve yukarıda belirttiğim
insanlarımız için yaşamsal önemi bulunan memur maaş zammı hakkındaki görüşlerimi arz edeceğim.
Memur, devletin aynasıdır. Vatandaş, devleti memurda görür, onda tanır, onda yorumlar. Güler yüzlü memur, devletin gülen
yüzüdür. Devlet, her türlü hizmetini memurlar yoluyla götürür. Vatandaşın gözünde saygın bir devlet için, kamu hizmetlerinin
sağlıklı yürümesi için, her türlü sorunu çözümlenmiş, kafasında ülkesine hizmetten öte hiçbir kaygı taşımayan devlet memuru
gereklidir.
Memurun, sorunlar içerisinde boğulma noktasına geldiğini hepimiz üzülerek görmekteyiz; ama, ne yazık ki, hiçbir çözüm de
bulmuyor, bulamıyoruz.
Yüce Meclisin kürsüsünden, sadece sorunları dile getirmekten üzüntü duymaktayım. Yüce Meclis, sadece sorunların dile
getirildiği değil, çözümlendiği yer de olmalıdır. Bu anlayış içerisinde olursak, bu halk bizi bağrına basar; aksi halde, devletten
soğur, sorunların çözümünü sokakta arar, başka platformlarda arar.
Çok zaman, televizyonlarda ibretle ve üzüntüyle izlediğimiz haklı memur eylemleri, tümü devlet memuru olan polisimiz ile diğer
kamu çalışanları arasındaki hoş olmayan görüntüler; bunların hepsi, ülkemiz ve devletimiz açısından son derece düşündürücü
olaylardır.
Sayın üyeler, memurun maaşı açısından, son üç yıllık bir değerlendirme yaptığımızda, ortaya çıkan tablo son derece
ürkütücüdür. 2 nci dereceden 30 yıllık bir teknisyenin durumunu enflasyonla mukayeseli olarak ele alırsak; 1994'te, maaşta yüzde
44'lük artış, enflasyon yüzde 106, fakirleşme 62 puan; 1995'te, maaşta yüzde 47'lik artış, enflasyon yüzde 93, fakirleşme 46 puan; 30
Mayıs 1996' da maaşta yüzde 56'lık artış, enflasyon yüzde 83, fakirleşme 27 puan.
Bu arada, 25 yıllık hizmetli 14 milyon, 30 yıllık mühendis 29 milyon, 25 yıllık öğretmen 21 milyon, 20 yıllık polis 23 milyon,
20 yıllık binbaşı 35 milyon, 20 yıllık imam 14 milyon, 20 yıllık uzman doktor 31 milyon, 35 yıllık Danıştay daire başkanı 56
milyon maaşla çalışmaktadır.
Emekli, dul ve yetimlerin durumu daha da içler acısıdır. Son üçbuçuk yılda memurun aldığı 10 milyon lira, eriyerek 1 milyon
200 bin lira olmuştur. Memur, 8 kat oranında fakirleştirilmiştir. Böyle bir açmazın içinde bulunan bu insanlarımız, hâlâ gelip
ülkesine hizmet ediyorsa, bu, ülkesine ve halkına olan sevgisinin göstergesidir.
Bütün bir gün, nasıl geçineceğinin hesabını yapan, eşinin, çocuklarının zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamamanın
üzüntüsünü yaşayan, çevrelerinde saygınlıklarını yitiren memurlarımızın sorunlarını gidermek için, sayın milletvekillerimize ve
Hükümete bir çağrım olacak. Geliniz, saygıdeğer memurlarımızı, cumhuriyetin ilk yıllarından başlayan ve 1980'li yıllara kadar
devam eden süreçteki moral güçlerine kavuşturalım. Gece gündüz demeden görev yapan, ülkesine hizmeti en kutsal duygu olarak
gören yıllar öncesinin memur anlayışını yeniden yaşama geçirmenin çarelerini elbirliğiyle bulalım. Devletin aynası olan
memurlarımızdan daha dürüst, daha çok hizmet almanın yollarını bulalım.
Bugün, ülkemizin geri kalmış, hizmete susamış birçok yöresi bulunmaktadır. Birçok yörede halk, kendine hizmet getirecek her
sınıftan memurun yokluğunu yaşamaktadır. Biz milletvekilleri, hükümetler, halka hizmet götüren kamu çalışanlarımıza normal
yaşam koşullarını hazırlayamazsak ülkemizde kalkınmadan söz edemeyiz; dürüst devletten de söz edemeyiz.
Bu kürsüden tüm memur arkadaşlarıma sesleniyorum. Otuz yıla yakın bir süre içinizde yaşadım. Tüm olumsuzluklara karşın
halka hizmet için çırpındığınızı; ama her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarının sizlerin temiz duygularını törpülediğini de
gördüm.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Bilge, bir dakikalık eksüre veriyorum.
A.TURAN BİLGE (Devamla) – Sizleri sadece maddî sıkıntıya düşürmekle kalmayıp, en güzel duygularınızın da
kaybolmasına neden olanları bu kürsüden kınıyorum. Yüce Meclisin, bu sorunları sağlıklı şekilde çözeceğine, kamu
çalışanlarının, toplusözleşmeli, grevli sendikalaşmalarının önündeki engellerin bu yasama yılında giderileceğine inanmak
istiyorum.
Basına yansıdığı kadarıyla, Hükümet, memura yüzde 30'luk bir zam yapmayı planlamaktadır. Son üçbuçuk yılda, 8 kat
oranında fakirleştirilen memura öngörülen bu zam oranı, milyonlarca memura, emekliye, dul ve yetime, işçi emeklisine zulümdür,
haksızlıktır, vebaldir. Bu davranış, çok büyük bir çoğunluğu cumhuriyetten, demokrasiden yana olan ve içleri ulus, ülke sevgisiyle
dolu olan memurumuzu anarşiye itmektedir; çözümü başka rejimlerde, safsata düzenlerde aramaya itmektedir.
Milyonlarca insanı, normal, dürüst yaşam koşulları içerisinde...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bilge
A.TURAN BİLGE (Devamla) – Saygılarımla. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bilge.
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere Hükümet adına söz talebi?.. Yok.
Diliyorum, önümüzdeki günlerde, Sayın Bilge'nin işaret ettiği gibi, istifa etmiş olan ya da yenisi kurulacak olan hükümetimiz,
kısmen de olsa, memurlarımızı rahatlatacaktır.
2. —Konya Milletvekili M. Necati Çetinkaya’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç ve dış olaylara yaklaşımına ilişkin
gündemdışı konuşması
BAŞKAN – Gündemdışı ikinci sözü, Doğru Yol Partisi Konya Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya'ya veriyorum.
Sayın Çetinkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç ve dış olaylara yaklaşımı üzerinde konuşacak.
Sayın Çetinkaya, süreniz 5 dakikadır; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde, ülkemizde cereyan eden olaylar,
millet olarak ve Meclis olarak bizi dilhun etmiştir. Bunun, tabiî, hükümet boşluğuyla ilgili etkileri ve dışa bir tezahürü şeklinde
nitelersek, yanılmamış oluruz. Zira, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da vuku bulan olaylar ve hepsinden daha şeni, daha menfuru
da, Çanakkale'de, Galiçya'da, Kafkasya'da, Palandöken'de şehitlerin mübarek kanlarından rengini alan ve bu vatan için,
"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilal uğruna Ya Rabb, ne güneşler batıyor" diye haykıran İstiklal Marşımızın kahraman evladının tarif ettiği, bu
şehitlerin bize emanet etmiş olduğu, 23 Nisan 1920'de, ayakta alkışlanarak okunan o İstiklal Marşının hedefi olan, ülkemizin
simgesi, dünyanın en güzel bayrağı olan bayrağımıza musallat olan, o şeni, o menfur harekete karşı, ülkede, âdeta, topyekûn -bir
musîbet bin nasihatten evlâdır, sözünden hareketle- herkes, bayrağını alarak sokağa çıkmış, balkonlardaki, sokaklardaki,
arabalardaki Türk Bayrağı, âdeta, bir gelincik tarlası gibi ülkeyi donatmıştır.
BAŞKAN – Sayın Çetinkaya, ses çok yüksek; anlaşılması biraz güç oluyor.
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) – Hay hay.
Değerli milletvekilleri, o sebeple,işte bu hareketin esas sebebi, şu anda bulanık suda balık avlamaya yeltenen "dahilî ve haricî
bedhahlar" diye tarif edilen bu zavallılar, şunu bilsinler ki, bu bayrak hiçbir zaman o burçtan inmeyecek ve bu ülke, bu devlet ebed
müddet, ebediyen var olmaya devam edecektir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri)
Burada, Arif Nihat Asya'yı anmamak mümkün müdür. O, ne güzel söylüyordu:
"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü...
Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
...
Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;
Yeryüzünde yer beğen
Nereye dikilmek istersen
Söyle, seni oraya dikeyim!"
Sayın milletvekilleri, işte bu ruh ve şuurla, 24 Aralık 1995'te, bu milletin yapmış olduğu seçimler neticesinde tecelli eden millî
iradeye, bu tecelliye saygı duymak da demokrasinin gereği.
Ülkemizin hükümranlık haklarına, hiç kimsenin dışarıdan müdahaleye hakkı olamaz. Türk yetkilileri, nasıl ki başka bir
ülkenin yetkililerine, şu şekilde hareket edin, bu şekilde hareket edin diyemiyorsa, Misakımillî hudutları içerisinde, hükümranlık
haklarımıza en küçük tasalluta, bu kahramanlar Meclisi müsaade etmeyecektir. (DYP ve RP sıralarından alkışlar)
Bu kutsal çatının altında, milletin temsilcisi durumunda olan bütün milletvekilleri, millî meselelerde bir yumak gibi, tek bilek ve
tek yürek olarak millî birlik ve beraberlik şuuru içerisinde, her an yekvücut olacaklardır.
Aziz milletvekilleri, öyleyse, geliniz, ülkenin âli menfaatları etrafında yek vücut olalım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Çetinkaya, eksüreniz 1 dakikadır; lütfen toparlayın.
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) – Nasıl ki, Asya kaplanları, istikrar içerisinde, ülkelerini güçlü ekonomik duruma
getirmişlerse, geliniz, birlik beraberlik şuuru içerisinde, hoşgörüyle, dünyanın en büyük silahı olan, Allah'ın insanlara bahşetmiş
olduğu, o sevgiden nasibini alarak, sevgi ummanına dalarak yekvücut olalım; birlik, beraberlik şuuru içerisinde, bu, Anadolu'da,
Anadolu kaplanlarını gerçekleştirelim; dünyaya, yeniden, tarihteki büyük misyonumuzun bugünkü, devamı olan, evlatları
olduğumuzu ispat etmek için, yekvücut olarak, Anadolu kaplanlarını da biz gerçekleştirelim. Çünkü, millet bizden bunu
beklemektedir; çünkü, bizim buradaki esas gayemiz, ülkenin önündeki engelleri kaldırmak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Çetinkaya, biliyorsunuz, ben süre uzatmıyorum. Onun için, lütfen, Yüce Meclisi selamlayın; lütfen, beni de
böyle bir konuda söz kesmiş gibi bir durumda bırakmayın. (DSP sıralarından alkışlar)
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) – Değerli arkadaşlar, son cümlemi söylüyorum: Ülkenin önündeki bu engeller kalkacak
ve Türkiye, mutlaka, 21 inci Asırda büyük medeniyet güneşini yeniden doğuracaktır; dünya istese de, istemese de...
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çetinkaya.
Herhalde, Hükümetimizden bu konu üzerinde de bir konuşma talebi yok.
Cumhurbaşkanlığının iki adet tezkeresi vardır; okutuyorum:
B)TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan’a, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Yıldırım
Aktuna’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/357)
24 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 1996 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Turhan
Tayan'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
2.—Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Nahit Menteşe’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/358)
25 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yunanistan eski Başbakanı Andreas Papandreu'nun cenaze törenine katılmak üzere, 26 Haziran 1996 tarihinde Yunanistan'a
gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Nahit Menteşe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
3. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin
açıklama
BAŞKAN – Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse, üyesi bulunduğu TEDAŞ konusundaki (9/2) esas numaralı Meclis
Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa etmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
C)GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.—Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İşsizlik ve buna bağlı olarak il dışına nüfus göçü bakımından ülkemizin en sıkıntılı illerinin başında gelen Kastamonu,
özellikle son yıllarda siyasî iktidarların izlemiş olduğu ekonomik ve sosyal politikalar neticesinde çok ciddî sorunlar yaşamaktadır.
Kastamonu'nun bugün içinde bulunduğu durumu tespit etmek, araştırmak ve alınacak çok yönlü tedbirleri ortaya koymak için
Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla
arz ederiz.
1. Fethi Acar (Kastamonu)
2. Cevat Ayhan (Sakarya)
3. Sabri Tekir (İzmir)
4. Sait Açba (Afyon)
5. Nurettin Kaldırımcı (Kayseri)
6. İbrahim Ertan Yülek (Adana)
7. Zeki Ünal (Karaman)
8. Ömer Naimi Barım (Elazığ)
9. Mehmet Emin Aydınbaş (İçel)
10. Mikail Korkmaz (Kırıkkale)
11. Sacit Günbey (Diyarbakır)
12. Metin Işık (İstanbul)
13. Veysel Candan (Konya)
14. Zeki Karabayır (Kars)
15. Mustafa Yünlüoğlu (Bolu)
16. Alaattin Sever Aydın (Batman)
17. Ahmet Bilge (Ankara)
18. Mehmet Salih Katırcıoğlu (Niğde)
19. Murtaza Özkanlı (Aksaray)
20. Bülent Arınç (Manisa)
21. İlyas Arslan (Yozgat)
22. Abdullah Örnek (Yozgat)
23. Hüseyin Kansu (İstanbul)
24. Hüseyin Yıldız (Mardin)
25. Şinasi Yavuz (Erzurum)
26. Mehmet Ali Şahin (İstanbul)
27. Ahmet Çelik (Adıyaman)
28. Ahmet Derin (Kütahya)
29. Ramazan Yenidede (Denizli)
30. Muhammet Polat (Aydın)
31. Saffet Benli (İçel)
32. Ömer Özyılmaz (Erzurum)
33. Musa Okçu (Batman)
34. Mustafa Köylü (Isparta)
35. Cemal Külahlı (Bursa)
36. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş)
37. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)
38. M. Ziyattin Tokar (Ağrı)
39. Temel Karamollaoğlu (Sıvas)
40. Kahraman Emmioğlu (Gaziantep)
41. Kemal Albayrak (Kırıkkale)
42. Osman Yumakoğulları (İstanbul)
Gerekçe:
Kurtuluş Savaşımızda en çok şehit veren Kastamonu İlimiz, aynı zamanda köklü ve zengin tarih, kültür hazineleriyle dopdolu
bir geçmişe sahiptir. Tarihî zenginliği yanında cumhuriyet öncesi ve sonrası ülkemiz ticaretinde de önemli yeri olmuştur. Özellikle
İnebolu İlçemiz ihracatın en eski merkezlerindendir. Türkiyemizin en yaşlı ticaret odası İnebolu'dadır. 1960'lı yıllara kadar ticarî
canlılığı devam eden Kastamonu, bugün çok ciddî sorunlarla karşı karşıyadır. 13 108 kilometrekare yüzölçümüyle ülkemizin yüzde
2'sine yakın toprağa sahip olan Kastamonumuz halen nüfusun binde 7'sini dahi barındıramaz durumdadır. Arazisi engebeli,
yerleşim yerleri oldukça dağınıktır. 1 100 civarında köyü, 5 000 (beşbin) civarında mezra ve yerleşim yeri olması nedeniyle,
Türkiyemizin en fazla yerleşim yeri olan ilimizdir.
Sıvas'ta 1 249 köy, 721 mezra ile toplam 2 bin civarında yerleşim yeri vardır.
İşsizlik sebebiyle göçün tehlikeli boyutlara ulaştığı Kastamonu, Türkiye'nin dışarıya en çok göç veren beş ili arasındadır.
İstanbul'da 1 milyondan fazla, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Bursa ve diğer illerde de Kastamonu nüfusu kadar Kastamonulu
yaşamaktadır. Yurtdışında hayat mücadelesi veren Kastamonuluları da düşünerek, Kastamonu'dan göçün hangi boyutlarda
olduğunu, gün geçtikçe hızlanarak arttığının vahim sonucuna acilen çözüm bulunmalıdır. Yatırımların cazipleştirilerek teşvik
edilmesi için, 1980'deki gibi kalkınmada öncelikli kategori oluşturularak pilot iller kapsamına alınmalıdır.
Kastamonu'da mevcut istihdamı çoğunlukla devlet kuruluşları sağlamaktadır. Kastamonu merkezde şeker fabrikası,
Taşköprü'de SEKA, Küre'de Etibank tesisleri bulunmakla birlikte, mahallindeki hammaddeye itibar edilmediğinden, son on yıldır
şekerpancarı, kendir v.b hammaddeler dışarıdan ithal edildiğinden fabrikanın özelliği kalmamıştır.
Bu iktisadî kuruluşların özelleştirilmesi konusu gündeme gelince insanlarımız olumsuz etkilenmektedir.
Devletin 1976'larda inşaatına başladığı Araç Çimento Fabrikası çürümeye terk edildi.
Merkez orman entegre tesisi inşaatı başladı; şimdi çürüyor.
Araç, İnebolu, Azdavay ORÜS tesislerinin yapımı yarım kaldı.
İnebolu Kibrit Fabrikası yerinin Tekel tarafından istimlak edilmesi.
İnebolu'ya Petrol Ofisi sabit akaryakıt deposu inşaatı yapılması için yer tespiti.
İnebolu çimento fabrikası proje planlaması (1980)
Azdavay, Cide-Söğütözü taşkömürünün işletilmesi için, lavvar tesislerinin planlanması.
Taşköprü'de Sümerbank Urgan Fabrikasının tevsii, teknolojisinin yenilenmesi.
İnebolu Limanının uluslararası ithalat-ihracat merkezi haline getirilmesi.
Kastamonu-Cide-Şenpazar yolunun tamamlanması.
Kastamonu üniversitesi kurulması.
Devrekâni'ye Yem Fabrikası.
Merkezdeki süt fabrikasının tevsii.
Sulanabilir araziler için 5-6 baraj ilavesi planlandığı halde.
Et kombinasının kapasitesinin genişletilmesi gibi hususlar 1979-1980'li yıllarda planlanması düşünülürken.
Son yıllarda süt fabrikasının özelleştirilmesi, Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesi hususları.
Devrekâni Yem Fabrikasının özelleştirilerek kapanması.
Gelişmeyen ziraatle hayvan besiciliğinin hüsrana uğraması gibi yukarıdaki sebeplerle il dışına göç hızlanmıştır.
Devlet, başladığı, altyapı dahil, yukarıdaki tesisleri çürümeye terk ederek, halkın fakirleşmesine ve göçe sebep olmuştur.
1978'lerde gündeme gelen üniversite kurulamamıştır.
Orman alanlarımız ilimize fayda sağlamamıştır.
Batının doğusu olarak bir ölü şehir durumundadır.
Organize sanayi inşaatına hâlâ başlanamaması devletin ayıbıdır.
İnşaatı tamamlanamayan küçük sanayi çarşısı, devletin aczinin örneğidir.
Karayollarında Küre'de başlanan tünel bitmemiş, Taşköprü'de köprü yarım kalmıştır.
Sonuç olarak:
Kastamonu İli, bu haliyle, tam bir devlet mağdurudur. İstihdamı azaltıcı politikaların uygulanmaya başlanmasından sonra,
işsizlik ve göçün çok ciddî boyutlara ulaştığı Kastamonu'nun sorunlarını derinlemesine araştırıp, tespit ederek, kalıcı çözümler
üretmek için, Anayasanın 98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, bir
Meclis araştırması açılmasını mutlaka zarurî görmekteyiz ve son derece yararlı olacaktır.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.
IV. —SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.—Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliği seçim
BAŞKAN – Çevre Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Muğla Milletvekili Sayın
Mustafa Dedeoğlu aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2. —Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN – Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Şanlıurfa Milletvekili Sayın
Fevzi Şıhanlıoğlu aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. —(10/63) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN – Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile bağlantıları ve maddî ilişkileri konusundaki (10/63) esas numaralı Meclis
Araştırma Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Bacanlı
aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. —(10/13, 53) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN – Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durum konusundaki (10/13,53) esas numaralı Meclis Araştırma
Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Iğdır Milletvekili Sayın Şamil Ayrım aday
gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5. —(9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve
yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Şinasi Altıner hakkında kurulan (9/2) esas
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen iki üyelik için Anayasanın 100
üncü maddesine göre bu parti grubunca üç kat olarak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle seçim yapacağız.
Doğru Yol Partisinin gösterdiği adayların adlarını okuyorum:
Sayın Cevher Cevheri (Adana)
Sayın Nevzat Köse (Aksaray)
Sayın Osman Berberoğlu (Antalya)
Sayın Ahmet Bilgiç (Balıkesir)
Sayın İlyas Yılmazyıldız (Balıkesir)
Sayın Necmi Hoşver (Bolu)
Şimdi, Doğru Yol Partisince gösterilen 6 adaydan 2 isim çekeceğiz:
Sayın Necmi Hoşver (Bolu)
Sayın Ahmet Bilgiç (Balıkesir)
Değerli milletvekilleri, (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Bolu Milletvekili Sayın Necmi Hoşver ve
Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bilgiç seçilmişlerdir; hayırlı olmasını diliyorum.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
V. —KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1.—926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı :23)
2.—Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner’in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı :15)
3. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/70, 1/5) (S. Sayısı :17)
BAŞKAN – Gündemimizin 1, 2 ve 3 üncü sıralarında yer alan işlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulunca, İçtüzüğün 78 inci
maddesi gereğince, bir talepte bulunulmadığından bu işleri müzakere edemiyoruz.
4.—Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı :25)
BAŞKAN – Şimdi, 4 üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli
Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu raporunun müzakerelerine başlayacağız.
Dışişleri Komisyonunun Sayın Başkan, Başkanvekili veya Sözcüsü?.. Yoklar efendim.
Ertelenmiştir.
5.—Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/338) (S. Sayısı :26)
6. —Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı :27)
7. —Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı :28)
BAŞKAN – 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sıralardaki kanun tasarıları da, aynı Komisyonun varlığı halinde görüşebileceğimiz
konularla ilgili; bu durumda, bunlar da ertelenmiştir.
Gündemimizde başkaca bir konu da bulunmadığından, 2 Temmuz 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi
kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.31VI. —SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.—Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatiboğlu’nun, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla bir şahsın gözaltına alınıp
alınmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney’in yazılı cevabı (7/806)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Diyarbakır
Akit Gazetesi’nin 6.5.1996 tarihli nüshasında; Abdurrahman Dilipak imzası ile yayımlanan “DYP ile PKK Ortak mı?” başlıklı
yazıda yeralan iddialar arasında;
1. Fırat Erez isimli şahsın uyuşturucu kaçakçılığı iddiası ile gözaltına alındığı doğru mudur?
2. Sözkonusu şahsa ait olduğu iddia edilen uyuşturucunun DEP eski milletvekili Remzi Kartal’ın yeğeni olan Servet Kartal’a ait
araçta ele geçirildiği doğru mudur?
3. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin PKK ile bir ilgisi var mıdır?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü 27.6.1996
Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01-138819
Konu :Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :TBMM Başkanlığının 23.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/806-1692/4540 sayılı yazısı.
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak
cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıda çıkarılmıştır:
Önergede adı geçen, Cemal-Cemile oğlu 1971 Van doğumlu Fırat Erez ve Naci-Perihan oğlu 1969 Van doğumlu Servet Kartal
isimli şahıslar; 1.9.1995 tarihinde Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Karayılan Mahallesi Bademli geçidi No. :57 sayılı yerde Servet
Kartal’a ait olan 65 EP 033 plakalı Kartal marka otoda 12 kg. Afyon sakızı tabir edilen uyuşturucu ile yakalanarak sevkedildikleri
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6.9.1995 gün ve 95/C-32 sayıya kayden tevkif edilmişlerdir.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
2.—İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Necmettin Erbakan’ın, abdest almasına yardımcı olanların Devlet memuru olup
olmadıklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney’in yazılı cevabı (7/828)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin
yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Mehmet Sevigen
İstanbul
1. Basında yeralan resimlerde Sayın Erbakan’ın abdest almasına yardımcı olan, ayaklarını yıkayanlar Devlet memurları
mıdır?
2. Bu kişiler devlet memuru ise Devletin memurunu bu kadar küçük düşüren Erbakan hakkında ne gibi işlem yapmayı
düşünüyorsunuz?
3. Koruma polislerinin görevleri dışında özel işlerde de kullanılması yasalara uygun mudur?
4. Gazetelerde çıkan fotoğraflarda Erbakan’ın özel işlerini yapan koruma görevlileri hakkında bir işlem yaptınız mı?
5. Devlet tarafından görevlendirilmeyen kişilerin koruma görevlisi olması doğru mudur, hangi kanuna göre görev yaptırılıyor?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü 27.6.1996
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01.-138813
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :TBMM Başkanlığının 23.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/828-1798/4821 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak
cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
18.5.1996 tarihinde basında yer alan ve Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın abdest almasına yardımcı
olanların aynı partiye mensup kişiler olduğu tespit edilmiştir.
Sayın Necmettin Erbakan’ın arkasında ayakta bulunan kişinin koruma görevi yaptığı incelemeden anlaşılmıştır.
Devlet tarafından görevlendirilen veya 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Kanununa göre koruma görevi üstlenen personel
dışında koruma görevi yapılması sözkonusu değildir.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı

TUTANAĞIN SONU


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.