TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 4’üncü Birleşim

                                                                                            7 Temmuz 2015 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

7 Temmuz 2015 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: İsmet YILMAZ

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4’üncü Birleşimini açıyorum.

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan...

MUSA ÇAM (İzmir) – Niye oluşmadı Sayın Başkan? Niye oluşturmadınız? Divanı niye oluşturmadınız?

BAŞKAN – Bu nedenle Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2015 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL harekâtına iştirak etmesi hususunda...

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan...

MUSA ÇAM (İzmir) - Divanı niye oluşturmuyorsunuz? Meclisi kilitlediniz çalıştırmıyorsunuz.

BAŞKAN - ...Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükûmete izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.02