TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                            1’inci Birleşim

                                                                                 7 Temmuz 2018 Cumartesi

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

B) Duyurular

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesine ilişkin Geçici Başkanlık duyurusu

 

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Döneminin açılışı nedeniyle konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, Geçici Başkanlık görevini Deniz Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle yerine getiremediği için Parlamentonun ikinci yaşlı üyesi sıfatıyla kendisinin ifa ettiğine ilişkin konuşması

 

III.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

 

IV.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu

 

V.- DÖNEM SONU İŞLER BÜLTENİ

1.- XXVI. Dönem hükümsüz sayılan/sayılmayan işler cetveli

7 Temmuz 2018 Cumartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Dersim DAĞ (Diyarbakır),

Geçici Kâtip Üye Rümeysa KADAK (İstanbul)

-------0-------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Döneminin Birinci Yılının 1’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı kendilerine ayrılan locadaki yerlerini almak suretiyle Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Kendilerine Genel Kurul adına hoş geldiniz diyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

Şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz.

Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır fakat yemin töreninden önce Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla sizleri selamlamak istiyorum.

Geçirdiğim bir kaza nedeniyle ameliyat oldum, dolayısıyla uzun müddet ayakta kalamayacağım. İzninizle, oturarak konuşma yapmak istiyorum.

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Döneminin açılışı nedeniyle konuşması

BAŞKAN - Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 24 Haziran 2018 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında bu güzel Gazi Meclisin Geçici Başkanı sıfatıyla hepinizi saygıyla selamlıyor, seçimlerin ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Ülkemizin ve dünyanın terör, sosyal çatışmalar, ekonomik problemler ve savaş gibi çok çeşitli sorunlarla iç içe yaşadığı günümüzde milletvekili olarak Türk milletinin temsilcisi sıfatıyla bu yüce Meclisin, bu Gazi Meclisin çatısı altında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her birimiz farklı illerden, farklı partilerden bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve temsilcisi olduğumuz illere ve insanlara hizmet arzusuyla bu yüce Meclisi şereflendirdik. Sizleri tebrik ediyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, yararlı ve başarılı çalışmalar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Hangi partiden olursak olalım, hangi ilimizi temsilen burada bulunursak bulunalım hepimizin Anayasa’mızda sınırları, özellikleri belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak, onun sonsuza kadar yaşamasını temin etmek gibi bir ideal ve hedefimizin bulunduğuna inanıyorum. Bu ruh ve idealle, bu duygu, düşünce ve çalışmalarla partilerimizin, temsilcisi olduğumuz illerin ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin milletvekilleri olarak bizi seçenlere olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek bu kutlu çatı altında bulunmanın hazzını birlikte yaşayacağız.

Saygıdeğer milletvekilleri, bilindiği üzere, anayasaların varlık nedeni, devlet iktidarını sınırlandırmak ve devlet karşısında yurttaşların hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktır. Parlamenter sistemde bu güvence yasama organının yürütme erkini kontrol ve denetimiyle sağlanır. 27’nci Yasama Dönemiyle birlikte ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi dönemine geçmektedir. Bu sistemde, yazılı soru önergesi hariç artık güvenoyu, bütçe hakkı, sözlü soru önergeleri gibi güçlü kuvvetler ayrılığı sisteminin doğal sonucu olan denetim araçları yoktur. Bununla beraber Anayasa’mızın 104’üncü maddesinde de düzenlendiği şekliyle ister parlamenter sistemden ister Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden söz edilsin demokratik rejimlerin ve demokratik hukuk düzenlerinin değişmez ve mutlak bir temeli vardır. Buna göre, normlar hiyerarşisinde yasama organının çıkardığı Anayasa’nın ve kanunların üzerinde bir kural yoktur, bununla doğrudan bağlantılı olarak yasama yetkisi asli ve geneldir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yasamayla yürütme erkleri arasındaki ilişki yukarıda belirlenen anayasal düzenlemeler ve uygulamada karşılaşılacak sorunlara bulunacak pratik çözümlerle şekillenecektir. Bu açıdan yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir.

Değerli milletvekilleri, her devletin ve dolayısıyla o devletin temsil ettiği milletlerin çıkarları vardır, doğası gereği bu çıkarlar her zaman rekabet içindedir; bu, dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bu durum veri olarak alındığında, içinden geçmekte olduğumuz şu günlerde ülkemizin karşı karşıya olduğu başta terör olmak üzere pek çok sosyal ve ekonomik sorunların çözümü tamamen bizim göstereceğimiz basiret ve dirayete bağlıdır. Edilgen olmadan, kendi eyleminin birinci derece sorumlusu olarak etken olmak zorundayız. Bölgesinde huzurlu, istikrarlı ve güçlü, bu değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye istemeyen ve bunlardan rahatsız olan haricî unsurlar elbette var ama sorumluluk duygumuz bizlere kişisel zaaf ve hatalarımızın da yaşanagelen problem ve olumsuzluklarda katkı ve vebalimizin olduğunu hatırdan uzak tutturmamalıdır. Bir olursak, beraber olursak, başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Her biriniz gerek şahsınız gerekse temsil ettiğiniz insanlar adına, ülkemizde birlik ve beraberliği tesis adına önemli bir sorumluluk üstlendiniz. Bu sorumluluğun gereği olarak toplumsal huzura, barışa katkı sağlamak ve ülkemizin ve insanların hakkı olan huzur ve güven ortamını tesis etmek sizlerin çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir. Bu noktada bütün milletvekillerinin birbirlerini anlamaları, ülkenin ve insanın huzur ve mutluluğunu, arzu edilen güven ortamını temin için aynı hedefe yönlenmeleri gerekmektedir. Elbette farklı kişisel siyasi hedef ve düşüncelerimiz olabilir. Bunları yasaların, Anayasa'nın ve Meclis İçtüzüğü'nün amir hükümleri ve bizlere sağladığı yasal haklar çerçevesinde yerine getireceğiz ve getirebiliriz.

Sayın milletvekilleri, ülkemizde barış, huzur ve güvenin temini açısından adalet, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, demokratik hakların kullanımı ve ahlaki kurallar çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu değerlerin birer kıymet ifade etmesi ve etkinlik kazanabilmesi, öncelikle bu yüce Meclis çatısı altında uygulanması hepimizin ortak ideali olmalıdır. Ülkemizin ve insanımızın geleceği için birlik ve dayanışma ruhunun burada kendini göstermesi gerektiği kanısındayım. Bu kutsal hedefe ulaşabilmek için fitneden, tefrikadan, ayrımcılıktan, bölücülükten uzak durulmalı, yurttaşlık hukuku ve birlikte mutlu yaşama bilinci öne çıkarılmalıdır. Aksi hâlde, yakın komşularımızın başına gelen elim olaylar bizleri tehdit eden ortak kaderlerimiz hâline gelecektir. Bundan bütünüyle bu ülkede yaşayan ve Türk milletini umut olarak gören herkes zarar görecektir. Tarihimiz ve coğrafyamız bunun için çeşitli örnekleriyle doludur. Bizler, başta 15 Temmuz 2016 hain kalkışması olmak üzere bütün bu olup bitenlerden ibret almak ve dersler çıkarmak durumundayız. Ekonomik sorunlarımızı kuralları uygulayarak belki çözebiliriz ama fitnenin ve ahlaksızlığın bedelini -Allah korusun- çok ağır öderiz. Nitekim millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy yaklaşık 100 yıl kadar önce bu acıları bizzat yaşayan birisi olarak şöyle demiştir: “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” Yakın geçmişte yaşadığımız somut olaylar dolayısıyla 24 Haziran 2018 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oluşan bu yüce Meclis tablosunun geçmişten ibret ve dersler alarak ülkemize barış ve güven ortamının tesisi için gerekli bütün adımları atacağını ve çalışmaları yapacağını umuyorum.

Çok değerli milletvekilleri, diğer yönetsel politikalar gibi ekonomik politikalar da iktidarların milletten aldığı yetki çerçevesinde ortaya koydukları üretim ve bölüşüm tercihlerinin bir yansımasıdır. Tercih edilen politikalar sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların hesabını iktidarlar sandıkta verirler. Buradan hareketle bağımsızlığımızın ve demokrasimizin yegâne güvencesi olan bu Gazi Meclisin, bu kurucu Meclisin saygınlığını korumak hepimizin ortak sorumluluklarındandır. Yapacağımız faaliyetlerde Türk milletinin temsilcileri olarak onun saygınlığına gölge düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, onun aziz hatıralarına sahip çıkmak hem bu Meclisi bizlere emanet eden ecdadımıza hem de bizleri milletvekili sıfatıyla buraya gönderen milletimize karşı ahlaki bir görevimizdir.

Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti devletini ve bu Gazi Meclisi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese minnet ve şükranlarımı sunarken 24 Haziran 2018 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrar ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan diler, sizlere verimli, başarılı ve yararlı bir yasama dönemi temennisiyle saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

III.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

BAŞKAN – Şimdi, geçici Meclis Başkanı olarak bugüne kadar olan uygulamalar gibi ilk olarak ben ant içeceğim.

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, ant içme törenine geçmeden önce, ant içmeye ilişkin bazı hususları dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ant içme, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddesi gereğince, her milletvekilinin Anayasa’nın 81’inci maddesindeki metni kürsüden yüksek sesle, aynen okuması suretiyle gerçekleştirilecektir. Ant metni kürsüde bulunmaktadır. Ant içmeye sayın milletvekillerinin seçim çevreleri, soyadları ve adlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak devam edilecektir. Çalışmalarımızın daha kısa bir süre içerisinde bitirilmesini sağlamak için, bir ile sıra geldiği zaman o ilin sayın milletvekillerinin kürsüye yakın bir yere gelerek zaman kaybını önleme hususunda Başkanlığımıza yardımcı olmalarını istirham ediyorum.

Şimdi, ant içmeye başlarken, gene bu konudaki teamüllerin bir gereği olarak, mazereti olan milletvekili arkadaşlarımı öncelikle çağırmak istiyorum.

Önce engelli milletvekili arkadaşlarımızdan başlıyorum. Dolayısıyla, birinci sırada Musa Piroğlu İstanbul Milletvekilimizi kürsüye davet ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

(İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ant içti)

BAŞKAN – İkinci sırada Hakkâri Milletvekilimiz Sayın Husret Dinç Bey’i davet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Hakkâri Milletvekili Husret Dinç ant içti)

BAŞKAN – Şimdi de mazereti olan milletvekillerimizden İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ı davet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

(İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ant içti)

BAŞKAN – Trabzon Milletvekilimiz Sayın Muhammet Balta… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ant içti)

BAŞKAN – Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı… (MHP sıralarından alkışlar)

(Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ant içti)

BAŞKAN – Yozgat Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ant içti)

BAŞKAN – Sayın Habibe Öçal, Kahramanmaraş Milletvekili… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ant içti)

BAŞKAN – Şimdi ant içmek üzere sırasıyla milletvekillerinin isimlerini okutuyorum:

ADANA:

Ayhan Barut

Burhanettin Bulut

Mehmet Metanet Çulhaoğlu

Tamer Dağlı

ABDULLAH DOĞRU (Adana) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, yemini eksik oldu, yemini eksik oldu Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilimiz Abdullah Doğru yeminini bir iki kelime eksik okuduğu için yeniden kürsüye davet ediyorum.

ABDULLAH DOĞRU (Devamla) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(Adana ilinden ant içmeye devam edildi)

Mehmet Şükrü Erdinç

Ayşe Sibel Ersoy

İsmail Koncuk

Tulay Hatımoğulları Oruç

Kemal Peköz

Jülide Sarıeroğlu

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Muharrem Varlı

Ahmet Zenbilci

ADIYAMAN:

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Yakup Taş

Muhammed Fatih Toprak

Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR:

Veysel Eroğlu

Burcu Köksal

Ali Özkaya

Mehmet Taytak

Gültekin Uysal

İbrahim Yurdunuseven

AĞRI:

Ekrem Çelebi

Abdullah Koç

Berdan Öztürk

Dirayet Dilan Taşdemir

AKSARAY:

Cengiz Aydoğdu

Ayhan Erel

İlknur İnceöz

Ramazan Kaşlı

AMASYA:

Hasan Çilez

Mustafa Levent Karahocagil

Mustafa Tuncer

IV.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ant içme sırası Ankara milletvekillerine gelmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyarak cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhu için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul salonundan ayrılmaktadırlar. Kendilerine teşrifleri için teşekkür ederiz. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

III.- ANT İÇME (Devam)

1.- Milletvekillerinin ant içmesi (Devam)

BAŞKAN – Ant içmeye Ankara ili milletvekillerinden devam ediyoruz.

ANKARA:

Yalçın Akdoğan

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, mazeret bildiren 2 milletvekilimiz daha var. Mazeretleri uygun görüldüğünden, Ordu Milletvekili Sayın Ergün Taşcı’yı yeminini etmek üzere kürsüye davet ediyorum.

(Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ant içti)

BAŞKAN – Sayın Ahmet Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili; buyurun.

(İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ant içti)

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, başında yaptığım bir hatırlatmayı size tekrar yapmak istiyorum. Çalışmalarımızın daha kısa bir süre içerisinde bitirilebilmesini sağlamak için bir ile sıra geldiği zaman o ilin sayın milletvekillerinin kürsüye yakın bir yere gelerek zaman kaybını önleme hususunda Başkanlığımıza yardımcı olmalarını istirham ediyorum.

Teşekkürler.

(Ankara ilinden ant içmeye devam edildi)

Ayhan Altıntaş

Ali İhsan Arslan

Barış Aydın

Koray Aydın

(Dinleyici locasından alkışlar)

BAŞKAN – Dinleyicilerle ilgili bir hususu hatırlatmak isterim. İç Tüzük’ümüze göre dinleyiciler sükûnet içinde oturmak zorundadırlar; söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayan dinleyiciler görevliler tarafından Genel Kurul salonundan dışarıya çıkarılacaklardır. Herkesi sükûnete davet ediyorum.

(Ankara ilinden ant içmeye devam edildi)

Şenol Bal

Tekin Bingöl

Mehmet Naci Bostancı

Nevzat Ceylan

Lütfiye Selva Çam

Filiz Kerestecioğlu Demir

Mustafa Destici

Sadir Durmaz

Arife Polat Düzgün

Murat Emir

Asuman Erdoğan

Levent Gök

Erhan Haberal

Ali Haydar Hakverdi

Emrullah İşler

Mevlüt Karakaya

Yıldırım Kaya

Ahmet Haluk Koç

Bülent Kuşoğlu

İbrahim Halil Oral

Fatih Şahin

Gamze Taşcıer

Nevin Taşlıçay

Hacı Turan

Yıldırım Tuğrul Türkeş

SERVET ÜNSAL (Ankara) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan hakları ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

BAŞKAN – Sayın Vekilim, bir satır atladınız, lütfen bir daha okur musunuz.

SERVET ÜNSAL (Devamla) – Tabii efendim.

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete, Atatürk ve ilke inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum üzerine, şerefim ve namusum üzerine andiçerim.”

BAŞKAN – Sayın Vekilim, bir kere daha tekrar eder misiniz lütfen.

Acele etmeyin lütfen.

SERVET ÜNSAL (Devamla) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin...”

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(Ankara ilinden ant içmeye devam edildi)

Orhan Yegin

Nihat Yeşil

Yaşar Yıldırım

Zeynep Yıldız

ANTALYA:

Cavit Arı

İbrahim Aydın

Feridun Bahşi

Abdurrahman Başkan

Deniz Baykal… Yok.

Çetin Osman Budak

Kemal Bülbül

Mevlüt Çavuşoğlu

Kemal Çelik

Sena Nur Çelik

Tuba Vural Çokal

Mustafa Köse

Aydın Özer

Hasan Subaşı

Atay Uslu

Rafet Zeybek

ARDAHAN:

Orhan Atalay

Öztürk Yılmaz

ARTVİN:

Ertunç Erkan Balta

Uğur Bayraktutan

AYDIN:

Süleyman Bülbül

Bekir Kuvvet Erim

Rıza Posacı

Mustafa Savaş

Aydın Adnan Sezgin

Bülent Tezcan

Metin Yavuz

Hüseyin Yıldız

BALIKESİR:

Ahmet Akın

Pakize Mutlu Aydemir

Ensar Aytekin

Mustafa Canbey

Adil Çelik

İSMAİL OK (Balıkesir) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milletinin önünde namus ve şerefim üzerine yemin ediyorum.”

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – “Yemin ediyorum.” dedi.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilim, “andiçerim” yerine “yemin ederim” dediniz. Onun için bir daha tekrar eder misiniz?

İSMAİL OK (Devamla) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(Balıkesir ilinden ant içmeye devam edildi)

Yavuz Subaşı

Fikret Şahin

Belgin Uygur

BARTIN:

Aysu Bankoğlu

Yılmaz Tunç

BATMAN:

Ayşe Acar Başaran

Necdet İpekyüz

Ziver Özdemir

Mehmet Rüştü Tiryaki

Feleknas Uca

BAYBURT:

Fetani Battal

BİLECİK:

Yaşar Tüzün

Selim Yağcı

BİNGÖL:

Feyzi Berdibek

Cevdet Yılmaz

Erdal Aydemir

BİTLİS:

Mahmut Celadet Gaydalı

Vahit Kiler

Cemal Taşar

BOLU:

Arzu Aydın

Fehmi Küpçü

Tanju Özcan

BURDUR:

Mehmet Göker

Bayram Özçelik

Yasin Uğur

BURSA:

Efkan Ala

Erkan Aydın

Muhammet Müfit Aydın

İsmet Büyükataman

Hakan Çavuşoğlu

Ahmet Kamil Erozan

Mustafa Esgin

Emine Yavuz Gözgeç

Vildan Yılmaz Gürel

Zafer Işık

Lale Karabıyık

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Ahmet Kılıç

Osman Mesten

Atilla Ödünç

Refik Özen

Yüksel Özkan

Orhan Sarıbal

İsmail Tatlıoğlu

Mustafa Hidayet Vahapoğlu

ÇANAKKALE:

Özgür Ceylan

Muharrem Erkek

Jülide İskenderoğlu

Bülent Turan

ÇANKIRI:

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Salim Çivitcioğlu

ÇORUM:

Ahmet Sami Ceylan

(Dinleyici locasından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Vekilim, bir dakikanızı rica edebilir miyim.

Dinleyici locasında bulunan yurttaşlarımız, lütfen, İç Tüzük kurallarına uyalım, alkış yapmayalım.

Teşekkür ediyorum.

(Çorum ilinden ant içmeye devam edildi)

Erol Kavuncu

Oğuzhan Kaya

Tufan Köse

DENİZLİ:

Kazım Arslan

Gülizar Biçer Karaca

Nilgün Ök

Cahit Özkan

Yasin Öztürk

Haşim Teoman Sancar

Şahin Tin

Ahmet Yıldız

DİYARBAKIR:

Salihe Aydeniz

Ebubekir Bal

Dersim Dağ

Mehmet Mehdi Eker

Oya Eronat

Musa Farisoğulları

Semra Güzel

Adnan Selçuk Mızraklı

Hişyar Özsoy

Garo Paylan

İmam Taşçıer

Remziye Tosun

DÜZCE:

Fahri Çakır

Ayşe Keşir

Ümit Yılmaz

EDİRNE:

Fatma Aksal

Erdin Bircan

Orhan Çakırlar

Okan Gaytancıoğlu

ELÂZIĞ:

Zülfü Tolga Ağar

(Dinleyici locasından alkışlar)

BAŞKAN – Dinleyici locasında bulunan değerli, saygıdeğer vatandaşlarım, kurallar uyulmak için konulmuştur. İç Tüzük’ümüz sizin bulunduğunuz yerden buradaki sevdiklerinize alkış yapmanıza izin vermiyor. Son kez ikaz ediyorum, lütfen kurallara uyalım. Son bir kez daha yapıyorum, bundan sonra herhangi bir ikaz yapmayacağım, lütfen…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, kurallar protestoyu engelliyor, sevinci engellemiyor ki. Bu bir sevinçtir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Öyle de değil, öyle de değil.

(Elâzığ ilinden ant içmeye devam edildi)

Sermin Balık

Metin Bulut

Zülfü Demirbağ

Gürsel Erol

ERZİNCAN:

Burhan Çakır

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime yirmi dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.18

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.43

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Dersim DAĞ (Diyarbakır),

Geçici Kâtip Üye Rümeysa KADAK (İstanbul)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Ant içme törenine Erzincan ili milletvekillerinden devam ediyoruz.

Süleyman Karaman

ERZURUM:

Recep Akdağ

Selami Altınok

İbrahim Aydemir

Kamil Aydın

Muhammet Naci Cinisli

Zehra Taşkesenlioğlu

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Rize Milletvekili Sayın Hayati Yazıcı mazereti nedeniyle sırasından önce yemin etmek için Başkanlığımıza müracaat etmiş ve müracaatı yerinde görülmüştür.

Yemin etmek üzere sayın milletvekilini kürsüye davet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ant içti)

ESKİŞEHİR:

Nabi Avcı

Utku Çakırözer

Emine Nur Günay

Arslan Kabukcuoğlu

Harun Karacan

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; Cumhuriyete ve Atatürk ilke inkılaplarına bağlı kalacağıma…” (CHP sıralarından “Olmadı.” sesleri)

METİN NURULLAH SAZAK (Devamla) – Başkanım, yeni baştan alıyorum.

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Oldu mu?

BAŞKAN – Sayın Milletvekilim, üç kelimeyi atladınız, lütfen tekrar bir daha okur musunuz.

METİN NURULLAH SAZAK (Devamla) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

(Eskişehir ilinden ant içmeye devam edildi)

Jale Nur Süllü

GAZİANTEP:

Sermet Atay

Derya Bakbak

Mehmet Erdoğan

İmam Hüseyin Filiz

Abdulhamit Gül

İrfan Kaplan

Mehmet Sait Kirazoğlu

Abdullah Nejat Koçer

Ali Şahin

Ali Muhittin Taşdoğan

Mahmut Toğrul

Ahmet Uzer

Bayram Yılmazkaya

Müslüm Yüksel

GİRESUN:

Kadir Aydın

Cemal Öztürk

Sabri Öztürk

Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE:

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş

HAKKÂRİ:

Sait Dede

Leyla Güven… Yok.

HATAY:

Sabahat Özgürsoy Çelik

(Dinleyici locasından alkışlar)

BAŞKAN – Dinleyici locasında bulunan değerli yurttaşlarım, Meclis İçtüzüğü’nün 169’uncu maddesini bilgilerinize sunuyorum: “Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar.

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.”

Sizin millî iradeniz buraya yansımıştır, haklısınız ama lütfen dinleyelim.

Teşekkür ediyorum.

(Hatay ilinden ant içmeye devam edildi)

Mehmet Güzelmansur

Lütfi Kaşıkçı

Barış Atay Mengüllüoğlu…

(Dinleyici locasından “Yuh!” sesi)

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Kimsenin yuhalama hakkı yok burada.

AYHAN BİLGEN (Kars) – Bir saniye… Bir saniye…

Sayın Başkan… Çıkartın dışarıya Sayın Başkan.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Yuhalayanı dışarı atmanız gerekiyor Sayın Başkan.

AYHAN BİLGEN (Kars) – Barış, bir saniye, bir saniye…

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, dışarı atacaksınız bunları da.

AYHAN BİLGEN (Kars) – Dışarı çıkartılsın Başkan.

BAŞKAN – Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen görevinizi bihakkın yapın.

AYHAN BİLGEN (Kars) – Hayır, hayır. Başkan, bir saniye…

Dışarı çıkartılacak Sayın Başkan, dışarı çıkartılacak.

BAŞKAN – Dışarı çıkartın lütfen.

AYHAN BİLGEN (Kars) – Dışarı çıkartılsın, tespit yapılsın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Mengüllüoğlu.

(Hatay ilinden ant içmeye devam edildi)

Barış Atay Mengüllüoğlu

Abdulkadir Özel

Suzan Şahin

Hüseyin Şanverdi

İsmet Tokdemir

Serkan Topal

Hacı Bayram Türkoğlu

Hüseyin Yayman

(Dinleyici locasından alkışlar)

TUMA ÇELİK (Mardin) – Sayın Başkan, ne oluyor böyle ya!

BAŞKAN – Görevli arkadaşlar, lütfen görevinizi yapın.

(Dinleyici locasından alkışlar, gürültüler)

BAŞKAN - Birleşime beş dakika ara veriyorum, görevlilerin de yukarıyı boşaltmasını rica ediyorum lütfen.

Kapanma Saati: 18.27

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.35

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Dersim DAĞ (Diyarbakır),

Geçici Kâtip Üye Rümeysa KADAK (İstanbul)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1’inci

Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Ant içme törenine Iğdır ili milletvekillerinden devam ediyoruz.

IĞDIR:

Habip Eksik

Yaşar Karadağ

ISPARTA:

Süreyya Sadi Bilgiç

Aylin Cesur

Mehmet Uğur Gökgöz

Recep Özel

İSTANBUL:

Fethi Açıkel

Celal Adan

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

BAŞKAN – Lütfen tekrar ediniz.

ONURSAL ADIGÜZEL (Devamla) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

Yavuz Ağıralioğlu

İsmail Faruk Aksu

Berat Albayrak

Engin Altay

Abdul Ahat Andican

Ahmet Mücahit Arınç

Hayati Arkaz

Mustafa Ataş

Turan Aydoğan

Şamil Ayrım

Aziz Babuşcu

Erkan Baş

Serkan Bayram

Mehmet Bekaroğlu

Kadri Enis Berberoğlu… Yok. (CHP sıralarından ayakta alkışlar, HDP sıralarından alkışlar)

Ümit Beyaz

Osman Boyraz

Volkan Bozkır

Pervin Buldan

Nurettin Canikli

Ahmet Hamdi Çamlı

Ahmet Çelik

Cemal Çetin

Ahmet Ünal Çeviköz

Ahmet Berat Çonkar

Halis Dalkılıç

Alev Dedegil

Mustafa Demir

Vedat Demiröz

Fatih Süleyman Denizolgun

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Emine Gülizar Emecan

Yunus Emre

Zeynel Emre

Arzu Erdem

Aykut Erdoğdu

Oya Ersoy

Markar Eseyan

Abdullah Güler

Züleyha Gülüm

Mehmet Akif Hamzaçebi

Gamze Akkuş İlgezdi

Nazır Cihangir İslam

İbrahim Özden Kaboğlu

Rümeysa Kadak

Canan Kalsın

Ravza Kavakcı Kan

Erkan Kandemir

Özgür Karabat

Memet Bülent Karataş

Erol Katırcıoğlu

Dilşat Canbaz Kaya

Erol Kaya

Fatma Betül Sayan Kaya

Hüda Kaya

Tülay Kaynarca

Ali Kenanoğlu

İlhan Kesici

Akif Çağatay Kılıç

Yüksel Mansur Kılınç

Mehmet Doğan Kubat

Numan Kurtulmuş… Yok.

Mehmet Muş

Hayrettin Nuhoğlu

Hakkı Saruhan Oluç

Ümit Özdağ

Sibel Özdemir

Zeynel Özen

Eyüp Özsoy

İffet Polat

Oğuz Kaan Salıcı

Mihrimah Belma Satır

Zafer Sırakaya

Süleyman Soylu

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk…”

Olmadı, baştan alabilir miyim? Özür dilerim, ezberlememek gerekiyormuş.

BAŞKAN – Buyurun.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (Devamla) – Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

Nevzat Şatıroğlu

Ali Şeker

Fatih Mehmet Şeker

Hulusi Şentürk

Ahmet Şık

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gürsel Tekin

Erdoğan Toprak

Hasan Turan

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Edip Semih Yalçın

Serap Yaşar

Mustafa Yeneroğlu

Feti Yıldız

Emine Sare Aydın Yılmaz

İzzet Ulvi Yönter

Gökan Zeybek

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kayseri Milletvekili Sayın Taner Yıldız mazereti nedeniyle sırasından önce yemin etmek için Başkanlığımıza müracaat etmiş ve bu müracaatı yerinde görülmüştür.

Yemin etmek üzere buyurun Sayın Yıldız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ant içti)

İZMİR:

Ednan Arslan

Murat Bakan

Tacettin Bayır

Cemal Bekle

Kani Beko

Selin Sayek Böke

Ceyda Bölünmez Çankırı

Mehmet Ali Çelebi

Murat Çepni

Aytun Çıray

Hamza Dağ

Dursun Müsavat Dervişoğlu

Hasan Kalyoncu

Mahmut Atilla Kaya

Sevda Erdan Kılıç

Kemal Kılıçdaroğlu

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde and içerim.”

BAŞKAN – Sayın Milletvekilimiz, bir daha tekrar eder misiniz.

YAŞAR KIRKPINAR (Devamla) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

(İzmir ilinden ant içmeye devam edildi)

Necip Nasır

Tamer Osmanağaoğlu.

Fehmi Alpay Özalan

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Mahir Polat

Özcan Purçu

Atila Sertel

Bedri Serter

Kamil Okyay Sındır

KAHRAMANMARAŞ:

Sefer Aycan

Celalettin Güvenç

İmran Kılıç

Ahmet Özdemir

Ali Öztunç

Mehmet Cihat Sezal

Mahir Ünal… Yok.

KARABÜK:

Hüseyin Avni Aksoy

Niyazi Güneş

Cumhur Ünal

KARAMAN:

Selman Oğuzhan Eser

Recep Şeker

İsmail Atakan Ünver

KARS:

Ahmet Arslan

Ayhan Bilgen

Yunus Kılıç

KASTAMONU:

Hasan Baltacı

Metin Çelik

Hakkı Köylü

KAYSERİ:

Çetin Arık

Dursun Ataş

Mustafa Elitaş

Mustafa Baki Ersoy

İsmail Emrah Karayel

Hülya Nergis

İsmail Özdemir

Mehmet Özhaseki

İsmail Tamer

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime kırk beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.49

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 21.36

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Müslüm YÜKSEL (Gaziantep),

Geçici Kâtip Üye Rümeysa KADAK (İstanbul)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1’inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Ant içme törenine Kırıkkale ili milletvekillerinden devam ediyoruz.

KIRIKKALE:

Ramazan Can

Ahmet Önal

Halil Öztürk

KIRKLARELİ:

Vecdi Gündoğdu

Türabi Kayan

Selahattin Minsolmaz

KIRŞEHİR:

Metin İlhan

Mustafa Kendirli

KİLİS:

Ahmet Salih Dal

Mustafa Hilmi Dülger

KOCAELİ:

Haydar Akar

Sami Çakır

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Fatma Kaplan Hürriyet

Fikri Işık

Radiye Sezer Katırcıoğlu

İlyas Şeker

Tahsin Tarhan

Lütfü Türkkan

Cemil Yaman

Mehmet Akif Yılmaz

Emine Zeybek

KONYA:

Abdullah Ağralı

Tahir Akyürek

Ziya Altunyaldız

Orhan Erdem

Halil Etyemez

Mustafa Kalaycı

Esin Kara

Abdulkadir Karaduman

Selman Özboyacı

Hacı Ahmet Özdemir

Gülay Samancı

Ahmet Sorgun

Abdüllatif Şener

Leyla Şahin Usta

Fahrettin Yokuş

KÜTAHYA:

Ahmet Erbaş

Ceyda Çetin Erenler

İshak Gazel

Ali Fazıl Kasap

Ahmet Tan

MALATYA:

Veli Ağbaba

Ahmet Çakır

Öznur Çalık

Mehmet Celal Fendoğlu

Hakan Kahtalı

Bülent Tüfenkci

MANİSA:

Erkan Akçay

Tamer Akkal

Uğur Aydemir

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Murat Baybatur

İsmail Bilen

Semra Kaplan Kıvırcık

Özgür Özel

Mehmet Ali Özkan

MARDİN:

Tuma Çelik

Cengiz Demirkaya

Şeyhmus Dinçel

Pero Dundar

Ebrü Günay

Mithat Sancar

MERSİN:

Alpay Antmen

Ali Mahir Başarır

Behiç Çelik

Lütfi Elvan

Cengiz Gökçel

Olcay Kılavuz

Fatma Kurtulan

Hacı Özkan

Zeki Hakan Sıdalı

Baki Şimşek

Ali Cumhur Taşkın

Rıdvan Turan

Zeynep Gül Yılmaz

MUĞLA:

Mürsel Alban

Mehmet Yavuz Demir

Burak Erbay

Metin Ergun

Süleyman Girgin

Yelda Erol Gökcan

Suat Özcan

MUŞ:

Şevin Coşkun

Mensur Işık

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Mehmet Emin Şimşek

NEVŞEHİR:

Mustafa Açıkgöz

Yücel Menekşe

Faruk Sarıaslan

NİĞDE:

Yavuz Ergun

Selim Gültekin

Ömer Fethi Gürer

ORDU:

Mustafa Adıgüzel

Cemal Enginyurt

Metin Gündoğdu

Seyit Torun

Şenel Yediyıldız

OSMANİYE:

Devlet Bahçeli

Mücahit Durmuşoğlu

İsmail Kaya

Baha Ünlü

RİZE:

Muhammed Avcı

Osman Aşkın Bak

SAKARYA:

Çiğdem Erdoğan Atabek

Muhammed Levent Bülbül

Ümit Dikbayır

Engin Özkoç

Kenan Sofuoğlu

Recep Uncuoğlu

Ali İhsan Yavuz

SAMSUN:

Ahmet Demircan… Yok.

Neslihan Hancıoğlu

Çiğdem Karaaslan

Orhan Kırcalı

Fuat Köktaş

Erhan Usta

Bedri Yaşar

Yusuf Ziya Yılmaz

Kemal Zeybek

SİİRT:

Meral Danış Beştaş… Yok.

Osman Ören

Sıdık Taş… Yok.

SİNOP:

Barış Karadeniz

Nazım Maviş

SİVAS:

Semiha Ekinci

Ulaş Karasu

Mehmet Habib Soluk

Ahmet Özyürek

İsmet Yılmaz

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Siirt Milletvekilleri Sayın Meral Danış Beştaş ve Sıdık Taş, mazeretleri nedeniyle, az önce sıraları geldiği hâlde ant içememişlerdi.

Şimdi ant içmek için yaptıkları müracaatları yeniden görüşülmüştür.

Yemin etmek üzere buyurun Sayın Danış Beştaş.

(Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ant içti)

BAŞKAN – Sayın Sıdık Taş, buyurun.

(Siirt Milletvekili Sıdık Taş ant içti)

ŞANLIURFA:

Zemzem Gülender Açanal

Ahmet Akay

Aziz Aydınlık

Mehmet Ali Cevheri

Nimetullah Erdoğmuş

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasım Gülpınar

Nusrettin Maçin

Ömer Öcalan

Halil Özcan

Halil Özşavlı

İbrahim Özyavuz

Ayşe Sürücü

İbrahim Halil Yıldız…

(Dinleyici locasından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Vekilim, bir dakikanızı rica edebilir miyim.

Dinleyici locasında bulunan sevgili yurttaşlarımız, İç Tüzük gereğince Genel Kurul salonunda yeminini yapan sayın milletvekillerimize alkışlarınızı lütfen dinleyerek gösterin. İç Tüzük’e aykırı, alkış yapmayın yoksa idari işlem yapılacaktır, oradaki görevliler görevlerini yapacaklardır.

Bilgilerinize sunarım.

Buyurun Sayın Yıldız.

(Şanlıurfa ilinden ant içmeye devam edildi)

İbrahim Halil Yıldız

ŞIRNAK:

Rizgin Birlik

Nuran İmir

Hüseyin Kaçmaz

Hasan Özgüneş

TEKİRDAĞ:

İlhami Özcan Aygun

Enez Kaplan

Çiğdem Koncagül

Faik Öztrak

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Candan Yüceer

TOKAT:

Mustafa Arslan

Yusuf Beyazıt

Yücel Bulut

Kadim Durmaz

Özlem Zengin

TRABZON:

Bahar Ayvazoğlu

Salih Cora

Adnan Günnar

Ahmet Kaya

Hüseyin Örs

TUNCELİ:

Alican Önlü

Polat Şaroğlu

UŞAK:

Mehmet Altay

İsmail Güneş

Özkan Yalım

VAN:

Abdulahat Arvas

Bedia Özgökçe Ertan

Osman Nuri Gülaçar

İrfan Kartal

MUAZZEZ ORHAN (Van) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde…”

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Duyamıyoruz Sayın Başkan. Duyulmuyor Sayın Başkan, usulüne uygun değil.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI (İzmir) – Anlaşılmıyor Sayın Başkan.

MUAZZEZ ORHAN (Devamla) – “…namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

BAŞKAN – Sayın milletvekili, biraz yüksek sesle bir daha tekrar eder misiniz, hızlı ama biraz yüksek sesle. İstediğiniz kadar hızlı okuyabilirsiniz, birazcık yüksek sesle okuyun.

MUAZZEZ ORHAN (Devamla) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(Van ilinden ant içmeye devam edildi)

Murat Sarısaç

Tayip Temel

Sezai Temelli

YALOVA:

Meliha Akyol

Ahmet Büyükgümüş

Özcan Özel

YOZGAT:

Yusuf Başer

Ali Keven

İbrahim Ethem Sadef

ZONGULDAK:

Ahmet Çolakoğlu

Ünal Demirtaş

Polat Türkmen

Hamdi Uçar

Deniz Yavuzyılmaz

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, adı okunduğunda bulunamadığından ant içemeyen Samsun Milletvekili Ahmet Demircan’ı ant içmeye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Demircan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ant içti)

BAŞKAN – Ant içme töreni tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, bu birleşimde ant içememiş sayın milletvekilleri Genel Kurula katıldıkları ilk birleşimin başında ant içeceklerdir.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Duyurular

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesine ilişkin Geçici Başkanlık duyurusu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 94’üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adayların, Meclisin toplandığı 7 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren beş gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, Başkan adayları 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar bildirilebilecektir. Meclis Başkanı seçimine 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00’te başlanacaktır.

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, Geçici Başkanlık görevini Deniz Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle yerine getiremediği için Parlamentonun ikinci yaşlı üyesi sıfatıyla kendisinin ifa ettiğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 27’nci Yasama Dönemi Parlamentomuzda, malumlarınız olduğu üzere, en yaşlı üye Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’dır. Dolayısıyla İç Tüzük’ün 8’inci maddesindeki “Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar.” hükmü gereğince Sayın Baykal’ın Geçici Başkanlık görevini icra etmesi gerekmekteydi. Ancak yine malumunuz olduğu üzere, Sayın Baykal sağlık sorunları nedeniyle bu görevi ifa edememiş ve Parlamentomuzun ikinci yaşlı üyesi sıfatıyla bu görevi benim ifa etmem gerekmiştir. Bu vesileyle, Başkanlık Divanı olarak Sayın Baykal’a “Geçmiş olsun.” dileklerimizi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Cumhurbaşkanının yemin töreni için 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 16.30’da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 00.19

V.- DÖNEM SONU İŞLER BÜLTENİ

1.- XXVI. Dönem hükümsüz sayılan/sayılmayan işler cetveli (´)(´) Tutanağın sonuna eklidir.