TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                           4’üncü Birleşim

                                                                                12 Temmuz 2018 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın, Meclis televizyonunda TBMM Başkanlığına aday olarak isminin zikredilmediğine ve bunun düzeltilmesi gerektiğine, adayların oylamadan önce kürsüden kendisini tanıtması konusunda bir teamül oluşturulmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

2.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletveili Kadri Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkması gerektiğine ve Genel Kurulda bulunamamaları hususunu kamuoyunun dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun yemin edememesinin Meclis için hoş olmayan bir durum olduğuna ve millî sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ilişkin açıklaması

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli’nin TEDAŞ misafirhanesinde yaşadığı olaya ve TEDAŞ Genel Müdürünün istifasını istediğine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Meclisin, Külliye’nin ve Cumhurbaşkanlığının sahibinin millet olduğuna, dönemsel olarak ihtiyaca göre bunların tahsisiyle alakalı düzenlemelerin yapılabileceğine ve Meclisin 2 üyesinin yemin edememelerini savunmanın söz konusu olmadığına fakat uygulamaların hukuk çerçevesinde yapıldığına ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, TBMM’nin yasama organı olduğuna, kararnameyle  değişiklik yapılmasının hukuk devletiyle ilişkilendirilmesini yadırgadığına ve Meclisin 2 üyesinin yemin edemediği durumda hukuk devletinden söz edilemeyeceğine ilişkin açıklaması

7.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, anayasal kurumların kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturulmasının hukuk devletine aykırı bir tutum olduğuna ilişkin açıklaması

 

 

 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, faillerini lanetlediğine ilişkin konuşması

 

IV.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 12 Temmuz 2018 Perşembe günkü birleşiminde TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarına devam etmesine, haftalık çalışma günlerinin dışında 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’te toplanarak gündeminde bulunan işlerin görüşülmesine ilişkin önerisi

 

V.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

 

VI.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

12 Temmuz 2018 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Rümeysa KADAK (İstanbul),

Geçici Kâtip Üye Dersim DAĞ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4’üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Gündeme geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın İslam, buyurun.

II.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın, Meclis televizyonunda TBMM Başkanlığına aday olarak isminin zikredilmediğine ve bunun düzeltilmesi gerektiğine, adayların oylamadan önce kürsüden kendisini tanıtması konusunda bir teamül oluşturulmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Teşekkür ederim efendim.

Birinci hadise: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olduğum hâlde size bağlı olan Meclis televizyonu ismimi zikretmemiştir. Bu durumun acilen düzeltilmesini ve bütün milletvekillerinin ve bütün vatandaşlarımızın bundan haberdar olmasını istiyorum.

İkinci mesele şudur efendim: Aşağı yukarı burada bir haftadır yan yanayız, birlikte çalışıyoruz.

BAŞKAN – Duyulmuyor. Lütfen…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Mikrofona verebilir misiniz efendim?

BAŞKAN – Buyurun.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Birinci hadise: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olduğum hâlde Başkanlığınızda bulunan Meclis televizyonu aday olarak ismimi zikretmedi. Bunun acilen düzeltilmesini talep ediyorum ve seçime bundan sonra geçilmesini arzu ediyorum.

İkinci hadise: Burada diğer üyelerle aşağı yukarı bir haftadır birlikteyiz, ben yüzde 80’ini hemen hemen ilk defa görüyorum. Şundan eminim ki onlar da beni ilk defa veya diğer adayları ilk defa görüyorlar. Talebim, sizin bir teamülü, bir geleneği başlatmanız. Burada adaylar çıksın hiç olmazsa on dakika kendilerini tanıtsın ve burada üyelerimizin kime oy verdiği açıkça belli olsun.

Hepinize saygılarımı sunarım, diğer aday arkadaşlarıma da başarılar dilerim.

Sağ olun efendim.

BAŞKAN – Sayın İslam, teşekkür ediyorum.

Birinci hususla ilgili olarak gerekli düzeltme yapılmıştır, biraz sonra belgesi gelecektir.

İkinci isteğinizle ilgili olarak Meclisin böyle bir teamülü yoktur, dolayısıyla olagelen teamülü devam ettirmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Her teamülün bir başlangıcı vardır Sayın Başkanım, bunu da siz başlatın diyorum.

AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, söz talebim var.

BAŞKAN - Ayhan Bey, buyurun.

2.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletveili Kadri Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkması gerektiğine ve Genel Kurulda bulunamamaları hususunu kamuoyunun dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması

AYHAN BİLGEN (Kars) - Ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, usul tartışması sizin takdiriniz, araya girmek istemem ama bizim açımızdan bu Parlamentonun saygınlığı şüphesiz seçmen iradesinin buraya tam yansımasıyla anlamlı olur, değerli olur ve seçmen iradesinin üzerinde hiçbir irade olmaması gerekir, bu beklenir. Ne yazık ki Hakkâri Milletvekilimiz Leyla Güven seçilmiş olmasına rağmen bugün burada değil. Tahliye kararı çıkması gerektiği hâlde, geçmişte bu yöndeki uygulamalar bilindiği hâlde ne Leyla Güven ne de Enis Berberoğlu bugün Genel Kurulda değiller. Bunu kamuoyunun dikkatine, sizin dikkatinize özellikle tekrar sunmak istiyoruz çünkü demokrasinin saygınlığı, güvenilirliği seçmen iradesinin sandıktan çıktığı gibi Parlamentoda temsil konusunda hiçbir zafiyetin, hiçbir eksikliğin olmamasıdır.

Teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN - Söz isteyen, Engin Altay Bey.

Buyurun.

3.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun yemin edememesinin Meclis için hoş olmayan bir durum olduğuna ve millî sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Meclis Başkanlık seçimine geçmezden evvel iki hususu zatıalinizin ve Genel Kurulun takdirlerine arz etmek için söz talep ettim, verdiğiniz için teşekkür ederim efendim.

Birincisi şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem yemin töreni tamamlandı, ikmal edildi, Meclis bugün Başkanını seçecek demokratik bir seçimle. Ama biraz önce Sayın Ayhan Bey'in de söylediği üzere iki sayın üyenin yemin edememiş olması, bugün üyesi bulundukları Meclisin Başkanlık seçiminde oy kullanamıyor olmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi için de hoş olmayan bir durumdur. Böyle Meclislere “ayıplı meclis” denir. Bu bakımdan, Başkanlığınızın bu konuda kamuoyuna bir değerlendirme yapmasında ben şahsen fayda görüyorum.

Efendim, ikinci mesele şudur: Bilindiği üzere 703 sayılı Kararname’yle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin uhdesinde bulunan Millî Saraylar Dairesi ve buna bağlı çeşitli saraylar, köşkler, kasırlar, Yıldız Porselen dâhil, milletvekillerimizin misafirhaneleri dâhil Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Millî sarayların Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmesinden maksat, oturduğunuz koltuğun arkasında yazan yazının gereğidir; yani, cumhuriyetle birlikte egemenlik saltanattan alınmış, halka, millete verilmiş idi. Bu kararnameyle millî sarayların tekrar saraya devredilmesine, başta o koltukta geçici olarak bile oturan zatıalinizin, sonra Meclisin 1’inci partisi Adalet ve Kalkınma Partisinin -ki bizim görüşümüz bellidir- sonra Halkların Demokratik Partisinin, sonra Milliyetçi Hareket Partisinin, özelde de Sayın Devlet Bahçeli’nin, sonra İYİ PARTİ’nin tutumunu, görüşünü, yorumunu 81 milyon merak etmektedir. Bu Meclisi oluşturan 600 sayın milletvekillinin aldığı mazbata, millî iradenin onlara verdiği mazbatadır. Millî irade, mazbatanın alındığı gün iradeyi saraya teslim edip etmeyeceğini bugün ortaya koymak durumundadır. Sistem değişmiştir, şudur, budur.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) – Cumhurbaşkanını kim seçti?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Ama bu Meclisin millî sarayları Beştepe’ye bağlaması benim için utançtır, ayıptır, züldür.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Lütfü Türkkan, söz istemişsiniz, buyurun.

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli’nin TEDAŞ misafirhanesinde yaşadığı olaya ve TEDAŞ Genel Müdürünün istifasını istediğine ilişkin açıklaması

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni yasama dönemiyle beraber, İYİ PARTİ milletvekili Sayın Naci Cinisli’nin yaşadığı bir ayıbı burada, Meclis huzurunda, bütün milletvekilleriyle paylaşmak istiyorum. Sayın Naci Cinisli, TEDAŞ misafirhanesinde rezervasyon yaptırarak ikamet etmektedir. Mecliste yemin ettiğimiz günün akşamı misafirhaneye gittiğinde kendisinin artık orada kalamayacağı ve odayı boşaltması gerektiği söylenmiş. Kendisi de, “Benim rezervasyonum var, gidecek başka da bir yerim yok. Burada kalacağım.” ısrarı üzerine, odanın anahtarını alamamıştır. Daha sonra bunu bizim, sosyal medyada duyurmamızın üstüne konunun halledildiğini söyleyip geri gittiğinde arabada beklemek zorunda kalmıştır; zira, odasının kapısının anahtarı verilmediği gibi odasından eşyalarının alınmasına da müsaade edilmemiştir. Bunun sebebini sorduğunda, ilk önce telefona çıkmayan Sayın TEDAŞ Genel Müdürünün talimatıyla İYİ PARTİ milletvekilinin orada kalamayacağı kendisine iletilmiştir. “Sadece İYİ PARTİ mi?” diye sorduğunda “Bütün muhalefet milletvekilleri TEDAŞ misafirhanesinde kalmayacaktır bundan sonra.” cevabını almıştır. Gece saat onda arabada beklerken, orada yemekten çıkan bakana rastlayan sayın milletvekilimiz durumu arz ettiğinde bakan “Böyle bir şey olur mu efendim? Asla olmaz…” TEDAŞ Genel Müdürü de yanındayken “Bu konuyu halledin.” deniliyor. Sayın milletvekilimiz odasına çıkıyor, bu sefer gelen görevli “Biz sizin odanızı değiştireceğiz.” diyor. Saat gece on ikiyi bulmuştur. “Hangi odaya bırakacaksınız?” “Biz de henüz bulamadık ama bulduğumuz bir odaya sizi yerleştireceğiz. Burayı boşaltın.” diyor. O şartlar altında sayın milletvekilimiz odasını terk etmek zorunda kalmıştır, eşyalarıyla beraber TEDAŞ misafirhanesinden sokağa atılmıştır.

Misafirhanelerde kalacak kişileri kanunlar tanzim etmiştir. Hangi hakla, hangi cesaretle milletvekilimiz gecenin bir saatinde sokağa atılmıştır? Bu konuda kendisine ulaştığım Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan daha sonra da bir cevap alamadım ama bu konunun kamuoyunda ve Mecliste takipçisi olacağımızı, bu ayıbı işleyen TEDAŞ Genel Müdürünün de istifasını istediğimizi burada, huzurunuzda belirtmek istiyorum.

Saygılar sunarım. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Muş, buyurun.

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Meclisin, Külliye’nin ve Cumhurbaşkanlığının sahibinin millet olduğuna, dönemsel olarak ihtiyaca göre bunların tahsisiyle alakalı düzenlemelerin yapılabileceğine ve Meclisin 2 üyesinin yemin edememelerini savunmanın söz konusu olmadığına fakat uygulamaların hukuk çerçevesinde yapıldığına ilişkin açıklaması

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün özel bir gündemle toplanmış bulunmaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde Meclis Başkanlığı seçimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bunun dışındaki konularla alakalı bir tartışma yapmayı biz çok doğru bulmuyoruz, onu ifade etmem gerekir. Fakat burada söylenen ve tartışılan bir iki meseleyle alakalı da kanaatlerimizi belirtmekte fayda görüyorum.

Birinci konu şudur: Millî saraylar meselesi. Şimdi, sayın milletvekilleri, Türkiye'de kamunun tasarrufunda olan bütün taşınmazlar maliye hazinesine aittir yani buradaki alan, arazi, bu Meclis binasının bulunduğu, Genel Kurulun içerisinde bulunduğu bütün bu alan da maliye hazinesine aittir, Külliye’nin olduğu yer de maliye hazinesine aittir, diğer bütün kamu kurumlarının bulundukları alanlar da maliye hazinesine aittir. Dolayısıyla bunların hepsi devletindir yani milletindir. Dönemsel olarak bunların tahsisiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin sahibi de millettir, Külliye’nin sahibi de millettir, Cumhurbaşkanlığının sahibi de millettir. “Efendim, saraylar Meclise bağlıydı, şimdi Külliye’ye bağlı oldu…” Bunu farklı bir tartışmaya çekmenin biz AK PARTİ olarak doğru olmadığı kanaatindeyiz. Yapılan düzenlemeler ihtiyaca göre dönem dönem yapılır, dönem dönem gözden geçirilir. Dolayısıyla bunlar hayata ve Türkiye'de gelişmelere göre cereyan eden meselelerdir.

Bir diğer konu: Yemin meselesi. Biz bütün milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etmesini arzu ederiz. Bu noktada bir milletvekilin ya da iki milletvekilinin burada yemin etmemesini bizim savunmamız söz konusu değildir. Fakat gözden kaçırılmaması gereken nokta şudur: Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye'de hukuk işlemektedir.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Hukuk var mı? Hangi hukuk? Hikâye anlatma.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hukuki gerekliliklere göre, hukuki gerekçelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve -şu an itibarıyla siz yönetiyorsunuz- sizin aldığınız kararlar ve bundan sonra alınacak kararlar bu hukuk düzenine göre alınır, hukuka göre karar verilir. Bununla alakalı ne bizim bir tasarrufumuz söz konusu olabilir ne de herhangi bir başka partinin tasarrufu söz konusu olabilir. Türkiye, hukuk gerekliliklerine göre hareket etmek durumundadır ve yargının bu noktadaki uygulamaları vardır. Bu noktada şu an durum böyledir yarın öbür gün hukukî olarak başka gelişmeler olur, farklı gelişmeler olur o zaman yemin etmeleriyle alakalı herhangi bir sorun kalmaz, gelir yeminlerini ederler. Dolayısıyla bizim meseleye yaklaşımımız hukuk çerçevesindedir ve şunu asla hiçbirimizin gözden kaçırmaması gerekir: Türkiye bir hukuk devletidir ve yapılan bütün uygulamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır.

Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Engin Bey, buyurun.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Oylamaya geçelim Başkanım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Turan, oradan yönetin isterseniz!

BAŞKAN- Ama lütfen bunu çok fazla uzatmayalım.

Buyurun.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, Mehmet Muş biraz önce yerimden yaptığım konuşmayı saptırmak suretiyle sataşmada bulundu; takdir ederseniz oradan söz verin ya da yerimden izahatta bulunmam lazım.

BAŞKAN – Lütfen buradan konuşun ve gündeme geçelim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Peki.

BAŞKAN - Buyurun.

6.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, TBMM’nin yasama organı olduğuna, kararnameyle değişiklik yapılmasının hukuk devletiyle ilişkilendirilmesini yadırgadığına ve Meclisin 2 üyesinin yemin edemediği durumda hukuk devletinden söz edilemeyeceğine ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Şunu garipsediğimi belirtmek isterim: Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyandır, yasama organıdır, kanunların yapıldığı yerdir. Burada bu Meclisin bir sayın üyesinin, üstelik 1’inci partinin grup başkan vekilinin kararnameyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını hukuk devletiyle ilişkilendirmesini, olağan bir şey gibi ortaya koymasını ben yadırgadım, eminim yüce Genel Kurul da yadırgamıştır.

Evet, parti aidiyetiyle, lidere bağlılıkla liderin tasarruflarını savunmanızı anlayışla karşılarım ama el insaf, milletin tasarruflarını da biraz anlayışla karşılayın. Bu millet bizlere, hepimize yasama organı olarak görev verdi Sayın Başkan, yetkilerinizi tek adama verin diye vermedi. Diğer işler tamam, yürütmeyle ilgili şu, bu; bir şey demiyorum, milletin orta yerde bir takdiri var. Ama tekrar söylüyorum: Ben ilaveten Meclisteki diğer siyasi partilerin de millî sarayların Cumhurbaşkanına bağlanmasıyla ilgili görüşlerini merak ediyorum, eminim kamuoyu da ediyordur. Yani sükût ikrardan gelir. Eğer diğer siyasi partiler bu konuda bir değerlendirme yapmıyorsa ben yapılan tasarrufu tasdik ve kabul ettikleri kanaatini taşırım.

Bir şey daha söyleyeyim. Cezaevindeki her iki sayın milletvekili de milletvekili adaylığı için başvurduğunda cumhuriyet savcıları “Evet, sen aday olma ehliyetine sahipsin.” diye ellerine belge verdiler. O belgeyle YSK bu arkadaşlarımızı milletvekili adayı olarak kabul etti. Gene sevgili mevkidaşımın bunu çok doğal bir şey gibi sunmasını da çok yadırgadığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bir Meclisin iki üyesinin yemin edemediği yerde hukuk devletinden söz edilemez.

Arz ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Ayhan Bey de bir söz istedi, son kez ona söz veriyorum ve ondan sonra gündeme geçeceğim.

Buyurun.

7.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, anayasal kurumların kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturulmasının hukuk devletine aykırı bir tutum olduğuna ilişkin açıklaması

AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, tabii, konuyla ilgili ikrarın sükût olarak yorumlanması doğal olarak partimiz adına bir kanaat açıklamayı zorunlu kıldı, aksi takdirde kamuoyu yanlış bir algıya sahip olacak.

Hukuk devletlerinde normlar hiyerarşisi çok nettir. En üstte anayasa, sonra yasalar, sonra kararnameler ve diğer düzenlemeler gelir. Anayasal kurumların kararnameyle değişikliği asla hukuk devletinde olabilecek bir durum değildir, yürütme yetkisi bile olsa hukuk usulünde Anayasa değişikliği gerektirir. Dolayısıyla sadece saraylar konusu değil, birçok başka konu da birkaç gündür kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturuluyor. Bu, çok açıkça hukuk devletine aykırı bir tutumdur, yaklaşımdır; doğru bulmuyoruz, partimiz bu yaklaşımı reddediyor.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, faillerini lanetlediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bundan yirmi üç yıl önce 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımın yıl dönümündeyiz. Kadını, yaşlısı, genci, çocuğu ayırt edilmeden en az 8.372 Boşnak’ın Sırp Cumhuriyeti ordusu tarafından katledilmesinin acısı hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve barış gücü konuşlandırılan bu bölgede bu soykırımın yaşanmış olmasından dünya çapındaki uluslararası örgütler ile devletler tarafından alınması gereken dersler bulunduğunu belirtmek istiyorum. Soykırımda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, soykırımın faillerini ise lanetliyorum. Bir daha böyle soykırımların yaşanmamasını temenni ediyorum.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

IV.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 12 Temmuz 2018 Perşembe günkü birleşiminde TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarına devam etmesine, haftalık çalışma günlerinin dışında 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’te toplanarak gündeminde bulunan işlerin görüşülmesine ilişkin önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulunun 12/07/2018 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                                                  Durmuş Yılmaz

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                  Geçici Başkanı

                                           Mehmet Muş                                                                     Engin Altay

                                 Adalet ve Kalkınma Partisi                                                 Cumhuriyet Halk Partisi

                                     Grubu Başkan Vekili                                                        Grubu Başkan Vekili

                                           Ayhan Bilgen                                                                    Erkan Akçay

                               Halkların Demokratik Partisi                                               Milliyetçi Hareket Partisi

                                     Grubu Başkan Vekili                                                        Grubu Başkan Vekili

Lütfü Türkkan

İYİ PARTİ

Grubu Başkan Vekili

Öneriler:

TBMM Genel Kurulunun 12 Temmuz 2018 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarına devam etmesi, haftalık çalışma günlerinin dışında 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’te toplanarak gündeminde bulunan işlerin görüşülmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

V.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN – Gündemimize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız. Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır, müracaat sırasına göre okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca 27’nci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum.

Gereğini sağılarımla arz ederim.

                                                                                                                                  Binali Yıldırım

                                                                                                                                          İzmir

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca, 27’nci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adayı olarak İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın adaylığını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

                              Mehmet Naci Bostancı                                     Mehmet Muş                                            Bülent Turan

                                          Ankara                                                     İstanbul                                                   Çanakkale

                                    Özlem Zengin                                            Cahit Özkan                                 Mehmet Mehdi Eker

                                           Tokat                                                       Denizli                                                   Diyarbakır

                         Muhammet Emin Akbaşoğlu                                Mustafa Elitaş                                        Serkan Bayram

                                          Çankırı                                                     Kayseri                                                     İstanbul

                                                                                                Mehmet Habib Soluk

                                                                                                            Sivas

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’nci Dönem birinci yasama yılında yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimleri için Başkan adayımız İstanbul Milletvekili Sayın Hayrettin Nuhoğlu’dur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

                                 Yavuz Ağıralioğlu                                                                                                       Lütfü Türkkan

                                         İstanbul                                                                                                                      Kocaeli

(İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca, 27’nci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                               Hayrettin Nuhoğlu

                                                                                                                                        İstanbul

(İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddeleri uyarınca, 27’nci Dönem birinci devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde adayım.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                                 Erdoğan Toprak

                                                                                                                                        İstanbul

(CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddeleri uyarınca, 27’nci Dönem birinci devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ı aday olarak gösteriyoruz.

Gereğini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

                                      Engin Altay                                               Özgür Özel                                              Engin Özkoç

                                         İstanbul                                                     Manisa                                                     Sakarya

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa'nın 94’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca 27’nci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adayı olarak Siirt Milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş’ın adaylığını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

                                   Fatma Kurtulan                                          Ayhan Bilgen                                  Ayşe Acar Başaran

                                          Mersin                                                        Kars                                                       Batman

                                      Garo Paylan                                             Rıdvan Turan                                           Kemal Peköz

                                       Diyarbakır                                                   Mersin                                                       Adana

                                      Murat Çepni                                        Hakkı Saruhan Oluç                          Bedia Özgökçe Ertan

                                           İzmir                                                       İstanbul                                                        Van

                            Filiz Kerestecioğlu Demir                                                                                   Dirayet Dilan Taşdemir

                                          Ankara                                                                                                                         Ağrı

(HDP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İstanbul Milletvekili Sayın Nazır Cihangir İslam’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday gösteriyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                           Abdulkadir Karaduman

                                                                                                                                         Konya

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis Başkanlığı için aday isimlerini seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle okutuyorum:

Nazır Cihangir İslam   (İstanbul)

Hayrettin Nuhoğlu                           (İstanbul)

Erdoğan Toprak                              (İstanbul)

Binali Yıldırım                                (İzmir)

Meral Danış Beştaş     (Siirt)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Başkan seçilebilmek için ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu yani en az 400 oy, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 301 oy aranacaktır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Divanın sağındaki Komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana’dan başlayarak Denizli’ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır’dan başlayarak İstanbul’a kadar -İstanbul dâhil- solumda bulunan sıralardaki kâtip üyeler ise İzmir’den başlayarak Mardin’e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin’den başlayarak Zonguldak’a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekillerine mühürlü oy pusulası ile zarf verecek ve milletvekillerinin adını defterden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili mühürlü oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kupalarına atacaktır.

Sayın milletvekillerinin oylamanın gizliliği noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken pusuladaki adaylardan sadece birinin adının önündeki kare işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Oy pusulasında adayların adının önünde yer alan kare dışındaki herhangi bir işaret, imza veya karalama bulunması durumunda oy geçersiz sayılacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Mühürlü oy pusulaları ve zarfları sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Sayın Şahin Tin, Denizli? Burada.

Sayın Aytun Çıray, İzmir? Burada.

Sayın Utku Çakırözer, Eskişehir? Yok.

Sayın Ahmet Berat Çonkar, İstanbul? Yok.

Sayın Muhammet Naci Cinisli, Erzurum? Burada.

Sayın Metin Bulut, Elâzığ? Burada.

Sayın Muhammet Müfit Aydın, Bursa? Burada.

Tasnif komisyonunu da belirledikten sonra…

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum: Şahin Tin, Denizli; Aytun Çıray, İzmir; Muhammet Naci Cinisli, Erzurum; Metin Bulut, Elâzığ; Muhammet Müfit Aydın, Bursa.

(Oyların ayrımına başlandı)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Tasnif Komisyonunun oluşması için ad çekmiştik ve çekilen adlardan birinin burada olduğunu görmüştük ama şu anda burada yok. Dolayısıyla Tasnif Komisyonu bir üye eksik, onu -inşallah burada vardır- ad çekmek suretiyle tamamlamaya çalışacağım.

Hüda Kaya, İstanbul.

(Oyların ayrımına devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’inci Yasama Dönemi Birinci Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 1’inci tur oylamaya 581 üye katılmıştır. Kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                                            Üye                                                           Üye                                                           Üye

                                        Şahin Tin                                                 Hüda Kaya                             Muhammet Naci Cinisli

                                          Denizli                                                     İstanbul                                                    Erzurum

                                            Üye                                                           Üye

                                      Metin Bulut                                     Muhammet Müfit Aydın

                                           Elâzığ                                                        Bursa

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam                : 4

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu                    : 43

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak                       : 134

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım                             : 331

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş                       : 65

Boş                                                                  : Yok

Geçersiz                                                           : 4

Toplam                                                             : 581

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin 1’inci tur oylamasında Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Sayın milletvekilleri, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde 2’nci tur oylamasına başlıyoruz. Bu oylamada da üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu yani en az 400 oy aranacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamaya ilişkin kurallara ve oylamanın gizliliğine yönelik gerekli açıklamaları ilk oylamada belirtmiştim. Gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.

Şimdi oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir Tasnif Komisyonu tespit ediyorum. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Osman Nuri Gülaçar, Van? Yok.

Cevdet Yılmaz, Bingöl? Yok.

Sevda Erdan Kılıç, İzmir? Yok.

Tulay Hatımoğulları Oruç, Adana? Yok.

Ümit Dikbayır, Sakarya? Yok.

Habip Eksik, Iğdır? Yok.

Tuba Vural Çokal, Antalya? Yok.

Baha Ünlü, Osmaniye? Burada.

Orhan Erdem, Konya? Yok.

Oğuzhan Kaya, Çorum? Yok.

Arzu Erdem, İstanbul? Burada.

Cemal Taşar, Bitlis? Yok.

Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum? Yok.

Hayati Yazıcı, Rize? Yok.

Tacettin Bayır, İzmir? Burada.

Sibel Özdemir, İstanbul? Burada.

Volkan Bozkır, İstanbul? Burada.

Ad çekimiyle Tasnif Komisyonu tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, lütfen, ikinci oylamada kullanılacak zarflar ve mühürlü oy pusulaları kâtip üyelere verilsin.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupalarını lütfen kaldıralım.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum: Baha Ünlü, Osmaniye; Arzu Erdem, İstanbul; Tacettin Bayır, İzmir; Sibel Özdemir, İstanbul; Volkan Bozkır, İstanbul.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’nci Yasama Dönemi Birinci Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 2’nci tur oylamaya 584 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                                            Üye                                                           Üye                                                           Üye

                                       Baha Ünlü                                               Arzu Erdem                                           Tacettin Bayır

                                        Osmaniye                                                   İstanbul                                                       İzmir

                                            Üye                                                           Üye

                                    Sibel Özdemir                                          Volkan Bozkır

                                         İstanbul                                                     İstanbul

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam                : 4

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu                    : 42

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak                       : 131

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım                             : 336

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş                       : 65

Boş                                                                  : Yok

Geçersiz                                                           : 6

Toplam                                                             : 584

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin 2’nci tur oylamasında Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.22

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.43

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Rümeysa KADAK (İstanbul),

Geçici Kâtip Üye Dersim DAĞ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine devam ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde 3’üncü oylamaya başlıyoruz.

3’üncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamadan en çok oy alan 2 aday için 4’üncü oylama yapılacak ve 4’üncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamaya ilişkin kurallara ve oylamanın gizliliğine yönelik gerekli açıklamaları ilk oylamada belirtmiştim. Gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.

Şimdi, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir Tasnif Komisyonu tespit ediyorum. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Yücel Bulut, Tokat? Yok.

Mustafa Demir, İstanbul? Yok.

İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ? Yok.

Kenan Sofuoğlu, Sakarya? Burada.

Yaşar Kırkpınar, İzmir? Burada.

Ulaş Karasu, Sivas? Burada.

Hüseyin Kaçmaz, Şırnak? Burada.

Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak? Burada.

Beş üye tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, lütfen, üçüncü oylamada kullanılacak zarflar ve mühürlü oy pusulaları kâtip üyelere verilsin.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanamayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum:

Tasnif Komisyonu: Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak; Ulaş Karasu, Sivas; Kenan Sofuoğlu, Sakarya; Yaşar Kırkpınar, İzmir; Hüseyin Kaçmaz, Şırnak.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’inci Yasama Dönemi Birinci Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 3’üncü tur oylamaya 584 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                                            Üye                                                           Üye                                                           Üye

                                  Ahmet Çolakoğlu                                          Ulaş Karasu                                        Kenan Sofuoğlu

                                       Zonguldak                                                     Sivas                                                       Sakarya

                                            Üye                                                           Üye

                                   Yaşar Kırkpınar                                       Hüseyin Kaçmaz

                                           İzmir                                                        Şırnak

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam                : 5

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu                    : 40

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak                       : 135

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım                             : 335 (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş                       : 63

Boş                                                                  : Yok

Geçersiz                                                           : 6

Toplam                                                             : 584

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım 3’üncü oylamada Anayasa’da öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 335 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir; kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz istemiştir.

Sayın Başkanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

VI.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27’nci Dönem yasama Meclisimizin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını Yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum.

Gazi Meclisimizin 28’inci Başkanı olarak şahsımı seçmiş olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Sözlerimin başında, nice meşakkat ve imkânsızlıklar içinde, millî iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yâd ediyor, ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bildiğiniz gibi, 24 Haziran seçimleriyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine de başlangıç yapıyor. Bu dönemde yüce Meclisin görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır. Yasama ve denetim görevleriyle Meclisimiz bir yandan memleketimizin, milletimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin Cumhurbaşkanının ve kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli yapabilmesine imkân sağlayan yasal taleplerini de yerine getirecek, değerlendirecektir.

Yeni dönem Meclisi, yapılan Anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkânına sahip olmuştur. Zira oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı bu yüce Meclis çatısı altında temsil imkânına kavuşmuştur. Yeni dönem, güven ve istikrarı icraatta, yürütmede temin ederken yasama meclisinde de temsilde adaleti getirmiştir.

Bilindiği gibi, yeni dönemde yürütmenin bütçe kanunu tasarısı dışında Meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle, kanun yapma yetkisi tamamen Meclise ve değerli milletvekillerimize ait olacaktır. Bu durum, yasama organını çok daha önemli hâle getirmektedir. Meclis araştırması, Meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hâle gelecektir.

Görev sürem içerisinde, milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerimizin bölgelerine yönelik taleplerinin, sorunlarının gündemde tutulması ve hükûmet nezdinde etkin bir şekilde takip edilmesi konusunda üzerime düşen sorumluluğu bihakkın yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, Anayasa’mız ve İç Tüzük olacaktır.

Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine, tabii, açıkça desteğini, iradesini ortaya koyan AK PARTİ Grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin Başkanı olacağımın bilinmesini ister, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Bir önceki yasama döneminde yüce Mecliste hizmet veren, başarılı görevler ifa eden Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’a teşekkür ediyorum. Ayrıca, 27’nci Dönemin en yaşlı üyesi sıfatıyla bu birleşimleri yönetmesi beklenen ancak mazereti sebebiyle bunu yerine getiremeyen Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’a acil şifalar diliyorum. Yasama Meclisinin oluştuğu ilk andan itibaren en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Başkanlığını üstlenen Sayın Durmuş Yılmaz’a teşekkür ediyorum, güzel bir Meclis yönetimi ifa etmiştir; bütün milletvekilleri ve milletimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Yardımcısı Hakkı Köylü Milletvekilimize de ayrıca teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tutuklu milletvekillerine...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Efendim?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tutuklu milletvekillerine mesajınız var mı Başkan?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Biraz sabredersen Tanal, daha “Bismillah.” dedik, başladın dalmaya! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, tabii, yeni dönemde şüphesiz yüce Meclisin bütün üyeleri, bütün milletvekilleri ülkemizin, milletimizin beklentileri doğrultusunda, en güzel şekilde görev yapmanın gayreti içerisinde olacaktır. Bizim amacımız -değerli milletvekillerimizin- bu yüce çatı altında, ülke ve millet menfaatine, yürütmenin görevlerini daha etkin şekilde yapabilmesi için ihtiyacı olan düzenlemeleri yapmak, bir yandan da millî irade adına yürütmeyi denetlemek olacaktır. Bu sebeple, bu dönemde bütün milletvekillerime yapacakları katkılardan dolayı peşinen teşekkür ediyorum.

Tabii, 16 Nisan halk oylamasıyla doksan beş yıllık cumhuriyet dönemimizin parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıldı. Parlamenter sistemin son Başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarken 24 Haziran seçimleri sonucu göreve başlayan Sayın Cumhurbaşkanıma ve Kabinesine de görevlerinde başarılar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bugünlere gelmemizde bu yüce Meclisin birçok konuda aktif katkısı oldu. Bu Meclis, cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir. Bu Meclis, cumhuriyetin kurulduğu yerdir. Bu Meclis, darbelere karşı kahramanca direnen milletvekillerimizin olduğu yüce çatıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

15 Temmuz gecesi, hiçbir parti farkı gözetmeksizin bu Meclis açık durdu. Bu Meclis, bombalara rağmen millî iradeyi, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu esasından taviz vermeden darbecilere karşı direnmesini başarmış bir Meclistir. 15 Temmuzun 2’nci yılını pazar günü tekrar anacağız. Bu vesileyle ülkemizin birliği için, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun, bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.

Bugünlere gelmemde birçok fedakârlığa katkı sağlayan eşim Semiha Hanım ve bütün aile fertlerime de bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdeki işleri görüşmek üzere 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.44