…zlem OKUR …zlem OKUR 2 1 2016-04-20T08:26:00Z 2016-04-20T08:26:00Z 2016-04-20T08:26:00Z 2 22467 128063 1067 300 150230 14.0 140 Clean false false false EN-US JA X-NONE

D…NEM: 26                                 CİLT: 1                        YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

 

 

5Õinci Birleşim

26 Kasõm 2015 Perşembe

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

 

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõlarak iki oturum yaptõ.

TBMM Başkanõ İsmail Kahraman, 26Õncõ Yasama Dšneminin milletimiz ve Ÿlkemiz iin hayõrlõ olmasõnõ dilediğine ilişkin bir konuşma yaptõ.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancõ, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕne,

Manisa Milletvekili Erkan Akay, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕne ve 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne,

Manisa Milletvekili …zgŸr …zel,

Diyarbakõr Milletvekili İdris Baluken,

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan,

Aksaray Milletvekili İlknur İncešz,

Aydõn Milletvekili Deniz Depboylu,

26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediklerine ve 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ ile 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne;

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayõşoğlu, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediğine, 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne,

İlişkin birer aõklamada bulundular.

Cumhurbaşkanlõğõnõn, Başbakan Ahmet DavutoğluÕnun šnerisi Ÿzerine kurulan yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlõklara, TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi gereğince ekli listede gšsterilen kişilerin atandõğõna; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayõlõ KanunÕun 4՟ncŸ maddesi uyarõnca, Başbakan Yardõmcõsõ unvanõyla gšrev yapmak Ÿzere 5 bakanõn gšrevlendirilmesinin onaylandõğõna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

AK PARTİ Grubunun,

64՟ncŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimde okunmasõna; 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn okunmasõ ile Bakanlar Kurulu Programõ Ÿzerinde 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlacak gšrŸşmelerin ve 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ yapõlacak gŸven oylamasõnõn gŸndemin Ō…zel GŸndemde Yer Alacak İşlerĶ kõsmõnda yer almasõna ve bu gŸnlerde Başkanlõğõn Genel Kurula Sunuşlarõ ve işaret oyuyla yapõlacak seimler hari başkaca konularõn gšrŸşŸlmemesine;

Genel Kurulun 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ saat 14.00Õte, 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ ise saat 18.00Õde toplanmasõna; Bakanlar Kurulu Programõ Ÿzerinde 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlacak gšrŸşmelerde HŸkžmet ve siyasi parti gruplarõ adõna yapõlacak konuşmalarõn kõrkar dakika (bu sŸre 2 konuşmacõ tarafõndan kullanõlabilir), kişisel konuşmalarõn onar dakika olmasõna; bu birleşimde program Ÿzerinde gšrŸşmelerin tamamlanmasõna kadar alõşma sŸresinin uzatõlmasõna;

Genel Kurulun 26 Kasõm, 1 Aralõk, 2 Aralõk ve 3 Aralõk Salõ, ‚arşamba ve Perşembe gŸnkŸ birleşimlerinde Başkanlõğõn Genel Kurula Sunuşlarõ ve işaret oyuyla yapõlacak seimler hari başkaca konularõn gšrŸşŸlmemesine;

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõnõn, Başkan d‰hil 23 Ÿyeden kurulmasõna ve gšrev yerleri dağõlõmõnõn; Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 6 k‰tip Ÿye, 4 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 4 k‰tip Ÿye, 1 idare amiri; Halklarõn Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri ve Milliyeti Hareket Partisi Grubuna 1 k‰tip Ÿye, 1 idare amiri şeklinde oluşmasõna;

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi komisyonlarõndan; Dileke Komisyonunun 13 Ÿyeden, Plan ve BŸte Komisyonunun AnayasaÕnõn 162Õnci maddesi gereği 40 Ÿyeden, Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonunun 3346 sayõlõ KanunÕun 3՟ncŸ maddesi gereği 35 Ÿyeden, GŸvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 2937 sayõlõ KanunÕun ek 2Õnci maddesi gereği 17 Ÿyeden, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 25 Ÿyeden, diğer komisyonlarõn 26 Ÿyeden kurulmasõna ve komisyon Ÿyeliklerinin siyasi parti gruplarõna dağõlõmõnõn ekli listedeki şekilde olmasõna;

İlişkin šnerisi yapõlan gšrŸşmelerden sonra kabul edildi.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancõ, Ankara Milletvekili Sõrrõ SŸreyya …nderÕin AK PARTİ Grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda Adalet ve Kalkõnma Partisine,

Ankara Milletvekili Sõrrõ SŸreyya …nder, Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna,

Diyarbakõr Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Oktay VuralÕõn AK PARTİ Grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda HDP Grubuna,

Sataşmalarõ nedeniyle birer konuşma yaptõlar.

Başkanlõk Divanõ Ÿyelikleri iin yapõlan seim sonucunda:

Başkan Vekilliklerine;

AK PARTİ Grubundan,

Adõyaman Milletvekili Ahmet AydõnÕõn,

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur BahekapõlõÕnõn,

CHP Grubundan,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin,

HDP Grubundan,

İstanbul Milletvekili Pervin BuldanÕõn,

K‰tip †yeliklere;

AK PARTİ Grubundan,

Balõkesir Milletvekili Sema KõrcõÕnõn,

Bolu Milletvekili Fehmi KŸpŸÕnŸn,

El‰zõğ Milletvekili …mer SerdarÕõn,

KŸtahya Milletvekili İshak GazelÕin,

Nevşehir Milletvekili Mustafa Aõkgšz՟n,

Osmaniye Milletvekili MŸcahit DurmuşoğluÕnun,

CHP Grubundan,

Ankara Milletvekili Ali Haydar HakverdiÕnin,

İzmir Milletvekili …zcan PuruÕnun,

Tekirdağ Milletvekili Emre KšprŸlŸÕnŸn,

MHP Grubunun,

Sakarya Milletvekili Zihni AbaÕnõn,

İdare Amirliklerine;

AK PARTİ Grubundan,

Ankara Milletvekili Ahmet GŸndoğduÕnun,

‚orum Milletvekili Salim UsluÕnun,

Hatay Milletvekili Orhan KarasayarÕõn,

Niğde Milletvekili Erdoğan …zegenÕin,

CHP Grubundan,

‚orum Milletvekili Tufan KšseÕnin,

HDP Grubundan,

Ankara Milletvekili Sõrrõ SŸreyya …nderÕin,

MHP Grubundan,

Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn,

Seildikleri aõklandõ.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafõndan Bakanlar Kurulu Programõ okundu.

Alõnan karar gereğince, 26 Kasõm 2015 Perşembe gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere 18.03Õte birleşime son verildi.

                                                                 İsmail KAHRAMAN

                                                                              Başkan

                Dilek …CALAN                                                                              Sena Nur ‚ELİK

                      Şanlõurfa                                                                                             Antalya

              Geici K‰tip †ye                                                                           Geici K‰tip †ye

                Fehmi K†P‚†                                                                               …zcan PUR‚U

                          Bolu                                                                                                   İzmir

                     K‰tip †ye                                                                                         K‰tip †ye

 

26 Kasõm 2015 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN:  Başkan Vekili Ayşe Nur BAH‚EKAPILI

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 5Õinci Birleşimini aõyorum.

Başkanlõk Divanõ teşekkŸl etmediğinden alõşmalarõmõza başlayamõyoruz. Bu nedenle, alõnan karar gereğince, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafõndan kurulan Bakanlar Kurulunun programõnõ gšrŸşmek iin 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ saat 14.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum.

 

 

Kapanma Saati: 15.01

 

 

 

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõldõ.

TBMM Başkanõ İsmail Kahraman, 26Õncõ Yasama Dšneminin milletimize ve devletimize hayõrlõ olmasõnõ dilediğine, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutladõğõna ve 64՟ncŸ HŸkžmete başarõlar dilediğine ilişkin bir aõklamada bulundu.

Başkanlõk Divanõ teşekkŸl etmediğinden, alõnan karar gereğince, 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere 15.03Õte birleşime son verildi.

 

                                                                İsmail KAHRAMAN

                                                                             Başkan

 

                                                                      Eren ERDEM                                      

                                                                            İstanbul                                           

                                                                   Geici K‰tip †ye

 

 

25 Kasõm 2015 ‚arşamba

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN

KåTİP †YELER : Geici K‰tip †ye Dilek …CALAN (Şanlõurfa),

Geici K‰tip †ye Sena Nur ‚ELİK (Antalya)

 

 

BAŞKAN – TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 4՟ncŸ Birleşimini aõyorum.

Toplantõ yeter sayõsõ vardõr, gŸndeme geiyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama toplantõ yeter sayõsõ yok Başkanõm.

BAŞKAN – GšrŸyorum efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bir sayõn Sayõn Başkan.

BAŞKAN – GšrŸyorum Beyefendi, var.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 184 kişi yok.

BAŞKAN – Mahmut Bey, toplantõ yeter sayõsõ vardõr efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Elektronik oylama yapõn Sayõn Başkanõm.

MUSA ‚AM (İzmir) – Elektronik oylama yapalõm.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – ݍ TŸzŸk šyle diyor, itiraz varsa elektronik oylama yapõlõr.

BAŞKAN – O okuduğunuz ݍ TŸzŸkÕte, tereddŸte dŸştŸğŸm takdirde yoklama yaparõm. TereddŸte dŸşmŸyorum ve toplantõ yeter sayõsõ var. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanõ TBMM Başkanõ İsmail KahramanÕõn, 26Õncõ Yasama Dšneminin milletimiz ve Ÿlkemiz iin hayõrlõ olmasõnõ dilediğine ilişkin konuşmasõ

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, šncelikle siz değerli milletvekillerini ve şahsõnõzda necip milletimizi saygõyla selamlõyorum. Milletimiz ve Ÿlkemiz iin hayõrlõ alõşmalar ve başarõlarla dolu bir dšnem olmasõnõ temenni ediyorum.

Sayõn milletvekilleri, Meclisimizin temeli Birinci MeşrutiyetÕte aõlan Meclis-i Mebusana dayanõr. Arada kesinti ve aksamalar olsa da yŸz otuz sekiz yõllõk bir maziye sahibiz. 23 Nisan 1920 Cuma gŸnŸ dualarla aõlan mill” Mecliste Meclis-i Mebusandan gelen 88 milletvekili doğrudan yer almõşlardõr. Meclisimiz İstiklal HarbiÕni bizzat yšnetmiş gazi bir Meclistir ve dŸnya parlamentolarõndaki tek šrnektir.

Meclisimiz, 1911 ila 1918 arasõndaki Ÿ harbin atõğõ yaralarõ sarmak, dŸnya Ÿlkeleri iinde yeniden layõk olduğumuz konuma ulaşabilmemizi sağlamak iin, yokluklar iinde milletimizle birlikte bŸyŸk fedak‰rlõklarla alõşmõştõr. Meclisin elektrikle aydõnlatõlmasõ aõlõştan dšrt yõl sonradõr. Zorluk ve yokluklar iindeÉ (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Hoş geldiniz Sayõn Başbakanõmõz.

Zorluk ve yokluklar iinde, hak iin, halk iin mŸcadele edenleri hŸrmet ve minnetle y‰d ederim. Bu mŸcadelede yer alanlarõ, başta Kemal AtatŸrk ve silah arkadaşlarõ olmak Ÿzere, hibir dŸnyevi dŸşŸnce taşõmadan fedak‰rca gayret gšsteren birok mehul kahramanõ saygõyla anõyorum.

Sayõn milletvekilleri, bu dšnemde olduka yŸklŸ bir gŸndem bizi beklemektedir. TŸrkiyeÕmizin huzur ve dayanõşma iinde, insan haklarõna ve hŸrriyetlerine dayalõ, ağdaş, demokratik bir hukuk devleti olmasõ iin gereken dŸzenlemeleri yapmalõyõz. En šncelikli konularõmõzdan biri yeni bir anayasa yapmaktõr, bunun yanõnda yeni bir i tŸzŸk tanzim etmektir. Mevcut 1982 AnayasasõÕnda otuz Ÿ yõlda 17 ayrõ tarihte değişiklikler yapõlmõştõr. AnayasaÕnõn 84 ayrõ maddesinde 113 ayrõ değişiklik yapõlmõştõr. Bu, 19Õu geici olmak Ÿzere 196 maddeden oluşan AnayasaÕnõn yŸzde 43՟nŸn değiştiği anlamõna gelir. AnayasaÕnõn yenilenmesi konusu toplumumuzun ve partilerimizin ortak talebidir. MŸmkŸn olan en geniş mutabakatla bu gšrevi yerine getirmeliyiz. Mevcut ݍ TŸzŸk՟mŸz 1973 tarihinde kabul edilmiştir. 186 maddedir ve 13 ayrõ tarihte -bazõ maddeleri birka kere ele alõnarak- 155 madde de değişikliğe gidilmiştir.

Ele alõnmasõ gereken kanunlardan birisi Siyasi Partiler KanunuÕdur ve diğeri de Seim KanunuÕdur.

TŸrkiyeÕmizin birlik ve bŸtŸnlŸğŸnŸ, kalkõnmasõnõ ve misyonunu ifa etmesini engellemek isteyenlere karşõ mŸcadele verilecek, teršrŸn sona erdirilmesi iin gereken alõşmalar yapõlacaktõr.

Millet, vatan, devlet ve ay yõldõzlõ bayrağõmõzõn tekliğini –inşallah- ilelebet sŸrdŸreceğiz. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Sayõn milletvekilleri, Meclisimizin 26Õncõ Yasama Dšneminde yapacağõmõz alõşmalarla yŸz akõ olarak hatõrlanacak bir dšnemi birlikte tamamlamamõzõ niyaz ediyorum.

Sizler ŸstŸn şahsiyetleriniz, bilgi ve becerilerinizle kendini topluma kabul ettirip illerimizden, milletimiz tarafõndan seilen, gelen milletvekillerisiniz.

Naiz şahsõma karşõ gšsterdiğiniz itimat ve teveccŸhe, tekrar, teşekkŸr ediyorum. YŸklendiğim sorumluluğun idraki iinde yŸce heyetinizi saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Şimdi gŸndeme geiyoruz.

Sayõn milletvekilleri, 24 Kasõm, …ğretmenler GŸnŸ idi. Toplantõ olmadõğõ iin, grup başkan vekillerimiz arzu ederlerse, ikişer dakikalõk, bulunduklarõ yerden konuşma yapabilirler.

Bšyle bir istekte bulunuyorsanõz ben sšz vereceğim efendim.

Adalet ve Kalkõnma PartisiÉ

Buyurun efendim.

III.- A‚IKLAMALAR

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayõn Başkanõm, teşekkŸr ediyorum.

24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ tebrik ediyoruz, bŸtŸn šğretmenlerimizin ve elbette šğretmeni olan herkesin gŸnŸ olan bu gŸnŸ tebrik ediyoruz.

BŸyŸk medeniyetler šğretmenlerine her zaman bŸyŸk değer veren bir anlayõşla davranmõşlardõr. Tarih boyunca o bŸyŸk Roma İmparatorluğuÕnda, Osmanlõ İmparatorluğuÕnda šğretmenleriyle, hocalarõnõn ilişkilerinin nasõl olduğunu anlatan sayõsõz anekdot vardõr. Biz, insanlõğõn bu ortak mirasõnõ bilen bir anlayõşla 24 Kasõma, 24 Kasõmlara ve bu Ÿlkenin geleceğine bakõyoruz.

Esasen, šğretmenlerimizin sosyoekonomik şartlarõna ilişkin durumlarõnõn da farkõndayõz ve bunlarõ iyileştirmek doğrultusunda elbette genel manada abalarõmõz sšz konusudur ve Ōgemişte yaptõklarõmõz, gelecekte yapacaklarõmõzĶ hususlarõ detaylõ bir şekilde ortaya konulacaktõr. Şu anda mevcut olan šğretmenlerin bŸyŸk bir kõsmõnõn on Ÿ yõllõk AK PARTİ iktidarõ dšneminde atanmõş olduklarõnõ hatõrlatmak isterim. Bu atamalar elbette imk‰nlar erevesinde devam edecektir. Yeni kadrolar var, onlara ilişkin atamalar da yapõlacaktõr. HŸkžmet programõnda muhakkak bunlara da değinilecektir.

Biz, hem šğretmenlerin toplumlar iin taşõdõğõ o bŸyŸk anlamõn ve değerin farkõnda olan hem de bu değere tekabŸl eden o sosyoekonomik şartlarõ sağlama gerekliliğini bilen bir anlayõşla bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz.

Bu vesileyle saygõlarõmõ sunuyorum. TeşekkŸrler. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – ‚ok teşekkŸr ediyorum efendim.

Cumhuriyet Halk PartisiÉ

…zgŸr Bey, buyurun efendim.

2.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediklerine ve 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ ile 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

…ZG†R …ZEL (Manisa) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Bir kez daha şahsõnõzõ yeni seildiğiniz gšrevinizden dolayõ kutluyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adõna.

Birazdan, Danõşma Kurulunda uzlaşõya varamadõğõmõz iin iktidar partisi grubunun grup šnerisi Ÿzerinde onar dakika konuşacağõz. ‚ŸnkŸ yeni yasama dšnemiyle ilgili, šzellikle sizin yšnetiminizle ilgili, oğunluk partisinin Meclisi işletmesindeki yŸkŸmlŸlŸkleriyle ilgili fikirlerimizi paylaşacağõz.

Ancak iki šnemli gŸnden bahsetmek durumundayõz. DŸn 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕydŸ. BugŸn de 25 Kasõm, kadõna karşõ şiddetin šnlenmesi konusunda duyarlõlõğõn en Ÿst dŸzeyde olmasõ gereken bir gŸn. 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnde šnce Başšğretmen AtatŸrk՟ Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak burada saygõyla ve minnetle anõyoruz. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnde, TŸrkiyeÕnin en bŸyŸk sorunlarõndan bir tanesi olan, atanamayan, daha doğrusu atamasõ yapõlmamõş šğretmenler sorununa bir kez daha dikkat ekmek istiyoruz. Gemiş yõllarda herkesin hayallerini sŸsleyen bir mesleğin mensuplarõnõn şu anda KPSS engeliyle karşõ karşõya olduğunu, atanamadõklarõnõ, sadece yŸzde 17Õsinin ilgili sõnavlarda başarõlõ sayõldõğõnõ, intihara kadar uzanan bir sŸreci yaşayan yoksul šğretmenlerin bir yandan da iktidar partisi eliyle tek tipleştirici bir eğitimin dayatõlmasõ noktasõnda da zorlandõklarõnõ gšrŸyoruz.

Kadõna karşõ şiddetin šnlenmesinde ise, bugŸn programõ okunacak olan Adalet ve Kalkõnma Partisinin yeni HŸkžmetinin programõnõ bu gšzle de dikkatle okuyacağõz ve takip edeceğiz. ‚ŸnkŸ on Ÿ yõlda TŸrkiyeÕnin kadõna karşõ şiddette, kadõn šlŸmlerinde, kadõn cinayetlerinde geldiği noktanõn istatistik bilimi aõsõndan šnŸmŸze koyduğu nokta bazõ politikalarõn, bazõ yanlõş giden işlerin kadõn cinayetlerini arttõrdõğõ, neredeyse azmettirdiği yšnŸndedir. Bu konudaki hassasiyetin sadece ayrõ ayrõ gruplarõn hassasiyetlerinden šte Meclisin siyasetŸstŸ ele almasõ gereken bir hassasiyet olduğunu ancak kadõn cinayetlerinin de eninde sonunda politik cinayetler olduğunu ve siyasi kškleri olduğunu da dikkatinize sunmak isterim.

Verdiğiniz fõrsat iin teşekkŸr ediyor, yŸce Meclisi saygõyla selamlõyorum. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum efendim.

Halklarõn Demokratik PartisiÉ

İdris Bey, buyurun efendim.

3.- Diyarbakõr Milletvekili İdris BalukenÕin, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediklerine ve 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ ile 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin konuşmasõ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – TeşekkŸrler Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, šncelikle ben de yeni yasama yõlõnõn hayõrlõ uğurlu olmasõnõ temenni ediyorum.

Şahsõnõza da bu šnemli gšrevde şimdiden başarõlar diliyorum.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugŸn 24 Kasõm vesilesiyle eğitim emekilerinin sorunlarõnõ dile getirmek Ÿzere grup başkan vekillerine sšz verdiniz. Ancak biz Halklarõn Demokratik Partisi olarak şunu ifade etmek istiyoruz: 24 Kasõm tarihi 12 EylŸl darbesini yapanlar tarafõndan …ğretmenler GŸnŸ olarak belirlenmiş bir tarihtir. …zellikle darbe anlayõşõna karşõ mŸcadele ettiğini sšyleyen bir iktidar partisi dšneminde de h‰len darbe mirasõ olan bu anlayõşõn devam ettiriliyor olmasõnõ kabul edilemez buluyoruz. Bizim aõmõzdan bŸtŸn šğretmenlerin evrensel olarak …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutlamõş olduğu tarih esastõr.

Ancak bu vesileyle šğretmenlerimizin ve eğitim emekilerimizin yaşamõş olduğu sõkõntõlarõ burada kõsaca ifade etmek isterim. Birok šğretmenimiz, birok eğitim emekisi geim sõkõntõsõ altõnda maalesef işini yapmak zorunda kalõyor. TŸrkiyeÕde kendi gšrevini yaparken en fazla mutsuz olan meslek grubuna maalesef šğretmenler ve eğitim emekileri d‰hil olmuş durumdalar ve hatta bu konuda başõ ekiyorlar. Pek ok šğretmenimiz geinemediği iin ek iş yapmak zorunda kalõyor. Emekli olan birok eğitim emekisi yine ek iş yaparak kendi yaşamõnõ idame ettirmek zorunda kalõyor. Atamasõ yapõlmayan šğretmenler sorunu ok šnemli bir sorundur. YŸz binlerce atamasõ yapõlmayan šğretmenlerden gŸn yok ki aresizlikten intihar etmiş olan genlerimizin, ocuklarõmõzõn haberlerini duymayalõm.

O nedenle, sorunlar yumağõnõn ok fazla olduğu, bir darbenin tanõmladõğõ bir gŸnde de ifade edilmeyecek dŸzeyde yõğõnlarla šzŸm bekleyen sorunlarõn olduğu bir alan olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu konuda yeni yasama yõlõnda, dšneminde de Halklarõn Demokratik Partisi olarak šğretmenlerimizin ve eğitim emekilerimizin sorunlarõnõ Meclis gŸndemine getirerek burada šzŸm arayõşõ ierisinde olacağõz. Umarõz ki bŸtŸn siyasi partiler de bu konuda aynõ duyarlõlõk ierisinde olurlar.

Son olarak, bugŸn kadõna karşõ şiddetin kõnandõğõ bir gŸn. Halklarõn Demokratik Partisi, demokratik, ekolojik izgiyi, šzgŸrlŸkŸ izgiyi paradigma olarak benimseyen bir parti, aynõ zamanda kadõn šzgŸrlŸğŸnŸ de temel mŸcadele alanõ olarak belirlemiştir. Biz kadõna karşõ her tŸrlŸ şiddeti bu gŸn vesilesiyle bir kez daha kõnõyoruz. Bu konuda belki kadõn arkadaşlarõmõz biraz daha detaylõ aõklamalar yaparlar. Mecliste de kadõna karşõ şiddeti šnleyecek yasal dŸzenlemelerin hõzla Genel Kurula getirilmesi, bu konuda etkin tedbirlerin alõnmasõ gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Bu arada şunu belirtmek isterim: GŸzellik kimin tarafõndan ne zaman yapõlõrsa yapõlsõn gŸzeldir.

Otuz dšrdŸncŸ yõldayõz, 1981Õden itibaren, bšyle bir gŸn seilmesi de gŸzel bir şeydir. Darbe yaptõ, darbe dšnemi yaptõ diyeÉ Değil mi?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Eğitim emekileri evrensel 5 Ekim gŸnŸnŸ kabul ediyor Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Bir parantez aalõm mŸsaadenizle lŸtfen.

TeşekkŸr ediyorum.

Milliyeti Hareket Partisi adõna Erkan Akay Bey, buyurun efendim.

4.- Manisa Milletvekili Erkan AkayÕõn, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕne ve 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

ERKAN AK‚AY (Manisa) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Değerli milletvekilleri, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutluyoruz. Yeni šğretim yõlõ bu vesileyle maalesef eğitim camiasõnõn ve eğitimcilerin bŸyŸk temel sorunlarõyla birlikte başlamõştõr ve bu yeni dšnemin de eğitimcilerimizin, šğretmenlerimizin ve eğitim kurumlarõmõzõn temel sorunlarõnõn ele alõnacağõ bir dšnem olmasõnõ diliyorum. Biz Milliyeti Hareket Partisi olarak bu konuda gereken bŸtŸn alõşmalarõmõzõ yaptõk, yapõyoruz ve bu konudaki bŸtŸn dŸzenlemelere de destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum.

Buna ilişkin olarak yine, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine de šğretmenlerimizin başta šzlŸk ve sosyal haklarõ olmak Ÿzere, bunlara ilişkin 5 kanun teklifimizi de Meclis Başkanlõğõna sunmuş bulunuyoruz. Gerek ek gšstergeleri gerek tazminatlarõnõn dŸzenlenmesine, onun dõşõnda, nšbet tutan šğretmenlere nšbet Ÿcretlerinin verilmesine ve diğer bazõ šnemli dŸzenlemelere ilişkin kanun tekliflerimizi de verdik.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ idrak ettiğimiz dŸn itibarõyla, maalesef TŸrkiyeÕmizin bazõ illerinde šğretmenlerimize ve eğitimcilerimize yšnelik ŸzŸcŸ ve hukuk dõşõ uygulamalar meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi de ManisaÕda bir liseye emniyet gŸleri tarafõndan baskõn yapõlmak suretiyle, ders sõrasõnda šğrencilerin gšzŸ šnŸnde šğretmenler tahkir edilerek gšzaltõna alõnmõşlardõr ve bu, hem velileri hem šğrencileri ‰deta bir baskõ ve korkutma eylemine dšnŸşmŸştŸr. …ğretmenlere, okulda ders sõrasõnda, šğrencileri nezdinde yapõlan bu girişimi hukuk dõşõ bulduğumu belirtiyor ve kõnõyorum. Yine, dŸn BursaÕda …ğretmenler GŸnŸ kutlama programõna T†RK EĞİTİM-SEN mensuplarõnõn alõnmadõğõnõ šğrenmiş buluyoruz.

Ayrõca bir diğer šnemli konu da, malumunuz bundan yaklaşõk bir yõl evvel binlerce okul mŸdŸrŸ ve mŸdŸr yardõmcõlarõ, yapõlan dŸzenlemelerle, ilgili gšrevlerinden alõnmõşlardõ. Bunlarõn šnemli bir kõsmõ yargõda davalarõnõ kazandõlar. Fakat bu yargõ kararlarõ idare tarafõndan uygulanmamaktadõr ve HŸkžmetin de bu yargõ kararlarõnõn uygulanmasõ konusunda gereken hassasiyeti gšstermesini diliyoruz.

Yine, eğitimle alakalõ olarak dile getirmek istediğim son bir husus da şudur: Y…K, pedagojik formasyon kadrolarõnõ 15 binle sõnõrlamõştõr. Bu son derece yetersiz bir sõnõrlamadõr, sayõdõr. Bu sayõnõn artõrõlmasõ da šnŸmŸzdeki dšnem alõşmalarõnda dileğimizdir ve gayretimiz olacaktõr.

Ayrõca, 25 Kasõm vesilesiyle kadõna şiddetin kõnanmasõ gerekir. Her zaman kõnanmasõ gereken bir durumdur ancak 25 Kasõm vesilesiyle de kadõnlara yapõlan -bŸtŸn- her tŸrlŸ şiddeti kõnadõğõmõ belirterek sšzlerimi tamamlõyorum.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – Efendim, teşekkŸr ediyorum.

…ğretmenler GŸnŸ yanõnda bir de kadõna şiddet mevzusu gŸndemimizde mevcut.

Sšz isteyen hanõm milletvekillerimiz var.

MİZGİN IRGAT (Bitlis) – ŌKadõnĶ diyeceksiniz Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Ben, yine ikişer dakika olmak Ÿzere gruplarõmõzdan birer hanõm milletvekiline sšz vereceğim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – ŌKadõnĶ denilir Sayõn Başkan. Teknik literatŸrde ŌkadõnĶ geiyor, ŌhanõmĶ gemiyor.

BAŞKAN – Pervin Hanõm, šncelik sizde, šnce siz istediniz.

Buyurunuz efendim.

5.- İstanbul Milletvekili Pervin BuldanÕõn, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediklerine ve 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ ile 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

PERVİN BULDAN (İstanbul) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

…ncelikle ŌhanõmĶ değil, ŌkadõnĶ Sayõn Başkan. (HDP ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – ŌKadõnĶ, ŌhanõmĶ, Ōhanõmefendi...Ķ

PERVİN BULDAN (İstanbul) – ŌKadõnĶ Sayõn Başkan.

BAŞKAN – ŌKadõnĶ, ŌhanõmĶ, ŌhanõmefendiĶ, ŌkõzĶ bir aile ve bir bŸtŸnlŸktŸr efendim.

TeşekkŸr ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – ŌHanõmĶ ifadesi tek başõna bir şiddeti ieriyor Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Buyurun lŸtfen.

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Evet, teşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Ben de šncelikle yeni gšrevinizde başarõlar diliyorum, hayõrlara vesile olmasõnõ temenni ediyorum. Hep birlikte yeni yasama yõlõnõn kavgasõz, gŸrŸltŸsŸz ve şiddetsiz bir yasama yõlõ olmasõnõ šzellikle temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum.

Ayrõca, …ğretmenler GŸnŸÕnŸ ben de kutluyorum fakat bugŸn 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele GŸnŸ. Dolayõsõyla, bugŸn TŸrkiyeÕde kadõnõn iradesi, bedeni ve emeği sosyal, siyasal, kŸltŸrel ve ekonomik alanda ok boyutlu şiddet, sšmŸrŸ ve ayrõmcõlõkla kuşatõlmõştõr. 2014 yõlõnda 300՟ aşkõn kadõnõn sõrf kadõn olduğu iin erkek şiddetiyle katledildiği, bir o kadarõnõn da yaralandõğõ, taciz ve tecavŸze uğradõğõ TŸrkiyeÕde, 2015Õin sadece ilk on ayõnda 255 kadõnõn katledilmesi, tek başõna devletin kadõna yšnelik şiddeti ciddiyetiyle ele almadõğõ, šnleyici tedbirler geliştirmediğinin bir gšstergesidir. Dolayõsõyla, yeni yasama yõlõnda šzellikle siyasi iradenin kadõn meselesinde daha duyarlõ ve caydõrõcõ yasalarõ õkarmasõ konusunda bŸyŸk bir beklenti ierisinde olduğumuzu ve olacağõmõzõ ifade ediyor, erkek şiddetiyle yaşamõnõ yitiren tŸm kadõn yoldaşlarõmõzõ saygõyla ve minnetle andõğõmõzõ da ifade ediyorum.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum efendim.

Adalet ve Kalkõnma PartisiÉ

Buyurun İlknur Hanõm.

6.- Aksaray Milletvekili İlknur İncešz՟n, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediklerine ve 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ ile 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

İLKNUR İNCE…Z (Aksaray) – Sayõn Başkanõm, ben de šncelikle yeni gšrevinizin ve yeni yasama dšnemimizin Ÿlkemize ve milletimize hayõrlar getirmesini temenni ediyorum.

İnşallah, šncelikle şiddetin Parlamentoda hi yaşanmamasõnõ temenni ediyorum ŸnkŸ getiğimiz dšnemler ierisinde burada eşitli şiddetlere maruz kalõndõ. Bu anlamda da šncelikle milletimizin temsilcisi olan milletvekili arkadaşlarõmõzdan, burada her biri ok šnemli gšrevleri Ÿstlenmiş arkadaşlarõmõzdan bu nezaket ve zarafet ierisinde bir yasama dšnemi dilediğimi de belirtmek istiyorum.

Bununla beraber, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ vesilesiyle tŸm šğretmelerimizin, eğitime emek veren tŸm šğretmenlerimizin, insan yetiştirilmesine šnem veren, değer veren šğretmenlerimizin …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutluyorum. Bununla beraber, šzellikle şunu belirtmek istiyorum: Eğitimde, šzellikle geriye doğru gittiğimizde, bugŸne kadarki yatõrõmlar hem insani anlamda, insan yetiştirilmesi, insan kaynağõ anlamõnda hem de fiziki koşullarõn iyileştirilmesi anlamõnda ciddi bir mesafe almõştõr ve šnŸmŸzdeki dšnemde atanacak šğretmenlerimizle beraber, šğretmenlerle beraber de ok ciddi anlamda bir šğretmenimiz istihdam edilecektir.

Bununla beraber, 25 Kasõm, bugŸn kadõna karşõ uluslararasõ anlamda da şiddetle mŸcadele gŸnŸ. Biraz evvel sšylediğim gibi, šncelikle meseleye kadõn ve insan olarak yaklaşmak lazõm, en başta Parlamentonun bu konuda her yerde olduğu gibi šrnek olmasõ lazõm. Yine, bugŸne kadar kadõna karşõ şiddet konusunda, aile ii şiddet konusunda yapmõş olduğumuz pek ok dŸzenleme var. Bu konuda samimi bir şekilde yasal dŸzenlemelerin gerekleşmesi ama bununla beraber toplumsal anlamda bilincin, zihinsel dšnŸşŸmŸn ne kadar etkili ve šnemli olduğunu -getiğimiz dšnemlerde aslõnda ok ciddi yasal dŸzenlemeler yapõlmõş olmasõna rağmen h‰l‰ gŸnŸmŸzde bu haberleri alabiliyorsak- bir oturup dŸşŸnmemiz lazõm. Burada her şeyden šnce toplumun zihinsel dšnŸşŸmŸnŸ gerekleştirmemiz lazõm. Ve bu yŸk sadece iktidar partisinin değil, tŸm partilerin ve buna partilerŸstŸ bir mesele olarak bakõlmasõ gerekmekte.

Bununla beraber, gerek medyanõn dilini gerekse sšylem anlamõnda dilimizi de değiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim ki bu zihinsel dšnŸşŸmŸ hep birlikte gerekleştirebilelim. Yoksa, yasal tedbirler anlamõnda, Parlamentoda samimi bir şekilde bundan šnce kadõna karşõ aile ii şiddetin dŸzenlenmesi -6284 sayõlõ KanunÕun gerekleştirilmiş olmasõ- burada ok ciddi tedbirlerin, dŸnyadaki šrneklerin TŸrkiyeÕde uygulanõr olmasõ, Ÿlkemizde uygulanõr olmasõÉ Yasal anlamda tedbirlerin değil, bununla beraber medya da d‰hil olarak dilimizin ve davranõşlarõmõzõn hep beraber, toplumsal algõnõn değişmesi konusunda birlik ve beraberlik ierisinde ve siyaset ŸstŸ bir mesele olarak bu işin šzŸmŸnŸn bŸtŸn taraflarõ olarak bir arada olmamõz gerektiği kanaatindeyim.

Bu anlamda, şiddetin her tŸrŸne -kadõna ve insana- bugŸn coğrafyamõzda yaşanan insana karşõ şiddete, masum insanlarõn šlŸmŸne karşõ da šzellikle bir kez daha bu vesileyle ŌDur.Ķ demek ve sesimizi daha ok yŸkseltmek temennisi ierisinde, umarõm şiddetsiz, şiddete sõfõr tolerans anlayõşõ ierisinde karşõ durulduğu bir Ÿlke ve dŸnya anlayõşõ ierisinde insan yetiştirebilmemiz temennisi ierisinde hem …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutluyor hem de şiddete bir kez daha ŌHayõr.Ķ diyoruz.

Bu anlamda da Sayõn Başbakanõmõza bugŸn kadõna karşõ şiddet konusunda vermiş olduğu destekten dolayõ da yŸrekten teşekkŸr ediyorum.

‚ok teşekkŸrler. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim efendim.

Cumhuriyet Halk Partisi adõna Nurhayat Altaca Kayõşoğlu.

Buyurunuz Hanõmefendi.

7.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca KayõşoğluÕnun, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediğine, 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) – Sayõn Başkan, šncelikle yeni gšrevinizde başarõlar diliyorum. TŸm yasama Ÿyesi arkadaşlarõma da yeni dšnemde başarõlõ alõşma dšnemi diliyorum.

BugŸn, 1990 yõlõnda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafõndan Kadõna Yšnelik Şiddetle MŸcadele GŸnŸ ilan edilmiştir. Biz bu sorunun elbette ki partilerŸstŸ ve evrensel bir sorun olduğunu biliyoruz ve bu sorunla mŸcadele iin Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem šnerilerimiz hem alõşmalarõmõz olmuştu. Bu anlamda yasama Ÿyesi bŸtŸn arkadaşlarõmõzdan her zaman destek bekliyoruz.

Sorunun elbette ki ok farklõ boyutlarõ var. …ncelikli olarak eğitim sistemiyle ve diğer toplumsal, sosyal tedbirlerle bu sorunun šnŸne geilmesi gerektiğini dŸşŸnŸyoruz ve eğitim sisteminde ocuklarõn bir birey olarak eğitilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin štesine geilerek bir birey olarak yetiştirilmesi gerektiğini ve bu yšnde politikalarõn değiştirilmesi gerektiğini dŸşŸnŸyoruz. Ki bu tedbirlerin alõnmasõ h‰linde dahi biz bu sorunun ancak uzun yõllar sonra šzŸlebileceğini dŸşŸnŸyoruz.

Bunun yanõnda, elbette ki sorunun ekonomik boyutu, sosyal boyutu, başka boyutlarõ da vardõr ve bunun yanõnda da bugŸn acil olarak cezai yšnden de kamuoyunun beklentileri vardõr. Cezalarõn caydõrõcõ olmasõ aõsõndan Ō…zgecan yasasõĶ diye bilinen ve cezai konularda bir an šnce caydõrõcõlõk anlamõnda yasalarda değişiklik ieren teklifler sunulmuştu -bizim de sunduğumuz teklifler vardõ- ve bu yasal değişikliklerin, daha fazla uzatõlmadan bir an šnce bŸtŸn Meclis tarafõndan desteklenerek yŸce Meclisimizden geirilmesini istiyoruz ve zaman aşõmõnõn kaldõrõlmasõnõ, birtakõm işte tahrik indirimi vesaire gibi konularõn, ertelemenin, uzlaşmanõn, bazõ hŸkŸmlerin kaldõrõlmasõnõÉ Ve bir nebze olsun caydõrõcõlõğõn šn plana õkarõlarak en azõndan hani bir kadõnõ olsa dahi şiddetten, cinayetten kurtarabilirsek bunun ok šnemli bir adõm olacağõnõ dŸşŸnŸyoruz.

Bunun yanõnda, birok kadõn cinayetini gšzlemlediğimizde genellikle fiziki koşullarõn da buna sebebiyet verdiğini gšrŸyoruz. …rneğin sokak aydõnlatmalarõnõn olmamasõ, šrneğin ulaşõm sorunu gibi birtakõm sorunlar hem cinayet işleyenlere cesaret vermektedir hem kadõnlarõmõzõn her an korku iinde yaşamasõnõ sağlamaktadõr.

Bunun yanõnda aile ii şiddetle birlikte maalesef kadõnlarõmõzõn, ocuklarõmõzõn bazõ noktalarda gŸvenlik gŸleri tarafõndan da şiddete maruz bõrakõldõğõnõ ve insan haklarõnõn bu anlamda da ihlal edildiğini hepimiz gšrŸyoruz, yaşõyoruz. Bu anlamda da hassasiyetlerin gšz šnŸnde bulundurulmasõnõ ve insan haklarõ temelli bakõş aõsõnõn geliştirilmesi gerektiğini dŸşŸnŸyoruz.

Ve bazõ sorunlar var ki bir an šnce šzŸlmesi gerekiyor. …rneğin, sayõn milletvekillerimiz biliyorlar mõ bilmiyorum ama engelli kadõnlarõmõz şiddete maruz kaldõklarõnda sõğõnmaevlerine kabul edilmiyorlar. Bununla ilgili, sõğõnmaevleri konusunda ok yetersiz bir altyapõmõz var, bir an šnce bunlarõn da giderilmesi gerekiyor.

Ekonomik anlamda gelirdeki adaletsizlik şiddetin artmasõna sebebiyet veriyor, bu anlamda tedbirlerin alõnmasõ gerektiğini dŸşŸnŸyoruz ve son yõllarda şiddetin, kadõn cinayetlerinin ok fazla arttõğõnõ, yŸzde 1.400 gibi bir rakama ulaştõğõnõÉ Biraz šnce bir kadõn arkadaşõmõn sšylediği, son on yõlda 200ÕlŸ bir rakamdan bahsetti fakat verilere baktõğõmõzda 300Õlerden, 400ÕlerdenÉ 100Õlerden ok farklõ rakamlardan bahsediliyor. Bununla ilgili maalesef gšrŸyoruz ki elimizde ok sağlõklõ veriler dahi yok. Bu dahi aslõnda mŸcadele azmimizin ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyuyor yani verileri bile bilmiyoruz ki biz nasõl bu konuyla mŸcadele edeceğiz.

Bu anlamda, bahsettiğimiz gibi, eğitimden cezai anlamda caydõrõcõlõğa kadar, diğer fiziki koşullara kadar bŸtŸn tedbirlerin bir an šnce alõnmasõ iin yŸce Meclisimize ne dŸşŸyorsa bunu yerine getirmesini talep ediyoruz. Bu konuda hibir şekilde siyasi õkarõmõz, beklentimiz yoktur, kim bunu samimi bir şekilde yaparsa -ki bizim verdiğimiz de teklifler vardõr- tabii ki destek oluruz ve herkesi bu anlamda mŸcadeleye destek vermeye bekliyoruz.

Saygõlarõmla. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – ‚ok teşekkŸr ediyorum.

Milliyeti Hareket Partisi adõna Deniz Depboylu, buyurunuz Hanõmefendi.

8.- Aydõn Milletvekili Deniz DepboyluÕnun, 26Õncõ Yasama Dšneminin hayõrlõ olmasõnõ ve Meclis Başkanõna gšrevinde başarõlar dilediklerine ve 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸ ile 25 Kasõm Kadõna Yšnelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ MŸcadele ve Dayanõşma GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

DENİZ DEPBOYLU (Aydõn) – Sayõn Başkanõm, konuşmama başlamadan šnce yeni gšrevinizin hayõrlõ olmasõnõ ve başarõlarõnõzõ temenni ediyorum.

Bilindiği gibi, bu gŸn 1999Õdan beri Birleşmiş Milletler tarafõndan kabul edilen, 25 Kasõm ŌKadõna Yšnelik Şiddetin Ortadan Kaldõrõlmasõ ݍin Uluslararasõ MŸcadele GŸnŸĶ olarak andõğõmõz bir gŸn ama maalesef Ÿlkemizde duruma baktõğõmõzda, šzellikle son beş yõlda artan kadõn cinayetleri -ki bu 1.134 olarak belirtilmiş- bizim en bŸyŸk kanayan yaramõz olarak gšrdŸğŸmŸz bir sorun.

1 Ocak 2015Õten itibaren sadece 255 kadõnõmõz hayatõnõ kaybetmiş. †lkemizde yaşanan kadõna yšnelik bu işlenen cinayetlerin yanõ sõra aynõ zamanda cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet kadõnlarõmõzõn uğradõğõ haksõzlõklarõn başõnda geliyor. Biz, Milliyeti Hareket Partisi olarak sadece kadõna yšnelik şiddet değil, aile ierisinde yaşanan, ailenin tŸm bireylerine yšnelik şiddet, toplumda diğer fertlere yšnelik yaşanan şiddet ve evreye duyarsõzlõkla ilgili her tŸrlŸ sorunla mŸcadelede alõnan kararlarõn yanõnda olacağõmõzõ ve šzellikle hukuksal alanda alõnacak olan kararlarõn yanõnda olacağõmõzõ belirtmek istiyoruz.

Burada, tabii ki eğitimde de yapõlmasõ gereken alõşmalar var. Kabul edelim ki Ÿlkemizdeki eğitimde maalesef ortaya õkan eğitimle ilgili bu sorunlarda fertlerimize verilen psikolojik yardõm, yine aileye verilen psikolojik yardõmlarda olduka kalitesiz bir yaklaşõm sšz konusudur. …zellikle alan dõşõ atamalarla ortaya õkan sorunlarda bu sorunun yaşanmasõ ve yaşanmaya devam etmesi olasõ gšrŸnmektedir. Şiddete uğrayan fertlerin yanõ sõra şiddete maruz kalan ailelerin tamamõnõn psikolojik yardõm almasõ bizim šngšrdŸğŸmŸz hedeflerden birisidir.

Bu gŸn kadõna yšnelik şiddetin kõnandõğõ bir gŸn. Bunun yanõ sõra, dŸn de šğretmenlerimizin gŸnŸnŸ kutlamõştõk ancak šğretmenlerimizin yaşadõğõ sorunlarõ da dile getirmek istiyorum. Burada, biliyorsunuz ki, atanamayan šğretmenlerle ilgili sorunlarõn šzŸlmesi konusunda biz šzellikle tedbirlerin en uygun şekilde alõnmasõnõ istiyoruz.

Yine, gšrevden alõnan idareci arkadaşlarõmõzõn yargõ sonularõnõn belli olmasõna rağmen bu yargõ sonularõnõn uygulamaya geirilmemesiyle ilgili de sõkõntõlarõmõzõ iletmek istiyoruz.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – Efendim, teşekkŸr ediyorum.

Her iki konuda da siyasi partilerimize gšrŸşlerini ifade etmeleri iin sšz vermiş bulunduk.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayõn BaşkanõmÉ

BAŞKAN – Bu arada, grup başkan vekillerini semiş oldu siyasi partilerimiz, yeni seilen arkadaşlarõmõza başarõlar diliyoruz. Diğer milletvekillerimize de bŸtŸn heyetimize de hayõrlõ alõşmalar temenni ediyorum.

Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõna geebiliriz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayõn Başkanõm, šzŸr diliyorumÉ

BAŞKAN – Buyurun Mahmut Bey.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – ݍ TŸzŸk՟n 60Õõncõ maddesine gšre kõsa bir sšz almak istiyorum, konu da şundan ibaret: ŞimdiÉ

BAŞKAN – GšrdŸm efendim ve ikişer kişiye, sizin partinizden de 1 kişiye sšz verdim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – ÉNusaybinÕin 3 mahallesinde sokağa õkma yasağõ var. Kadõna yšnelik şiddeti biz burada Meclis olarak siyasi grubu bulunan 4 parti kõnamakta ama oradaki kadõnlar şu anda bu mevcut olan sokağa õkma yasağõ nedeniyle bu baskõ ve şiddetle karşõ karşõya. Yani, gŸvenlik politikasõ uğruna insan haklarõndan vazgeemeyiz; insan haklarõ uğruna gŸvenlikten vazgeemeyiz. Bu dengeyi kurma adõna mŸmkŸnse ben kõsa bir sšz istiyorum, bu bir.

İkincisi, RusyaÕnõn uağõ dŸşŸrŸldŸ. Hakikaten ok sõcak bir gŸndem. Bununla ilgili, mŸmkŸnse -yeni Kabine de hayõrlõ olsun, kutluyorum ben- en azõndan yeni Kabine Meclise bilgi verirse kamuoyu aõsõndan yararlõ olur. Bu anlamda, pek kõsa bir sŸre istiyorum 60Õõncõ maddeye gšre.

BAŞKAN – Efendim, teşekkŸr ediyorum, beyanlarõnõz tutanaklara geti.

Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõna geiyorumÉ

Yemin davetimiz var, šnce yemin davetimizi yapacağõz.

AnayasaÕya gšre milletvekillerinin gšreve başlamadan šnce ant imeleri gerekmektedir.

Şimdi, geen birleşimlerde ant imemiş olan sayõn milletvekillerinin adlarõnõ sõrasõyla okuyup, ant imek Ÿzere kŸrsŸye davet edeceğim.

Ağrõ Milletvekili Sayõn Leyla ZanaÉ

İstanbul Milletvekili Sayõn Selahattin DemirtaşÉ

Mardin Milletvekili Sayõn Ali AtalanÉ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – NusaybinÕdeÉ

BAŞKAN – Ve Mardin Milletvekili Sayõn GŸlser YõldõrõmÉ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – O da NusaybinÕde.

BAŞKAN – Ant imemiş milletvekillerimiz katõldõklarõ oturumda ant iebilirler.

TeşekkŸr ediyorum.

Sayõn milletvekilleri, Başbakan Sayõn Ahmet Davutoğlu tarafõndan kurulan Bakanlar Kurulunun atandõğõna dair bir Cumhurbaşkanlõğõ tezkeresi vardõr, okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Cumhurbaşkanlõğõnõn, Başbakan Ahmet DavutoğluÕnun šnerisi Ÿzerine kurulan yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlõklara, TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi gereğince ekli listede gšsterilen kişilerin atandõğõna; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayõlõ KanunÕun 4՟ncŸ maddesi uyarõnca, Başbakan Yardõmcõsõ unvanõyla gšrev yapmak Ÿzere 5 bakanõn gšrevlendirilmesinin onaylandõğõna ilişkin tezkeresi (3/3)

                                                                                                                                        24/11/2015

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

İlgi: 17/11/2015 tarihli ve 68244839-150.01-7-620 sayõlõ yazõmõz.

Başbakan Sayõn Ahmet DavutoğluÕnun šnerisi Ÿzerine;

1- Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlõklara, TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi gereğince ekli listede gšsterilen kişiler atanmõştõr.

2- 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayõlõ KanunÕun 4՟ncŸ maddesi uyarõnca, Başbakan Yardõmcõsõ unvanõyla gšrev yapmak Ÿzere beş bakanõn gšrevlendirilmesi onaylanmõştõr.

Bilgilerinize sunarõm.

                                                                                                              Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                     Cumhurbaşkanõ

Bakanlar Kurulu Listesi

1) Konya Milletvekili                     Ahmet Davutoğlu          Başbakan

2) Ordu Milletvekili                        Numan Kurtulmuş         Başbakan Yardõmcõsõ

3) Gaziantep Milletvekili              Mehmet Şimşek               Başbakan Yardõmcõsõ

4) Ankara Milletvekili                    Yalõn Akdoğan            Başbakan Yardõmcõsõ

5) Ankara Milletvekili                    Yõldõrõm Tuğrul TŸrkeş          Başbakan Yardõmcõsõ

6) Mersin Milletvekili                    LŸtfi Elvan                      Başbakan Yardõmcõsõ

7) Yozgat Milletvekili                    Bekir Bozdağ                  Adalet Bakanõ

8) Denizli Milletvekili                   Sema Ramazanoğlu        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ

9) İstanbul Milletvekili                  Volkan Bozkõr                Avrupa Birliği Bakanõ

10) Kocaeli Milletvekili                Fikri Işõk                          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ

11) Trabzon Milletvekili                SŸleyman Soylu             ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ

12) Adana Milletvekili                   Fatma GŸldemet Sarõ     ‚evre ve Şehircilik Bakanõ

13) Antalya Milletvekili                MevlŸt ‚avuşoğlu        Dõşişleri Bakanõ

14) Kayseri Milletvekili                Mustafa Elitaş                 Ekonomi Bakanõ

15) İstanbul Milletvekili               Berat Albayrak               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ

16) Samsun Milletvekili                 Akif ‚ağatay Kõlõ       Genlik ve Spor Bakanõ

17) Şanlõurfa Milletvekili              Faruk ‚elik                      Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ

18) Malatya Milletvekili                BŸlent TŸfenkci              GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ

19) Bursa Milletvekili                    Efkan Ala                         ݍişleri Bakanõ

20) Bingšl Milletvekili                  Cevdet Yõlmaz                Kalkõnma Bakanõ

21) Kahramanmaraş Milletvekili  Mahir †nal                      KŸltŸr ve Turizm Bakanõ

22) Bayburt Milletvekili                Naci Ağbal                      Maliye Bakanõ

23) Eskişehir Milletvekili             Nabi Avcõ                        Mill” Eğitim Bakanõ

24) Sivas Milletvekili                     İsmet Yõlmaz                    Mill” Savunma Bakanõ

25) Afyonkarahisar Milletvekili  Veysel Eroğlu                 Orman ve Su İşleri Bakanõ

26) Bursa Milletvekili                    Mehmet MŸezzinoğlu   Sağlõk Bakanõ

27) İzmir Milletvekili                      Binali Yõldõrõm               Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme                                                 Bakanõ

(AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Sayõn Başbakan, zatõalinizi ve şahsõnõzda Bakanlar Kurulu Ÿyelerini tebrik ediyorum.

Bilgilerinize sunulmuştur.

AnayasaÕnõn 110Õuncu maddesi ve ݍ TŸzŸk՟n 123՟ncŸ maddeleri uyarõnca, HŸkžmet programõnõn Bakanlar Kurulunun kuruluşundan en ge bir hafta iinde TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde okunmasõ gerekmektedir.

Sayõn Başbakan, HŸkžmet programõnõ Genel Kurula sunmak iin 1 Aralõk 2015 Salõ gŸnŸnden šnce olmak Ÿzere dŸşŸndŸğŸnŸz bir tarih var mõ efendim?

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – BugŸnÉ

BAŞKAN – BugŸnÉ Peki efendim. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Sayõn Başbakan HŸkžmet programõnõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine bugŸn sunmak istiyorlar.

Bu konuyla ilgili Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubunun bir šnerisi vardõr. …nerinin işlemi tamamlandõktan sonra gereği yerine getirilecektir.

Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubunun ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesine gšre verilmiş bir šnerisi vardõr, okutup işleme alacağõm ve oylarõnõza sunacağõm.

Buyurun.

V.- …NERİLER

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, 64՟ncŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn, Genel Kurulun 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnkŸ birleşiminde okunmasõna, Ÿzerindeki gšrŸşmelerin 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlmasõna ve gŸven oylamasõnõn 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ yapõlmasõna; Genel Kurulun alõşma gŸn ve saatleri ile gŸndemin belirlenmesine; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõ Ÿyelerinin siyasi parti gruplarõna dağõlõmõna; ihtisas komisyonlarõnõn oluşumu ile siyasi parti gruplarõna dŸşen Ÿyeliklere ilişkin šnerisi

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Danõşma Kurulunun 25/11/2015 ‚arşamba gŸnŸ (bugŸn) yaptõğõ toplantõda siyasi parti gruplarõ arasõnda oy birliği sağlanamadõğõndan, ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesi gereğince grubumuzun ilişikteki šnerisinin Genel Kurulun onayõna sunulmasõnõ arz ederim.

                                                                                                                     İlknur İncešz

                                                                                                                         Aksaray

                                                                                                   AK PARTİ Grup Başkan Vekili

…neriler:

64՟ncŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimde okunmasõ; 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn okunmasõ ile Bakanlar Kurulu Programõ Ÿzerinde 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlacak gšrŸşmeler ve 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ yapõlacak gŸven oylamasõnõn gŸndemin Ō…zel GŸndemde Yer Alacak İşlerĶ kõsmõnda yer almasõ ve bu gŸnlerde Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõ ve işaret oyuyla yapõlacak seimler hari başkaca konularõn gšrŸşŸlmemesi,

Genel Kurulun 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ saat 14.00Õte, 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ ise saat 18.00Õde toplanmasõ, Bakanlar Kurulu Programõ Ÿzerinde 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlacak gšrŸşmelerde HŸkžmet ve siyasi parti gruplarõ adõna yapõlacak konuşmalarõn kõrkar dakika (bu sŸre, iki konuşmacõ tarafõndan kullanõlabilir) kişisel konuşmalarõn onar dakika olmasõ, bu birleşimde program Ÿzerinde gšrŸşmelerin tamamlanmasõna kadar alõşma sŸresinin uzatõlmasõ,

Genel Kurulun 26 Kasõm, 1 Aralõk, 2 Aralõk ve 3 Aralõk Salõ, ‚arşamba ve Perşembe gŸnkŸ birleşimlerinde Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõ ve işaret oyuyla yapõlacak seimler hari başkaca konularõn gšrŸşŸlmemesi,

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõnõn Başkan dahil 23 Ÿyeden kurulmasõ ve gšrev yerleri dağõlõmõnõn; Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 6 k‰tip Ÿye, 4 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 4 k‰tip Ÿye, 1 idare amiri; Halklarõn Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri ve Milliyeti Hareket Partisi Grubuna 1 k‰tip Ÿye, 1 idare amiri şeklinde oluşmasõ;

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi komisyonlarõndan; Dileke Komisyonunun 13 Ÿyeden, Plan ve BŸte Komisyonunun AnayasaÕnõn 162Õnci maddesi gereği 40 Ÿyeden, Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonunun 3346 sayõlõ KanunÕun 3՟ncŸ maddesi gereği 35 Ÿyeden, GŸvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 2937 sayõlõ KanunÕun ek 2Õnci maddesi gereği 17 Ÿyeden, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 25 Ÿyeden, diğer komisyonlarõn 26 Ÿyeden kurulmasõ ve komisyon Ÿyeliklerinin siyasi parti gruplarõna dağõlõmõnõn ilişik listedeki şekilde olmasõ,

šnerilmiştir.

KOMİSYON †YELİKLERİNİN SİYASİ PARTİ

GRUPLARINA G…RE DAĞILIM LİSTESİ

Komisyonlar                  Komisyonun                                  Siyasi Parti Gruplarõ ve Bağõmsõzlara

                                             †ye Sayõsõ                                                    DŸşen †yelik Sayõsõ

                                                                              AK PARTİ     CHP     HDP      MHP     BAĞIMSIZ                  

Anayasa Komisyonu                26                         15               6              3               2                  

Adalet Komisyonu                    26                         15               6              3               2                  -

Mill” Savunma Komisyonu     26                         15               6              3               2                  

ݍişleri Komisyonu                   26                         15               6              3               2                  -

Dõşişleri Komisyonu                26                         15               6              3               2                  -

Mill” Eğitim, KŸltŸr,

Genlik ve Spor Komisyonu  26                         15               6              3               2                  -

Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma

ve Turizm Komisyonu              26                         15               6              3               2                  -

‚evre Komisyonu                      26                         15               6              3               2                  -

Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve

Sosyal işler Komisyonu          26                         15               6              3               2                  -

Tarõm, Orman ve Kšyişleri

Komisyonu                                  26                         15               6              3               2                  -

Sanayi, Ticaret, Enerji,

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve

Teknoloji Komisyonu              26                         15               6              3               2                  -

Dileke Komisyonu                  13                            8               3              1               1                  -

Plan ve BŸte Komisyonu      40                         25               9              4               2                 0

Kamu iktisadi TeşebbŸsleri

Komisyonu                                  35                         20               8              4               3                 0

İnsan Haklarõnõ İnceleme

Komisyonu                                  26                         15               6              3               2                 0

Avrupa Birliği Uyum

Komisyonu                                  25                         14               6              3               2                 0

Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği

Komisyonu                                  26                         15               6              3               2                 0

GŸvenlik ve İstihbarat

Komisyonu                                  17                         10               4              2               1                  -

BAŞKAN – …neri hakkõnda -lehinde, aleyhinde- konuşmak isteyen varsa sšz vereceğim efendim.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte...

LEVENT G…K (Ankara) – Aleyhte …zgŸr …zelÉ

BAŞKAN – O h‰lde, lehinde Mehmet Doğan Kubat, Adalet ve Kalkõnma Partisi.

Buyurun efendim. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayõn Başkanõm, ok değerli milletvekili arkadaşlarõm; grubumuzun šnerisi lehinde gšrŸşlerimi ifade etmek Ÿzere sšz almõş bulunuyorum. Bu vesileyle yŸce heyetinizi saygõlarõmla selamlarõm.

Değerli Başkanõm, seilmiş olduğunuz bu yŸce gšrevde sizlere ve yine, 26Õncõ Dšnemde seilen bŸtŸn milletvekili arkadaşlarõma alõşmalarõnda ŸstŸn başarõlar dilerim.

Değerli arkadaşlar, grup šnerimizde TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin bu hafta ve šnŸmŸzdeki hafta alõşma gŸn ve saatleri ile gŸndemine dair bir değişiklik šnerisi sšz konusudur.

Bilindiği Ÿzere, 64՟ncŸ TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkžmeti kurulmuş ve biraz šnce burada sizlere takdim edilmiştir. AnayasaÕnõn 110Õuncu, ݍ TŸzŸk՟n 123 ve 124՟ncŸ maddelerine gšre hŸkžmet programõnõn okunmasõ ve gŸven oyu işlemlerinin de yapõlmasõ lazõmdõr. AnayasaÕnõn 110Õuncu maddesi gereğince hŸkžmetin kuruluşundan itibaren en ge 1 hafta ierisinde programõnõn okunmasõ, okunmadan itibaren 2 tam gŸn getikten sonra gšrŸşmelerinin yapõlmasõ, gšrŸşmelerinin bitiminden itibaren 1 tam gŸn getikten sonra da gŸven oylamasõna başvurulmasõ gerekmektedir. İşte grup šnerimizde bu sŸrece ilişkin takvimin belirlenmesini teklif etmekteyiz. Buna gšre 64՟ncŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn Ō…zel GŸndemde Yer Alacak İşlerĶ bšlŸmŸne alõnmak suretiyle bugŸn okumasõnõn yapõlmasõ, mŸzakerelerinin cumartesi gŸnŸ yapõlmasõ, gŸven oylamasõnõn ise pazartesi gŸnŸ saat 18.00Õde yapõlmasõnõ šnermekteyiz.

Bu cumartesi gŸnŸ yapõlacak program gšrŸşmelerinde HŸkžmet ve siyasi parti gruplarõ adõna kõrkar dakikalõk bir sŸre šngšrmekteyiz. Bu sŸre 2 konuşmacõ tarafõndan bšlŸnerek de kullanõlabilecektir. Kişisel konuşmalarõn da onar dakika olmasõnõ šnermekteyiz.

Genel Kurulun šnŸmŸzdeki hafta daÉ Şu anda zaten Meclisin ihtisas komisyonlarõ ve diğer sŸrelerin tamamlanmasõ arifesinde olduğumuz iin ve gŸndemimizde başkaca iş olmadõğõndan dolayõ arşamba, perşembe ve salõ gŸnleri sadece -varsa- seimlerin yapõlmasõ ve sunuşlarõn yapõlmasõ, diğer konularõn ise gšrŸşŸlmemesini šnermekteyiz.

Yine, değerli arkadaşlarõm, Başkanlõk Divanõ ݍ TŸzŸk՟n 9 ve 11Õinci maddeleri uyarõnca kural olarak 15 kişiden oluşmakla birlikte Danõşma Kurulu kararõyla bu sayõ artõrõlabilmektedir. Biz Başkanlõk Divanõnõn 23 Ÿyeden teşekkŸl ettirilmesi ve burada siyasi partilerden AK PARTİ Grubuna 2 başkan vekili, 6 k‰tip Ÿye, 4 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 4 k‰tip Ÿye, 1 idare amiri; Halklarõn Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri ve Milliyeti Hareket Partisi Grubuna da 1 k‰tip Ÿye, 1 idare amiri şeklinde bu Ÿye gšrev dağõlõmõnõn yapõlmasõnõ šnermekteyiz.

İhtisas komisyonlarõ daÉ Yine, ݍ TŸzŸk՟mŸzŸn 20Õnci maddesi ve kuruluşu dŸzenleyen šzel kanunlarda yer alan bazõ hŸkŸmler gereğince, sayõlarõ kanunla belirlenmiş olan komisyonlarõn dõşõndaki ihtisas komisyonlarõ Ÿye sayõlarõnõn da, tõpkõ 24՟ncŸ Dšnemde olduğu gibi, prensip olarak 26 Ÿyeden oluşmasõnõ ve bunun, biraz šnce kŸrsŸden okunan şekilde siyasi parti gruplarõna dağõlõmõnõ šnermekteyiz.

…nerimize desteklerinizi bekler, yŸce heyetinizi saygõlarõmla selamlarõm. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Mehmet Doğan Kubat BeyÕe teşekkŸr ediyorum.

Aleyhinde, Sayõn Sõrrõ SŸreyya …nder, Ankara Milletvekili. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Başkan, değerli arkadaşlar; šncelikle bu yasama yõlõnõn barõşa, demokrasiye, šzgŸrlŸğe, eşitliğe, adalete katkõ sunmasõnõ diliyoruz. Sayõn Başkana, oluşacak olan Başkanlõk Divanõna ve programõ gšrŸşŸlecek olan Kabineye de bu duygularla başarõlar diliyoruz.

Sayõn Başkan, keşke biraz šnceÉ …ncelikle sizinle başlayacağõm ve bir cŸmlenizin tutanaklardan õkarõlmasõnõ dikkatinize sunacağõm.

DŸnya tarihinde ormancõlõk faaliyeti, orman oluşturulmasõ ya da orman vasfõna yakõn ağalõk oluşturulmasõnõn bilinen en bŸyŸk mimarõ Adolf HitlerÕdir. ŌHer şeyin iyisi Almanlara layõktõr.Ķ diyerek AlmanyaÕda muazzam bir ağalandõrma ve orman faaliyeti başlamõştõr. Fakat o meşum gŸnden sonra, sadece AlmanyaÕda değil dŸnyanõn hibir orman toplantõsõnda HitlerÕin bu vasfõna atõf yapõlmaz. Antifrizi bulmuşlardõr; bugŸn kõş şartlarõnda yolculuk yapõyoruz, kimse atõf yapmaz. Siz, Sayõn Başkan, bu Ÿlkenin tarihinde en kanlõ, en zalim, en faşist cuntayõ ŌCanõm, onlar da gŸzel bir şey yapmõşlarsa anmayalõm mõ?Ķ diyerek olumladõnõz. İlk işi Parlamentoyu feshetmek, halkõn iradesini yere sermek olan faşist bir cuntayõ bu kŸrsŸden olumladõğõnõz iin sizi kõnõyoruz. (HDP sõralarõndan alkõşlar) Bu sšzlerinizin šncelikle tutanaklardan õkarõlmasõnõ talep ediyoruz. Bu kŸrsŸde, bu atõnõn altõnda bu atõyõ yõkan bir diktatšr olumlandõrõlamaz. †stelik bu TŸrk sağõ, riyak‰rlõk konusunda dŸnyadaki bŸtŸn sağcõlara tur bindirir. E, siz daha dŸne kadar İskilipli Atõf HocaÕya burada ağõtlar yakõyordunuz. Siz 24 Kasõmõn hangi gŸn olarak seildiğine de bir bakõn. Bence mŸrtetliğe kadar gider -tebliğ vazifemi de yapayõm- haşa, dinden õkmõş olabilirsiniz. Geri dšnmeye niyetiniz varsa onu da hatõrlatmõş olayõm. Neyin mŸminliği bu? 24 Kasõm iyi bir şeymiş, cunta, faşist Evren bunu getirmiş. Vel hay‰, vel iman diyorum, bu konuda başka da bir şey demiyorum, utan verici.

Şimdi, hakkaniyetle işe başlanmazsa hakkaniyetle gidilmez. Ben burada -Sayõn Başbakan gitti sanõrõm ama- hem AK PARTİÕlilere hem CHPÕlilere şunu sormak istiyorum: Geen dšnem Başkanlõk Divanõ ka kişiydi? 18 kişiydi. Ondan šnceki dšnem ka kişiydi? 17 kişiydi. Sayõn Ÿyeler, niye bu dšnem -yani bu bizim kendi işleyişimizi tek tek, birey birey, vekil vekil ilgilendiriyor- 23? Niye 22 değil, 24 değil, 23 diye mesela siz kendi grup başkan vekillerinize bir sorma ihtiyacõ hissetmelisiniz. Niye? Bu Bakanlar Kurulu mu? Yani, Başkanlõk Divanõ 18 kişi olunca, 15 kişi olunca bu Meclisin işleyişi sakata mõ gelecek, yani bir zaafa mõ uğrayacak? Yok. Bunun sebebini ben sšyleyeyim: Bunun sebebi bir partiye ta RT†K Ÿyeliğinden beri bugŸn gelinen Başkanlõk seiminde gšsterilen šzveriden dolayõ bir diyet šdemedir. Biz bŸtŸn partilerin eşit temsiline bile saygõ gšsteriyoruz yani bunu da arzuluyoruz ama limitlerine bakõlõyor. Ben Ÿmit ediyorum ki Milliyeti Hareket Partisi bu 1 Ÿyeliği, bu kadar zorlama 1 Ÿyeliği kendisine zŸl addetmelidir ve reddetmelidir bunu.

CELAL ADAN (İstanbul) – Sana ne ya!

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – Bana ne değil. Hak ve adalet sšz konusuysa... ‚ŸnkŸ Sayõn Vekil, insanlarõ sšyledikleri bağlar. Sizin temsilciniz burada RT†K Ÿyeliğinin kurayla mõ, yoksa seimle mi yapõlacağõ zaman daha tutanaklarda mŸrekkebi umamõş laflar etti. Bana ne değil. Evvela hepimizi ilgilendiriyor, daha ok da sizi ilgilendiriyor. İnsan sšzŸyle tartõlõr. Ayõptõr! Hele hele bšyle bir, kendinize bu kadar hasletler atfediyorsunuzÉ Ne olur yani, 1 tane fazla olsa ne olur, 1 tane eksik olsa ne olur? Ama bunu 23Õe õkarmak hibirinizin dikkatinden kamamasõ gereken bir şey. Bana neÉ Evet, beni ilgilendiriyor ŸnkŸ bu memlekete biraz šnce olumlanan o faşist cunta lideri bu seim barajõnõ daÉ Bir halkõn iradesi Meclise yansõmasõn diye getirtildi ve bšyle dillendirildi. İnsansak, demokrasiye inanõyorsak hepimizi ilgilendiren, ilgilendirmesi gereken bir şeydir. Yoksa tabii ki size ne, bana ne. Bizim aõmõzÉ

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayõn Sõrrõ Bey, elektrik veriyor, personel veriyor; devletin geliri ya!

BAŞKAN – Sayõn milletvekiliÉ

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – Sayõn Tanal, CHP de buna ŌOkey.Ķ dedi. Sen hele šnce bir kendi grup başkan vekiline sor.

BAŞKAN - Sõrrõ Bey, Genel Kurula hitap ediniz efendim.

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – ŌNiye Ô18Õ demedik de Ô23Õ dedik?Ķ diye kendi grup başkan vekilinize de bir sorun.

İş; bir halkõ, yoksullarõ, mazlumlarõ, emekileri bu Parlamentoda az temsiliyet alanõna hapsetmeye geldiğinde muazzam bir ittifak oluyor. BŸtŸn bunlar bir fayda sağlamaz.

Değerli vekiller, ka gŸndŸr Sayõn TanalÉ O konuda da hem teşekkŸr ediyoruz hem eksik verdiği bir bilgiyi dŸzeltiyoruz. NusaybinÕde 3 mahallede değil, 11 mahallede sokağa õkma yasağõ var. O 3 mahalle kaldõrõlmayan mahalle. Şimdi, birok yurttaşõmõz, sivil yurttaşõmõz hayatõnõ kaybetti.

Fazlaca bir vaktimiz yok ama yeni yasama dšneminin ilk kŸrsŸ konuşmasõnda bir şeyi sizin ve değerli Kabinenin dikkatine sunmak istiyorum. Sayõn Başbakanõn, Cumhurbaşkanõnõn, gŸvenlik bŸrokrasisinin bu operasyonlarõ, bu zulŸmleri, bu katliam girişimlerini meşrulaştõrma cŸmleleri: ŌBiz bu meseleyi kškŸnden halledeceğiz.Ķ Ben deÉ

Sayõn Başkan, şu bakanlar sõrasõna biraz sessizlik telkin edebilir misiniz.

Arkadaşlar, sonra gider, odalarõnda tebrik edersiniz.

BAŞKAN – Devam ediniz Beyefendi, devam ediniz.

RAMAZAN CAN (Kõrõkkale) – Biz sizi dinliyoruz efendim.

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – TeşekkŸr ederim Sayõn Can.

Sayõn arkadaşlar, felaket nerede biliyor musunuz? Felaket şurada: Siz PKKÕyi bire kadar, bŸtŸn yšneticisiyle, sempatizanõyla, ona gšnŸl vereniyle bire kadar kõrdõnõz diyelim, ortada hibir ferdi kalmadõ; siz ona sempati duyan bšlge halkõnõn tamamõnõ sindirdiniz ya da yok ettiniz diyelim, hibir gšlgesi kalmadõ, hep birlikte felaketimizin başladõğõ gŸn o gŸndŸr. Dolayõsõyla, bu yšntemde õsrarõn beyhudeliğini bšyle bir šrnekle anlatayõm size. Dediklerinizin tŸmŸne nail olsanõz, bu memleketteki bu zulmŸn, bu meselenin, bu kanayan yaranõn šzŸmŸne dair en ufak bir şey yapmamõş olursunuz; bu memleketi -hi sevmiyorum bu deyimi ama kestirme olduğu iin kullanayõm- Suriyelileştirirsiniz ŸnkŸ bu yšntemi daha šnce faşist cunta liderleri de denedi, Ōtemsil” dŸşman kuvvetiĶ diye KŸrt şalvarõ giydirilip tatbikat yaptõrdõ. Sorun, iinizdeki değerli vekiller size bunu bŸtŸn ayrõntõlarõyla anlatõrlar. Bir cezaevinde TŸrk olmaya zorlandõlar, tõpkõ buradaki bu yemin meselesindeki garabet gibi. Ama ne oldu? 300 kişiydi, 300 bin kişi oldu; 300 bin kişiydi, 3 milyon kişi oldu. Bu yol, yol değil arkadaşlar.

Hele bizim Meclis...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

AYŞE SULA K…SEOĞLU (Trabzon) – Teršr de yol değil, teršr de yol değil.

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – ...olarak elimizde bir tek yol var: Demokratikleşme ve bu meseleyi mŸzakere etme. Bu, asõrlar da sŸrse...

BAŞKAN – Efendim, mŸddetiniz bitti.

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – ...şu an yŸrŸtŸlen yšntemlerden daha hayõrlõdõr. Bana laf atmanõza gerek yok, bunun bšyle olduğunu kalbinizde siz de biliyorsunuz, bilmelisiniz...

AYŞE SULA K…SEOĞLU (Trabzon) – Teršristi savunmayõn bari.

BAŞKAN – Sõrrõ Bey, teşekkŸr ediyorum efendim.

SIRRI S†REYYA …NDER (Devamla) – ...eğer bilmiyorsanõz veyl size.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

AYŞE SULA K…SEOĞLU (Trabzon) – Size yazõk olsun.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayõn Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayõn Başkan, ne ekleyeceksiniz?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayõn Konuşmacõ, ŌTŸrk sağõnõn riyak‰r h‰liĶ diyerek ok geniş kesimleri tšhmet altõnda bõrakõcõ ve Meclisin nezaketine uymayan bir ifade kullanmõştõr.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Nezaket kõsmõ hari, TŸrk sağõnõn hepsini tšhmet altõnda bõrakõyorum, tekrar ediyorum.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Buna ilişkin olarak sšz hakkõ istiyorum.

BAŞKAN – Zapta bir bakayõm efendim.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Efendim, tekrar ediyor arkadaşõmõz gšrdŸğŸnŸz gibi.

BAŞKAN – Anlõyorum, bir dakika, benim sšyleyeceğim bazõ hususlar var Sõrrõ BeyÕe.

Şimdi, bir Aristo mantõğõ var: ŌGŸneş doğudan doğar, batõdan batar.Ķ KŸbaÕda da bšyledir. O h‰lde, KŸba TŸrkiyeÕye eşittir. Şu mantõğa bakõn. Ne biim mantõk.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, Meclis Başkanõ tartõşmalara katõlamaz. Sayõn Başkan, 64՟ncŸ madde var.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Başkan...

BAŞKAN – Olamaz Beyefendi. Hayõr, šyle şey yok. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar) Kõnamanõzõ size iade ediyorum.

Ve bir beyanõnõz var: ŌUtan vericiĶ diyorsunuz, yanlõş ediyorsunuz.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Başkan, AristoÕnun mantõğõnda šyle değil. İlkokul dŸzeyinde bilgilerle bize yanlõş şeyler anlatmaya kalkõşmayõn.

BAŞKAN – Hayõr efendim.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – AristoÕnun mantõğõ šyle değil. Bakõn, Sayõn Naci...

BAŞKAN – Bšyle polemiklere mŸsaade etmem Sõrrõ Bey.

HİKMET AYAR (Rize) – Otur, otur, otur!

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Konuşma! El kol hareketi...

BAŞKAN – Sõrrõ Bey, lŸtfen... Beyefendi...

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Naci Bostancõ, kalksõn, Aristo mantõğõnõ hepimize anlatsõn. Ben kabul ediyorum.

BAŞKAN – Efendim, lŸtfen oturun da...

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Bakõn, Aristo sizin anlattõğõnõz gibi bir şey değil.

BAŞKAN – Demin ben size mŸdahale etmedim. LŸtfen buyurun.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Ama siz yanlõş bilgi veriyorsunuz.

BAŞKAN – Ama olmaz. Beyanõnõza bakõn: ŌUtan vericiĶ, ŌkõnõyorumĶ, ŌHitlerĶ, ŌodunĶ, Ōorman...Ķ

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Yanlõş bilgi veriyorsunuz. Siz burada faşist cunta liderini olumladõnõz.

BAŞKAN – Ne alakasõ var Beyefendi?

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Olur mu efendim!

BAŞKAN – Yani, 1980Õde doğanlar sulu mudurlar? Siz darbe yõlõnda doğdunuz, sulusunuz...

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İddianame dŸzenlendi, sulu o.

BAŞKAN – İyi bir iş yapõldõ. 1982 AnayasasõÕna gšre burada bulunuyorsunuz. O da doğru mudur?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İddianame dŸzenlendi Sayõn Başkan.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Ben darbe yõlõnda cezaevine girdim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkan, iddianame dŸzenlendi darbeyi yapanlar hakkõnda. Sulu o!

BAŞKAN – Sõrrõ Bey, bšyle polemiklere girmeyelim efendim ve sšzŸnŸz, sizinki šneri hakkõndaydõ.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Bence tutanaklardan õkartõn, olsun bitsin. Ayõptõr. Bu atõ altõnda siz gelene kadar bir tek Celal Şengšr sizin mantõğõnõza yakõn bir kavram kullandõ. BugŸne kadar burada faşist cuntayõ olumlayan ilk insan olma şerefi size ait. Olur mu bšyle şey efendim! Tutanaklardan õkarõn.

BAŞKAN – Beyefendi, ben ikili polemiğe girmeyeceğim de... Yalnõz şunu sšyleyeyim, okuyorum benim sšylediğimi: GŸzellik kimin tarafõndan ne zaman yapõlõrsa yapõlsõn gŸzeldir.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Olmaz.

BAŞKAN – Bu, 1980Õde veya 80Õli yõllarda yapõlan her şeyin reddini -sizin mantõğõnõza gšre- gerektirir.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Evet, doğrusu.

BAŞKAN – Bana gšre šyle değildir.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Size gšre değildir. Bu ayõp size yeter.

BAŞKAN – Ve darbe o sene yapõldõ diye, o seneyi mahkžm mu edeceksiniz?

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Orhan MiroğluÕna sorun, size anlatsõn. Ben onun da kefaletini kabul ediyorum.

BAŞKAN – Beyefendi, ikili polemiklere girme yeri değil yŸce Meclis ama ben rica ediyorum: Bšyle ŌkõnamaĶ gibi, ŌutanĶ gibi birbiriyle bağdaşmayan -ŌHatasõz teşbih olmaz.Ķ derler ama- bu kadar bŸyŸk hatalõ teşbihleri ve benzetmeleri yapmamanõzõ tavsiye ediyorum bir arkadaşõnõz olarak.

TeşekkŸr ediyorum.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Ben aynen aynõ ricayõ size yšneltiyorum. Burada faşist cunta olumlanamaz.

BAŞKAN – Kim onayladõ ki? Kim yŸceltti ki?

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Siz dediniz...

BAŞKAN – Yok efendim, sizin mantõğõnõz o. O, zatõalinize ait bir gšrŸş.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – 24 Kasõmõ darbeciler getirmiş diyoruz Sayõn Başkan.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – KštŸ insanla iyi şey beraber olmaz, olmaz efendim!

BAŞKAN – GšrŸş size ait Beyefendi, bu gšrŸşŸnŸzŸÉ

Sõrrõ Bey, bu gšrŸş size ait ve ben sizin gšrŸşŸnŸzdeki gibi onamõyorum, kabul etmiyorum, 80 darbesini uygun bulmuyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Bize dayatmayõn bize.

BAŞKAN – Bu, ayrõ bir iş ama ben bir gŸzel gŸnŸ kurdular diye, bšyle bir şey ihdas edildi diye ben bunu yok sayamam.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Bakõn, o gŸn AtatŸrk Başšğretmen seilmiştir. AtatŸrk niye Başšğretmen seilmiş? Eski yazõyõ lağvettiği iin. Buyurun, ondan sonra, size pişmişse bize soğumuştur. Hayõrlõ, uğurlu, mŸbarek olsun!

BAŞKAN – Yine devam ediyorsunuz. Ben sizinle ikili gšrŸştŸğŸmde ok iyiydiniz de burada biraz tuhafsõnõz. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Kamusal alanÉ Cunta, cunta.. Bšyle bir şey olmaz Başkan, bšyle bir şey olmaz!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, bu sšzŸnŸzŸ geri alõn lŸtfen.

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Bu yaklaşõmõnõz doğru değil.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – İdris Bey, lŸtfen buyurun efendim, buyurun, fikirler şahõslara aittir. LŸtfen, buyurun.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Hayõr, Meclis Başkanõ milletvekiline ŌTuhafsõnõz.Ķ diyemez.

BAŞKAN – Der efendim. O, Meclis Başkanõna ŌKõnõyorum, utan duyuyorum utan.Ķ derseÉ

Bana dediği sšz bŸtŸn heyetedir.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun İdris Bey.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Fikirlerinden dolayõ bir milletvekili utan duyabilir, bu normaldir, sizi kõnayabilir de.

BAŞKAN – Muhatabõ kim?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Ama size ŌTuhafsõnõz.Ķ demedi, siz de diyemezsiniz.

BAŞKAN – Muhatabõ kim? Meclis. İdris Bey, rica ediyorum, šyle bir şey olmaz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Milletvekiline ŌTuhafsõnõz.Ķ diyemezsiniz.

BAŞKAN – Olmaz efendim, olamaz efendim.

Biz ne deneceğini bilen tecrŸbeye de sahibiz.

TeşekkŸr ediyorum.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Neyin mŸminisiniz, karar verin kardeşim!

BAŞKAN – Naci Bey, buyurunuz, iki dakika mŸddet tanõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Yalnõz, Naci Bey TŸrk sağõnõn temsilcisi mi? AKPÕye bir şey demedim ben, TŸrk sağõ adõna niye konuşuyor?

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, Ankara Milletvekili Sõrrõ SŸreyya …nderÕin AK PARTİ Grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda Adalet ve Kalkõnma Partisine sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayõn Başkan, değerli arkadaşlar; Sõrrõ Bey HitlerÕden bahsetti, Hitler hakkõnda bir yargõsõ olduğuna gšre ŌKavgamĶõ okumuştur. ŌKavgamĶda Hitler şšyle bir Ÿslup kullanõr: Bu iş şu şekilde anlaşõlabilir, başka tŸrlŸ de asla anlaşõlamaz. Mesele HitlerÕe karşõ olmak değil genel birtakõm ifadelerle, bazen HitlerÕe karşõ olursunuz ama mantõk ve muhakeme olarak HitlerÕle paralel dŸştŸğŸnŸzŸ gšrmeyebilirsiniz, Sõrrõ BeyÕin yaptõğõ gibi. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Sõrrõ Bey sadece bir partinin sšzcŸsŸ olarak değil, ‰deta, affedersiniz, Meclisin orkestra şefi gibi her şeyi dŸzenlemeye kalkõyor, kendisi konuştuğu gibi, başkalarõnõn da nasõl konuşmasõ gerektiğini ifade ediyor; bahsettiğim paralellik buna ilişkin Sõrrõ Bey. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – 24 Kasõmõ sšyle, 24 Kasõmõ.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) – TŸrk sağõnõn riyak‰rlõk meselesine gelince: ŌTŸrk sağõĶ dediğiniz geniş bir coğrafya, TŸrkiyeÕde ok eşitli istatistiklerde yŸzde 65 ile yŸzde 70 civarõnda halk desteği olan bir sosyal ve politik mecradan bahsediyoruz. Siz elinizdeki hangi kõlõla buradaki insanlarõ şu veya bu şekilde riyak‰rlõkla bağdaşõr bir siyasetin arkasõnda gšrŸyorsunuz? Ben şimdi TŸrk solunun riyak‰r sureti gibi bir genelleme yapsam bu ne kadar akla ters bir yorum olur, yaklaşõm olur. O yŸzden, bu tŸr genelleyici, kŸŸmseyici, hakir gšrŸcŸ ifadeler karşõdakine bir şey yapmaz ama konuşanõ kŸŸltŸr.

Saygõlar. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun Sõrrõ Bey.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Hatip ismimi de geirerek bir sataşmada bulundu, cevap vermek istiyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – HitlerÕle benzeştirdi Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Efendim, inceleyeyim, bilahare kararõmõ vereceğim.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Ama Sayõn BostancõÕyõ inceleyecektiniz, incelemeden verdiniz Sayõn Başkan. DŸn bir, daha bugŸn bismillah.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sataşma aõk, net, ortada. Yani ŌHitlerÕle aynõ mantõklaÉ

BAŞKAN – İdris Bey, mŸsaade ediniz, bakacağõm efendim. Sataşma maddesini okuyunuz, ŌBaşkan inceler, oturum iinde gereken kararõ verir.Ķ

LŸtfen buyurun.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Éaynõ paralelle dŸşŸnŸyor.Ķ dedi.

BAŞKAN – Rica ediyorum, İdris Bey, lŸtfen buyurun efendim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, o zaman lŸtfen oturumlarõ takip edin, bšyle olmaz ki.

BAŞKAN – Olur efendim, olur.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Yani HitlerÕle šzdeşleştiriyor, siz ŌSataşma yoktur.Ķ diyorsunuz, Ōİnceleyeceğim.Ķ diyorsunuz.

BAŞKAN – Efendim, gšrdŸm, gereken bilgiyi aldõm, onun iin sšz verdim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – O zaman, sizin takip etmeniz lazõm.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Başkan, adilliğiniz hakkõnda epey fikir verdiniz. Bir ŌtuhafsõnõzĶ efendim.

BAŞKAN – O sizin gšrŸşŸnŸz.

V.- …NERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, 64՟ncŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn, Genel Kurulun 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnkŸ birleşiminde okunmasõna, Ÿzerindeki gšrŸşmelerin 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlmasõna ve gŸven oylamasõnõn 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ yapõlmasõna; Genel Kurulun alõşma gŸn ve saatleri ile gŸndemin belirlenmesine; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõ Ÿyelerinin siyasi parti gruplarõna dağõlõmõna; ihtisas komisyonlarõnõn oluşumu ile siyasi parti gruplarõna dŸşen Ÿyeliklere ilişkin šnerisi (Devam)

BAŞKAN – Oktay Bey, šneri hakkõnda lehte sšz veriyorum.

Buyurun Sayõn Oktay Vural, İzmir Milletvekili. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Değerli milletvekilleri, šncelikle bŸtŸn milletvekillerimize 26Õncõ Dšnemin şahsõnõzda ve temsil ettiğiniz aziz milletimiz nezdinde hayõrlara vesile olmasõnõ diliyorum.

Sayõn Başkan da ilk oturumu yšnetiyor. Sayõn Başkan, sizi de tebrik ediyorum. İnşallah, hepimiz bizi buraya gšnderen aziz milletimizin menfaatleri doğrultusunda, kendi siyasi gšrŸşlerimizi de dikkate alarak, hep beraber, birlikte hizmet etme imk‰nõ buluruz.

Bakanlar Kurulu listesi de aõklandõ, atanan bakanlara da başarõlar diliyorum. Gerekten, parlamenter demokrasi ierisinde Parlamentoda sorumluluklarõnõ hissederek gšrev yapmalarõnõ itenlikle diliyorum.

Sayõn Başkan, ilk oturumun polemiklerle ve tartõşmalarla başlamasõnõ arzu etmezdik tabii. Tabii, Milliyeti Hareket Partisi olarak bizim ݍ TŸzŸkÕten ve hukuktan kaynaklanan hakkõmõz var. Dolayõsõyla, Adalet ve Kalkõnma Partisinin grup šnerisinin hangi ihtiyaca binaen verildiği konusunu zaten gruplarõ aõkladõ. Biz Milliyeti Hareket Partisi olarak Başkanlõk Divanõnõn teşekkŸlŸ konusunda Ōbir eksik, bir fazlaĶ gibi bir yaklaşõm ierisinde olmadõk. ݍ TŸzŸkÕte 15 Ÿyeden oluşur diyor. Milliyeti Hareket Partisi olarak biz 15 Ÿyeden oluşmasõnõ arzu ettik. 15 Ÿyenin dağõlõmõ nasõl olacaksa ݍ TŸzŸkÕte šyle olsun diye sšyledik ama Parlamentoyu alõştõracak oğunluk iradesinin, aõkasõ bu konuda tercihinin Meclisi alõştõrmak aõsõndan da kendi tercihleri olduğunu ifade etmek isterim. ŌBir eksik olsa, bir fazla olsa ne ifade eder?Ķ diyenlerin aslõnda bir eksik ya da bir fazla olmasõnõ sorun yapmasõnõ da kendi takdirlerine bõrakõyorum tabii. Doğrusu, Milliyeti Hareket Partisi olarak biz ݍ TŸzŸkÕten kaynaklanan hakkõmõzõ, hukukumuzu siyasi partilerin isteklerine, arzularõna bõrakamayacağõmõz gayet aõk ve net.

Radyo ve Televizyon †st Kuruluyla ilgili konuda da Milliyeti Hareket Partisi ilkesel tutumunu ortaya koymuştur. Milliyeti Hareket Partisi olarak RT†K Ÿyeliği konusunda, eşit olmasõ h‰linde tercihin nasõl olmasõ gerektiğine ilişkin bir sav dikkate alõndõğõnda, Milliyeti Hareket Partisi olarak Siyasi Partiler KanunuÕnun 35Õinci maddesine gšre, ana muhalefet partilerine ait milletvekillerinin eşit olmasõ h‰linde en fazla oy alanõn ana muhalefet olacağõna ilişkin hususun kriter olarak ele alõnmasõ ve RT†K dağõlõmõnda da bunun yapõlmasõnõ istemiştik. Ne enteresandõr ki o zaman Başkanlõk Divanõnda –zannederim Naci Bey de oradaydõ- bu savõ kabul etmediniz, Milliyeti Hareket Partisinin bu iddiasõnõ Başkanlõk Divanõnda kabul etmediniz. Dolayõsõyla, šyle olunca da bu durumda da belki de o sonucu dikkate aldõğõmõzda, Milliyeti Hareket Partisinin Siyasi Partiler KanunuÕna dayalõ olarak haklõ olan isteğini Başkanlõk Divanõnda oğunlukla kabul etmeyen de Adalet ve Kalkõnma Partisiydi. Bu durumda Adalet ve Kalkõnma Partisinin kimin lehinde hareket etmiş olduğunu da sizlerin takdirine bõrakõyorum.

Tabii, riyak‰rlõk meselesi... Değerli arkadaşlar, riyak‰rlõğõn gruplara, kişilere atfedilmesi ok bŸyŸk talihsizliktir; partilere, gruplara atfedilmesi talihsizliktir. Tabii, riyak‰rlõk konusunda ok eşitli šrnekler vermek mŸmkŸn olabilir. Tabii, bir taraftan teršrŸ bir ara olarak kullanõp da ondan sonra ŌBarõş istiyoruz.Ķ diyenler; diğer taraftan teršr šrgŸtŸnŸn acõmasõz talimatlarõyla, baskõlarõ karşõsõnda bšlgede, eşitli bšlgelerde yaptõğõ uygulamalarõ dikkate almayõp da ŌDemokrasi istiyoruz.Ķ diyenlerin de riyak‰rlõğõnõn takdirini zannederim aziz milletimiz dikkate alacaktõr.

Milliyeti Hareket Partisi olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bu yeni dšnemde, bundan šnceki dšnemde olduğu gibi, diyalog ve uzlaşmayla Parlamentonun yšnetilmesi gerektiğini dŸşŸnŸyoruz. Danõşma Kurulunda Sayõn Başkana da ifade ettim. Bu eksende, Sayõn Başkanõn da šzellikle Parlamentoda iktidarõn sayõsal oğunluğu olmakla birlikte muhalefetin de ݍ TŸzŸk ve AnayasaÕdan kaynaklanan haklarõ olduğunu, ݍ TŸzŸk ve AnayasaÕdan kaynaklanan haklarõnõ da šzellikle ortadan kaldõracak girişimler karşõsõnda Başkanlõğõn da inisiyatif oluşturmasõ gerektiğini belirttim. Bu erevede de grup başkan vekillerine ve Meclis başkan vekillerine ݍ TŸzŸk՟n uygulanmasõ ve muhalefet partilerinin bu konudan kaynaklanan haklarõnõn sayõsal oğunlukla değil tamamen hukuk erevesinde ele alõnmasõ ve uygulamanõn bu şekilde yapõlmasõ gerektiğini de belirttim. İnşallah bundan sonraki dšnemde bu konuda diyalog ve uzlaşma temin edilir.

Tabii, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin muhabbeti ve saygõnlõğõ ok šnemli. Dolayõsõyla, hepimiz aynõ gemideyiz. Aziz milletimizin iradesiyle burada bulunduğumuza gšre, aziz milletimizin terbiyesi istikametinde de hareket etmemiz, mill” terbiyemizi, aile terbiyelerimizi dikkate alarak gerekten Ÿslubumuzun da bu şekilde oluşmasõ gerektiğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Biraz šnce ifade ettiğim gibi, Milliyeti Hareket Partisi olarak bizler, gerekten, Parlamentoda iktidar ya da muhalefet atõşmasõ yerine, tamamen kendi partimiz zaviyesinden aziz milletimizin menfaatleri, ihtiyalarõ, değerleri doğrultusunda tercihlerimizi ortaya koyup gšrŸşlerimizi ifade edeceğiz. Burada bulunan 40 milletvekilim de, kendilerini Parlamentoya gšnderen aziz milletimizin sorunlarõnõ ve aziz milletimizin menfaatlerini ve değerlerini dikkate alarak Milliyeti Hareket Partisinin kõrk altõ yõllõk şerefle yŸrŸttŸğŸ mŸcadeleyi burada demokrasi ierisinde dile getirme konusunda kararlõ bir tutum sergileyecektir. Bu yeni dšnemin bu vesileyle hayõrlara vesile olmasõnõ diliyorum.

Ben, bu erevede gŸncel birka konu hakkõnda da gšrŸşlerimi ifade etmek istiyorum. …zellikle, maalesef SuriyeÕde meydana gelen gelişmeler, PKK ve PYDÕnin sõnõr bšlgemizde egemenlik alanõ oluşturmasõnõn yanõnda TŸrkmenlerin tehcire zorlanmasõ, yurtlarõndan edilmesi, Bayõr Bucak TŸrkmenlerine yšnelik Esad rejiminin ve šzellikle RusyaÕnõn da mŸdahil olmasõndan sonra burada gŸler dengesi ierisine Amerika Birleşik Devletleri ve RusyaÕnõn yaptõğõ uygulamalar TŸrkiyeÕnin mill” menfaatlerini ve mill” gŸvenliğini tehdit ettiği gibi TŸrkmen varlõğõnõ da yok edecek noktaya gštŸrmŸştŸr. Milliyeti Hareket Partisi olarak, bu son gelişmeler istikametinde 23-24 Kasõm 2015 tarihlerinde bšlgede inceleme yapmak Ÿzere milletvekillerimiz Sayõn Genel Başkanõmõz tarafõndan gšnderildi. Sayõn Profesšr Doktor †mit …zdağ Genel Başkan Yardõmcõsõ Başkanlõğõnda, Sayõn Ruhi Ersoy Osmaniye Milletvekili, Sayõn Fahrettin Oğuz Tor Kahramanmaraş Milletvekili ve Mehmet Necmettin Ahrazoğlu Hatay Milletvekili bšlgede araştõrmalar yaptõlar. TŸrkmen DağõÕnda verilen mŸcadelede šzellikle 19 ve 22 Kasõm tarihleri arasõnda yapõlan saldõrõlarda 70Õin Ÿzerinde şehit 250Õnin Ÿzerinde de yaralõ olduğu bilgisi edinildi.

…zellikle bu vesileyle ifade etmek isterim ki TŸrkiye sõnõrõna yakõn birka yŸz metrede kurulan Yamadõ KampõÕna da 500 aile sõğõnmõş, yaklaşõk 2 bin kişi kampta yaşamaktadõr. Maalesef, Rusya ve Suriye gŸleri, bšlgede ‰deta bir etnik temizlik girişiminde bulunmaktadõr. Ne kadar ilgintir ki PKK, PYD egemenlik alanõnda da bu tehcir ve temizlik girişimi šnemli šlŸde gšlere yol amõştõr. Bšlgede TŸrkmenler, tõpkõ mill” mŸcadele yõllarõnõ andõran bir direniş gšstermektedir. Bu erevede yaptõğõmõz incelemelerde, arkadaşlarõmõzõn yaptõğõ incelemelerde, bu bšlgede TŸrkmenler arasõnda IŞİD ve benzeri šrgŸtlerin yer almadõğõ, aslõnda iki yõl šnce bšlgeden IŞİD teršrŸnŸn TŸrkmenler tarafõndan defedildiği bilgisine ulaşõlmõştõr. İnsani yardõmlarõn, onlarõn hayati varlõğõnõn artõrõlmasõ, hayati varlõğõnõn sağlanmasõ, hayatlarõnõn idame ettirilmesi iin destekler ok šnemli. Bu erevede, †lkŸ Ocaklarõnõn yaptõğõ desteklerin šnemli boyuta ulaştõğõnõ Sayõn Hatay Valisi de ifade etmiştir.

Ayrõca şunu ifade etmeliyim ki Rus hava kuvvetlerinin 16-22 Kasõm arasõndaki saldõrõlarõnda 5 kilometre angajman kuralõna uymadõğõ bu saldõrõdan bir gŸn šnce šğrenilmiştir. Bu bakõmdan, Milliyeti Hareket Partisi olarak, sõnõr gŸvenliğimiz ok šnemli, mill” gŸvenliğimiz ok šnemlidir. Sõnõr gŸvenliğimizi ihlal eden girişimler karşõsõnda ortaya konulmuş, angajman kurallarõna uymayanlarla ilgili verilen kararÉ Aõkasõ herkes tarafõndan bilinmelidir ki TŸrkiyeÕnin mill” gŸvenliği ve sõnõr gŸvenliği bizim en temel vazgeilmez menfaatlerimizdir. Bu konuda kim ne yaparsa yapsõn, bu ihlali yapanlar karşõsõnda da elbette gerekli tedbirlerin alõnmasõ kaõnõlmazdõr. Bu bakõmdan da bu Rus uağõnõn dŸşŸrŸlmesi mŸnasebetiyle meydana gelen gelişmeler karşõsõnda TŸrkiye-Rusya ilişkilerinin, ikili ilişkilerinin diplomatik alanda karşõlõklõ bir soruna yol amadan šzŸlmesi ama SuriyeÕde de šzellikle TŸrkmen bšlgesine yšnelik olarak da yapõlan bu girişimler karşõsõnda TŸrkiyeÕnin caydõrõcõlõğõnõ kullanmak suretiyle bu bšlgede TŸrkmen varlõğõnõnÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

OKTAY VURAL (Devamla) – Éhayatiyetini devam ettirecek tedbirler almasõ gerektiğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Sayõn Başkan, hayõrlõ uğurlu olsun.

Tekrar hepinize saygõlarõmõ arz ediyorum. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Vural.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – AK PARTİ Grubunun šnerisinin aleyhinde Sayõn …zgŸr …zel, Manisa milletvekili.

Buyurun …zgŸr Bey. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sšz talebimiz var, šnce oÉ Bir siyasi partinin Grup Başkan Vekili olarak sšz talebinde bulunuyoruz, hi dikkate almõyorsunuz.

BAŞKAN - Buyurun İdris Bey, buyurun sšyleyin efendim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn hatip konuşmasõ sõrasõnda ŌTeršr šrgŸtŸne destek verip barõş diyenler.Ķ demek suretiyle grubumuza sataşmada bulunmuştur, ona cevap vereceğiz.

BAŞKAN - Efendim, Sõrrõ BeyÕin de, sizin de talepleriniz var, inceleyeceğim, ara vermeden šnce dŸşŸneceğim efendim.

Buyurun.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, Ōriyak‰rlõkĶ kelimesini kullanan hatibimize cevap verirken teršr šrgŸtŸne destek verip de barõş diyenleri riyak‰rlõkla itham etti. Dolayõsõyla grubumuza sataşmada bulundu.

BAŞKAN – İdris Bey, herh‰lde tekrar ifade etmem lazõm, oturuma ara vermeden šnce sizin de, Sõrrõ BeyÕin de talebini inceleyip ona gšre kararõmõ vereceğim efendim.

Sayõn …zgŸr Bey, buyurun efendim. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

…ZG†R …ZEL (Manisa) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygõyla selamlõyorum.

Sayõn Başkan, yšnetim anlayõşõnõzla ve bundan sonrasõyla ilgili temennilerimiz, beklentilerimiz var, bunlarõ dile getireceğiz. Ama bir hatõrlatmayla başlamak durumundayõm. Zatõaliniz, gemişten bu Meclis atõsõna yabancõ birisi değil ama Ÿstlenmiş olduğunuz gšrev aõsõndan, ben de sizin šnerilerinize aõk olacak ve kendi yŸrŸtmekte olduğu gšrevinde yeni olan birisi olmanõn verdiği yeniler dayanõşmasõ iinde size şunu hatõrlatmak isterim: ݍ TŸzŸk՟mŸzŸn 64՟ncŸ maddesi, ki bu ݍ TŸzŸkÕe sadakat, bu ݍ TŸzŸkÕten uzaklaşmama hepimiz iin aslõnda sorunlarõn başlanmadan šzŸlebileceği doğru bir yaklaşõm olacaktõr. ݍ TŸzŸk՟n 64՟ncŸ maddesinin ilk iki fõkrasõ, Genel Kurula Başkanlõk eden Başkan ve Başkan Vekilinin asõl konu gšrŸşŸlŸrken ve oylanõrken hibir surette gšrŸşŸnŸ aõklayamayacağõnõ, Başkan ve Başkan vekillerinin gšrevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği h‰ller dõşõnda tartõşmalara katõlamayacağõnõ ifade ediyor. Şimdi, bu durumda, biraz šnce yaşanan olaylarda zatõalinizin ݍ TŸzŸk՟n 64՟ncŸ maddesinden uzaklaşmak yerine, eğer dŸzeltilmesi gereken, mŸdahale edilmesi gereken bir şey varsa onu siyasi partilerin sayõn grup başkan vekillerine, değerli milletvekillerine ve Bakanlar Kuruluyla ilgili bir konuysa Bakanlar Kuruluyla ilgili sayõn bakanlara bõrakmanõz bence sorunu ilk baştan šzerdi.

Bitmekte olan bir tartõşmayõ alevlendirmek iin değil ama Cumhuriyet Halk Partisi Grubu iki grup arasõnda yaşanan tartõşmalara hibir zaman taraf olma ve orada iki grubun arasõndaki bir tartõşmadan bir siyasi rant elde etme abasõnda olmadõğõndan bu nezaketi gemiş dšnem olduğu gibi bu dšnemde de gšstermeye devam edeceğiz. Ancak, kullanõlan ifadeler sõrasõnda, başta zatõalinizin bulunduğu makamõn ilk seilmiş temsilcisi, sonra Ÿlkenin ilk Cumhurbaşkanõ ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatŸrk՟n, 24 Kasõm 1928Õde Millet Mektepleri Başšğretmenliğini kabul ettiği gŸnŸn yõl dšnŸmŸ olan bir gŸnle ilgili, iki taraf arasõnda maksadõnõn ne olduğunu bilemediğimiz ama bizleri fevkalade rencide eden bir tartõşma yaşanmõştõr. Bu tartõşmanõn bu boyutuyla esas tarafõndan tarafõyõz ve bu konuda her iki taraftan da dŸzeltme talep ediyoruz. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

Sayõn Başkan, yeni gšreve geldiniz. Yeni gšreve gelen sayõn bakanlarõn heyecanõnõ, tebrik etmek telaşõnõ anlõyoruz ama kŸrsŸdeki hatibe saygõsõzlõk boyutunda yaşanan bu duruma da ilk gŸnlerden mŸdahale edersenizÉ (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Genel Kurulu sŸkžnete davet ediyorum.

Buyurun.

…ZG†R …ZEL (Devamla) – Şimdi, Sayõn Başkanõm, sizden en šnemli beklentilerimizden bir tanesi, geen dšnem ayaklar altõna alõnmõş olan kuvvetler ayrõlõğõna sahip õkmanõz, saygõ duymanõz ve gšrevinizin gereğini yapmanõzdõr. Yasama ile yŸrŸtmenin ayrõ ayrõ organlar olduğu ve bunlarõn arasõndaki ayrõlõğõn anayasal bir zorunluluk ve modern hukuk devletinin bir gereği olduğunu baş olarak gšzetecek kişinin siz olduğunu hatõrlatmak istiyoruz.

Biz geen dšnem, sizler buralarda yokken yine bir yemin kriziyle, bu Parlamentonun 8 milletvekili hapishanelerde tutulurken ve 3 muhalefet partisi bu işten mahrumken bir yemin kriziyle aõlmõştõ. O dšnem Sayõn Meclis Başkanõ verdiği sšzŸ, hatta altõna imza attõğõ, atõlmasõna refakat ettiği protokolŸ, yŸrŸtmenin başõndaki, Bakanlar Kurulunun başõndaki kişiden gelen bir telefondan sonra o sšzŸnŸ iğnemeseydi bu Parlamento yemin krizini yaşamayacak, Ÿyeleri ok uzun sŸre demir parmaklõklar altõnda kalmayacaktõ. (CHP sõralarõndan sõra kapaklarõna vurmalar, ŌHatibe saygõ yok mu?Ķ sesleri)

MUSA ‚AM (İzmir) – Sayõn Başkan, kuyruğa girdiler.

…ZKAN YALIM (Uşak) – Burada konuşmacõya saygõ yok mu?

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, lŸtfen sŸkžneti muhafaza edelim, sŸkžnete avdet edelim, rica ediyorum efendim, lŸtfen efendim, lŸtfen.

…ZG†R …ZEL (Devamla) – Size gšrevinizi hatõrlatmak bizim işimiz olmamalõ ama eğer buna bugŸnden mŸsamaha gšsterirseniz daha sonra sayõn milletvekillerini, sayõn bakanlara illeriyle ilgili talepleri aktardõklarõ ve dõşarõdan altõna ŌYine filanca milletvekili iş takibinde.Ķ diye bu Parlamentonun tamamõnõ rencide edecek başlõklarõn atõlmasõna sebebiyet verirsiniz. İlk gŸnden buna izin vermeyiniz efendim, ok rica ediyoruz. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Sayõn …zel, endişe etmeyin efendim, endişenizin yersiz olduğunu ileride anlarsõnõz.

…ZG†R …ZEL (Devamla) – Bu yemin krizinin devamõnda burada bir ݍ TŸzŸk değişikliği iin geldi bu sefer iktidar partisi ve ݍ TŸzŸk՟ değiştirip muhalefetin konuşma sŸrelerini kõsaltmaya alõşõyorlardõ. O gŸn Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri milletin kendilerine vermiş olduğu, halkõn kendilerine vermiş olduğu gšrevi yerine getirmek, sšz haklarõnõ korumak ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde muhalefet olma sorumluluğunu yerine getirmek iin burada ok šnemli bir direniş gerekleştirdiler. O gŸn eğer yŸrŸtmeden gelen talebi yasamanõn başõ ŌNe mŸnasebet, bšyle bir şeye izin veremem.Ķ deseydi o gŸn bu Mecliste yaşanan kavgalar, darplar ve dŸnyaya rezil olduğumuz, unutmak istediğimiz o utan gecesi yaşanmazdõ. BugŸn gelinen noktada 4+4+4 geerken ilk 7 maddenin saatlerce mŸzakere edilip dšnemin Başbakanõ ŌBu işi pazar gŸnŸ bitirecek inşallah arkadaşlar.Ķ dedikten sonra, yukarõda 20 maddenin yirmi dakikada tekme tokatla getiğini ve oradaki tutanaklarda ŌSšz isteyen var mõ?Ķ derken, 25 milletvekilinin ŌEvet, istiyorum Sayõn Başkan.Ķ dediğini stenograflar yazmõş ama o Komisyonun Başkanõ ŌSšz isteyen olmadõğõna gšre maddeyi oyluyorum.Ķ demiş ve Sayõn Cemil ‚iekÕin šnŸne bu tutanaklar geldiğinde kararõ, Komisyonun işlevinin tamamlandõğõ yšnŸnde olmuştu.

Sayõn Başkan, bunlarõn hibir tanesi kuvvetler ayrõlõğõyla ve sizin bulunduğunuz makamla ilgili değil. İlk başta gšrdŸğŸmŸz tablo bu konuda endişe yaratõyor ama biz sizin gšrevinizi hakkaniyetle yapacağõnõza, tarafsõzlõk ilkesinden ayrõlmayacağõnõza, gemişte hangi gšmleği giymiş olursanõz olun -bugŸn bir başka gšmlek giydiniz mi giymediniz mi bilmem ama- o gšmleği õkarõp bir tarafsõzlõk gšmleği giyeceğinize inanmak istiyoruz. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

Elbette sadece sizden beklentilerimiz olamaz. Parlamentonun tamamõndan ok yŸksek beklentileri var bizi seen halkõn. Biz, 550 milletvekilinin her bir tanesinin kendi vicdanlarõyla, kendi kalpleriyle, kendi beyinleriyle burada gšrev yapacaklarõna, demokrasimizi gemişte eleştiri aldõğõmõz parmak demokrasisinden uzaklaştõrõp yŸrek ve vicdan, akõl ve bilim demokrasisi noktasõna yaklaştõracaklarõna, bir lidere, bir isme bağlõlõktan ziyade halka ve halkõn verdiği gšreve bağlõlõk iinde davranacaklarõna, sayõsal ŸstŸnlŸğŸ konuşturmak yerine fikirlerin ŸstŸnlŸğŸnden kaliteli bir yasama õkarmaya alõşacaklarõna ve bu Meclise yakõşanõn tekme tokat değil, fikir atõşmalarõ olduğuna ve buna 550 milletvekilinin de yŸrekleriyle, gšnŸlleriyle katkõ vermek istediklerine inanmak istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kŸrsŸyŸ bugŸn sizin Başkanlõğõnõzda ilk kez kullandõğõmõz bu anlarda bu hatõrlatmalarõ yapõyor ve bšyle davranõlacağõna yŸrekten inanõyor, aksi davranõşlar gerekleşene kadar da gerek anlamda parlamenter demokrasiye, gerek anlamda, birilerinin Meclise verdiği, dayattõğõ gšrevlere, verdiği istikamete uygun hareket etmek değil, sadece ve sadece halktan alõnan yetkinin kullanõldõğõ bu makamlarõn hakkõnõ vereceklerine inanõyoruz. Ayrõlõklarõ değil birliktelikleri savunmak istiyoruz, tek bir kişinin, zŸmrenin değil TŸrkiyeÕnin dšrt bir yanõndaki insanlarõn menfaatlerini savunmak istiyoruz.

Koltuklarõyla, parmaklarõyla değil yŸrekleriyle, kimsenin kurşun askeri değil demokrasinin, cumhuriyetin bekisi, yolsuzluklarõ šrten değil Ÿzerine giden, namuslu ve dŸrŸst bir yasama ortamõnõn bu Mecliste sağlanmasõ iin hem size hem siyasi partilere hem de bugŸn programõ okunacak olan HŸkžmete ok šnemli gšrevler dŸşŸyor. Bu konuda gemiş pratiklerimize bakarak iyimser değiliz ancak šn yargõlarõmõzla davranmak yerine demokrasiye bir şans verme, etkin, ierik olarak yoğun, Ÿslup olarak dŸzeyli ama haksõzlõğõn karşõsõnda dimdik duran ve bu Meclisi, halk iradesini tahakkŸm altõna almaya alõşacak her ne gŸ her ne kuvvet olursa olsun ona direnen bir Cumhuriyet Halk Partisini gšreceksiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adõna hepinizi sevgiyle, saygõyla selamlõyorum. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – ‚ok teşekkŸr ediyorum Sayõn …zgŸr …zel.

Efendim, başlangõta bir beyanõnõz var …zgŸr Bey. O maddeyi tekrar sizinle bir aklõselimle, şšyle bir rahat okuyalõm: ŌGenel Kurula başkanlõk eden Başkan veya Başkanvekili, asõl konu gšrŸşŸlŸrken ve oylanõrken hibir surette gšrŸşŸnŸ aõklayamaz.Ķ Gayet tabii, ok tabii, aõklayamaz ŸnkŸ tarafsõzdõr ama bizzat ŌSayõn Başkan, size sšylŸyorum.Ķ diyen bir beyana karşõ da herh‰lde sessiz kalmamalõdõr. Bunu hatõrlatayõm; bir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

İki; kuvvetler ayrõlõğõ, demokrasinin temel prensiplerindendir. Yasama, yŸrŸtme, yargõ birbirine karõşmamalõdõr. Demokrasi varsa, bu, bir esastõr. Bendeniz hem tecrŸbemle hem de hukuk tahsilimle, endişe etmeyin, endişe buyurmayõn -bunu ileride gšreceksiniz- buna ok hassasiyetle riayet edeceğim.

Gšmlek meselesinde deÉ Yine benzetme yaptõnõz. Yine, benim gšmleğimÉ Benim gšmleğim beyaz ve ŌgšmlekĶ tabiriyle ifade etmek istediğiniz hedefleri de ben, bence bir daha gšzden geirin derim.

MUSA ‚AM (İzmir) – Her şeye cevap vermeyin.

BAŞKAN – Sizi ilgilendirmez beyefendi, sizi ilgilendirmez.

MUSA ‚AM (İzmir) – İlgilendirir, grup başkan vekilleri var, orada oturuyor, her şeye cevap veriyorsun. Başkan, her şeye cevap veriyorsun.

BAŞKAN – Sõrrõ Bey, zatõalinize de İdris BeyÕe de ikişer dakikalõk bir konuşma hakkõ vereceğim.

AffedersinizÉ Ne dediniz beyefendi?

MUSA ‚AM (İzmir) – Her şeye cevap veriyorsunuz. Grup başkan vekilleri cevap verir.

BAŞKAN – Beyefendi, ben bana ait olanlarõ konuşurum.

MUSA ‚AM (İzmir) – Ne sizinle alakalõ? Her şeye mŸdahale ediyorsunuz.

BAŞKAN – Siz kendinize ait olan fikirleri kendiniz mŸdafaa ediniz. Bana karõşmayõn, olmaz mõ? Sizden akõl istemiyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

MUSA ‚AM (İzmir) – Vereceğiz, akõl vereceğiz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayõn Başkan, orasõ karar makamõ, burasõ talep makamõ. Yani ŌAkõl istemiyoruz.Ķ deme hakkõna sahip değilsiniz siz.

BAŞKAN – Beyefendi, Sõrrõ Bey, buyurun efendim, lŸtfen buyurun. Yeni bir sataşmaya meydan vermemenizi istirham edeceğim.

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- Ankara Milletvekili Sõrrõ SŸreyya …nderÕin, Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Tabii ki, tabii ki. SŸremi yeniden başlatõrsanõzÉ Mahmut Tanal gasbetti.

Sayõn Başkan, değerli arkadaşlar; derdimiz burada retorik ya da bšyle sert tartõşmalar Ÿzerinden bir gerginlik yaratmak değil. Sayõn Bostancõ KavgamÕa bir atõf yaptõ, onu bile talihsiz kabul ediyorum. Hepimiz insan isek -yani sadece bu kadarcõk payda yeterli; sağcõ, solcu, KŸrt, Laz, TŸrkmen, bunlar ikinci planda- insan olmamõz referanslarõmõzõ ortak iyilik değerleri Ÿzerinden oluşturmamõzõ gerektirir.

Benim derdim, burada, Sayõn Başkanõn bu kadar õsrar etmesine gerek yoktu aslõnda, bir irfan gšstermesini bekliyoruz. Bir faşist cunta liderine referans iyi değil, Ÿstelik bu Parlamentoyu lağvetmiş, itibarsõzlaştõrmõş, Ÿyelerini hapse atmõş bir faşist cunta liderinden bahsediyoruz, bu birincisi.

İkincisi: Riyak‰rlõk meselesinde bir dikkat ektim, şu: Siz bu faşist cuntanõn setiği gŸnŸ olumluyorsanõz İskilipli åtõf HocaÕya burada ağlayamazsõnõz; ona ağlõyorsanõz bunu olumlayamazsõnõz, riyak‰rlõk dediğim bu. Benim kendi dŸşŸncelerim ayrõ, burada kimseyi ilzam ediyor falan da değilim, dŸzeltilecek bir şey yok -bir riyak‰rlõğa işaret var Sayõn …zel- o anlamda bu tartõşmayõ ben daha fazla uzatmayacağõm. Faşizm dŸnyanõn en utan verici, en ayõp olgusudur.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum.

İdris Bey, buyurun.

3.- Diyarbakõr Milletvekili İdris BalukenÕin, İzmir Milletvekili Oktay VuralÕõn AK PARTİ Grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda HDP Grubuna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – TeşekkŸr ediyorum.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygõyla selamlõyorum.

Şimdi, burada Sõrrõ BeyÕin dile getirdiği konuya šnce bir aõklõk getireyim. Neden 18 değil de 23 Başkanlõk Divanõ Ÿyesi meselesi. Hepiniz bir araştõrõn, bir sorun. Yani gemiş yõllarda 18 iken niye aynõ rakamda kalmadõ ya da 25 olmadõ da 23 oldu diye bir bakõn. TesadŸftŸr ki, işte, yedi aydõr šzŸlmeyen RT†KÕte de birdenbire bugŸn AKP ve MHP grubunun anlaşmasõyla RT†K Başkanõ seiliyor, başkan vekili seiliyor ve bšylece bunun da burada bir yansõmasõ oluyor. Buna bŸtŸn milletvekillerinin bakma hakkõ var.

Diğer taraftan, bu, SuriyeÕyle ilgili sšylenen sšylemler tamamen yalan spekŸlasyonlardan ibarettir. PYDÕnin šyle şu anda TŸrkmen halkõyla falan bir atõşmasõ yok. TŸrkmen halkõnõn şu anda katliam tehlikesiyle PYDÕnin bir ilgisi yok. Eğer oradaki gelişmeleri yakõndan takip etmiyorsanõz aõn okuyun. Orada rejim ve Rusya ordusunun aslõnda o kõrsal alandaki ete yapõlarõna yapmõş olduğu bir operasyonel sŸre var. Siz bunu getirip burada, TŸrkmen halkõ Ÿzerinden, bir PYD karşõtlõğõ, bir KŸrt-TŸrkmen karşõtlõğõ Ÿzerinden sunmaya alõşõyorsunuz. Bakõn, TŸrkmen konusunda bu kadar hassassanõz 2014Õte MusulÕda, TelaferÕde IŞİD TŸrkmen halkõnõ katletti, ne yaptõnõz? TuzhurmatuÕda gŸnlerce TŸrkmen halkõ katliam tehlikesinden geti, hangi grup ne yaptõnõz? Yine Beşir kasabasõ iki ay boyunca kuşatma altõnda tutuldu, ne yaptõnõz? Oradaki TŸrkmenleri katliamdan kurtaran yine KŸrtlerdi. Şu anda da SuriyeÕde KŸrtlerin TŸrkmen halkõyla herhangi bir dŸşmanlõğõ falan yok, tam tersine KŸrtlerin olduğu yerde, PYDÕnin olduğu yerde kurulan halk meclislerinde TŸrkmenler en Ÿst dŸzeyle temsil ediliyorlar. IrakÕta TŸrkmen halkõnõn kendi anaÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Édilinde eğitimden tutun da kamusal alanda kendi bŸtŸn haklarõnõ kullanmasõna kadar bŸtŸn hakkõna hukukuna saygõ gšsteriliyor, riayet ediliyor. Dolayõsõyla, bu kŸrsŸden, var olan algõlarõ arpõtõp halklarõ dŸşmanlaştõrmanõn hi kimseye bir faydasõ yok diyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Genel Kurulu saygõyla selamlõyorum. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum İdris Bey.

V.- …NERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, 64՟ncŸ Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn, Genel Kurulun 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnkŸ birleşiminde okunmasõna, Ÿzerindeki gšrŸşmelerin 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlmasõna ve gŸven oylamasõnõn 30 Kasõm 2015 Pazartesi gŸnŸ yapõlmasõna; Genel Kurulun alõşma gŸn ve saatleri ile gŸndemin belirlenmesine; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõ Ÿyelerinin siyasi parti gruplarõna dağõlõmõna; ihtisas komisyonlarõnõn oluşumu ile siyasi parti gruplarõna dŸşen Ÿyeliklere ilişkin šnerisi (Devam)

BAŞKAN – Efendim, AK PARTİÕnin vermiş olduğu šneri hakkõnda lehte, aleyhte konuşmalar yapõldõ ve şimdi šneriyi reylerinize sunacağõm.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.

Gruplar arasõ bir mutabakat var gŸndemin ŌSeimĶ kõsmõnõn hŸkžmet programõndan šnce gšrŸşŸlmesi hakkõnda. Dolayõsõyla, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõ Ÿyelikleri iin seim yapacağõz.

VII.- SE‚İMLER

1.- Başkanlõk Divanõ Ÿyeliklerine seim

BAŞKAN – Başkanlõk Divanõ Ÿyeliklerine siyasi parti gruplarõnca belirlenen adaylarõ ieren listeyi okutup oylarõnõza sunacağõm.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca bir k‰tip Ÿyeliki iin daha sonra aday bildirimi yapõlacaktõr.

…ZG†R …ZEL (Manisa) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun lŸtfen.

…ZG†R …ZEL (Manisa) – Sayõn Başkanõm, o konuya bir aõklõk getirme ihtiyacõ var.

BAŞKAN – Buyurun efendim, hayhay, lŸtfen.

…ZG†R …ZEL (Manisa) – Şimdi, burada Cumhuriyet Halk Partisi tarafõndan aday gšsterilememe durumu bizi olumlu anlamda ayõran bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi tŸm gšrevlere kendi grup i yšnetmeliği gereğince kendi grubunda yaptõğõ bir kapalõ toplantõda tŸm grup Ÿyelerinin kullandõğõ oylarla karar verebilir. BugŸnkŸ farklõlõktan dolayõ grubumuza dŸşen bir k‰tip Ÿyelik artõşõnõ da šnŸmŸzdeki gŸnlerde yedi gŸn šnceden ilan ederek yapacağõmõz bir seimle belirleyeceğimizden bugŸn bu adayõ burada sšyleyemiyoruz. Bunun grubumuza yšnelik bir eksiklik değil, grup ii demokrasinin bir yansõmasõ olarak Meclis tarafõndan telakki edilmesi iin durumu izah ettim.

Saygõlar sunuyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyorum.

Grubunuza ait takdir hakkõdõr, zatõalilerinize aittir efendim.

TeşekkŸr ediyorum, kararõnõz hayõrlõ olsun.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõ †yelikleri

Aday Listesi

Başkan Vekillikleri

Adõ-Soyadõ                                  Seim ‚evresi                      Siyasi Parti Grubu

Ahmet Aydõn                                   Adõyaman                               AK PARTİ

Ayşe Nur Bahekapõlõ                   İstanbul                                  AK PARTİ

Pervin Buldan                                 İstanbul                                  HDP

Mehmet Akif Hamzaebi               İstanbul                                  CHP

 

Katip †yelikler

Adõ-Soyadõ                                  Seim ‚evresi                      Siyasi Parti Grubu

Ali Haydar Hakverdi                    Ankara                                     CHP

Sema Kõrcõ                                        Balõkesir                                  AK PARTİ

Fehmi KŸpŸ                                   Bolu                                          AK PARTİ

…mer Serdar                                      El‰zõğ                                       AK PARTİ

…zcan Puru                                    İzmir                                          CHP

İshak Gazel                                      KŸtahya                                   AK PARTİ

Mustafa Aõkgšz                            Nevşehir                                  AK PARTİ

MŸcahit Durmuşoğlu                    Osmaniye                                AK PARTİ

Zihni Aba                                       Sakarya                                    MHP

Emre KšprŸlŸ                                  Tekirdağ                                  CHP

 

İdare Amirlikleri

Adõ-Soyadõ                                  Seim ‚evresi                      Siyasi Parti Grubu

Seyfettin Yõlmaz                             Adana                                      MHP

Ahmet GŸndoğdu                          Ankara                                     AK PARTİ

Sõrrõ SŸreyya …nder                       Ankara                                     HDP

Tufan Kšse                                       ‚orum                                      CHP

Salim Uslu                                        ‚orum                                      AK PARTİ

Orhan Karasayar                             Hatay                                       AK PARTİ

Erdoğan …zegen                             Niğde                                       AK PARTİ

BAŞKAN – Evet efendim, Başkanlõk Divanõ iin bildirilen adaylarõn isimleri okundu, takdirlerinize sunuyorum: Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Kabul edilmiştir.

Başkanlõk Divanõ Ÿyeliklerine seilen sayõn milletvekillerini kutluyor ve kendilerine başarõlar diliyorum.

Birleşime saat 17.00Õye kadar ara veriyorum efendim.

Kapanma Saati: 16.44

 

İKİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 17.05

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN

KåTİP †YE: Fehmi K†P‚† (Bolu), …zcan PUR‚U (İzmir)

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 4՟ncŸ Birleşiminin İkinci Oturumunu aõyorum.

Alõnan karar gereğince gŸndemin Ō…zel GŸndemde Yer Alacak İşlerĶ kõsmõna geiyoruz.

VIII.- H†KķMET PROGRAMI

1.- Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafõndan Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõn okunmasõ

BAŞKAN – Şimdi, Başbakan Sayõn Ahmet Davutoğlu tarafõndan kurulmuş bulunan Bakanlar Kurulunun Programõ okunacaktõr.

Bakanlar Kurulu ProgramõÕnõ okumak Ÿzere Başbakan Sayõn Ahmet DavutoğluÕnu kŸrsŸye davet ediyorum.

Buyurun Sayõn Başbakan. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar)

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 64՟ncŸ, Adalet ve Kalkõnma Partisinin 6Õncõ HŸkžmeti adõna aziz milletimizi ve siz değerli vekillerini saygõyla selamlõyorum.

Meclisimizin 26Õncõ Dšneminin milletimize, Ÿlkemize ve demokrasimize hayõrlõ olmasõnõ Cenab-õ AllahÕtan temenni ediyorum.

Sšzlerime başlarken, Kadõna Yšnelik Şiddetle MŸcadele GŸnŸ vesilesiyle, kadõna yšnelik her tŸrlŸ şiddetin son bulmasõna yšnelik temennilerimi ve kararlõlõğõmõzõ bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, Bakanlar Komitesi Başkanlõğõnõ yaptõğõm dšnemde, Kadõna Yšnelik Şiddetin …nlenmesiyle İlgili Avrupa Konseyi Sšzleşmesi yani İstanbul SšzleşmesiÕnin oluşmasõnda bizzat šncŸlŸk etmekten gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum.

Biraz šnce bir milletvekili arkadaşõmõz, şiddet mağduru engelli kadõnlarõn konukevlerine kabul edilmediklerini burada ifade etti, iddia etti. Bu arada bunu bizzat tetkik ettim. Şunu bir kez daha sšylŸyorum: Bu, kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Şiddet mağduru engelli kadõnlar konukevlerine, sõğõnmaevlerine kabul edilmektedirler. İlk birka gŸnlŸk misafirlikten sonra, bu engelli kadõnlarõmõz engelli bakõm merkezlerine yollanarak orada rehabilitasyonlarõ ve bakõmlarõ sağlanõyor.

Ayrõca, dŸn bŸtŸn šğretmenlerimizin …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutlamõştõm, bir kez daha kutluyorum. DŸn 81 vilayetten konuk ettiğimiz šğretmenlerimizin şahsõnda bŸtŸn šğretmenlerimizin gŸnŸnŸ kutlamõş, šğretmenlerimizle ilgili gerekleştirdiğimiz politikalarõ ve gelecek vizyonumuzu ayrõntõlõ bir şekilde anlatmõştõm. BugŸn, tekrar, šğretmen olmaktan gurur duyan biri olarak meslektaşlarõmõn gŸnŸnŸ kutluyor, her an yanlarõnda olacağõmõzõ vurgulamak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, 1 Kasõm 2015 seimleriyle TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde temsil yetkisi alan bŸtŸn siyasi partileri ve milletvekillerini yŸrekten tebrik ediyor, hep birlikte milletimize yapacağõmõz hizmetlerde başarõlar diliyorum. Huzur ve gŸven ortamõ ierisinde gerekleşen, hõzlõ bir şekilde sonulandõrõlan adil ve šzgŸr bir seim sŸreci yaşadõk. YŸce heyetiniz šnŸnde, seim sŸrecine katkõda bulunan tŸm kişi ve kurumlara bir kez daha teşekkŸr ediyorum.

1 Kasõm seimleri, 7 Haziranda yapõlan seimlerin bir anlamda tamamlayõcõ devamõ niteliğinde gerekleşmiş, 7 Haziran sonrasõ sŸrdŸrŸlebilir bir hŸkžmet yapõsõnõn oluşmamasõ sonrasõnda halkõmõzõn hakemliğiyle bugŸnlere gelmiş bulunuyoruz. Bu sŸrete, AK PARTİ olarak kendi i muhasebemizi yapma fõrsatõ bulduk. Aynõ zamanda bu sŸrete, Ÿlkemizde bir yšnetim boşluğu oluşmasõna asla mŸsaade etmeyerek siyasi sorumluluk iinde hareket ettik. TŸm bu abalarõn halkõmõzda geniş bir teveccŸh gšrdŸğŸnŸ memnuniyetle mŸşahede etmiş bulunuyoruz. Bu yšnŸyle, halkõmõza şŸkranlarõmõzõ bir kez daha ifade ediyorum.

1 Kasõm seimleriyle oluşan bu Meclis, yurt iinde yŸzde 87,4 gibi olduka yŸksek dŸzeyde bir katõlõm oranõyla şekillendi. Meclisimize girmeye hak kazanan milletvekillerinin temsil ettiği semen oranõ ise yŸzde 97,5 gibi yine uzun zamandõr dŸnyada dahi eşine az rastlanõr bir seviyede gerekleşti. Bu şekilde hem istikrar hem de gŸlŸ temsil milletimiz tarafõndan teminat altõna alõnmõş oldu.

Meclisimizin, milletimizin beklentileri doğrultusunda dšrt yõl boyunca bŸyŸk bir šzveriyle alõşacağõna inancõmõz tamdõr. Milletimiz her konuda šzŸm bekliyor ve bu Meclis de inşallah bu beklentiyi en iyi şekilde karşõlayacaktõr. 1 Kasõm seimlerinde halkõn tercihi yšnetime gŸlŸ bir şekilde yansõmõş ve demokrasimiz seimlerden gŸlenerek õkmõştõr. 1 Kasõm 2015 seimlerinin asõl galibi hi ama hi şŸphesiz TŸrkiyeÕdir, ve TŸrk demokrasisidir, bu aziz millettimizdir. Hayõrlõ olsun. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Değerli milletvekilleri, daha šnceki dšnemlerde demokratik siyaset kurumunu zayõflatmaya yšnelik her tŸrlŸ tahrik ve tertibi bŸyŸk bir sağduyuyla aştõk. Bundan sonra da mill” irade šnŸne õkarõlan her engeli, kararlõ ve cesur bir duruşla, milletimizin desteğiyle aşma noktasõnda hibir tereddŸt gšstermeyeceğiz.

Bundan šnceki dšnemlerimizde sorunlardan değil, šzŸmlerden beslenen ve bŸyŸyen bir iktidar olduk. TŸm reform ve dšnŸşŸm sŸrelerinde gŸcŸmŸzŸ milletimizden ve onun temsilcisi TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinden aldõk. Yeni TŸrkiye, cumhuriyetimizin yŸzŸncŸ yõlõna yŸrŸrken insana, zamana ve mek‰na hakkõyla hitap eden kapsayõcõ bir yenilenmenin ve sŸreklilik iinde yeniden inşa sŸrecinin eseri olacaktõr.

TŸrkiye Cumhuriyeti devletinin en temel ilkesi insan onurunun korunmasõdõr. Bu ilkeyi, Şeyh EdebaliÕnin siyasal bilincimizin ve devlet ahlakõmõzõn temelini dokuyan Ōİnsanõ yaşat ki devlet yaşasõn.Ķ ilkesinin ağdaş siyaset dilindeki karşõlõğõ olarak gšrŸyor ve gelenek ile ağdaşlõğõ bu erevede bir zõtlõk iinde değil, ayrõlmaz bir bŸtŸnlŸk iinde değerlendiriyoruz.

Bu erevede, 1 Kasõm seimleri sonrasõnda oluşan Meclisimizde ortak değerlerimizi koruyacağõmõza, kardeşlik iklimini tesis edeceğimize ve hukuk devletini gŸlendireceğimize inancõmõn tam olduğunu belirtmek isterim.

Bu Meclis, TŸrkiyeÕnin ve 78 milyonun Meclisidir. 6Õncõ AK PARTİ HŸkžmeti de hi kuşkusuz partimize oy vermiş olsun veya olmasõn tŸm vatandaşlarõmõzõn hŸkžmetidir.

Yeni dšnemde de Meclisimiz iinde birlikte alõşma, uzlaşma arayõşõ ve iş birliğine šnem vereceğiz. TŸm siyasi partilerle yakõn bir diyalog ve iş birliği iinde olacağõmõzõ buradan bir kez daha ifade etmek isterim. HŸkžmetimiz Ÿlkemizin ve siyasetin normalleşmesini hayati bir mesele olarak ele almaktadõr. Bu hususta Ÿzerimize dŸşen sorumluluklarõ yerine getireceğimizden milletimiz emin olmalõdõr. Aynõ şekilde, siyasi partilerimizin insicam ierisinde alõşacağõ bir yasama dšnemi yaşama arzumuzu da bir kez daha tekrar etmek isterim.

…zellikle, geen sene milletimizin bŸyŸk bir teveccŸhŸ ile seilen Sayõn Cumhurbaşkanõmõza, Meclis alõşmalarõmõz başta olmak Ÿzere, kurumlarõmõzõn uyumlu ve etkin alõşmasõ iin vereceği destekten dolayõ şimdiden teşekkŸr ediyorum. Aynõ şekilde, 2002Õden sonraki bŸyŸk dšnŸşŸmŸ gerekleştiren Sayõn Cumhurbaşkanõmõzdan devraldõğõmõz gŸlŸ mirasõ aynõ doğrultuda geleceğe taşõyacağõmõzdan emin olunmasõnõ rica ediyorum.

Değerli milletvekilleri, 1 Kasõm seimleriyle TŸrkiyeÕde yeni bir atõlõm dšneminin šnŸ sonuna kadar aõlmõştõr. Bu erevede, 64՟ncŸ HŸkžmet de šnceki AK PARTİ hŸkžmetleri gibi Ÿlkemizin kritik bir dšneminde tarih” bir sorumluluk Ÿstlenmektedir. Gemişteki hŸkžmetlerimizden aldõğõmõz gŸ ve tecrŸbeyle, Ÿlkemizi belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda ok daha parlak bir geleceğe taşõyacağõz. Son on Ÿ yõlda gerekleştirilen reformlar zemininde, inşa edeceğimiz yeni nesil reformlar ile 2023 hedeflerimize ve štesine yŸrŸyŸşŸmŸz gŸlŸ ve kararlõ bir şekilde devam edecektir.

AK PARTİ hŸkžmetleri, cumhuriyet tarihinde hibir partiye nasip olmamõş bir kurumsal sŸrekliliğe, reform hafõzasõna ve tecrŸbesine sahiptir. 64՟ncŸ HŸkžmetimiz, bu engin ve sağlam tecrŸbeden de istifade ederek TŸrkiyeÕnin hedeflerine yŸrŸmesinin devamlõlõğõnõ sağlayacaktõr.

…nŸmŸzdeki dšnemde de Ÿlkemizi zenginleştiren, demokratik standartlarõnõ yŸkselten, Ÿlkemizin itibarõnõ daha da artõran politikalarla, daha gŸlŸ bir TŸrkiye iin milletimizden aldõğõmõz yetkiyi yine milletimizin hizmetine sunacağõz. Son on Ÿ yõlda yapõlanlarõ yeni bir atõlõm dšnemiyle talandõrmak HŸkžmetimizin temel gšrevi olacaktõr. Amacõmõz; ok daha gŸlŸ, mŸreffeh, saygõn ve demokratik bir TŸrkiyeÕye ulaşmak, ekonomisi, bilim ve teknolojisi, siyaseti, sosyal ve kŸltŸrel politikalarõyla šrnek olarak alõnan bir Ÿlke h‰line gelmektir.

Gen ve dinamik nŸfusu ile bu milletin sahip olduğu muazzam enerjiyi i ekişmelere değil, cumhuriyetimizin 100՟ncŸ yõlõnda 2023 vizyonuyla erevesi izilen yeni hedeflere yšnlendireceğiz.

Meclis iinde olduğu kadar Meclis dõşõnda da tŸm kesimlerle yakõn bir istişare iinde politikalarõmõzõ şekillendirecek ve hayata geireceğiz. Sivil toplum, meslek kuruluşlarõ, akademik dŸnya, iş dŸnyasõ, alõşan kesimler, kŸltŸr ve sanat insanlarõ, basõn ve medya ile yerel yšnetimler başta olmak Ÿzere katõlõmcõ bir anlayõş iinde toplumun tŸm yelpazesini kucaklayacak şekilde alõşacağõz.

TŸm vatandaşlarõmõzõn diline, inancõna, kŸltŸrŸne, değerlerine, yaşam tarzõna, tŸm farklõlõklarõna saygõ gšstermeye devam edeceğiz. Fõrsat eşitliğini ve sosyal adaleti en Ÿst dŸzeyde yaşayan bir Ÿlkede, vatanõmõzõn her karõşõnõ, milletimizin her kesimini kucaklayan bir hŸkžmet olma azmindeyiz. Bir tek insanõmõz bile kendisini kõyõda kšşede kalmõş hissetmeyecektir.

Değerli milletvekilleri, halkõmõz, 1 Kasõm seimlerinde istikrar iinde yenilenmeye verdiği desteği aõka ortaya koydu. Hepimize dŸşen gšrev, işte bu atõ altõnda milletimizin kutlu ağrõsõna cevap vermektir. Milletimizin sandõkta verdiği mesajõ en iyi şekilde okuyarak Ÿlkemizi her alanda gŸlendirmek Ÿzere programõmõzõ hazõrladõk.

Sizlere sunmakta olduğum 64՟ncŸ HŸkžmet ProgramõÕmõz, son seim beyannamemizde yer alan hedeflerimizi, 10Õuncu Kalkõnma PlanõÕmõzõ, yapõsal dšnŸşŸm programlarõmõzõ, projelerimizi, kamuoyuyla paylaştõğõmõz eşitli strateji belgelerimizi ve taahhŸtlerimizi esas almaktadõr. Gemişte olduğu gibi, bugŸn de halkõmõza verdiğimiz sšzleri esas alõyor, siyasete olan gŸveni bu zeminde daha da gŸlendirmeyi hedefliyoruz. GŸven ve istikrarõ pekiştirerek šngšrŸlebilir bir ortam iinde Ÿlkemizi hõzlõ bir şekilde bŸyŸtme kararlõlõğõndayõz.

Takdirinize sunduğumuz ve gŸveninizi beklediğimiz bu program, yeni bir hamle dšneminin perdesini aacak ve yeni yŸzyõlõn yŸkselen Ÿlkesi TŸrkiyeÕyi, bšlgesinde ve dŸnyada hak ettiği konuma ulaştõracaktõr.

†lkemiz, 2002Õden bu yana, AK PARTİ hŸkžmetleriyle oluşan istikrar ve liderlikle, hem bšlgesindeki kaostan hem de kŸresel ekonomik krizlerden pozitif bir şekilde ayrõşmayõ başarmõştõr. 64՟ncŸ HŸkžmet dšneminde de kŸresel ve bšlgesel anlamda en değerli sermayeye dšnŸşen istikrarõmõzõ koruyacağõmõzõ, zorlu sŸrelerde liderlik gšstereceğimizi milletimizin bilmesini isterim. TŸrkiye tarih” bir dšnemete istikrar ve gŸven adasõ olmaya devam edecektir. Aynõ şekilde dinamik nŸfus ve ekonomisiyle kurumlarõnõ gŸlendirirken, ihtiya duyduğumuz reformlar da bir bir hayata geirilecektir.

64՟ncŸ HŸkžmet tam anlamõyla bir reform hŸkžmeti olacaktõr. DŸnyanõn ve Ÿlkemizin değişen şartlarõ ve 2023 vizyonumuz erevesinde, kritik alanlarda yapacağõmõz reformlar ile milletimizin bize verdiği emanete en gŸlŸ şekilde sahip õkacağõz. BugŸnŸn ihtiyalarõna cevap vermenin štesinde, başta ocuklarõmõz ve genlerimiz iin olmak Ÿzere, geleceğin TŸrkiyeÕsini inşa edeceğiz. Reformlarõmõz sonucunda daha šzgŸr, daha rekabeti ve insan odaklõ bir anlayõş ierisinde refahõnõ daha adil paylaşan bir TŸrkiyeÕye kavuşma idealini sŸrdŸreceğiz.

Bu kapsamda, 6 temel alanda reformlarõmõzõ yoğunlaştõracağõz. Bunlar; demokratikleşme ve adalet, eğitim, kamu yšnetimi, kamu maliyesi, reel ekonomide kšklŸ değişim ve šncelikli dšnŸşŸm programlarõ alanõnda gerekleştireceğimiz reformlardõr.

Değerli milletvekilleri, demokratikleşme ve adaleti insan onurunun yŸceltilmesinin bir gereği olarak gšrdŸğŸmŸz gibi ekonomik ve sosyal gelişmemizde de kritik bir zemin olarak değerlendiriyoruz. …ncelikle, demokratikleşme perspektifimizin odağõnda insan onuru bulunduğunun altõnõ izmemiz gerekiyor. İnsan onurunu zedeleyen hibir uygulama ve politika meşru gšrŸlemez ve gšsterilemez. İnsan onuru ile talandõrõlan TŸrkiye Cumhuriyeti vatandaşlõğõ kimliği taşõyan hi kimse, hi bir makam ve gŸ sahibi tarafõndan tahkir edilemez; inancõ, rengi, cinsiyeti, dili, õrkõ, siyasi dŸşŸncesi, felsefi anlayõşõ ve hayat tarzõ sebebiyle ayrõmcõlõğa maruz bõrakõlamaz, herhangi bir şekilde nefret sšylemine muhatap kõlõnamaz.

…zgŸrlŸk alanlarõnõ genişletmenin yanõ sõra, diğer bir temel šnceliğimiz, insanõmõza yapacağõmõz yatõrõmlar olacaktõr. ݍinde bulunduğumuz yŸzyõlda gerek rekabet ŸstŸnlŸğŸ insan unsurundan bağõmsõz dŸşŸnŸlemez. Eğitimde erişim meselesini bŸyŸk oranda šzmŸş hŸkžmetler olarak, šnŸmŸzdeki dšnemde temel šnceliğimiz eğitimin her seviyesindeki kaliteyi artõrmak olacaktõr. ‚ocuklarõmõzõ ve genlerimizi, ortak değerlerimizi šzŸmsemiş olarak bilgi tabanlõ ekonomiye ve geleceğe en iyi şekilde hazõrlayacağõz. Devletin millet iin var olduğu anlayõşõ iinde, kamu yšnetiminde ve kamu maliyesinde halkõmõzõn ve ekonomimizin ihtiyalarõ doğrultusunda reformlar gerekleştireceğiz. Devletin gerek ve tek sahibi olarak gšrdŸğŸmŸz vatandaşlarõmõz adõna kamu yšnetiminin tŸm işlerinin şeffaf, katõlõmcõ ve hesap verebilir bir biimde gerekleştirilmesi temel şiarõmõzdõr.

Kamu maliyesinde yapacağõmõz reformlarõn hedefi, değişen koşullara uygun olacak şekilde daha etkin, hesap verebilir ve şeffaf bir mali yšnetim sistemini sağlamak olacaktõr.

Bir diğer reform alanõmõz ise reel sektšrdŸr. Bu sektšrde kšklŸ değişimler gerekleştirmek ana hedeflerimiz arasõndadõr. †reten, istihdam oluşturan, ihracatõnõ artõran bir Ÿlke olma yolunda, reel sektšrŸn yatõrõm ve işletme aşamalarõnda ok daha gŸlŸ ve rekabeti olmasõnõ amalõyoruz. Bu erevede atacağõmõz adõmlarla, Ÿretim yapõmõzda ileri teknolojiye dayalõ, yŸksek katma değerli ŸrŸnlerin payõnõ artõracağõz. İnsan gŸcŸmŸzŸn niteliğini geliştirecek, iş ve yatõrõm ortamõnõ iyileştirecek, stratejik sektšrlerde dšnŸşŸmŸ gerekleştirecek ve bilgi toplumuna dayalõ bir altyapõ oluşturacağõz.

BŸtŸn bu alanlarõ kapsayan, ekonomimizin kõlcal damarlarõna dokunan, ok daha ayrõntõlõ bir reform paketi olarak, šncelikli dšnŸşŸm programlarõmõzõ da kararlõ bir şekilde hayata geireceğiz. Bu programlarõmõzla tasarruf oranlarõmõzõ artõrmayõ, artan tasarruflarõ daha Ÿretken alanlara yšnlendirmeyi ve potansiyel bŸyŸmemizi daha Ÿst noktalara yŸkseltmeyi hedefliyoruz.

Değerli milletvekilleri, yeni anayasa ve yargõ reformu başta olmak Ÿzere yapacağõmõz alõşmalarda, en geniş uzlaşma arayõşõ iinde Ÿlkemizin uzun zamandõr beklediği adõmlarõ atacağõz. Bšylece, šzgŸrlŸk alanlarõnõn daha da genişletileceği, herkesin birlik iinde farklõlõğõnõ yaşamasõnõn mŸmkŸn olacağõ, ok daha yeniliki ve rekabeti bir toplumsal dŸzen de oluşmuş olacaktõr.

Bu bağlamda, geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarõmõzõn inan ve kŸltŸr temelli talepleri karşõlanacaktõr. Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, Ÿniversitelerde araştõrma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi eşitli konularda Alevi kanaat šnderleri ile diyalog iinde, demokratik uzlaşõ temelinde gerekli adõmlarõ atacağõz. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine bu erevede hukuki statŸ tanõyacağõz.

Başta eğitim, istihdam ve isk‰n sorunlarõ olmak Ÿzere, Roman vatandaşlarõmõzõn sorunlarõnõn šzŸmŸne hõz vererek her tŸrlŸ ayrõmcõlõk zeminini ortadan kaldõracağõz.

TŸrkiye Cumhuriyeti vatandaşõ olan gayrimŸslim azõnlõklarõ herhangi bir ayrõmcõlõğa maruz bõrakmayacak şekilde bŸtŸn hukuki ve fiili tedbirleri almaya devam edeceğiz. Temel hak ve šzgŸrlŸkler alanõnda uluslararasõ normlar tŸm politikalarõmõza esas teşkil edecektir.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu, Kamu Denetiliği Kurumu ve TŸrkiye İnsan Haklarõ Kurumunu etkinleştirecek ve uluslararasõ dŸzeyde Ÿstlendikleri sorumluluklarõ gŸlendireceğiz.

Yeni dšnemde temel hak ve šzgŸrlŸklere ilişkin uluslararasõ sšzleşmelerin i hukuka d‰hil edilmesine devam edilecek, šzgŸrlŸkŸ demokratik anlayõşla bağdaşmayan bŸtŸn şerhler kaldõrõlacaktõr. Benzer şekilde, mevzuatõmõzda anti-demokratik dšnemlerden kalan dŸzenleme ve uygulamalarõn ayõklanmasõ sŸreci tamamlanacaktõr. Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal dŸzenlemeyi gerekleştirerek konseyi yšnetim, yšnetişim ilkeleri erevesinde etkin bir biimde alõştõracağõz. Sivil toplumun geliştirilmesi ve gŸlendirilmesine dair ereve yasa õkaracağõz. Bu kapsamda, sivil toplum kurumlarõnõn hukuki statŸlerinin, kurumsal yapõlarõnõn, faaliyetlerinin, kamu kurumlarõyla ilişkilerinin, mali kaynaklarõnõn dŸzenlenmesini sağlayacağõz.

Değerli milletvekilleri, Ÿlkemizin demokratikleşmesinde ve refahõnõn artmasõnda mill” birlik ve kardeşlik sŸreci tarih” bir abaya karşõlõk gelmektedir. AK PARTİ olarak ilk gŸnden itibaren mill” birlik ve kardeşlik perspektifiyle şekillendirdiğimiz siyasetle, vatandaşlarõmõzõn devletimize aidiyetini zedeleyen, milletimizin farklõlõklarõnõ zenginlik yerine tehdit olarak gšren anlayõşlarõn terkedilmesi iin bŸyŸk aba gšsterdik. Yakõn tarihimiz boyunca hibir seilmiş hŸkžmetin gšsteremediği cesaret ve kararlõlõkla sorunlarõn Ÿzerine gittik. ‚šzŸm iradesini ortaya koyduğumuz mill” birlik ve kardeşlik sŸrecinde dšnŸm noktasõ, Sayõn Cumhurbaşkanõmõz Recep Tayyip ErdoğanÕõn Başbakan olarak 2005 yõlõnda DiyarbakõrÕda yaptõğõ konuşma olmuştur. Bu konuşmayla tabular yõkõlmõş, etnik temelli sorunlara demokratik sŸre ierisinde šzŸm bulunacağõ aõk bir şekilde dile getirilmiştir. İlk kez bir hŸkžmet bu sorunla aõka yŸzleşme cesaretini gšstermiştir. AK PARTİ hŸkžmetlerinin halkõmõz tarafõndan destek gšren bu cesur adõmlarõ, eşitli teršr saldõrõlarõ ve provokatif eylemler ile sekteye uğratõlmaya alõşõlmõş, buna rağmen Ÿlkemizin bu temel ve tarih” sorununun šzŸmŸ iin kararlõlõkla bu politika sŸrdŸrŸlmŸştŸr. HŸkžmetimiz bir yandan teršrle kararlõ bir şekilde mŸcadele edecek, diğer yandan demokratikleşmeyi ve šzŸm iradesini sŸrdŸrecektir. Demokratikleşme ile eş zamanlõ olarak yatõrõm, Ÿretim ve istihdam imk‰nlarõnõn geliştirilmesi başta olmak Ÿzere, teršrden etkilenen yšrelerimizin ekonomik ve sosyal rehabilitasyonuna dšnŸk alõşmalarõ hõzlandõrarak devam ettireceğiz. Kalõcõ huzuru tesis etmek amacõyla õkardõğõmõz 6551 sayõlõ TeršrŸn Sona Erdirilmesi ve Toplumsal BŸtŸnleşmenin GŸlendirilmesine Dair Kanun ile silahõn tamamen gŸndemden õktõğõ bir noktaya ulaşmak iin gereken tŸm tedbirleri alacağõz.

SŸreci sabote etmeye, akamete uğratmaya alõşan teršr šrgŸtŸ, kamu dŸzenini bozmaya alõşarak silahlõ atõşmaya geri dšnmŸştŸr. …zellikle, doğu ve gŸneydoğuda yaşayan insanlarõmõza yšnelik her tŸrlŸ baskõ, şiddet ve illegaliteye başvuran šrgŸt, TŸrkiyeÕyi terk etmemiş, silah bõrakmaya diren gšstermiştir. Teršr šrgŸtŸnŸn eylem ve sabotajlarõ, sŸreci sŸrdŸrŸlebilir olmaktan õkarmõştõr.

Halkõn hakkõnõ, hukukunu koruyabilmek iin kamu dŸzenini tahkim ederek šzgŸrlŸk, gŸvenlik dengesini kurmak mutlak gerekliliktir. Daha šnce olduğu gibi 64՟ncŸ HŸkžmet olarak da hukuk iinde yŸrŸttŸğŸmŸz teršrle mŸcadelede, vatandaşõn mağduriyet yaşamamasõnõ, aksine vatandaşlarõn temel haklarõnõ garanti altõna alacak bir kamu dŸzeninin tesis edilmesini amalamaktayõz. Bu anlayõşla, reformlardan, hizmetlerden, yatõrõmlardan asla vazgemeyecek, geri adõm atmayacağõz.

SŸrete, farklõ sebeplerle oluşan gŸvenlik risklerini gidermek, bšlge insanõnõ ceberut ve zalim šrgŸtŸn baskõsõndan korumak, devletimizin en šncelikli gšrevidir. Akan kan duruncaya ve kamu dŸzeni tesis edilinceye kadar teršrle mŸcadelemize, hukuk ve kardeşlik tam anlamõyla tesis edilinceye kadar da šzŸm irademize ve demokratikleşme sŸrecimize devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, šnŸmŸzdeki dšnemde, demokratikleşme abalarõmõzõ sŸrdŸrŸrken tŸm meşru toplumsal kesimleri muhatap alan bir anlayõş iinde hareket edecek, hibir kesimin tek tipi bir anlayõşõ vatandaşlarõmõza dayatmasõna izin vermeyeceğiz. İktidara geldiğimiz gŸnden beri, bŸtŸn AK PARTİ hŸkžmetlerinin programlarõnda Ōoğulcu ve šzgŸrlŸkŸ yeni bir anayasaĶ vaadi bulunmaktadõr. …nŸmŸzdeki dšnemde sivil, katõlõmcõ, oğulcu, šzgŸrlŸkŸ bir demokratik ve sivil anayasanõn yapõmõna šncŸlŸk etmeye kararlõyõz. Bu dšnemin yŸce Meclisini de TŸrkiyeÕnin ilk sivil anayasasõnõ demokratik şartlarda yapmõş olan bir Meclis olarak talandõrmak istiyoruz. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar) Diğer siyasi partileri de aynõ anlayõş iinde katkõ vermeye davet ediyoruz.

Yeni anayasa, ağdaş demokrasi anlayõşõnõ yansõtmalõ, mŸmkŸn olan en geniş mutabakatla ve demokratik yšntemlerle hazõrlanmalõ, geniş toplumsal kesimlerce sahiplenilmelidir.

Yeni anayasa, bireysel šzgŸrlŸklere dayanmalõ, yargõ bağõmsõzlõğõ ve tarafsõzlõğõnõ sağlamaya yšnelik kurumsal gŸvenceleri iermeli ve siyasi sistemin işleyişindeki belirsizlikleri ortadan kaldõrmalõdõr. Bu anlayõşla, yeni dšnemde yeni anayasayõ TŸrkiyeÕde demokrasi, insan haklarõ ve hukukun ŸstŸnlŸğŸnŸn kškleşmesi bakõmõndan hayati bir aşama olarak gšrmekteyiz.

Yeni anayasa, cumhuriyetimizin insan haklarõ ve demokrasi konularõndaki kazanõmlarõnõ geleceğe taşõmalõ ve vesayetin izlerini kškten silmelidir.

HŸkžmetlerimizin šncŸlŸğŸnde gerekleştirilen 2004, 2007 ve 2010 Anayasa değişikliklerini ve Mecliste oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu alõşmalarõnõ yeni anayasa iin gŸlŸ bir zemin olarak gšrŸyoruz.

Yeni ve sivil anayasamõz, bireysel hak ve šzgŸrlŸkleri esas alõrken, TŸrkiyeÕnin birikimi Ÿzerine inşa edilecek, taraf olduğumuz uluslararasõ normlarõ gšzeterek demokratik bir anlayõşla hazõrlanacaktõr.

Yeni anayasa, milletimizin kŸltŸrel ve toplumsal eşitliliğini tanõyan, kapsayõcõ ve kuşatõcõ bir vatandaşlõk tanõmõnõ temel alacaktõr.

64՟ncŸ HŸkžmet dšneminde doğrudan anayasal sistemle bağlantõlõ seim kanunlarõ, Siyasi Partiler Kanunu ve sair temel kanunlar yeni anayasa metniyle birlikte bir bŸtŸn olarak yenilenecektir.

Yeni anayasayla TŸrkiyeÕnin, katõlõmcõlõğõ ve oğulculuğu esas alan ve etkili işleyen bir hŸkžmet modeline kavuşmasõnõ elzem gšrŸyoruz. Sadece temsilin değil, istikrarõn da oluşmasõna imk‰n sağlayan, vesayet odaklarõnõn šnŸnŸ tamamen kapatan ağdaş ve etkin bir hŸkžmet sisteminin hayata gemesini arzu ediyoruz.

AK PARTİ hŸkžmetleri dšneminde hayata geirilen demokratik reformlar, vesayete karşõ mŸcadelede elde edilen kazanõmlar ve Mecliste sağlanan gŸlŸ temsil sayesinde mevcut sistemin zaaflarõ dšnemsel olarak aşõlarak istikrarlõ ve etkin bir yšnetim imk‰nõ sağlanmõştõr ancak mevcut sistemin yetki, gšrev ve sorumluluk paylaşõmõnda pek ok muğlaklõklar barõndõrmasõ, siyasal sistemin şŸmullŸ bir yaklaşõmla yeniden dŸzenlenmesini zorunlu kõlmaktadõr. Bir yandan vesayeti bir şekilde kurgulanarak demokratik doğasõndan koparõlmõş parlamenter sistemin yol atõğõ siyasal istikrarsõzlõklar, šte yandan yeni TŸrkiye vizyonumuzun ihtiya duyduğu etkin ve dinamik yšnetim dolayõsõyla başkanlõk sisteminin daha uygun bir yšnetim modeli olduğuna inanõyoruz. Bu konuda hibir dayatma tutumu iine girmeden, farklõ šnerilere aõk olarak, tam bir šzgŸrlŸk ortamõ iinde, meseleyi kişiselleştirmeden verimli bir tartõşmanõn gerekleşmesini arzu ediyoruz. Milletimizin teveccŸhŸyle hazõrlayacağõmõz šzgŸrlŸkŸ ve insan odaklõ yeni anayasayla seimlerin istikrar Ÿretebildiği, yasama ve yŸrŸtmenin mŸstakil olarak etkin olduğu, gŸler ayrõlõğõnõn tahkim edildiği, demokratik denge ve kontrol mekanizmalarõnõn šngšrŸldŸğŸ, toplumsal farklõlõklarõn siyasal temsilinin sağlandõğõ, ademimerkeziyeti bir idare sisteminin gŸlendirildiği, karar alma sŸrelerinin hõzlandõğõ yeni bir siyasal sisteme geebiliriz.

Adaleti mŸlkŸn ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esasõ olarak gšrŸyoruz. Bizim iin yargõ sistemi, hukukun ŸstŸnlŸğŸne dayalõ, herkesin gŸven duyduğu, her tŸrlŸ gŸ odağõndan bağõmsõz, tarafsõz, vatandaş taleplerine hõzlõ cevap verebilen bir yapõda olmalõdõr. Yargõnõn hukuk gŸvencesi oluşturmasõ, uluslararasõ standartlarda ve demokratik usullerle işlemesi temel prensibimizdir. Yargõ erkinin gŸven veren, šngšrŸlebilirliği sağlayan, ideoloji, siyasal tasavvur veya inan dikte etmeyen ve bunlarõn etkisinde kalmayan bir ereveye kavuşmasõ gerektiğine inanõyoruz.

Değerli milletvekilleri, šnŸmŸzdeki dšnemde 64՟ncŸ HŸkžmet olarak temel šnceliklerimizden biri, yargõ sistemimizde kšklŸ dŸzenlemeler yaparak ileri standartlarda bir yapõ oluşturmak olacaktõr. Yargõ sistemimizi, başta Avrupa Birliği olmak Ÿzere, uluslararasõ norm ve standartlarõ esas alarak hazõrlayõp daha šnce ilan ettiğimiz yargõ reform stratejisi erevesinde yeniden yapõlandõracağõz. Demokratik bir Ÿlke olarak TŸrkiye, hukuk dŸzeniyle kendi yurttaşlarõnõn šzgŸrlŸklerini korumaya, uluslararasõ topluma gŸven vermeye, yerli ve yabancõ yatõrõmcõlar iin gŸvenli bir liman olmaya devam edecektir. İkincil dŸzenlemelerle oluşturulabilecek detaylarõ yasalardan ayõklayacak ve mevzuat enflasyonuna son vereceğiz. Yeni Yargõ Reform Stratejisi BelgesiÕni etkin bir biimde uygulayarak hayata geireceğiz. 64՟ncŸ HŸkžmet olarak yargõda etkinlik, hõzlõlõk, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflõğõ sağlayacağõz.

Anayasal değişikliklere bağlõ olarak yŸksek yargõda itihat dŸzeyindeki dağõnõklõğõ gidereceğiz. Bu erevede, asker” yargõ, disiplin mahkemeleri erevesinde sadece faaliyet gšsterecektir. Temyiz mahkemelerinin alt dereceli mahkemeler Ÿzerindeki hukukilik denetiminin štesine taşan etkilerini azaltacağõz ve temyizi hukuki denetim ile sõnõrlandõracağõz.

Yargõ Ÿst yšnetiminin oluşumunda bu yŸce Meclisin, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin rolŸnŸ gŸlendireceğiz. Bšylece yargõnõn toplumsal meşruiyetini artõracağõz. YŸksek mahkeme Ÿyeliğini Avrupa šrneklerine benzer şekilde makul sŸrelerle sõnõrlayacağõz. HSYKÕyõ yeniden yapõlandõrarak H‰kimler YŸksek Kurulu ve Savcõlar YŸksek Kurulunu ayrõ ayrõ kuracağõz.

Hukuk eğitimini gŸlendireceğiz. Adalet alanõnda meslek ii eğitimi, meslek hayatõ boyunca šlme ve değerlendirmeyi mŸmkŸn kõlacak şekilde yeniden dŸzenleyeceğiz. Yargõ mensuplarõnõn alanlarõnda uluslararasõ gelişmeleri yakõndan takip etmelerini sağlayacak alõşmalarõ da artõracağõz.

Bilirkişilik mŸessesesini yeniden yapõlandõracağõz. Hukukun tŸm dallarõnda alternatif uyuşmazlõk šzŸm yollarõna ağõrlõk verecek, yargõya ulaşõlabilirliği kolaylaştõrmak amacõyla savunma hakkõ ve adli yardõmõ gŸlendireceğiz.

Koruyucu ve šnleyici hukuk yaklaşõmõnõ yaygõnlaştõracağõz. Bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesine getirdiği aşõrõ iş yŸkŸnŸn mahkemenin işlevselliğine zarar verme ihtimali karşõsõnda bu uygulamayõ gšzden geireceğiz.

†lke genelinde ideal yargõlama sŸrelerinin belirlenmesini ve yargõda zaman yšnetiminin uygulanmasõnõ sağlayacağõz. Adli ve idari yargõda istinaf mahkemelerinin hayata gemesini temin edeceğiz.

Ceza infaz sistemini mŸkerrer sululuğu šnleyecek şekilde etkili h‰le getireceğiz. Denetimli serbestlik sistemini daha etkin h‰le getirecek ve kamu-sivil toplum iş birliğinin artõrõlmasõnõ sağlayacağõz.

Adli Tõp Kurumunun kapasitesini geliştireceğiz. Bu alandaki hizmetleri Ÿlke geneline yaygõnlaştõracak, dosya ve raporlarõn bekleme sŸrelerinin daha da kõsalmasõnõ sağlayacağõz. Ayrõca, Adli Bilimler Akademisini kurarak bu alandaki ileri araştõrmalara ve eğitimlere ortam hazõrlayacağõz.

Değerli milletvekilleri, siyaset anlayõşõmõz insanõ, insan onurunu merkez kabul eder. Bu onurun gŸvencesi ise šzgŸrlŸk ve gŸvenlik dengesidir. Bunlar birbirini dõşlayan değil birbirini bŸtŸnleyen kavramlardõr. Gemişte kaygõlar ve korkularla şekillenen devletin gŸvenliği yaklaşõmõnõ vatandaşa gŸven temelinde yeniden ele alarak devlet-toplum-fert ilişkisini gŸlendirecek bir yaklaşõmõ šne õkaracağõz.

64՟ncŸ HŸkžmet dšneminde de icraatlarõmõzda šzgŸrlŸklerin gŸven iinde ve hukukun ŸstŸnlŸğŸ erevesinde yaşanmasõna yšnelik prensibimizi hayata geirmeye kararlõyõz. Etnik, din” veya mezheb” kavramlarõ suistimal eden tŸm teršr šrgŸtlerine yšnelik mŸcadelemizi kararlõlõkla sŸrdŸreceğiz. Bu duruş ve mŸcadelemizde hukukun ŸstŸnlŸğŸnŸ temel alacak, gŸvenlik hizmetlerini şeffaflõk, katõlõmcõlõk ve hesap verebilirliği artõracak mekanizmalarla daha fazla destekleyecek, masum vatandaşlarõmõzõn zarar gšrmemesi iin azami hassasiyeti gšstermeye devam edecek ve gŸvenlik birimlerine olan gŸveni daha da pekiştireceğiz. …nŸmŸzdeki dšnemde de teršrizm, šrgŸtlŸ sular, siber sular, narkotik sular ve kaakõlõkla mŸcadelede ulusal ve uluslararasõ kuruluşlar arasõndaki iş birliğini gŸlendirecek, bugŸne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sularla ilgili kararlõ mŸcadelemizi sŸrdŸreceğiz.

Uyuşturucu ile mŸcadeleye yšnelik gŸvenlik šnlemlerini artõracak, bu alandaki su šrgŸtlerinin Ÿzerine kararlõlõkla gitmeye devam edeceğiz. …nleyici ve koruyucu gŸvenlik hizmetlerine šncelik verecek ve risk yšnetimine geeceğiz. …nŸmŸzdeki dšnemde de vatandaşla kolluk gŸleri arasõndaki ilişki gŸven esasõna dayalõ olacaktõr.

Toplum destekli kolluk yaklaşõmõnõ gŸlendireceğiz. Sõnõrlarõmõzõn korunmasõndan sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sõnõr kolluğu teşkilatõnõn da kurulmasõnõ sağlayacağõz.

†lkemizde vesayeti aktšr ve kurumlarõn siyaset Ÿzerindeki nŸfuzunu kõrmak Ÿzere kararlõ bir irade sergilenmiş ve siyasal sistemi demokratikleştirme hedefinde ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir ancak geleneksel vesayeti aktšr ve kurumlarla yŸrŸttŸğŸmŸz mŸcadele neticesinde Ÿlkemiz mill” iradeye dayalõ demokratik bir siyasal sistemi inşa etme hedefine odaklanmõşken yeni bir vesayet odağõnõn saldõrõlarõna maruz kalmõştõr. Mill” gŸvenliğimizi ve meşru demokratik sistemimizi tehdit eden bu yeni vesayet odağõ paralel devlet yapõlanmasõdõr. Yargõ ve gŸvenlik bŸrokrasisini, sivil toplumun eşitli kesimlerini ve iş dŸnyasõnõ tesiri altõna almaya alõşan bu yeni vesayet odağõnõn siyaseti kendi hedefleri doğrultusunda dizayn etme abalarõ, bŸrokrasi iinde şeffaflõğõ yok eden gayretleri ve vesayeti anlayõşõ mill” gŸvenliğimizi tehdit etmektedir. Mill” iradeden aldõğõmõz gŸle bu ve benzer yapõlarõ tamamen ortadan kaldõracak şekilde kararlõ mŸcadelemize devam edeceğiz. Kamu yšnetimi reformunu etkili bir şekilde hayata geirmeye ve koordinasyonu gŸlendirmeye yšnelik olarak bir başbakan yardõmcõsõ koordinatšrlŸğŸnde reform gšrev gŸcŸ oluşturacağõz. Avrupa Yerel Yšnetimler ŞartõÕyla uyumlu olarak merkez” idare ve yerel yšnetimler arasõndaki ilişkileri yeniden dŸzenleyeceğiz. Ayrõca yerelleşmeyi, yerel yšnetimlerin gŸlendirilmesini sağlamak Ÿzere etkin bir denetimi esas alan yasal dŸzenlemeleri hayata geireceğiz. Merkez” yšnetim ve mahall” idarelerin sunduklarõ hizmetler iin Ÿlke apõnda asgari hizmet standartlarõ belirleyerek standartlara uygunluk denetimini merkez” idare eliyle yapacağõz. Devlet personel rejimimizi etkinleştirecek, kamuda insan gŸcŸ planlamasõ yapacağõz. Nispeten geri kalmõş yšrelerimizde yeterli ve nitelikli personel istihdamõna yšnelik tedbirleri geliştireceğiz.

Değerli milletvekilleri, gŸvenlik ve adalet dengesini gšzeterek šzgŸrlŸk alanlarõnõ genişleteceğimiz 64՟ncŸ HŸkžmet dšneminde diğer bir temel šnceliğimiz insanõmõza yapacağõmõz yatõrõmlar olacaktõr. ݍinde bulunduğumuz yŸzyõlda gerek rekabet ŸstŸnlŸğŸ insan unsurundan bağõmsõz dŸşŸnŸlemez. Eğitimde erişim meselesini bŸyŸk oranda šzmŸş hŸkžmetler olarak šnŸmŸzdeki dšnemde temel šnceliğimiz eğitimin her seviyesinde kaliteyi artõrmak olacaktõr. †lkemizin insan kaynağõnõ ağdaş dŸnya ile rekabet edebilir donanõma kavuşturan ve hayat boyu sŸren bir sŸre olarak eğitimi insani kalkõnmamõzõn odağõna yerleştiriyoruz. AR-GE ve yŸksek teknoloji yatõrõmlarõna bŸyŸk destekler vererek teknoloji tŸketen değil, teknoloji Ÿreten bir Ÿlke olacağõz. Niceliksel kalkõnma niteliksel derinlik kazanacaktõr. 64՟ncŸ HŸkžmet olarak da eğitim kalitesini yŸkselten; etkili sağlõk hizmeti sunan; nŸfusun dinamizmini ve aile yapõsõnõ koruyarak geliştiren; kadõnõna, gencine, ocuğuna ve alõşanõna hak ettiği yeri, šnemi ve desteği veren bir yaklaşõmda olmayõ benimsiyoruz. Bu yaklaşõmla TŸrkiyeÕnin yŸksek insani gelişmişlik kategorisinden ok yŸksek insani gelişmişlik kategorisinde olan Ÿlkeler arasõna girmesini hedefliyoruz. Devletin gerek ve tek sahibi olarak gšrdŸğŸmŸz vatandaşlarõmõz adõna kamu yšnetiminin tŸm işlerinin şeffaf, katõlõmcõ ve hesap verebilir bir biimde gerekleştirilmesini sağlayacağõz. Bu erevede, kamu yšnetimindeki politika uygulamalarõmõzda yolsuzlukla mŸcadeledeki kararlõlõğõmõz sŸrecektir. Halkõmõzõ gerektiğinde en Ÿst siyasi ve bŸrokratik dŸzeyde bilgilendirmeyi ve onlara hesap vermeyi demokratik hukuk devleti anlayõşõmõzõn bir parasõ olarak gšrŸyoruz. Getiğimiz dšnemde kamuoyuyla paylaştõğõmõz şeffaflõk paketini sŸratle hayata geireceğiz. Siyasi partilerin ve seim kampanyalarõnõn finansmanõnõn şeffaflaştõrõlmasõna yšnelik Seimlerin Temel HŸkŸmleri ve Semen KŸtŸkleri Hakkõnda Kanun ile Siyasi Partiler KanunuÕnda değişiklikler yapacağõz. Mal bildirimlerinin şeffaf olmasõnõ sağlayacağõz. YŸksek mahkeme başkan ve Ÿyeleri ile daire başkanlarõnõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna mal bildiriminde bulunmasõnõ sağlayacağõz.

Değerli milletvekilleri, her alanda olduğu gibi ekonomi alanõnda da yeni bir dšneme giriyoruz. AK PARTİ hŸkžmetleri olarak sŸrdŸrŸlebilir bir ekonomik kalkõnma iin ileri demokratik standartlarõ ve evrensel hukuk normlarõna dayalõ olarak işleyen adil bir yargõ dŸzenini esas aldõk. Yargõ reformu başta olmak Ÿzere katõlõmcõ demokrasi ve yšnetim alanõnda sağlamakta olduğumuz ilerlemeler šnemli bir aşamaya gelmiş olan ekonomik dšnŸşŸm sŸrecimizi sağlamlaştõrmak ve geliştirmek aõsõndan da kritik bir rol oynamaktadõr. 64՟ncŸ HŸkžmet dšneminde de bir yandan makroekonomik istikrar ve kazanõmlarõmõzõ gŸlendirirken diğer yandan da mikroekonomik ve sektšrel dšnŸşŸmlere odaklanacağõz. Son on Ÿ yõlda Ÿst-orta gelir grubuna yŸkselttiğimiz Ÿlkemizin yŸksek gelir grubu Ÿlkeleri arasõna girmesi temel amacõmõzdõr. GŸven ve istikrar ierisinde bŸyŸyecek olan ekonomimizin temelini nitelikli, girişimci ve yeniliki insanõmõz, bilgi ve teknoloji ile katma değeri yŸkselten işletmelerimiz oluşturacaktõr. Yeni dšnemde de ekonomide temel prensibimiz enflasyonun kalõcõ bir biimde dŸşŸk, tek haneli oranlara ekilmesidir. Para politikalarõnõn temel amacõ fiyat istikrarõnõ sağlamak ve sŸrdŸrmektir. Bu dšnemde de para politikasõ finansal istikrarõ gšzetecek ve fiyat istikrarõnõ sağlama amacõyla elişmemek kaydõyla uygulayacağõmõz bŸyŸme ve istihdam politikalarõnõ destekleyecektir. BugŸne kadar olduğu gibi bundan sonra da mŸlkiyet hakkõ ve girişim šzgŸrlŸğŸnŸ koruyacağõz. Mevzuatõn šngšrŸlebilir ve sarih olmasõnõ sağlayacak, kazanõlmõş haklarõn korunmasõnõ temin edeceğiz. Kamunun etkin olarak işletilmesini ve šngšrŸlebilirliği sağlayacağõz. …zel sektšrŸn ihtiya hissettiği hizmetlere yšnelik temel fiziki ve sosyal altyapõyõ da sunacağõz. †retken alanlarda yeniliki ve girişimci šzel sektšr šncŸlŸğŸnde bŸyŸyeceğiz. Dõşa aõk bir ekonomi olarak her alanda rekabetiliği geliştirecek, kŸresel yatõrõmlarõ ve nitelikli insan gŸcŸnŸ cezbedeceğiz.

Bir diğer reform alanõmõzsa reel sektšrdŸr. Bu sektšrde kšklŸ değişimler gerekleştirmek ana hedeflerimiz arasõndadõr. †reten, istihdam oluşturan, ihracatõnõ artõran bir Ÿlke olma yolunda reel sektšrŸn yatõrõm ve işletme aşamalarõnda ok daha gŸlŸ ve rekabeti olmasõ iin gerekli tedbirleri alacağõz.

Değerli milletvekilleri, gŸnŸmŸzde ekonomik gelişmenin ana dinamiğini bilgi Ÿretimi ve bilginin katma değere dšnŸşŸmŸ oluşturmaktadõr. Doğal kaynaklara ve geleneksel Ÿretim biimlerine dayalõ ekonomik yapõlarõn sŸrdŸrŸlebilir olmadõğõnõ gšrŸyoruz. Geleceğin dŸnyasõnõ, insana ve insanla var olan bilim ve teknolojiye, bunlarõn ticarileşmesine ortam hazõrlayan bilgi tabanlõ bir ekonomi inşa eden Ÿlkeler kuracaktõr.

64՟ncŸ HŸkžmet olarak, kalkõnma stratejimizin šzŸnŸ; daha donanõmlõ, daha yeniliki ve girişimci, bilgi Ÿreten ve bunu yŸksek katma değere dšnŸştŸren insanõmõz ve işletmelerimiz kuracaktõr. BŸyŸk ekonomiler arasõna girme hedefimize ulaşmak iin teknoloji Ÿreterek katma değeri yŸksek ŸrŸnler ihra eden bir konuma hõzlõ bir şekilde ulaşmayõ planlõyoruz. Bunun iin bilgi Ÿreten ve bilgiyi nitelikli bir biimde kullanarak ticari değere dšnŸştŸren, etkin işleyen bir AR-GE ve yenilik ekosistemini oluşturacağõz. Yeni dšnemde AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin artõrõlmasõna yšnelik destek sağlayan kurumlar arasõnda koordinasyonu gŸlendirecek ve desteklerin etkinliğini artõracağõz. Dõşa bağõmlõlõğõn yŸksek olduğu sektšrlerde yerli ŸrŸn ve teknolojiler geliştirilmesine yšnelik araştõrma programlarõnõ destekleyerek etkinleştireceğiz.

KŸresel kriz sanayisi gŸlŸ olan Ÿlkelerin dayanõklõlõğõnõ bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayi başta olmak Ÿzere, Ÿretken alanlara yatõrõm yapan Ÿlkeler zor dšnemlerde gerekli esneklikleri gšsterebilmekte, yeni Ÿretim biimleriyle krizleri aşabilmektedir. Sanayinin geliştiği Ÿlkeler aynõ zamanda iş gŸcŸ donanõmõnõn ve iş yapma disiplininin yŸksek olduğu Ÿlkelerdir. Sanayisi yŸkselen bir Ÿlke olarak, gelecekte de gŸlŸ bir sanayi ve Ÿretim kŸltŸrŸnŸn destekleyicisi olacağõz.

…nŸmŸzdeki dšnemde bŸyŸk aplõ ve yatõrõm niteliğindeki kamu alõmlarõnda alõcõ kurumlarõn yerli sanayiyi geliştirecek yšnde kamu alõm sŸrecini yšnetme kapasitesini geliştireceğiz.

Kamunun oluşturduğu uygun ortamda girişimcilik kŸltŸrŸnŸn gŸlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşmasõ temel politikamõzdõr.

64՟ncŸ HŸkžmet olarak, hõzlõ bŸyŸyen ve bŸyŸme potansiyeline sahip girişimler ile yeniliki KOBİÕleri desteklemeyi istikrarlõ ekonomik bŸyŸmenin ve sosyal gelişmenin šnemli bir gereği olarak gšrŸyoruz.

Yeni dšnemde bilgi toplumuna dšnŸşŸm sŸrecimizi daha da hõzlandõrmayõ temel bir ama olarak benimsiyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir ara olarak faydalanarak bilgi tabanlõ ekonomiye dšnŸşŸmŸ ve nitelikli istihdamõ geliştirmeyi hedefliyoruz.

Değerli milletvekilleri, evreyi gelecek nesillere karşõ bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak gšrmekteyiz.

Diğer yandan, dŸnyada giderek artan oranda nŸfusun şehirlerde yaşadõğõnõ, zenginliğin ve kŸltŸrŸn şehirlerde geliştiğini dikkate aldõğõmõzda, yaşanabilir şehirler oluşturmak temel šnceliğimizdir. Bu sŸrete medeniyetimizin Ÿzerinde yŸkseleceğini dŸşŸndŸğŸmŸz şehirlerimizin kŸltŸrŸmŸzŸn renklerini yansõtan ve yaşadõğõmõz zamanõn izgilerini barõndõran, altyapõsõ sağlam, afetlere dayanõklõ ve evreye duyarlõ bir biimde gelişmesini hedefliyoruz.

64՟ncŸ HŸkžmet olarak, Ÿlkemizin bšlgeleri arasõndaki farklõlõklarõ azaltarak, yaşam standartlarõnõ birbirine yaklaştõrarak topyekžn kalkõnmayõ sağlama anlayõşõnõ sŸrdŸrmekteyiz.

Şehirlerimizin sosyal ve iktisadi durumuna bakmadan her insanõ kuşatan, kucaklayan mek‰nlar olmasõ gerektiğine inanõyoruz. Sadece bugŸnŸn şehirlerine, bugŸnŸn insanõna, bugŸnŸn TŸrkiyeÕsine karşõ sorumlu değiliz. BugŸnden yarõnõ inşa etmenin, yarõnõ imar etmenin sorumluluğunu omuzlarõmõzda taşõmanõn bilinciyle, insanõmõzõ şehrin odağõ h‰line getirmek, şehirlerimizi huzurlu, mutlu ve šzgŸven iinde yaşayan insanlardan oluşan kaliteli birer yaşam merkezi h‰line dšnŸştŸrmek mek‰n planlamamõzõn temel prensibidir. …nŸmŸzdeki dšnemde, başta kadim şehirlerimiz olmak Ÿzere tŸm mek‰nlarõmõzda politikamõz, dikey değil yatay yapõyõ desteklemek olacaktõr. Şehirlerimizi tabiat ve kŸltŸrle i ie yaşanacak ortamlar olarak korumak ve geliştirmek en šnemli šnceliklerimiz arasõnda yer alacaktõr. Hedefimiz, şehirlerimizi insan dostu, evre dostu, estetik, katõlõmcõ ve mŸreffeh marka şehirler h‰line getirmektir. Bu doğrultuda, imar mevzuatõnõ gŸnŸn ihtiyalarõna uygun olarak revize edeceğiz. Kentsel tasarõm ilkelerini ve uygulamalarõnõ, engelli, yaşlõ, hareket kõsõtlõlõğõ olanlar gibi šzel ilgi bekleyen kesimlerin hizmetlere erişimini kolaylaştõrmak Ÿzere geliştireceğiz.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ iktidarlarõ olarak, ilk gŸnden itibaren adaleti sadece ekonomik ve sosyal hayatta değil, siyasette ve dõş politikada da tesis etmeyi gšrev edindik. Kutsal bildiğimiz bu gšrev bilincini i ve dõş şartlar ne olursa olsun hi bõrakmadõk. Dõş politikamõzõ hakkaniyet eksenine oturttuk. Modern TŸrkiye tarihinde gemiş hŸkžmetlerle mukayese gštŸrmeyecek şekilde dõş politikamõza etkinlik kazandõrdõk. Dõş politikada hem sŸreklilik hem de değişimi esas aldõk. TŸrkiyeÕyi hŸkžmetlerimiz dšneminde bağõmsõz, etkin ve perspektif Ÿreten bir dõş politikaya kavuşturduk. Bšlgemizde krizlerin yoğunlaştõğõ bir dšnemde krizlere dirayetli bir şekilde muhatap olmaktan imtina etmedik. Siyasi istikrara dayalõ gŸlŸ sivil yšnetimimiz diğer alanlarda olduğu gibi, dõş politikada da bŸyŸk bir avantaj oluşturdu. Dõş politika alanõnda TŸrkiye pasif bir izleyici değil, inisiyatif ve sorumluluk alan bir Ÿlkedir. Bšlgemizdeki gelişmelere cevap Ÿretmenin štesine geerek, kŸresel meselelerde pozisyonlarõnõ belirlemiş olan TŸrkiye, insanlarõn hak ve hukuk taleplerini merkeze koyan, ahlaki ve vicdani yaklaşõmõ samimiyetle iselleştiren ok boyutlu dõş politikasõyla, son derece alkantõlõ bir dšnemde unutulmuş veya dõşlanmõş mazlum halklar iin bir Ÿmit õşõğõ olmuştur. TŸrkiyeÕyi šncŸ bir Ÿlke h‰line getirmeyi hedefledik. GŸcŸmŸzŸ şefkat, merhamet ve adalet ekseninde bŸyŸtme ilkesinden hareket ettik. DŸnyadan kopuk değil, her alanda dŸnyayla bŸtŸnleşen bir Ÿlke olmayõ şiar edindik.

Dõş politikamõz vizyona dayalõ ve ok boyutlu olmuştur, ok boyutlu olmaya devam edecektir. Yeni dšnemde de al bayrağõ dŸnyanõn her kšşesinde dalgalandõrabilmek iin TŸrkiyeÕnin evresindeki bŸtŸn havzalarda etkin ve sonu alõcõ, vicdani bir dõş politika takip etmek iin gece gŸndŸz alõşacağõz. †mitlerini bize bağlamõş hibir kardeş halkõ yalnõz bõrakmayacağõz. KŸresel apta, bšlgesel etkinlikte uyguladõğõmõz politikalarõmõz, oluşturduğumuz bšlgesel ve ulusal iş birlikleriyle šnŸmŸzdeki dšnemde de Ÿlkemizin itibarõnõ artõrmayõ ve kŸresel kalkõnmaya daha fazla katkõ vermeyi sŸrdŸreceğiz. Dõş politikada elde ettiğimiz kazanõmlar šncelikli olarak ticareti ve uluslararasõ doğrudan yatõrõmlarõ artõrarak ekonomik refahõmõzõ ileriye taşõmakta ve karşõlõklõ etkileşime dayalõ olarak sosyal gelişimimizi beslemektedir.

Değerli milletvekilleri, adil bir dŸnya tasavvurumuz dõş politikamõzõ hem gŸlendirmiş hem de zenginleştirmiştir. BugŸn TŸrkiyeÕnin dŸnyanõn her tarafõndaki mazlumlarõn, mağdurlarõn, mŸltecilerin ve muhtalarõn yardõmõna koşmasõnõn temelinde tarih” misyonumuz olan adalet ve yardõmlaşma ilkeleri yatmaktadõr. Bu aõdan, Ÿlkemizin õsrarla takip ettiği değer odaklõ dõş politika; dŸnyada giderek yŸkselen uluslararasõ sistemin demokratikleştirilmesi, adalet ilkesinin hem siyasete hem de ekonomiye h‰kim kõlõnmasõ taleplerine šnemli bir gŸ katmaktadõr.

MUSA ‚AM (İzmir) – İflas etti dõş politika, iflas etti.

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Son G20 ZirvesiÕnde de bu yšndeki abalarõmõzõn ne šlŸde gŸ kazandõğõnõ bŸtŸn dŸnya ve Ÿlkemiz, toplumumuz gšrmŸş bulunmaktadõr.

64՟ncŸ HŸkžmet dšneminde de, uzun dšnemli bir perspektifle sağlam değerlere dayalõ olarak geliştirdiğimiz dõş politikamõzõ, šnŸmŸzdeki dšnemde de dŸnya ve Ÿlke şartlarõnõ da dikkate alarak geliştirmeye devam edeceğiz. Tarih šnŸnde doğru yerde duruyoruz, doğru yerde durmaya devam edeceğiz. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar) Bu duruşumuzu daha geniş, etkili ve fazla abayla šnŸmŸzdeki dšnemde de sŸrdŸreceğiz.

KõbrõsÕta mŸzakere edilmiş bir šzŸm ve Kõbrõs TŸrk halkõnõn uluslararasõ toplum ierisindeki haklõ yerini alabilmesi temel šnceliklerimizden biridir. Kuzey Kõbrõs TŸrk CumhuriyetiÕnin ekonomik altyapõsõnõn gŸlendirilmesi ve refahõnõn artõrõlmasõ iin bugŸne kadar kararlõlõkla attõğõmõz adõmlara devam edeceğiz. Ve nitekim yakõn zamanda ana vatan ile yavru vatanõ su Ÿzerinden, su borularõyla birleştirip ana vatandan yavru vatana aziz Anadolu suyunu da gštŸrme imk‰nõna kavuştuk. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar) KõbrõsÕta her iki halkõn asli kurucu iradelerini, siyasi eşitliklerini ve AdaÕnõn ortak sahibi olmalarõnõ temel alan, mŸzakere edilmiş, adil ve kalõcõ bir šzŸm iin garantšr Ÿlke olarak yapõcõ katkõmõzõ sŸrdŸreceğiz ve Birleşmiş Milletlerin bu yšndeki abalarõnõ destekleyeceğiz.

2011 yõlõndan bu yana sancõlõ bir dšnŸşŸm sŸrecinden gemekte olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasõnda, gemiş iktidarlarõmõz dšneminde olduğu gibi birleştirici ve yapõcõ bir rol oynamaya devam edeceğiz. Bšlgedeki kriz ve atõşmalara adil, kalõcõ ve sŸrdŸrŸlebilir siyasi šzŸmler Ÿretilmesi yšnŸndeki abalarõmõz da sŸrecektir. Orta DoğuÕda etnik ve mezhebi ayrõlõklara dayalõ atõşmalarõn ve dõşlayõcõ yaklaşõmlarõn karşõsõnda sosyal bŸtŸnleşmeyi ve kapsayõcõ siyasi birliği destekleyeceğiz.

SuriyeÕde dšrt buuk yõldõr devam eden ihtilaf, her geen gŸn daha da derinleşen insani yõkõma ilave olarak, bšlgesel olarak başlayan ve giderek kŸresel bir h‰l almakta olan gŸvenlik ve istikrar aõsõndan oluşturduğu tehditler bakõmõndan da gŸndemimizde en šncelikli konumda bulunmaktadõr. Bu Ÿlkede siyasi bir dšnŸşŸm sağlayacak gerek bir geiş sŸrecinin hayata geirilmesi iin abalarõmõzõ kararlõlõkla sŸrdŸreceğiz. 64՟ncŸ HŸkžmet olarak da insani ve vicdani sorumluluk gereği, rejimin zulmŸnden ve teršrden kaarak Ÿlkemize sõğõnan Suriyeli ve Iraklõ kardeşlerimizin yaralarõnõn sarõlmasõ iin gerekli yardõmõ sağlamaya, zor gŸnlerinde Suriyeli ve Iraklõ kardeşlerimizin yanõnda yer almaya devam edeceğiz.

Orta DoğuÕda kalõcõ istikrarõn sağlanmasõnõn en šnemli koşullarõndan birisi olan Filistin sorununun adil, kapsamlõ ve yaşayabilir bir šzŸme ulaştõrõlmasõ amacõna yšnelik gayretlerimiz da sŸrecektir, Filistin Ulusal Birlik HŸkžmetine yšnelik gŸlŸ desteğimiz de devam edecektir. Başta Haremi ŞerifÕin kutsiyetinin ve statŸsŸnŸn muhafazasõna yšnelik gayretlerimiz olmak Ÿzere, Filistin makamlarõ ve İslam Ÿlkeleriyle yakõn iş birliği iinde tarih” bir miras ve emanet olarak gšrdŸğŸmŸz Mescidi AksaÕnõn ve KudŸs՟n šzgŸrleştirilmesi iin her tŸrlŸ abayõ gšstermeye devam edeceğiz. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

KšklŸ tarih”, insani ve kŸltŸrel bağlarõmõzõn bulunduğu Balkanlarda, gŸzelim Rumelimizde barõş ve istikrar ortamõnõn korunmasõ HŸkžmetimizin šncelikleri arasõnda yer almaktadõr. Bu erevede temel hedefimiz, bšlgedeki bu ortamõ tehdit etme potansiyeli barõndõran etnik, din”, toplumsal ve siyasi gerginliklerin šnlenmesine katkõda bulunmaktõr.

Avrupa Birliğine tam Ÿyeliğimiz stratejik hedeflerimiz arasõnda en šncelikli sõralarda yer almaktadõr.

HŸkžmet olarak Avrupa Birliği mŸktesebatõna uyum sŸrecini hõzlandõracağõz. Bu šnceliğimizin de gŸzel bir yansõmasõ olarak, hŸkžmet programõnõ sunduktan hemen sonra, bu hafta sonu pazar gŸnŸ inşallah TŸrkiye-Avrupa Birliği zirvesini de gerekleştirmiş olacağõz. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

Ancak, HŸkžmetimizin gšstermiş olduğu samimi yaklaşõma Avrupa Birliği kurumlarõnõn ve Ÿye Ÿlkelerin de gerekli karşõlõğõ vermesi gerekmektedir. Avrupa Birliği mŸktesebatõna yŸksek oranda uyum sağladõğõmõz h‰lde belirli fasõllarõn siyasi mŸlahazalarla aõlmamasõ Avrupa Birliğinin temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadõr. …nŸmŸzdeki dšnemde ABÕyle uyum sŸrecini devam ettirirken Meclisteki tŸm partilerimizin desteğini gšreceğimize inanõyoruz. Geniş bir kabul gšren Ÿyelik hedefimiz yasal dŸzenlemelerde partiler arasõ iş birliği iin gŸlŸ bir zemin oluşturmaktadõr.

Son dšnemlerde SuriyeÕde yaşanan i atõşmalarõn etkisiyle artan mŸlteci akõnõ, bšlge Ÿlkelerini aşarak başta Avrupa Birliği olmak Ÿzere uluslararasõ šlekte bir meseleye dšnŸşmŸş bulunmaktadõr. Bu alanda Avrupa Birliği ile TŸrkiye diyaloğu ve iş birliğinin šnemi giderek artmaktadõr. Avrupa Birliğiyle sŸrdŸrdŸğŸmŸz ilişkiler bŸtŸnlŸğŸ iinde bu alanda da yeni inisiyatifler geliştirilmesi šnem arz etmektedir. Bu erevede, AB sŸrecine yeni bir ivme kazandõrmak ve her alanda reform alõşmalarõnõ hõzlandõrmak amacõyla hazõrlanan ABÕye Katõlõm ݍin Ulusal Eylem PlanõÕnõ titizlikle hayata geireceğiz. Avrupa Birliği sŸrecine ve bu sŸrete yaşanan değişime, dšnŸşŸme inanan HŸkžmetimiz, Avrupa Birliği Ÿyeliği konusunda kararlõ ve istikrarlõ politikasõnõ sŸrdŸrecektir. SŸrecin tŸm zorluklarõna rağmen, bizim iin Avrupa Birliğiyle yŸrŸtŸlen mŸzakerelerin amacõ tam Ÿyeliktir.

Geniş bir coğrafyada yakõn iş birliği yaptõğõmõz, bšlgesel ve uluslararasõ sorunlara karşõ dayanõşma iinde bulunduğumuz, mŸttefikimiz Amerika Birleşik DevletleriÕyle ilişkilerimizi ve iş birliğini karşõlõklõ saygõ ve gŸven temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. …nemli ortağõmõz ve bšlgesel iş birliği bakõmõndan šnem taşõyan bir komşumuz olan RusyaÕyla ilişkilerimizin dinamiği, merkezinde bulunduğumuz geniş coğrafyayõ yakõndan ilgilendirmektedir. …nŸmŸzdeki dšnemde, enerji ve ticaret başta olmak Ÿzere, RusyaÕyla ilişkilerimizi karşõlõklõ hassasiyetlere saygõ ierisinde ve mŸşterek menfaatler doğrultusunda gŸlendirmeye gayret gšstereceğiz.

Bu vesileyle, dŸn sabah saatlerinde Hatay Yayladağõ bšlgesinde TŸrk hava sahasõnõ ihlal eden, mŸteaddit uyarõlara rağmen hava sahamõzõ terk etmeyen ve o dakika itibarõyla milliyeti bilinmeyen bir uağõn Hava Kuvvetlerimizce dŸşŸrŸlmesiyle ilgili birka hususu da huzurunuzda ifade etmek istiyorum.

İhlali yapan uak beş dakikada 10 defa uyarõlmõş, sonu alõnamayõnca uluslararasõ angajman kurallarõ erevesinde F-16Õlarõmõz tarafõndan kendilerine verilen talimatla mŸdahale gerekleştirilmiştir. Suriye hava sahasõndan Ÿlkemiz hava sahasõna giriş yaparak ihlalde bulunacak hava aralarõna yšnelik angajman kurallarõmõz ilgili bŸtŸn Ÿlke ve taraflara aõk bir şekilde defaatle izah edilmiştir. Buna rağmen kara ya da hava sahamõzda bir ihlal gerekleşiyorsa ona karşõ her tŸrlŸ tedbiri almak bizim hem hakkõmõz hem de gšrevimizdir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Burada bir noktayõ šzellikle kaydetmek istiyorum. Bizim RusyaÕyla ekonomik, siyasi, ticari ve kŸltŸrel bağlarõmõz son derece gŸlŸdŸr. Ancak, ulusal gŸvenliğimiz de her dost Ÿlke arasõnda olduğu gibi uluslararasõ hukuk erevesinde saygõ esasõna dayalõ olmak zorundadõr. †lkemizin evresinde ‰deta bir ateş emberi bulunmaktadõr. Bu ateş emberi iinde Ÿlkemizin bekasõ, vatandaşlarõmõzõn hayatõ ve izzeti sšz konusu olduğunda her tŸrlŸ tedbiri alacağõmõzõ da buradan bŸtŸn dŸnyaya ilan ediyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BugŸn TŸrk hava sahasõnõ ihlal eden uaklara Silahlõ Kuvvetlerimizin gšsterdiği tepkiyi de bu erevede ele almak gerekir. TŸrkiyeÕnin hibir Ÿlkenin toprağõnda gšzŸ yoktur. Kendi topraklarõnõ ve hava sahasõnõ korumak ise uluslararasõ hukuktan kaynaklanan en doğal hakkõdõr. TŸrkiye bšlgede her gerilime karşõdõr. Rusya yahut bir başka Ÿlkenin hedef alõnmasõ sšz konusu değildir, herhangi bir Ÿlkeyle de gerilim yaşama arzumuz yoktur. Buna karşõlõk, bu Ÿlkenin her karõş toprağõnõn gŸvenliğini sağlamak noktasõnda hibir tereddŸt gšstermedik, gšstermeyeceğiz. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Kardeş devlet can AzerbaycanÕla ilişkilerimiz dõş politikamõzda mŸstesna bir yere sahip olmaya devam edecektir. Kardeş AzerbaycanÕla tarih” ilişkilerimizi Kafkasya jeopolitiğine, her iki Ÿlkenin õkarõna olacak şekilde yansõtmaya devam edeceğiz. †lkemiz GŸney KafkasyaÕdaki anlaşmazlõklarõn barõşõ yollardan šzŸmŸ doğrultusunda Yukarõ Karabağ başta olmak Ÿzere Azerbaycan topraklarõndaki işgalin sona erdirilmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasõndaki gerginliklerin sonlanmasõ iin aba gšstermeye devam edecektir. …nŸmŸzdeki dšnemde ErmenistanÕla ilişkilerin normalleşmesine yšnelik adõmlarõmõz da sŸrecektir. ErmenistanÕõn karşõlõklõ yarar ve iş birliğinin šnŸnŸ aacak, kapsayõcõ, adil hafõza arayõşõ ierisinde tarihi araştõran bir anlayõşa yšnelmesini ve aõlõmlarõmõza ileri gšrŸşle mukabelede bulunmasõnõ bekliyoruz. Barõş, istikrar ve refah ortamõnõn Kafkaslara teşmilinin ancak bšylelikle mŸmkŸn olabileceğini dŸşŸnŸyoruz.

KafkasyaÕda oluşturduğumuz TŸrkiye-Azerbaycan-GŸrcistan, TŸrkiye-Azerbaycan-İran ve TŸrkiye-Azerbaycan-TŸrkmenistan ŸlŸ mekanizmalarõ da meyvelerini vermeye başlamõş, Kafkasya ve Orta Asya Ÿlkeleriyle ticaret hacimlerimiz istikrarlõ bir artõş gšstermiştir. Kafkasya ve Orta Asya Ÿlkeleriyle ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve getiğimiz dšnemde kurduğumuz TŸrk Konseyinin daha da gŸlendirilmesi temel hedeflerimiz arasõnda yer almaktadõr.

Afrika bizim iin ok šnem verdiğimiz šnceliklerimizden biridir. …nŸmŸzdeki dšnemde de TŸrkiye iin dŸnyanõn her yerinde mevcut ilave iş birliği imk‰nlarõnõ tespit etmeyi hedefleyen bu yaklaşõmõmõzõ sŸrdŸreceğiz. Geride bõraktõğõmõz beş yõllõk dšnemde sayõlarõnõ 12Õden 39Õa yŸkselttiğimiz Afrika kõtasõndaki bŸyŸkeliliklerimizin sayõsõnõ daha da arttõracağõz. TŸrk firmalarõnõn ve iş adamlarõnõn Afrika pazarõnda etkin h‰le gelebilmeleri ve pazar payõnõ artõrmalarõ iin sarf ettiğimiz gayretler neticesinde 20 milyar dolar seviyesini aşan toplam ticaret hacmimizi daha da yukarõlara taşõmak iin gayret gšstereceğiz.

Başta İslam İşbirliği Teşkilatõ olmak Ÿzere, bŸtŸn bšlgesel ve kŸresel šrgŸtlerde aktif olmaya šzen gšstereceğiz ve dŸnyada doğrudan Ÿye olmadõğõmõz ya da ortaklõk geliştirmediğimiz hibir kŸresel ya da bšlgesel šrgŸt, yapõ kalmayacaktõr.

Yeni coğrafyalara erişim sağlama politikamõz erevesinde ticari ve diplomatik bağlarõmõzõ gŸlendirdiğimiz bir diğer bšlge olan Latin Amerika ve KarayiplerÕle ticaret hacmimiz son on yõlda 9 kat artarak 8 milyar dolar seviyesine ulaşmõştõr. Bu yaklaşõmõmõzõ muhafaza edecek, ilişkilerimizi karşõlõklõ saygõ ve iş birliği temelinde geliştirmeyi sŸrdŸreceğiz. …zetle dõş politikamõzda al bayrağõn ulaşmadõğõ hibir kõta, hibir Ÿlke, hibir bšlge, hibir havza kalmayacaktõr. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Değerli milletvekilleri, bŸtŸn bu reformlarõ, vaatlerimizi ve projelerimizi belirli bir takvime bağlayan, sorumluluklarõ netleştiren, hesap verebilirliği sağlayacak olan eylem planõmõzõ da ayrõca halkõmõzla paylaşacağõz. † ay, altõ ay ve bir yõl iinde ayrõntõlõ ve şeffaf bir şekilde neleri yapacağõmõzõ ieren eylem planõmõz uygulamanõn etkinliği ve takibi bakõmõndan da sağlam bir zemin oluşturacaktõr. Gemişte olduğu gibi bugŸn de, yarõn da halkõmõza verdiğimiz her sšzŸ mutlaka hayata geireceğiz. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

64՟ncŸ HŸkžmet, TŸrkiyeÕnin reformlarla birlikte siyasi istikrar ve ekonomik bŸyŸme sŸrecinin tahkim edilmesi iin alõşacaktõr. Bu sorumluluğu alõrken milletimizin desteğine, siyasi partilerimizin basiretine ve kurumlarõmõzõn enerjisine duyduğumuz gŸven tamdõr.

64՟ncŸ HŸkžmet ProgramõÕmõzõn insan onurunu esas alan mŸreffeh TŸrkiye hedefimiz iin hayõrlara vesile olmasõnõ diler, saygõlar sunarõm. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan ayakta alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Başbakan.

Sayõn milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun programõ Sayõn Başbakan tarafõndan Genel Kurula sunulmuştur.

AnayasaÕnõn 110Õuncu ve ݍ TŸzŸk՟n 124՟ncŸ maddeleri Bakanlar Kurulu programõ Ÿzerindeki gšrŸşmelerin programõn okunmasõndan iki tam gŸn getikten sonra yapõlmasõnõ šngšrmektedir. Buna gšre, program Ÿzerindeki gšrŸşmeler 28 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ yapõlacaktõr.

GŸndemimizde gšrŸşŸlecek başka bir konu bulunmamaktadõr.

Sayõn milletvekilleri, gŸndemimizde yer alacak konularõ gšrŸşmek Ÿzere 26 Kasõm 2015 Perşembe gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum.

TeşekkŸr ederim.

Kapanma Saati: 18.03