TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  1’inci Birleşim

                                                                                            23 Haziran 2015 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Kurulu teşrifleri

 

B) Duyurular

1.- Geçici Başkanlıkça, TBMM Başkanlığına adaylık sürecine ilişkin duyuru

 

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25’inci Döneminin açılışı nedeniyle konuşması

 

III.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

 

IV.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu

 

 

V.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2015 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Genel Kurulun TBMM Başkanı seçimini yapmak üzere 30 Haziran 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin birinci ve ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasına kadar; bu birleşimde TBMM Başkanının seçilememesi hâlinde 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin üçüncü ve dördüncü tur seçimlerinin yapılmasına ve TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi

 

VI.- DÖNEM SONU İŞLER BÜLTENİ

1.- XXIV. Dönem hükümsüz sayılan/sayılmayan işler cetveli

 

23 Haziran 2015 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.02

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Fatma Gaye GÜLER (Tokat),

Geçici Kâtip Üye Tuğba HEZER ÖZTÜRK (Van)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayımız vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25’inci Yasama Döneminin Birinci Yasama Yılının 1’inci Birleşimini açıyorum.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Kurulu teşrifleri

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı kendilerine ayrılan locadaki yerlerini almak suretiyle Meclisimizi teşrif etmiş bulunmaktadırlar; kendilerine yüce heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

Şimdi, İstiklal Marşı’mız okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

 

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25’inci Döneminin açılışı nedeniyle konuşması

BAŞKAN – Sayın Cumhurbaşkanı, sayın milletvekilleri; geçici Başkanınız olarak, eminim zorlu bir mücadelenin ardından milletvekili seçilerek milletin temsilcisi olma hakkını kazanan siz değerli üyeleri saygıyla selamlıyorum.

Burada görev yapacak olan milletvekilleri sadece seçildikleri illerin, üyesi oldukları siyasi partilerin değil, kendilerine oy vermiş olan ya da olmayan bütün milletin temsilcileri olacaklardır. Burada görev yapacak bütün milletvekilleri artık millî siyasi kimliğimizin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu içerisinde yapacağınız çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum.

Bugün üyesi olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki ay önce 95’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamıştır, dünyanın en eski, en köklü parlamentolarından birisidir; Millî Mücadele’yi gerçekleştirmiş, savaşlar, isyanlar yaşamış bir Gazi Meclistir. Dünyanın pek çok yerinde millet meclislerini devletler kurmuştur, bizde ise devleti de orduyu da millet meclisi kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayı yaptığı için değil devleti kurduğu için kurucu Meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu, bir asra yaklaşan tarihi içinde Misakımillî kapsamında egemen, bağımsız bir devlet kurmuş, cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirmiş, tek partili rejimden çok partili rejime geçişi sağlamış, eğitim, hukuk, kadın-erkek eşitliği, sanayileşme, ekonomik kalkınma alanlarında büyük ilerlemeler sağlamıştır. 1999 yılından beri dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. Bu tablo milletimizin ve onu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin iftihar tablosudur. Türkiye’yi bu noktaya taşımakta kuşaklar boyunca hakkı ve emeği geçen bütün insanlarımızı şükranla anmak manevi borcumuzdur.

Şimdi yeni bir Meclisle karşı karşıyayız, birbirini anlamak, birbirine saygı göstermek zorunda olan insanlardan oluşan bir Meclis, ancak el ele verirlerse ayağa kalkabilecek olan, ancak kol kola girerlerse ilerleyebilecek olan insanlardan oluşan bir Meclis. Milletimizin takdiri böyle oldu, şimdi bunu işletmek zorundayız. Uzun bir tek parti yönetimine dayanan iktidar döneminin acı tatlı deneyimleri sonucunda milletimizin kararı uzlaşmak, el birliği, iş birliği yaparak yönetmek doğrultusunda olmuştur. Elbette uzlaşma temelinde hukuk olacaktır, ahlak olacaktır, yurtseverlik olacaktır. Elbette siyasi partilerimizin temel ilkeleri barış içinde yaşamamızı imkânsız kılmayacaktır. Demokrasi, çeşitli güç merkezlerini kapsayan çoğulcu bir güç yapısının ortaya çıkışıyla ve herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu kavramasıyla gerçekleşir. Demokrasi, kudret sahiplerinin lütfu değil mecburiyetidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir demokrasi inşa etmenin çoğulcu altyapılarına sahiptir. Geçmişte yaşanan gerginliklerin, çatışmaların, dayatmaların sonucunda çıkan kutuplaşmayı sürdürmenin şartları artık kalmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bunu en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Meclisin bu yapısını iktidar kullanmanın önünde bir engel gibi düşünmemeliyiz. Belki de tam tersine, bu Meclis yapısı, birbirimizi anlamanın, birbirimize saygı göstermenin, iş birliği yaparak katılımcı bir demokrasiyi hayata geçirmenin bir fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Birbirinden farklı din, inanç ve mezhep kimliklerine, farklı etnik kimliklere sahip olmamız bizi tek ve ortak bir millî siyasi kimlikte birleşip bütünleşmekten alıkoyamamıştır, bundan sonra da alıkoyamayacaktır. Din ve inanç özgürlüğü demokratik bir toplumda doğal olarak din ve inanç örgütlenmelerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır ama bu durum din ve inanç örgütlerinin sıcak siyaset ve bürokrasi alanlarında mevzilenmeleri sonucunu doğurmamalıdır. Türkiye'de yaşanan acı olaylar ve çevremizdeki savaşlar, çatışmalar bizi bir kere daha laikliğin önemini keşfetmek durumunda bırakmıştır. Aynı şekilde hukuku ve adaleti de siyaset dünyasının dışında tutma zorunluluğu bir başka temel noktamızdır.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinden başlayarak bugüne kadar bu kutsal çatı altında görev yapmış, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün vatan evlatlarını saygıyla selamlıyor, aramızdan ayrılmış olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Böyle bir Parlamentoda bulunmanın sorumluluğu içinde görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Anadolu’nun derin tarih, kültür ve inanç birikiminden, Mevlana’dan, Hacı Bektaş Veli’den, Yunus Emre’den yola çıkarak sürdürmekte olduğumuz medeniyet yolculuğunda bugün yeni bir aşamadayız. Eğer cumhuriyetimizi demokrasiyle çatıştırmayı değil, birleştirip bütünleştirmeyi başarırsak; eğer tarihimizden husumet değil, ders çıkarıp barış ve kardeşlik üretebilirsek; eğer siyasetimizin temeline hukuku, bağımsız ve tarafsız yargıyı yerleştirebilirsek Türkiye’miz 21’inci yüzyılın en güçlü, en saygın, en parlak ülkelerinden biri olacaktır. Bize, insanımıza ve tarihimize yakışan da budur.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

III.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz.

Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır. Geçici Başkanınız olarak ilk ant içmeyi ben gerçekleştiriyorum.

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.” (Alkışlar)

Sayın milletvekillerinin ant içme törenine geçmeden önce ant içmeye ilişkin bazı hususları dikkatinize sunmak istiyorum.

Ant içme, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddesi gereğince her milletvekilinin Anayasa’nın 81’inci maddesindeki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle gerçekleşecektir.

Ant metni kürsüde bulunmaktadır.

Ant içmeye sayın milletvekillerinin seçim çevreleri, soyadları ve adlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak devam edilecektir.

Çalışmalarımızın daha kısa bir süre içerisinde bitirilmesini sağlamak için bir ile sıra geldiği zaman o ilin sayın milletvekillerinin kürsüye yakın bir yere gelerek zaman kaybını önleme hususunda Başkanlığımıza yardımcı olmalarını istirham ediyorum.

Ant içme sırası gelen ilin milletvekilleri Başkanlık Divanının sağındaki komisyon sıralarında oturabilirler.

Ant içmeye Adana ilinden başlamadan önce, öncelikle ant içmek üzere Bursa Milletvekili Sayın Bennur Karaburun’u kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Karaburun. (Alkışlar)

(Bursa milletvekili Bennur Karaburun ant içti)

BAŞKAN – Şimdi, Adana ilinden ant içmeye devam ediyoruz.

ADANA:

Meral Danış Beştaş

Mehmet Şükrü Erdinç

Mevlüt Karakaya

Sadullah Kısacık

Talip Küçükcan… Yok.

İbrahim Özdiş

Fatma Güldemet Sarı

Rıdvan Turan… Yok.

Zülfikar İnönü Tümer

Elif Doğan Türkmen

Aydın Uslupehlivan

Necdet Ünüvar

Muharrem Varlı

Seyfettin Yılmaz

ADIYAMAN:

Ahmet Aydın

Adnan Boynukara

İbrahim Halil Fırat

Salih Fırat

Behçet Yıldırım

AFYONKARAHİSAR:

Burcu Kayıkcı

Ali Özkaya

Mehmet Parsak

Remziye Sıvacı

Halil Ürün

AĞRI:

Mehmet Emin İlhan

Berdan Öztürk

Dirayet Taşdemir

Leyla Zana

AKSARAY:

İlknur İnceöz

Nevzat Palta

Turan Yaldır

AMASYA:

Mehmet Naci Bostancı

Mustafa Tuncer

Sait Yüce

IV.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ant içme sırası Ankara milletvekillerine gelmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhu için sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kuruldan ayrılmaktadır.

Kendilerine teşrifleri için teşekkür ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

III.- ANT İÇME (Devam)

1.- Milletvekillerinin ant içmesi (Devam)

BAŞKAN – Ant içmeye Ankara milletvekillerinden devam edeceğiz.

ANKARA:

Yalçın Akdoğan.

Murat Alparslan.

Ali İhsan Arslan

Ertan Aydın

Ayşe Gülsün Bilgehan… Yok.

Vedat Bilgin

Tekin Bingöl

Nevzat Ceylan

Lütfiye Selva Çam

Şefkat Çetin

Murat Emir

Mustafa Erdem

Levent Gök

Ahmet Gündoğdu

Ali Haydar Hakverdi

Emrullah İşler

Ahmet İyimaya

Haluk Koç… Yok.

Bülent Kuşoğlu

Mahmut Sami Mallı

Mustafa Mit

Aylin Nazlıaka

Sırrı Süreyya Önder

Jülide Sarıeroğlu

Şenal Sarıhan

Tülay Selamoğlu

Zühal Topcu

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Aydın Ünal

Nihat Yeşil

Ayhan Yılmaz

Necati Yılmaz

ANTALYA:

Mustafa Akaydın

Tarkan Akıllı

Çetin Osman Budak

Sena Nur Çelik

Lütfi Elvan

Gökcen Özdoğan Enç

Mehmet Günal

Niyazi Nefi Kara

Devrim Kök

Mustafa Köse

Hakkı Saruhan Oluç

Hüseyin Samani

Ahmet Selim Yurdakul

ARDAHAN:

Taşkın Aktaş

Orhan Atalay

ARTVİN:

Uğur Bayraktutan

İsrafil Kışla

AYDIN:

Mehmet Fatih Atay

Mehmet Sadık Atay

Metin Lütfi Baydar

Abdurrahman Öz

Bülent Tezcan

Ali Uzunırmak

Hüseyin Yıldız

BALIKESİR:

Ahmet Akın

Ali Aydınlıoğlu

Recep Çetin

Namık Havutça

Sema Kırcı

İsmail Ok

Mahmut Poyrazlı

Mehmet Tüm

BARTIN:

Yılmaz Tunç

Muhammet Rıza Yalçınkaya

BATMAN:

Ali Atalan

Ayşe Acar Başaran

Saadet Becerekli

Ziver Özdemir

BAYBURT:

Naci Ağbal

Karabey Kadri Karaoğlu

BİLECİK:

Halil Eldemir

Yaşar Tüzün

BİNGÖL:

Enver Fehmioğlu

Şebnem Kocakelçi

Hişyar Özsoy

BİTLİS:

Vedat Demiröz

Mahmut Celadet Gaydalı

Mizgin Irgat…

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Mazeretli Sayın Başkan.

BOLU

Ali Ercoşkun

Fehmi Küpçü

Tanju Özcan

BURDUR

Alparslan Ahmet Dursun

Mehmet Göker

Reşat Petek

BURSA:

Erkan Aydın

Zekeriya Birkan

İsmet Büyükataman

Hakan Çavuşoğlu

Emine Yavuz Gözgeç

Ceyhun İrgil

Lale Karabıyık

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Kadir Koçdemir

Asiye Kolçak

Önder Matlı

Mehmet Müezzinoğlu

Orhan Sarıbal

İsmet Su

Hüseyin Şahin

Tevfik Topçu

Cemalettin Kani Torun

ÇANAKKALE:

Muharrem Erkek

Bülent Öz

İbrahim Kürşat Tuna

Bülent Turan

ÇANKIRI:

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Hüseyin Filiz

ÇORUM:

Cahit Bağcı

Tufan Köse

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt

Salim Uslu

DENİZLİ:

Kazım Arslan

Emin Haluk Ayhan

Melike Basmacı

Gülizar Biçer Karaca

Bilal Uçar

Mehmet Yüksel

Nihat Zeybekçi

DİYARBAKIR:

Nursel Aydoğan

İdris Baluken

Edib Berk

Çarlar Demirel

Nimetullah Erdoğmuş

Ziya Pir

Altan Tan

İmam Taşçıer

Feleknas Uca

Cevdet Yılmaz

Sibel Yiğitalp

DÜZCE:

Fevai Arslan

Ayşe Keşir

Faruk Özlü

EDİRNE:

Erdin Bircan

Şemsettin Emir

Okan Gaytancıoğlu

ELÂZIĞ:

Şuay Alpay

Metin Bulut

Serpil Bulut

Yavuz Temizer

ERZİNCAN:

Talha Erol Durmaz

Erdoğan Özyalçın

ERZURUM:

Efkan Ala

(Erzurum ilinden ant içmeye başlandı)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Efkan Ala, Anayasa’ya uymayacaksan yemin etme.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tanımıyorsun sen, niye yemin ediyorsun? (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

EFKAN ALA (Erzurum) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma ülküsünden…”

BAŞKAN – “…yararlanması ülküsünden…”

EFKAN ALA (Devamla) – “…ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) – Tekrar, tekrar…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Tekrar ettir.

BAŞKAN – “…yararlanması ülküsünden…”

EFKAN ALA (Devamla) – “…temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden…”

BAŞKAN – Baştan alabilir misiniz.

EFKAN ALA (Devamla) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yazıklar olsun!

(Erzurum ilinden ant içmeye devam edildi)

İbrahim Aydemir

Kamil Aydın

Seher Akçınar Bayar

Zehra Taşkesenlioğlu

Adnan Yılmaz

ESKİŞEHİR:

Nabi Avcı

Utku Çakırözer

Ruhsar Demirel

Salih Koca

Gaye Usluer

Cemal Okan Yüksel

GAZİANTEP:

Canan Candemir Çelik

Celal Doğan

Mehmet Erdoğan

Mehmet Gökdağ

Abdulhamit Gül

Abdullah Nejat Koçer

Ertuğrul Tolga Orhan

Ümit Özdağ

Mehmet Şeker

Mehmet Şimşek

Şamil Tayyar

Mahmut Toğrul

GİRESUN:

Turhan Alçelik

Bülent Yener Bektaşoğlu

Orhan Erzurum

Adem Tatlı

GÜMÜŞHANE:

Kemalettin Aydın

Mustafa Canlı

HAKKÂRİ:

Nihat Akdoğan

Selma Irmak

Abdullah Zeydan

HATAY:

Mehmet Alğan

Adnan Şefik Çirkin

Mevlüt Dudu

Birol Ertem

Orhan Karasayar

Mehmet Öntürk

Serkan Topal

Hacı Bayram Türkoğlu

Hilmi Yarayıcı

Adem Yeşildal

IĞDIR:

Mehmet Emin Adıyaman

Kıznaz Türkeli

ISPARTA:

İrfan Bakır

Süreyya Sadi Bilgiç

Nuri Okutan

Recep Özel

İSTANBUL:

Celal Adan

Onursal Adıgüzel

İsmail Faruk Aksu

Meral Akşener

Uygar Suphi Aktan

Berat Albayrak

Engin Altay

Erdal Ataş

Süleyman Sencer Ayata

Aziz Babuşcu

Ayşe Nur Bahçekapılı

Murat Başesgioğlu

Mehmet Bekaroğlu

Fatma Benli

Kadri Enis Berberoğlu

Abdurrahim Boynukalın

Volkan Bozkır

Pervin Buldan

Hüseyin Bürge

Osman Can

OSMAN CAN (İstanbul) – Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

İlhan Cihaner

Dursun Çiçek

Ahmet Berat Çonkar

Halis Dalkılıç

Alev Dedegil

Selahattin Demirtaş

Selina Doğan

Zeynel Emre

Didem Engin

Arzu Erdem

Ekrem Erdem

Eren Erdem

Aykut Erdoğdu

Markar Eseyan

İdris Güllüce

Mehmet Akif Hamzaçebi

Uğur Işılak

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

Gamze Akkuş İlgezdi

Ravza Kavakcı Kan

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – O günleri unutmadık, o günleri unutmadık. Bravo! Unutmadık o günleri. Bravo!

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

Erkan Kandemir

Harun Karaca

Atila Kaya

Erol Kaya

Hüda Kaya

Tülay Kaynarca

Ali Kenanoğlu

Filiz Kerestecioğlu

İlhan Kesici

Feyzullah Kıyıklık

Mehmet Doğan Kubat

Metin Külünk

Mehmet Metiner

Mehmet Muş

Turgut Öker

Ali Özcan

Murat Özçelik

İhsan Özkes

Şafak Pavey

Garo Paylan

Mehmet Ali Pulcu

Oğuz Kaan Salıcı

Durmuş Ali Sarıkaya

Mihrimah Belma Satır

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; bütün Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Tekrar okumanız gerekiyor.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

Sevim Savaşer

Hasan Sert

Ali Şeker

Mustafa Şentop

Bihlun Tamaylıgil

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gürsel Tekin

Sezai Temelli

Ethem Tolga

Erdoğan Toprak

Abdullah Levent Tüzel

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Emine Beyza Üstün

Edip Semih Yalçın

Barış Yarkadaş

Hüseyin Yayman

Mustafa Afşın Yazıcıoğlu

Gülay Yedekci

Mustafa Yeneroğlu

Haydar Ali Yıldız

İzzet Ulvi Yönter

Özlem Zengin

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, İzmir milletvekillerine geçmeden…

Bir süre önce İstanbul Milletvekili Sayın Osman Can’ın yemin ederken yemin metninde bulunmayan bir kelimeyi kullanarak yemin metnindeki bir kelimeyi kullanmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu, iyi niyetle gerçekleşen bir durumdur, aynı anlamda bir kelimedir ama yemin metninin aynen ifade edilmesine ihtiyaç vardır.

O nedenle, Sayın Osman Can’dan yeminini tekrar etmesini bekliyoruz.

OSMAN CAN (İstanbul) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

(İzmir ilinden ant içmeye devam edildi)

İZMİR:

Zeynep Altıok

Mustafa Ali Balbay

Tacettin Bayır

Selin Sayek Böke

Aytun Çıray

Musa Çam

Hamza Dağ

Müslüm Doğan

Veysel Eroğlu

Fatma Seniha Nükhet Hotar

Kemal Kılıçdaroğlu

Hüseyin Kocabıyık

Murat Koç

Ertuğrul Kürkcü

Ahmet Tuncay Özkan

Özcan Purçu

Aslan Savaşan

Kamil Okyay Sındır

Kerem Ali Sürekli

Cemil Şeboy

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Zekeriya Temizel

Mustafa İbrahim Turhan

Nesrin Ulema

Oktay Vural

Ali Yiğit

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.21

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.34

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Enise GÜNEYLİ (Mardin ), Geçici Kâtip Üye Sena Nur ÇELİK (Antalya)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Ant içme törenine devam ediyoruz.

KAHRAMANMARAŞ:

Sefer Aycan

Mehmet İlker Çitil

Mehmet Uğur Dilipak

Sevde Bayazıt Kaçar

Veysi Kaynak

Nursel Reyhanlıoğlu

Fahrettin Oğuz Tor

Mahir Ünal

KARABÜK:

Osman Kahveci

Durmuş Yalçın

KARAMAN:

Recep Konuk

Recep Şeker

KARS:

Ayhan Bilgen

Şafak Özanli

Mehmet Uçum

KASTAMONU:

Metin Çelik

Emin Çınar

Mustafa Gökhan Gülşen

KAYSERİ:

Çetin Arık

Havva Talay Çalış

Ahmet Doğan

Yusuf Halaçoğlu

Yaşar Karayel

Ali Kilci

Süleyman Korkmaz

Mehmet Özhaseki

Kemal Tekden

KIRIKKALE:

Ramazan Can

Seyit Ahmet Göçer

Oğuz Kağan Köksal

KIRKLARELİ:

Vecdi Gündoğdu

Hamdi Irmak

Türabi Kayan

KIRŞEHİR:

Salih Çetinkaya

Cemil Yıldırım Türk

KİLİS:

Reşit Polat

Mustafa Yün

KOCAELİ:

Haydar Akar

Zeki Aygün

Fatma Kaplan Hürriyet

Fikri Işık

Cemalettin Kaflı

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Ali Haydar Konca

Saffet Sancaklı

İlyas Şeker

Tahsin Tarhan

Mehmet Akif Yılmaz

KONYA:

Abdullah Ağralı

Ziya Altunyaldız

Mehmet Babaoğlu

Mustafa Baloğlu

Mustafa Hüsnü Bozkurt

Ahmet Davutoğlu

Hüsnüye Erdoğan

Halil Etyemez

Mustafa Sait Gönen

Rüveyde Gülseren Işık

Mustafa Kalaycı

Muhammet Uğur Kaleli

Hacı Ahmet Özdemir

Leyla Şahin Usta

KÜTAHYA:

İshak Gazel

Alim Işık

Vural Kavuncu

Mustafa Şükrü Nazlı

MALATYA:

Veli Ağbaba

Öznur Çalık

Taha Özhan

Mustafa Şahin

Bülent Tüfenkci

Nurettin Yaşar

MANİSA:

Erkan Akçay

Uğur Aydemir

Zeynel Balkız

Murat Baybatur

Recai Berber

Tur Yıldız Biçer

Mazlum Nurlu

Selçuk Özdağ

Özgür Özel

MARDİN:

Mehmet Ali Aslan

MEHMET ALİ ASLAN (Mardin) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (MHP sıralarından “Tekrarla... ‘Türk milleti’” sesleri)

BAŞKAN – “…Türk milleti…”

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (HDP sıralarından alkışlar)

(Mardin ilinden ant içmeye devam edildi)

Erol Dora

Enise Güneyli

ENİSE GÜNEYLİ (Mardin) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan kaynaklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

BAŞKAN – Affedersiniz, “insan kaynakları” diye okudunuz, bir tekrar edebilir misiniz yemini.

ENİSE GÜNEYLİ (Mardin) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan kaynaklarından…”

BAŞKAN – Hayır, “…insan haklarından…”

ENİSE GÜNEYLİ (Devamla) – “…insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

(Mardin ilinden ant içmeye devam edildi)

Orhan Miroğlu

Mithat Sancar

Gülser Yıldırım

MERSİN:

Aytuğ Atıcı

Hüseyin Çamak

Dengir Mir Mehmet Fırat

Mustafa Muhammet Gültak

Muhsin Kızılkaya

Ali Öz

Çilem Öz

Oktay Öztürk

Durmuş Fikri Sağlar

Baki Şimşek

Yılmaz Tezcan

MUĞLA:

Ömer Süha Aldan

Nurettin Demir

Mehmet Erdoğan

Hasan Kökten

Hasan Özyer

Akın Üstündağ

MUŞ:

Burcu Çelik Özkan

Mehmet Emin Şimşek

Ahmet Yıldırım… Yok.

NEVŞEHİR:

Mustafa Açıkgöz

Murat Göktürk

Mehmet Varol

NİĞDE:

Vedat Bayram

Alpaslan Kavaklıoğlu

Erdoğan Özegen

ORDU:

Mustafa Adıgüzel

Oktay Çanak

Numan Kurtulmuş

İhsan Şener

Seyit Torun

OSMANİYE:

Devlet Bahçeli

Mücahit Durmuşoğlu

Ruhi Ersoy

Suat Önal

RİZE:

Hikmet Ayar

Osman Aşkın Bak

Hasan Karal

SAKARYA:

Zihni Açba

Ali İnci

Mustafa İsen

Ayşenur İslam

Engin Özkoç

Recep Uncuoğlu

Ali İhsan Yavuz

SAMSUN:

Ahmet Demircan

Hüseyin Edis

Çiğdem Karaaslan

Akif Çağatay Kılıç

Fuat Köktaş

Hasan Basri Kurt

Hayati Tekin

Erhan Usta

Kemal Zeybek

SİİRT:

Yasin Aktay

Hatice Seviptekin

Kadri Yıldırım

SİNOP:

Barış Karadeniz

Cengiz Tokmak

SİVAS:

Ali Akyıldız

Hilmi Bilgin

Celal Dağgez

Selim Dursun

İsmet Yılmaz

ŞANLIURFA:

İbrahim Ayhan

Mazhar Bağlı

Osman Baydemir

Ziya Çalışkan

Seyit Eyyüpoğlu

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasım Gülpınar

Leyla Güven

Nureddin Nebati

Dilek Öcalan

Halil Özcan

Hamide Sürücü

ŞIRNAK:

Leyla Birlik

Ferhat Encu

Aycan İrmez

Faysal Sarıyıldız

TEKİRDAĞ:

Bülent Belen

Ayşe Doğan

Emre Köprülü

Faik Öztrak

Mustafa Yel

Candan Yüceer

TOKAT:

Abdurrahman Başkan

Coşkun Çakır

Orhan Düzgün

Celil Göçer

Fatma Gaye Güler

TRABZON:

Koray Aydın

Muhammet Balta

Adnan Günnar

Ayşe Sula Köseoğlu

Haluk Pekşen

Süleyman Soylu

TUNCELİ:

Alican Önlü

Edibe Şahin

UŞAK:

Mehmet Altay

Özkan Yalım

Durmuş Yılmaz

VAN:

Lezgin Botan

Tuğba Hezer Öztürk

Burhan Kayatürk

Adem Özcaner

Remzi Özgökçe

Yurdusev Özsökmenler

Selami Özyaşar

Figen Yüksekdağ Şenoğlu

YALOVA:

Fikri Demirel

Muharrem İnce

YOZGAT:

Abdulkadir Akgül

Yusuf Başer

Sadir Durmaz

Ertuğrul Soysal

ZONGULDAK:

Zeki Çakan

Faruk Çaturoğlu

Ünal Demirtaş

Hüseyin Özbakır

Şerafettin Turpcu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, adları okunduğunda bulunamayıp ant içemeyen sayın milletvekillerinin adlarını sırasıyla tekrar okutup hazır bulunanlar varsa kendilerini ant içmeye davet edeceğim.

Adana Milletvekili Talip Küçükcan…

Adana Milletvekili Rıdvan Turan…

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan…

Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç…

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat…

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu birleşimde ant içememiş sayın milletvekilleri Genel Kurula katıldıkları ilk birleşimde ant içecektir.

Ant içme töreni tamamlanmıştır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

V.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2015 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Genel Kurulun TBMM Başkanı seçimini yapmak üzere 30 Haziran 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin birinci ve ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasına kadar; bu birleşimde TBMM Başkanının seçilememesi hâlinde 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin üçüncü ve dördüncü tur seçimlerinin yapılmasına ve TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

Tarih:23/6/2015

Danışma Kurulunun 23/6/2015 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Deniz Baykal

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Geçici Başkanı

Ahmet Aydın                                                         Levent Gök

Adalet ve Kalkınma Partisi                                        Cumhuriyet Halk Partisi

Grubu Temsilcisi                                                      Grubu Temsilcisi

Oktay Vural                                                        Pervin Buldan

Milliyetçi Hareket Partisi                         Halkların Demokratik Partisi

Grubu Temsilcisi                                                   Grubu Temsilcisi

Öneri:

1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2015’te tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi,

2) TBMM Genel Kurulunun TBMM Başkanı seçimini yapmak üzere 30/6/2015 Salı günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin 1 ve 2’nci tur seçimlerinin tamamlanmasına kadar; bu birleşimde TBMM Başkanının seçilememesi hâlinde 1/7/2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin 3 ve 4’üncü tur seçimlerinin yapılması ve TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarını sürdürmesi;

Önerilmiştir.

BAŞKAN – Bu öneri hakkında söz almak isteyen milletvekili var mı? Olmadığı anlaşılıyor.

Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Duyurular

1.- Geçici Başkanlıkça, TBMM Başkanlığına adaylık sürecine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Bundan sonraki birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimi yapılacaktır. Anayasa’mızın 94’üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclisin toplandığı 23 Haziran 2015 Salı gününden itibaren beş gün içinde Geçici Başkanlık Divanımıza bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, Başkan adayları 27 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar bildirilebilecektir. Biraz önce aldığımız karar gereğince Başkan seçimine 30 Haziran 2015 Salı günü saat 15.00’te başlanacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapmak için 30 Haziran 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 00.44