TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                   2’nci Birleşim

                                                                                            30 Haziran 2015 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine; yeni hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devamının istendiğine ilişkin tezkeresi (3/1)

 

IV.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

30 Haziran 2015 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Fatma Gaye GÜLER (Tokat), Geçici Kâtip Üye Tuğba HEZER ÖZTÜRK (Van)

-------0-------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25’inci Dönem 2’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

II.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

BAŞKAN - Anayasa’mıza göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce ant içmeleri gerekmektedir.

Şimdi geçen birleşimde ant içememiş olan sayın milletvekillerini bu birleşimde ant içmek üzere kürsüye davet ediyorum.

ADANA:

Rıdvan Turan

Talip Küçükcan

ANKARA:

Ayşe Gülsün Bilgehan

Ahmet Haluk Koç

BİTLİS:

Mizgin Irgat

MUŞ:

Ahmet Yıldırım

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine ilişkin bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine; yeni hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devamının istendiğine ilişkin tezkeresi (3/1)

09/06/2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası kabul edilmiştir. Yeni hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devamının istendiğini bilgilerinize sunarım.

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IV.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN - Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır, müracaat sırasına göre okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına

25’inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına adaylığımı koyuyorum.

Anayasa'nın 94’üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 10’uncu maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

İstanbul

(MHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına

25’inci Dönem Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu’nu aday gösteriyoruz.

Anayasa'nın 94’üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 10’uncu maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımla.

Oktay Vural                                                              İsmet Büyükataman

İzmir                                                                    Bursa             

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa'nın 94’üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 10’uncu maddeleri uyarınca, 25’inci Dönem 1’inci Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ı aday olarak gösteriyoruz.

Gereğini arz ve talep ederiz.

Elif Doğan Türkmen                  Didem Engin             Uğur Bayraktutan

   Adana                                       İstanbul                    Artvin

Erdoğan Toprak                        Hayati Tekin             Mahmut Tanal

  İstanbul                                     Samsun                    İstanbul

Barış Karadeniz

   Sinop

(CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa'nın 94’üncü ve İç Tüzük’ün 10’uncu maddesi uyarınca, 25’inci Dönem 1’inci Devre TBMM Başkanı adayı olarak, Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın adaylığını arz ve teklif ederiz.

Pervin Buldan                                                          İdris Baluken

İstanbul                                                                Diyarbakır

(HDP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca 25’inci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

İsmet Yılmaz

Sivas

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca 25’inci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adayı olarak Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın adaylığını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

                  Ahmet Aydın                                      Mahir Ünal                               Mehmet Naci Bostancı

                    Adıyaman                                    Kahramanmaraş                                      Amasya

          Mihrimah Belma Satır

                     İstanbul

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis Başkanlığı için aday isimlerini seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Aday Listesi:

Deniz Baykal                                                                            (Antalya)

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu                                                  (İstanbul)

Dengir Mir Mehmet Fırat                                                             (Mersin)

İsmet Yılmaz                                                                              (Sivas)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Başkan seçilebilmek için ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu yani en az 367 oy, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 276 oy aranacaktır, üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili mühürlü oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kupalarına atacaktır. Sayın milletvekillerinin oylamanın gizliliği noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken adaylardan sadece birinin adının önündeki kare işaretlenecektir, birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur, sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Oy pusulasında herhangi bir işaret, imza, karalama veya kabinlerdeki kalemlerden başka renkli bir kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy pusulası, tercihi belirten çarpı işareti dışında hiçbir işaret taşımayacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilecektir.

Mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Oy çekme işlemini kâtip üyelerin yapmalarını rica ederim.

Kamil Aydın, Erzurum? Burada.

Metin Çelik, Kastamonu? Burada.

Serpil Bulut, Elâzığ? Burada.

Mehmet Gökdağ, Gaziantep? Burada.

Mehmet Yüksel, Denizli? Burada.

Oylama işleminin sonunda bu değerli arkadaşlarım tasnif komisyonu olarak görev yapacaklardır.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum:

Mehmet Yüksel, Denizli Milletvekili; Serpil Bulut, Elâzığ Milletvekili; Kamil Aydın, Erzurum Milletvekili; Mehmet Gökdağ, Gaziantep Milletvekili; Metin Çelik, Kastamonu Milletvekili.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (1.) tur oylamaya 545 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                         Üye                                                   Üye                                                   Üye

                Mehmet Yüksel                                   Serpil Bulut                                      Kamil Aydın

                      Denizli                                              Elâzığ                                             Erzurum

                         Üye                                                   Üye

               Mehmet Gökdağ                                   Metin Çelik

                    Gaziantep                                        Kastamonu

Antalya Milletvekili Deniz Baykal                                                       :125

İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu                               :81

Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat                                          :81

Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz                                                           :256

Boş                                                                                                      :2

Toplam                                                                                            :545

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Sayın milletvekilleri, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde ikinci oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada da üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu yani 367 oy aranacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamaya ilişkin kurallara ve oylamanın gizliliğine yönelik gerekli açıklamaları ilk oylamada belirtmiştim. Gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.

Şimdi oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir Tasnif Komisyonu tespit ediyorum.

Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra Komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Ali Öz, Mersin? Burada.

Lütfiye Selva Çam, Ankara? Burada.

Reşat Petek, Burdur? Burada.

Faruk Çaturoğlu, Zonguldak… Burada mıdır?

Faruk Çaturoğlu, Zonguldak… Tasnif Komisyonuna katılabilecek mi arkadaşımız?

Faruk Çaturoğlu… 3’üncü kez çağırıyorum. Bulunamadığı anlaşılıyor.

Mehmet Babaoğlu? Buradadır. Teşekkür ederim.

Didem Engin? Buradadır. Teşekkür ederim.

Bu arkadaşlarımız Tasnif Komisyonu olarak ikinci oylamadan sonra görev yapacaklardır.

Sayın milletvekilleri, lütfen ikinci oylamada kullanılacak zarflar ve mühürlü oy pusulaları kâtip üyelere verilsin.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan üye var mı?

Oy verme işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum:

Lütfiye Selva Çam, Ankara Milletvekili; Reşat Petek, Burdur Milletvekili; Didem Engin, İstanbul Milletvekili; Mehmet Babaoğlu, Konya Milletvekili; Ali Öz, Mersin Milletvekili.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (2.) tur oylamaya 545 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                         Üye                                                   Üye                                                   Üye

             Lütfiye Selva Çam                                 Reşat Petek                                     Didem Engin

                      Denizli                                              Burdur                                             İstanbul

                         Üye                                                   Üye

             Mehmet Babaoğlu                                      Ali Öz

                       Konya                                               Mersin

Antalya Milletvekili             Deniz Baykal                               : 128

İstanbul Milletvekili             Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu      :   80

Mersin Milletvekili               Dengir Mir Mehmet Fırat               :   80

Sivas Milletvekili                İsmet Yılmaz                                : 256

Geçersiz                                                                             :    1

Toplam                                                                                        : 545

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin 3’üncü ve 4’üncü tur oylamalarını yapmak için 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.36