TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

61’inci Birleşim

24 Mart 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep ilinin sorunlarına,

Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Dünya Su Günü’ne,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Murat Emir ve 27 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120),

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, uluslararası çevre hukukuna aykırı eylemlerin ve neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/121),

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi nedeniyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/122),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te araştırma ve inceleme yapma talebinin gidecek Komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulmasının ve ekli listede adı, soyadı ve seçim bölgesi yazılı üyelerin 3-5 Nisan 2016 (yol hariç) tarihlerinde Almanya ve Hollanda'da, 17-19 Nisan 2016 (yol hariç) tarihlerinde Danimarka ve İsveç'te inceleme ve araştırmalarda bulunma talebinin uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan, CHP Grubu adına Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve 48 milletvekilinin, MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 24 Mart 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde okunmasına, bu önergelerin görüşmelerinin birleştirilerek aynı günkü (bugün) birleşimde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın (10/123),

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 milletvekilinin (10/124),

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve 56 milletvekilinin (10/125),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 12 milletvekilinin (10/126),

Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

 

 

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın (10/123) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 milletvekilinin (10/124) esas numaralı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve 56 milletvekilinin (10/125) esas numaralı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 12 milletvekilinin (10/126) esas numaralı, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edildi.

Kurulacak komisyonun, 15 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, (10/123), (10/124), (10/125), (10/126) esas numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin birleştirilerek yapılan ön görüşmelerinde Hükûmet adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının konuşma yapmasını beklediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 4 siyasi partinin ortak tavrıyla bir araştırma komisyonu kurulmasına son derece memnun olduğuna ve tüm gruplara teşekkür ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 117) görüşmeleri tamamlanarak,

2’nci sırasında yer alan, Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/462) ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 168),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/312) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 7),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 28’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Celal Doğan’ın 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 30’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine ve MHP Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Celal Adan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine ve tavrına,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesince “Bosna kasabı” olarak anılan Radovan Karadzic’e soykırım suçu nedeniyle kırk yıl hapis cezası verildiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletvekillerinden konu dışına çıkmamalarını, temiz bir dil kullanmalarını ve yaralayıcı sözler sarf etmemelerini istirham ettiğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, hazırlık maçında İsveç karşısında galip gelen A Millî Futbol Takımı’nın başarılarının devamını dilediğine,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 29 Mart 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 23.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                      Özcan PURÇU

                         Osmaniye                                                                                            İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye