TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

3’üncü Birleşim

10 Ağustos 2007 Cuma

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız Özak’ın, Almanya’ya,

 

Ulaştırma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, İsveç’e,

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, Suudi Arabistan’a,

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in, Türkmenistan ve Kazakistan’a,

 

Yaptıkları resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 17 üyeden kurulmasına ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 5 kâtip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye; Demokratik Toplum Partisi Grubuna 1 idare amiri şeklinde olmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından Dilekçe Komisyonunun 16 üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonunun Anayasa gereği 40 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 sayılı Kanun gereği 35 üyeden, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarının 23’er üyeden, diğer komisyonların 25’er üyeden kurulmasına ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımına,

 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim sonucunda:

Başkan Vekilliklerine;

AK Parti Grubundan;

Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in,

Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın,

CHP Grubundan;

İzmir Milletvekili Şükran Güldal Mumcu’nun,

MHP Grubundan;

İstanbul Milletvekili Meral Akşener’in,

Kâtip Üyeliklere;

AK Parti Grubundan;

Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’ın,

Ağrı Milletvekili Fatma Kotan’ın,

Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun’un,

Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik’in,

Konya Milletvekili Harun Tüfekci’nin,

CHP Grubundan;

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün,

MHP Grubundan;

Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın,

İdare Amirliklerine;

AK Parti Grubundan;

Adıyaman Milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu’nun,

Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak’ın,

Konya Milletvekili Orhan Erdem’in,

CHP Grubundan;

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün,

DTP Grubundan;

Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın,

Seçildikleri açıklandı.

 

Başkanlıkça, Anayasa’nın 102’nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı adaylarının, 10 Ağustos 2007 Cuma gününden başlamak üzere 19 Ağustos 2007 Pazar günü saat 24.00’e kadar Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Genel Kurulun 14/8/2007 Salı, 15/8/2007 Çarşamba ve 16/8/2007 Perşembe günleri çalışmamasına;

Aday gösterme süresi 19 Ağustos 2007 Pazar günü saat 24.00’te sona erecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için, TBMM Genel Kurulunun, 20, 24 Ağustos ve 1 Eylül 2007 günlerinde de saat 15.00’te toplanmasına,

Anayasa’nın 102’nci maddesi gereğince Genel Kurulda yapılacak oylamalardan:

Birinci oylamanın, 20 Ağustos 2007 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak birleşimde,

Birinci oylamada sonuç alınamadığı takdirde, ikinci oylamanın 24 Ağustos 2007 Cuma günü saat 15.00’te yapılacak birleşimde,

İkinci oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, üçüncü oylamanın 28 Ağustos 2007 Salı günü saat 15.00’te başlayacak olan birleşimde,

Üçüncü oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, dördüncü oylamanın 1 Eylül 2007 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak birleşimde yapılmasına,

 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylamasını yapmak için, alınan karar gereğince, 20 Ağustos 2007 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.08’de son verildi.

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                  Köksal TOPTAN

                                                                          Başkan

 

 

 

 

                Dilek YÜKSEL                                                                Özlem PİLTANOĞLU TÜRKÖNE

                       Tokat                                                                                              İstanbul

               Geçici Kâtip Üye                                                                              Geçici Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

                Yaşar TÜZÜN                                                                               Harun TÜFEKCİ

                       Bileik                                                                                               Konya

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.