Nuri İPEK 2 0 2016-04-20T08:27:00Z 2016-04-20T08:27:00Z 7 4861 27709 230 65 32505 14.0 180 6 pt 6 pt 0 3 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

D…NEM: 26                                                                         YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

CİLT : 1

 

 

 

1Õinci Birleşim

17 Kasõm 2015 Salõ

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

 

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ‚eşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn, Genel Kurulu teşrifleri

B) Duyurular

1.- Geici Başkanlõka, TBMM Başkanlõğõna adaylõk sŸrecine ilişkin duyuru

 

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanõ TBMM Geici Başkanõ Deniz BaykalÕõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 26Õncõ Dšneminin aõlõşõ nedeniyle konuşmasõ

III.- ANT İ‚ME

1.- Milletvekillerinin ant imesi

 

IV.- …L†M, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal AtatŸrk՟n manevi huzurunda bir dakikalõk saygõ duruşu

 

V.- D…NEM SONU İŞLER B†LTENİ

1.- XXV. Dšnem hŸkŸmsŸz sayõlan/sayõlmayan işler cetveli

 

17 Kasõm 2015 Salõ

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 14.59

BAŞKAN: Geici Başkan Deniz BAYKAL

KåTİP †YELER : Geici K‰tip †ye Ayşe ACAR BAŞARAN (Batman),

Geici K‰tip †ye Sena Nur ‚ELİK (Antalya)

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, toplantõ yeter sayõmõz bulunmaktadõr.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 26Õncõ Yasama Dšneminin Birinci Yasama Yõlõnõn 1Õinci Birleşimini aõyorum.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ‚eşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn, Genel Kurulu teşrifleri

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Sayõn Cumhurbaşkanõ kendilerine ayrõlan locadaki yerlerini almak suretiyle Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Kendilerine yŸce heyetiniz adõna hoş geldiniz diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

Şimdi İstiklal MarşõÕmõz okunacaktõr.

(İstiklal Marşõ)

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanõ TBMM Geici Başkanõ Deniz BaykalÕõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 26Õncõ Dšneminin aõlõşõ nedeniyle konuşmasõ

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, şimdi gŸndeme geiyoruz.

GŸndemimize gšre ant ime tšreni yapõlacaktõr ama ondan šnce geici Meclis Başkanõnõz sõfatõyla sizleri selamlamak istiyorum.

Sayõn milletvekilleri, 1 Kasõm 2015Õte seilen milletvekilleri olarak bir aradayõz. Beş ay iinde iki ayrõ milletvekili seimini yaşayan TŸrkiyeÕde Ÿyelerinin bir kõsmõ 2 kez seilmiş bir TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi olarak toplanõyoruz. …ncelikle, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin bu tarih” ve şerefli atõsõ altõnda birlikte gšrev yapacağõmõz siz değerli milletvekillerini geici Başkanõnõz olarak saygõyla selamlõyorum.

Sayõn milletvekilleri, 7 Hazirandan sonra TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde bir hŸkžmet kurulabilmesi iin partiler arasõnda bir uzlaşmayõ gerekleştirmek zorunluluğu vardõ. BugŸn ise TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde hŸkžmet kurulabilmesi iin partiler arasõnda uzlaşma artõk bir zorunluluk olmaktan õkmõş gšrŸnŸyor. Bu durum bir bŸyŸk yanõlgõya yol amamalõdõr. BugŸn bir tek parti hŸkžmetinin kurulabilecek olmasõ Ÿlkede bir bŸyŸk uzlaşma ihtiyacõnõ ortadan kaldõrmamõş, tam tersine belki daha da artõrmõştõr. Milletin Parlamentoya yansõyan siyasi iradesinin hŸkžmet dõşõnda kalan bšlŸmŸnŸ yok sayma tuzağõna daha kolayca dŸşŸlebilmektedir. İktidarla muhalefet arasõnda bir ortak anlayõşõn ve diyaloğun kopmasõ, hõzla yargõnõn ve adaletin siyasi denetim altõna alõnmasõna, šzgŸrlŸklerin kõsõtlanmasõna, basõnõn susturulmasõna doğru bir sŸrŸklenişi de beraberinde getirmektedir. İnanõyorum ki TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 26Õncõ Dšneminde gšrev yapacak milletvekilleri olarak yaşadõklarõmõzõn, gšzlem ve birikimlerimizin õşõğõnda, siyasal kimliklerimizin de štesinde kuvvetler ayrõmõnõn ve Meclis ŸstŸnlŸğŸnŸn, yargõ bağõmsõzlõğõnõn ve adaletin, hukuk devletinin kõymetini bir kez daha kavramõş insanlar olarak TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisini hakkõ olan saygõn konuma taşõmakla yŸkŸmlŸyŸz.

Sayõn milletvekilleri, demokrasi, šzŸnde, iktidar ile muhalefetin bir temel uzlaşma ve diyalog iinde alõşmasõna dayanõr. Diyalog ve uzlaşma da şeffaf olmayõ ve hem Parlamentoda hem de yargõda hesap verebilmeyi gšze alabilecek hŸkžmetlerin varlõğõnõ gerektirir. Diyalog ve uzlaşmanõn da şeffaf ve hesap verebilecek hŸkžmetlerin varlõğõnõn da gŸvencesi TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisidir.

Sayõn milletvekilleri, tarihsel bir kõrõlmanõn bšlgemizde yaşanmakta olduğu bir dšnemde gšrev yapacağõz. Gšzlerimizin šnŸnde devletlerin šzŸlŸp paralandõklarõna, yeni gŸ merkezlerinin şekillenmekte olduğuna tanõk oluyoruz. Orta DoğuÕnun siyasi haritasõ kanlõ bir sŸrele yeniden iziliyor. Şiddet, vahşet ve teršr, siyasetin yeni enstrŸmanlarõ h‰line dšnŸşŸyor. Mazlum milletimizin bŸyŸk fedak‰rlõklarla gerekleştirdiği kutsal istiklal mŸcadelemizi şerefle yšneten TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin gŸnŸmŸzdeki Ÿyeleri olarak bu manzarayõ derin bir acõ ve hŸzŸnle izliyoruz. Elbette evremizdeki bu yangõnõn sšndŸrŸlmesi iin uluslararasõ bir dayanõşma sergilemek zorundayõz. 2 milyon 200 bin mŸlteciye kollarõnõ amõş bir Ÿlke olarak zaten bu konuda en bŸyŸk fedak‰rlõğõ yapmõş durumdayõz. Artõk ilk gšrevimiz Orta DoğuÕdaki yangõnõn TŸrkiyeÕye sõramasõna engel olmaktõr.

2003 yõlõndaki IrakÕa yšnelik asker” mŸdahalenin bugŸn bu malum vahşet šrgŸtŸnŸn ortaya õkmasõna neden olduğunu, o mŸdahale kararõnõ alanlar ve uygulayanlar kabul ve itiraf etme durumuna gelmişlerdir. Ne kadar onur vericidir ki, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi, 1 Mart 2003Õte asker” mŸdahale tezkeresini reddederek şerefli tarihine yakõşan bir karar almõştõr. Bu kararõn alõnmasõna šncŸlŸk yapanlar, ideolojik bir savaş karşõtlõğõnõn štesinde, bugŸnkŸ Orta Doğu manzarasõnõ, cehennemini on iki yõl šnce šngšrerek karşõ õkmõşlardõr. Bunu yapan TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin, šnŸmŸze gelmekte olan yeni tehditler, tehlikeler ve teklifler karşõsõnda gene kendisine yakõşanõ yapacağõna ve TŸrkiyeÕnin ateşe atõlmasõna izin vermeyeceğine inanõyorum.

Sayõn milletvekilleri, dinci ya da õrkõ teršr karşõsõnda en sağlam gŸvence cumhuriyetimizin temel felsefesidir. Bu felsefe, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin tarihinden gelen ve bugŸn bizlere emanet edilen en şerefli mirastõr. Bu mirasõn temelinde, Misakõmill” sõnõrlarõ ierisinde yaşayan herkesi din, inan, mezhep, õrk ya da etnik kimlik ayrõmõ yapmadan eşit vatandaş sayan bir anlayõş vardõr. O nedenle, bizim devletimiz bir õrk, kan ve kafatasõ devleti değildir; bir siyasi bilin devletidir, iine doğduğumuz değil, birlikte inşa ettiğimiz ve iinde olmayõ setiğimiz bir devlettir. Herkesin õrkõ, etnik kimliği, soyu onun şerefidir; herkesin dini, mezhebi, inancõ onun şerefidir ama siyasetimiz bir õrk, etnik kimlik, soy sop siyaseti değildir; siyasetimiz bir din, mezhep, inan, iman siyaseti değildir, olmamalõdõr. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin temelinde yatan bu anlayõş, ulusal birliğimizin, barõş ve kardeşliğimizin gŸvencesidir. ‚evremizde yaşanan atõşmalar, din, mezhep ve etnik kimlik savaşlarõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin ve cumhuriyetimizin šzŸnŸ oluşturan bu felsefenin ne kadar değerli olduğunu her gŸn bize hatõrlatmaktadõr. Irkõmõz, etnik kimliğimiz, soyumuz sopumuz ne olursa olsun hepimiz aynõ mill” siyasi kimliğin parasõyõz. TŸrkiye CumhuriyetiÕni kuran işte o mill” siyasi kimliktir, o halktõr; o halka da TŸrk milleti denilmektedir. (AK PARTİ ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

Sayõn milletvekilleri, laikliği dinsizlik diye sunup tahrip etmenin, devlet ya da cemaat eliyle din ve mezhep dayatmanõn nelere yol amakta olduğunu gšrŸyoruz. Devleti cemaatleştirmenin sakõncalarõnõ gšrenlerin artõk devlet marifetiyle mezhep ve din dayatmanõn sakõncalarõnõ da gšreceklerini umuyorum. AnadoluÕnun derin tarih, kŸltŸr ve inan birikiminden, Mevl‰naÕdan, Hacõ Bektaşi VeliÕden, Yunus EmreÕden yola õkarak sŸrdŸrmekte olduğumuz medeniyet yolculuğunda bugŸn karşõmõza õkan tehlikeleri, dinci, mezhepi, õrkõ teršr kuşatmasõnõ bugŸne kadar cumhuriyetimizin bu temel felsefesiyle aştõk, bundan sonra da onunla aşacağõz.

Sayõn milletvekilleri, başta bu Meclisi kuran ve yšneten Gazi Mustafa Kemal AtatŸrk olmak Ÿzere, Birinci Meclisten başlayarak bu kutsal atõ altõnda gšrev yapmõş olanlarõ saygõyla selamlõyor, aramõzdan ayrõlmõş olanlara AllahÕtan rahmet diliyorum. Aynõ şekilde, TŸrkiye CumhuriyetiÕni bugŸnlere getiren zorlu yolculukta bazen alõn teriyle, emeğiyle, hatta canõnõ vererek tarlasõnda, dŸkk‰nõnda, fabrikasõnda, AnadoluÕnun Ÿcra kšy okullarõnda, hastanelerinde, Ÿniversitelerinde šmrŸnŸ harcamõş, bazen hapishanelerde, sŸrgŸnlerde, gurbetlerde ile ekmiş, baskõlara, haksõzlõklara, zulŸmlere maruz kalmõş bŸtŸn vatan evlatlarõnõ saygõyla selamlõyorum. Aynõ şekilde, vatan uğruna verdiğimiz şehitleri, TŸrkiyeÕde ve dŸnyanõn her yerinde teršre kurban edilen bŸtŸn insanlarõ saygõyla anõyorum.

Sayõn milletvekilleri, cumhuriyetimizi demokrasimizle atõştõrmayõ değil, birleştirip bŸtŸnleştirmeyi başarõrsak, eğer tarihimizden husumet değil, ders õkarõp barõş ve kardeşlik Ÿretebilirsek, eğer siyasetimizin temeline hukuku, bağõmsõz ve tarafsõz yargõyõ yerleştirebilirsek TŸrkiyeÕmiz 21Õinci yŸzyõlõn en gŸlŸ, en saygõn, en parlak Ÿlkelerinden birisi olacaktõr. Bize, insanõmõza ve tarihimize yakõşan da budur.

TeşekkŸr ederim. (AK PARTİ ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

III.- ANT İ‚ME

1.- Milletvekillerinin ant imesi

BAŞKAN – ŌDevletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim.Ķ (AK PARTİ ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

Sayõn milletvekilleriÉ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayõn Başkan, ben bir konuyu arz etmek istiyorum.

Meclis kapanõrken 20 Temmuzda SuruÕta, 10 Ekimde AnkaraÕda ve getiğimiz gŸnlerde de ParisÕte katliamlar gerekleşti. BŸtŸn dŸnyada ve TŸrkiyeÕde yurttaşlarõmõzõn, insanlarõmõzõn vicdanõ yaralandõ. Hem šlen kurbanlarõn anõsõna saygõ hem de katliamlarõ gerekleştirenlere bir mesaj olmasõ aõsõndan yeminden šnce bu Parlamentonun bir saygõ duruşu yapmasõnõ šneriyorum, bu konuda tutum almanõzõ šneriyorum.

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Efendim, bir işlem başladõğõ iinÉ Yemin tšrenini başlattõnõz, yemin tšrenine devam edelim.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleriÉ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, siz yemin etmeden šnce sšz almak istemedim, o nedenle.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi henŸz gšreve başlamamõştõr. Gšreve başlamanõn tšrensel dŸzenini gerekleştirmeye alõşõyoruz. Her şeyden šnce TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi kendisi tam yetkiyle yeminini tamamlayarak AnayasaÕmõzõn en temel organõ niteliğiyle ortaya õkma durumundadõr. Bunu gerekleştirdikten sonra gšreve başlayacak olan TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi bu ve buna benzer bŸtŸn šnerileri elbette değerlendirme imk‰nõna sahip olacaktõr.

TeşekkŸr ederim. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Değerli arkadaşlarõm, sayõn milletvekilleri, ant ime tšrenine gemeden šnce ant imeye ilişkin bazõ hususlarõ dikkatinize sunmak istiyorum.

Ant ime, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸÕnŸn 3՟ncŸ maddesi gereğince her milletvekilinin AnayasaÕnõn 81Õinci maddesindeki metni kŸrsŸden yŸksek sesle, aynen okumasõ suretiyle gerekleştirilecektir.

Ant metni kŸrsŸde bulunmaktadõr.

Ant imeye sayõn milletvekillerinin seim evreleri, soyadlarõ ve adlarõnõn alfabetik sõralamasõ dikkate alõnarak devam edilecektir.

‚alõşmalarõmõzõn daha kõsa bir sŸre ierisinde bitirilmesini sağlamak iin, bir ile sõra geldiği zaman o ilin sayõn milletvekillerinin kŸrsŸye yakõn bir yere gelerek zaman kaybõnõ šnleme hususunda Başkanlõğõmõza yardõmcõ olmalarõnõ istirham ediyorum.

Ant ime sõrasõ gelen ilin milletvekilleri Başkanlõk Divanõnõn sağõnda yer alan komisyon sõralarõna oturabilirler.

Şimdi ant ime tšrenine geerken gene bu konudaki geleneğimizin bir icabõ olarak engelli milletvekili arkadaşlarõmõ šncelikle ağõrmak istiyorum.

Bursa Milletvekili Sayõn Bennur KaraburunÕun, yemin etmesi iin, kŸrsŸye gelmesini rica ediyorum.

Buyurun Sayõn Karaburun. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BENNUR KARABURUN (Bursa) – Bismillahirrahmanirrahim.

(Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ant iti)

BAŞKAN – Gene, bir sağlõk mazereti dolayõsõyla Konya Milletvekili Sayõn Ahmet …zdemir yemin etmek istiyorlar.

Buyurun. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

(Konya Milletvekili Hacõ Ahmet …zdemir ant iti)

BAŞKAN – Şimdi, Adana milletvekillerinden başlayarak ant imeye devam ediyoruz.

ADANA:

Meral Danõş Beştaş

…mer ‚elik

Tamer Dağlõ

Mehmet ŞŸkrŸ Erdin

MevlŸt Karakaya

Talip KŸŸkcan

İbrahim …zdiş

Fatma GŸldemet Sarõ

ZŸlfikar İnšnŸ TŸmer

Elif Doğan TŸrkmen

Aydõn Uslupehlivan

Necdet †nŸvar

Muharrem Varlõ

Seyfettin Yõlmaz

ADIYAMAN:

Ahmet Aydõn

Adnan Boynukara

İbrahim Halil Fõrat

Salih Fõrat

Behet Yõldõrõm

AFYONKARAHİSAR:

Veysel Eroğlu

Burcu Kšksal

Hatice Dudu …zkal

Ali …zkaya

Mehmet Parsak

AĞRI:

Cesim Gške

Berdan …ztŸrk

Dirayet Taşdemir

Leyla Zana...

LEYLA ZANA (Ağrõ) – É(x) (HDP sõralarõndan alkõşlar)

Devletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrkiye milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim.

BAŞKAN – Sayõn Zana, Sayõn ZanaÉ

(Ağrõ Milletvekili Leyla ZanaÕnõn Genel Kurul salonunu terk etmesi)

BAŞKAN – Yemin metni aynen okunmamõştõr.

PERVİN BULDAN (İstanbul) – ŌTŸrkĶ yerine ŌTŸrkiyeĶ dedi Sayõn Başkan. Yani, geerli sayõlabilir.

BAŞKAN – Yemin metni aynen okunmuş sayõlamaz. (AK PARTİ ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

(Dinleyici locasõndan alkõşlar, õslõk sesleri)

BAŞKAN – Dinleyicilerle ilgili bir hususu hatõrlatmak isterim. ݍ TŸzŸk՟mŸze gšre dinleyiciler, sŸkžnet iinde oturmak zorundadõrlar; sšz, alkõş veya başka bir hareketle dŸşŸncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayan dinleyiciler gšrevliler tarafõndan Genel Kurul salonundan dõşarõ õkarõlacaklardõr. Herkesi sŸkžnete davet ediyorum.

ALTAN TAN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, õkarõlmasõ lazõm, su işlediler, hepsinin õkarõlmasõ lazõm.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, yemin edecek milletvekili arkadaşlarõmõzõn yemin metnini kendi kişisel anlayõşlarõna gšre değiştirmeleri uygun değildir. O nedenle, burada, AnayasaÕya gšre šnŸmŸzdeki yemin metninin aynen okunmasõ gerektiğini dŸşŸnŸyorum ve bunu bilgilerinize arz ediyorum.

Sayõn Leyla Zana eğer uygun gšrŸrse gelip yemin metnini aynen okumalõdõr.

                             

(x) Bu bšlŸmde hatip tarafõndan TŸrke olmayan kelimeler ifade edildi.

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Leyla Hanõm dõşarõ õktõ.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayõn Başkan, davet ediniz. Okumadõklarõ takdirde yeminden imtina etmiş olurlar.

BAŞKAN – Evet.

Bir kez daha hatõrlatõyorum ve yemin etmeye ağõrõyorum. Yemin gerekleşmiş değildir şu anda. Eğer gelmiyorlarsa devam ediyoruz yemin etmeye.

Buyurunuz.

(Aksaray ilinden ant imeye devam edildi)

AKSARAY:

Cengiz Aydoğdu

İlknur İncešz

Mustafa Serdengeti

AMASYA:

Mehmet Naci Bostancõ

Haluk İpek

Mustafa Tuncer

IV.- …L†M, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal AtatŸrk՟n manevi huzurunda bir dakikalõk saygõ duruşu

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, ant ime sõrasõ Ankara milletvekillerine gelmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyarak cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatŸrk՟n aziz ruhu iin sizleri bir dakikalõk saygõ duruşuna davet ediyorum.

(Saygõ duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

III.- ANT İ‚ME (Devam)

1.- Milletvekillerinin ant imesi (Devam)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Konya Milletvekili ve Başbakan Sayõn Ahmet Davutoğlu ve İzmir Milletvekili Sayõn Mustafa Balbay mazeretleri nedeniyle sõralarõndan šnce ant imek iin Başkanlõğõmõza mŸracaat etmişlerdir. Bu nedenle kendilerini Ankara milletvekillerinden šnce sõrasõyla kŸrsŸye davet edeceğim.

Buyurun Sayõn Davutoğlu. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar)

(Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ant iti)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Sayõn Cumhurbaşkanõmõz Genel Kurul salonundan ayrõlmaktadõrlar. Kendilerine teşrifleri iin teşekkŸr ederiz. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar)

Şimdi de ant imek Ÿzere İzmir Milletvekili Sayõn Mustafa BalbayÕõ kŸrsŸye davet ediyorum.

(İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ant iti)

BAŞKAN – Ant imeye Ankara ili milletvekillerinden devam ediyoruz.

ANKARA:

Yalõn Akdoğan

Murat Alparslan

Ali İhsan Arslan

BAŞKAN – Sayõn Akif ‚ağatay Kõlõ da mazereti nedeniyle šncelikle yemin etme talebinde bulunmuştur.

Buyurunuz Sayõn Kõlõ.

(Samsun Milletvekili Akif ‚ağatay Kõlõ ant iti)

(Ankara ilinden ant imeye devam edildi)

Ertan Aydõn

Ali Babacan

Ayşe GŸlsŸn Bilgehan

VEDAT BİLGİN (Ankara) – Devletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden ŌyararlanmaĶ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Bir dakikanõzõ rica ediyorum Vedat Bey.

ŌÉyararlanmasõ ŸlkŸsŸndenÉĶ lŸtfen, Sayõn Bilgin.

VEDAT BİLGİN (Ankara) – ŌDevletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim.Ķ (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

(Ankara ilinden ant imeye devam edildi)

Tekin Bingšl

Nevzat Ceylan

LŸtfiye Selva ‚am

Şefkat ‚etin

Cemil ‚iek

Murat Emir

Levent Gšk

Ahmet GŸndoğdu

Erkan Haberal

Ali Haydar Hakverdi

Emrullah İşler

Ahmet İyimaya

Ahmet Haluk Ko

BŸlent Kuşoğlu

Mustafa Mit

Aylin Nazlõaka

Sõrrõ SŸreyya …nder

JŸlide Sarõeroğlu

Şenal Sarõhan

Fatih Şahin

ZŸhal Topcu

Yõldõrõm Tuğrul TŸrkeş

Aydõn †nal

Nihat Yeşil

Necati Yõlmaz

ANTALYA:

Mustafa Akaydõn

İbrahim Aydõn

‚etin Osman Budak

MevlŸt ‚avuşoğlu

Sena Nur ‚elik

Gškcen …zdoğan En

Mehmet GŸnal

Niyazi Nefi Kara

Devrim Kšk

Mustafa Kšse

HŸseyin Samani

Atay Uslu

Ahmet Selim Yurdakul

ARDAHAN:

Orhan Atalay

…ztŸrk Yõlmaz

ARTVİN:

Uğur Bayraktutan

İsrafil Kõşla

AYDIN:

Metin LŸtfi Baydar

Deniz Depboylu

Mehmet Erdem

Abdurrahman …z

Mustafa Savaş

BŸlent Tezcan

HŸseyin Yõldõz

BALIKESİR:

Ahmet Akõn

Ali Aydõnlõoğlu

Kasõm Bostan

Namõk Havuta

Sema Kõrcõ

İsmail Ok

Mahmut Poyrazlõ

Mehmet TŸm

BARTIN:

Yõlmaz Tun

Muhammet Rõza Yalõnkaya

BATMAN:

Mehmet Ali AslanÉ

MEHMET ALİ ASLAN (Batman) – ŌÉĶ(x)

ŌDevletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim.Ķ

…ZKAN YALIM (Uşak) – Sayõn Başkan, olmadõÉ Tekrar ettirir misiniz yemini.

(Batman ilinden ant imeye devam edildi)

Ayşe Acar Başaran

Saadet Becerekli

Ataullah Hamidi

BAYBURT:

Naci Ağbal

Şahap Kavcõoğlu...

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ŌDevletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸneÉĶ

AHMET YILDIRIM (Muş) – …nŸne bak šnŸne, şaşõrõrsõn bšyle.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – ŌÉdemokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõmaÉĶ

AHMET YILDIRIM (Muş) – …nŸne bak šnŸne, şaşõrdõn, şaşõrdõn.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – ŌÉtoplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸndenÉĶ

AHMET YILDIRIM (Muş) – Yanlõş okudu Başkan, yanlõş okudu.

                             

(x) Bu bšlŸmde hatip tarafõndan TŸrke olmayan kelimeler ifade edildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – ŌÉve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸndeÉĶ

AHMET YILDIRIM (Muş) – Tekrar edilmesi gerekir.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – ŌÉnamusum ve şerefim Ÿzerine andierim.Ķ (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

ERTUĞRUL K†RKC† (İzmir) – Hadi oradan!

AHMET YILDIRIM (Muş) – Başkan, yanlõş okudu.

(Bilecik ilinden ant imeye devam edildi)

BİLECİK:

Halil Eldemir

Yaşar TŸzŸn

BİNG…L:

Enver Fehmioğlu

Hişyar …zsoy

Cevdet Yõlmaz

BİTLİS:

Vedat Demiršz

Mahmut Celadet Gaydalõ

Mizgin Irgat

BOLU:

Ali Ercoşkun

Fehmi KŸpŸ

Tanju …zcan

BAŞKAN – Sayõn İdris Baluken mazereti dolayõsõyla šncelikle yemin etmek istemiştir.

Buyurun Sayõn Baluken.

(Diyarbakõr Milletvekili İdris Baluken ant iti)

BURDUR:

Mehmet Gšker

Bayram …zelik

Reşat Petek

BURSA:

Efkan Ala

Erkan Aydõn

İsmail Aydõn

Muhammet MŸfit Aydõn

Zekeriya Birkan

İsmet BŸyŸkataman

Hakan ‚avuşoğlu

Emine Yavuz Gšzge

Ceyhun İrgil

Lale Karabõyõk

Nurhayat Altaca Kayõşoğlu

Kadir Kodemir

Osman Mesten

Mehmet MŸezzinoğluÉ Yok.

Orhan Sarõbal

HŸseyin Şahin

Cemalettin Kani Torun

‚ANAKKALE:

Muharrem Erkek

Ayhan Gider

BŸlent …z

BŸlent Turan

‚ANKIRI:

Muhammet Emin Akbaşoğlu

HŸseyin Filiz

‚ORUM:

Ahmet Sami Ceylan

Tufan Kšse

LŸtfiye İlksen Ceritoğlu Kurt

Salim Uslu

DENİZLİ:

Kazõm Arslan

Emin Haluk Ayhan

Melike Basmacõ

Cahit …zkan

Sema Ramazanoğlu

Şahin Tin

Nihat Zeybekci

DİYARBAKIR:

Nursel Aydoğan

Ebubekir Bal

‚ağlar Demirel

Mehmet Galip Ensarioğlu

Nimetullah Erdoğmuş

Ziya Pir

Altan Tan

İmam Taşõer

Feleknas Uca

Sibel Yiğitalp

D†ZCE:

Fevai Arslan

Ayşe Keşir

Faruk …zlŸ

EDİRNE:

Erdin Bircan

Okan Gaytancõoğlu

Rafet Sezen

ELåZIĞ:

Ejder Aõkkapõ

Metin Bulut

Tahir …ztŸrk

…mer Serdar

ERZİNCAN:

Serkan Bayram

Sebahattin Karakelle

ERZURUM:

Recep Akdağ

İbrahim Aydemir

Kamil Aydõn

Orhan Deligšz

Mustafa Ilõcalõ

Zehra Taşkesenlioğlu

ESKİŞEHİR:

Nabi Avcõ

Utku ‚akõršzer

Emine Nur GŸnay

Harun Karacan

Gaye Usluer

Cemal Okan YŸksel

GAZİANTEP:

Canan Candemir ‚elik

Akif Ekici

Mehmet Erdoğan

Mehmet Gškdağ

Abdulhamit GŸl

Abdullah Nejat Koer

†mit …zdağ

Mehmet Şimşek

Şamil Tayyar

Mahmut Toğrul

Ahmet Uzer

Abdulkadir YŸksel

GİRESUN:

BŸlent Yener Bektaşoğlu

Nurettin Canikli

Cemal …ztŸrk

Sabri …ztŸrk

G†M†ŞHANE:

Hacõ Osman AkgŸl

Cihan Pektaş

HAKKåRİ:

Nihat Akdoğan

Selma Irmak

Abdullah ZeydanÉ Yok.

HATAY:

Mehmet Necmettin Ahrazoğlu

MevlŸt Dudu

Birol Ertem

Orhan Karasayar

Mehmet …ntŸrk

Fevzi Şanverdi

Serkan Topal

Hacõ Bayram TŸrkoğlu

Hilmi Yarayõcõ

Adem Yeşildal

IĞDIR:

Mehmet Emin Adõyaman

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdõr) – ŌDevletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim.Ķ (HDP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Tekrar eder misiniz?

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdõr) - ŌDevletin varlõğõ ve bağõmsõzlõğõnõ, vatanõn ve milletin bšlŸnmez bŸtŸnlŸğŸnŸ, milletin kayõtsõz ve şartsõz egemenliğini koruyacağõma; hukukun ŸstŸnlŸğŸne, demokratik ve l‰ik Cumhuriyete ve AtatŸrk ilke ve inkõlaplarõna bağlõ kalacağõma; toplumun huzur ve refahõ, mill” dayanõşma ve adalet anlayõşõ iinde herkesin insan haklarõndan ve temel hŸrriyetlerden yararlanmasõ ŸlkŸsŸnden ve Anayasaya sadakattan ayrõlmayacağõma; bŸyŸk TŸrk milleti šnŸnde namusum ve şerefim Ÿzerine andierim.Ķ (HDP sõralarõndan alkõşlar)

(Iğdõr ilinden ant imeye devam edildi)

Nurettin Aras

ISPARTA:

İrfan Bakõr

SŸreyya Sadi Bilgi

Nuri Okutan

Sait YŸce

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, birleşime saat 19.30Õa kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.43

 

İKİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 19.30

BAŞKAN: Geici Başkan Deniz BAYKAL

KåTİP †YELER : Geici K‰tip †ye Dilek …CALAN (Şanlõurfa),

Geici K‰tip †ye Burcu ‚ELİK …ZKAN (Muş)

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 1Õinci Birleşiminin İkinci Oturumunu aõyorum.

Ant ime tšrenine İstanbul ili milletvekillerinden devam ediyoruz ancak İstanbul Milletvekili Sayõn Mustafa Şentop mazereti nedeniyle sõrasõndan šnce yemin etmek iin Başkanlõğõmõza mŸracaat etmiştir.

Buyurun Sayõn Şentop. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

(İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ant iti)

İSTANBUL:

Celal Adan

Onursal AdõgŸzel

Yakup Akkaya

İsmail Faruk AksuÉ Yok.

Berat Albayrak

Engin Altay

Erdal Ataş

Mustafa Ataş

SŸleyman Sencer Ayata

Aziz Babuşcu

Ayşe Nur Bahekapõlõ

Abdullah Başcõ

Mehmet Bekaroğlu

Fatma Benli

Kadri Enis Berberoğlu

Osman Boyraz

Volkan Bozkõr

Pervin Buldan

HŸseyin BŸrge

İlhan Cihaner

Ahmet Hamdi ‚amlõ

Dursun ‚iek

Ahmet Berat ‚onkar

Halis Dalkõlõ

Selahattin DemirtaşÉ

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Mazeretli Sayõn Başkan.

(İstanbul ilinden ant imeye devam edildi)

Celal Doğan

Selina Doğan

Mehmet Mehdi Eker

Azmi Ekinci

Zeynel Emre

Didem Engin

Arzu Erdem

Ekrem Erdem

Eren Erdem

Aykut Erdoğdu

Markar Eseyan

Mehmet Akif Hamzaebi

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

Gamze Akkuş İlgezdi

İsmail Kahraman

Ravza Kavakcõ Kan

Erkan Kandemir

Harun Karaca

Atila Kaya

Erol Kaya

Fatma BetŸl Sayan Kaya

HŸda Kaya

TŸlay Kaynarca

Filiz Kerestecioğlu

İlhan Kesici

Feyzullah Kõyõklõk

Mehmet Doğan Kubat

Burhan Kuzu

Metin KŸlŸnk

Mehmet Metiner

Mehmet Muş

Nureddin Nebati

Ali …zcan

Sibel …zdemir

Şafak Pavey

Garo Paylan

Mehmet Ali Pulcu

Oğuz Kaan Salõcõ

Durmuş Ali SarõkayaÉ

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayõn Başkan, mazeretli efendim.

(İstanbul ilinden ant imeye devam edildi)

Mihrimah Belma Satõr

Yõldõz Seferinoğlu

Hasan Sert

Ali Şeker

Hulusi ŞentŸrk

Bihlun Tamaylõgil

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrõkulu

GŸrsel Tekin

Erdoğan Toprak

Hasan Turan

İsmet Uma

Şirin †nal

Edip Semih Yalõn

Barõş Yarkadaş

Serap Yaşar

Hayati Yazõcõ

GŸlay Yedekci

Mustafa Yeneroğlu

Hurşit Yõldõrõm

Haydar Ali Yõldõz

İzzet Ulvi Yšnter

MŸrteza Zengin

İsmail Faruk Aksu

BAŞKAN – Mazereti dolayõsõyla Sayõn Figen YŸksekdağÕõ šncelikle yemin etmek Ÿzere kŸrsŸye ağõrõyorum.

(Van Milletvekili Figen YŸksekdağ Şenoğlu ant iti)

(İzmir ilinden ant imeye devam edildi)

İZMİR:

Zeynep Altõok

Murat Bakan

Tacettin Bayõr

Selim Sayek Bške

Musa ‚am

Aytun ‚õray

Hamza Dağ

MŸslŸm Doğan

Fatma Seniha NŸkhet Hotar

(İzmir Milletvekili Necip KalkanÕõn boynuna TŸrk Bayrağõ asmasõ)

Necip Kalkan (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Mahmut Atilla Kaya

Kemal Kõlõdaroğlu

HŸseyin Kocabõyõk

Ertuğrul KŸrkcŸ

Ahmet Tuncay …zkan

…zcan Puru

Atila Sertel

Kamil Okyay Sõndõr

Kerem Ali SŸrekli

Ahmet Kenan Tanrõkulu

Zekeriya Temizel

İbrahim Mustafa Turhan

Oktay Vural

Binali Yõldõrõm

Ali Yiğit

KAHRAMANMARAŞ:

Mehmet İlker ‚itil

Mehmet Uğur Dilipak

Celalettin GŸven

Veysi Kaynak

İmran Kõlõ

Nursel Reyhanlõoğlu

Fahrettin Oğuz Tor

Mahir †nal

KARAB†K:

Mehmet Ali Şahin

Burhanettin Uysal

KARAMAN:

Recep Konuk

Recep Şeker

KARS:

Ahmet Arslan

Yusuf Selahattin Beyribey

Ayhan Bilgen

KASTAMONU:

Metin ‚elik

Murat Demir

Hakkõ KšylŸ

KAYSERİ:

‚etin Arõk

Sami Dedeoğlu

Mustafa Elitaş

Yusuf Halaoğlu

İsmail Emrah Karayel

HŸlya Nergis

Mehmet …zhaseki

İsmail Tamer

Taner Yõldõz

KIRIKKALE:

Ramazan Can

Mehmet Demir

Abdullah …ztŸrk

KIRKLARELİ:

Vecdi GŸndoğdu

TŸrabi Kayan

Selahattin Minsolmaz

KIRŞEHİR:

Mikail Arslan

Salih ‚etinkaya

KİLİS:

Mustafa Hilmi DŸlger

Reşit Polat

KOCAELİ:

Haydar Akar

Zeki AygŸn

Sami ‚akõr

Fatma Kaplan HŸrriyet

Fikri Işõk

Radiye Sezer Katõrcõoğlu

Saffet Sancaklõ

İlyas Şeker

Tahsin Tarhan

Cemil Yaman

Mehmet Akif Yõlmaz

KONYA:

Abdullah Ağralõ

Ziya Altunyaldõz

Mehmet Babaoğlu

Mustafa Baloğlu

Mustafa HŸsnŸ Bozkurt

HŸsnŸye Erdoğan

Halil Etyemez

Mustafa Kalaycõ

Muhammet Uğur Kaleli

Ahmet Sorgun

Leyla Şahin Usta

…mer †nal

K†TAHYA:

İshak Gazel

Vural Kavuncu

Mustafa ŞŸkrŸ Nazlõ

Ahmet Tan

MALATYA:

Veli Ağbaba

…znur ‚alõk

Taha …zhan

Mustafa Şahin

BŸlent TŸfenkci

Nurettin Yaşar

MANİSA:

Erkan Akay

Uğur Aydemir

Murat Baybatur

Recai Berber

Tur Yõldõz Bier

İsmail Bilen

Mazlum Nurlu

Seluk …zdağ

…zgŸr …zel

MARDİN:

Ali Atalan... Yok.

Ceyda BšlŸnmez ‚ankõrõ

Erol Dora

Orhan Miroğlu

Mithat Sancar

GŸlser YõldõrõmÉ Yok.

MERSİN:

Aytuğ Atõcõ

HŸseyin ‚amak

LŸtfi Elvan

Dengir Mir Mehmet Fõrat

Serdal Kuyucuoğlu

Hacõ …zkan

Oktay …ztŸrk

Durmuş Fikri Sağlar

Baki Şimşek

Ali Cumhur Taşkõn

Yõlmaz Tezcan

MUĞLA:

…mer SŸha Aldan

Nurettin Demir

Mehmet Erdoğan

Nihat …ztŸrk

Hasan …zyer

Akõn †stŸndağ

MUŞ:

Burcu ‚elik …zkan

Mehmet Emin Şimşek

Ahmet Yõldõrõm

NEVŞEHİR:

Mustafa Aõkgšz

Ebu Bekir Gizligider

Murat GšktŸrk

NİĞDE:

…mer Fethi GŸrer

Alpaslan Kavaklõoğlu

Erdoğan …zegen

ORDU:

Oktay ‚anak

Metin GŸndoğdu

Numan Kurtulmuş

ErgŸn Taşcõ

Seyit Torun

OSMANİYE:

Devlet Baheli

MŸcahit Durmuşoğlu

Ruhi Ersoy

Suat …nal

RİZE:

Hikmet Ayar

Osman Aşkõn Bak

Hasan Karal

SAKARYA:

Zihni Aba

Şaban Dişli

Mustafa İsen

Engin …zko

Recep Uncuoğlu

Ayhan Sefer †stŸn

Ali İhsan Yavuz

SAMSUN:

Ahmet Demircan

‚iğdem Karaaslan

Orhan Kõrcalõ

Fuat Kšktaş

Hasan Basri Kurt

Hayati Tekin

Erhan Usta

Kemal Zeybek

SİİRT:

Yasin Aktay

Besime Konca

Kadri Yõldõrõm

SİNOP:

Barõş Karadeniz

Nazõm Maviş

SİVAS:

Ali Akyõldõz

Hilmi Bilgin

Selim Dursun

Mehmet Habib Soluk

İsmet Yõlmaz

ŞANLIURFA:

Mehmet AkyŸrek

İbrahim Ayhan

Osman Baydemir

Mehmet Ali Cevheri

Faruk ‚elik

Ahmet Eşref Fakõbaba

Mehmet Kasõm GŸlpõnar

Mahmut Kaar

Dilek …calan

Halil …zcan

İbrahim Halil Yõldõz

Kemalettin Yõlmaztekin

ŞIRNAK:

Leyla Birlik

Ferhat Encu

Aycan İrmez

Faysal Sarõyõldõz

TEKİRDAĞ:

Metin AkgŸn

Ayşe Doğan

Emre KšprŸlŸ

Faik …ztrak

Mustafa Yel

Candan YŸceer

TOKAT:

Zeyid Aslan

Yusuf Beyazõt

Coşkun ‚akõr

Kadim Durmaz

Celil Gšer

TRABZON:

Muhammet Balta

Salih Cora

Adnan GŸnnar

Ayşe Sula Kšseoğlu

Haluk Pekşen

SŸleyman Soylu

TUNCELİ:

GŸrsel Erol

ALİCAN …NL† (Tunceli) – Ya Hõzõr, ya DŸzgŸn Baba.

(Tunceli Milletvekili Alican …nlŸ ant iti)

UŞAK:

Mehmet Altay

Alim Tun

…zkan Yalõm

VAN:

Beşir Atalay

Lezgin Botan

Bedia …zgške Ertan

Adem Geveri

Burhan KayatŸrk

Tuğba Hezer …ztŸrk

Nadir Yõldõrõm

YALOVA:

Fikri Demirel

Muharrem İnce

YOZGAT:

Abdulkadir AkgŸl

Yusuf Başer

Bekir Bozdağ

Ertuğrul Soysal

ZONGULDAK:

Faruk ‚aturoğlu

†nal Demirtaş

HŸseyin …zbakõr

Şerafettin Turpcu

…zcan Ulupõnar

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, adlarõ okunduğunda bulunamayõp ant iemeyen ya da AnayasaÕdaki metni değiştirerek okuduğu iin AnayasaÕdaki metni tekrar okumasõ gereken milletvekillerinin adlarõnõ sõrasõyla tekrar okutup, hazõr bulunanlar varsa kendilerini ant imeye davet edeceğim.

Buyurun.

Leyla Zana, Ağrõ Milletvekili... Yok.

Mehmet MŸezzinoğlu, Bursa MilletvekiliÉ

(Bursa Milletvekili Mehmet MŸezzinoğlu ant iti.)

BAŞKAN - Abdullah Zeydan, Hakk‰ri MilletvekiliÉ Yok.

Selahattin Demirtaş, İstanbul MilletvekiliÉ Yok.

Durmuş Ali Sarõkaya, İstanbul MilletvekiliÉ

(İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarõkaya ant iti.)

BAŞKAN - Ali Atalan, Mardin MilletvekiliÉ Yok.

GŸlser Yõldõrõm, Mardin MilletvekiliÉ Yok.

Sayõn milletvekilleri, bu birleşimde ant iememiş sayõn milletvekilleri Genel Kurula katõldõklarõ ilk birleşimin başõnda ant iecektir.

Ant ime tšreni tamamlanmõştõr.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Duyurular

1.- Geici Başkanlõka, TBMM Başkanlõğõna adaylõk sŸrecine ilişkin duyuru

BAŞKAN - Sayõn milletvekilleri, bundan sonraki birleşimde TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõnõn seimi yapõlacaktõr. AnayasaÕnõn 94՟ncŸ maddesi gereğince TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõ iin gšsterilecek adaylarõn Meclisin toplandõğõ 17 Kasõm 2015 Salõ gŸnŸnden itibaren beş gŸn iinde Geici Başkanlõk Divanõna bildirilmesi gerekmektedir. Buna gšre, Başkan adaylarõ 21 Kasõm 2015 Cumartesi gŸnŸ saat 24.00Õe kadar bildirilebilecektir. Başkan seimine 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnŸ saat 15.00Õte başlanacaktõr.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõnõn seimini yapmak iin 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum. (Alkõşlar)

Kapanma Saati: 00.11