DÖNEM: 23                            CİLT: 1                       YASAMA YILI: 1

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

11’inci Birleşim

5 Eylül 2007 Çarşamba

 

 

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

                                                                                                                                                Sayfa          

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÝ

 II. - BU BİR­LE­ŞİM TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

II­I. - GELEN KÂÐITLAR

IV. - BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

A) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER

1.- Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/188)

2.- Ada­let Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/187)

3.- Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/186)

4.- İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/185)

5.- Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/184)

6.- Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/183)

7.- Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/182)

8.- Çev­re Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/181)

9.- Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/180)

10.- Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/179)

11.- Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/178)

12.- Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/177)

13.- Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/176)

14.- Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/175)

15.- İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/174)

16.- Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/173)

17.- Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hu­ri­yet Mec­li­si Baş­ka­nı Fat­ma Eke­noğ­lu­’­nun da­ve­ti­ne ica­bet­le, TBMM Baş­ka­nı­nın baş­kan­lı­ğın­da gi­de­cek olan Par­la­men­to he­ye­tin­de yer ala­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/171)

18.- Por­te­ki­z’­de ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Bir­li­ği Üye ve Aday Ül­ke­le­ri Ulu­sal Par­la­men­to­la­rı İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı­’­na ka­tı­lın­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/170)

V.- ÖNE­Rİ­LER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1.- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin, 6 Ey­lül 2007 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren ta­ti­le gir­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

VI.- GÜ­VEN İSTE­Mİ

1.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu hak­kın­da gü­ven oy­la­ma­sı

VI­I.- TE­ŞEK­KÜR, TEB­RİK, TE­MEN­Nİ VE TA­Zİ­YE­LER

1.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun gü­ve­no­yu al­ma­sı do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı te­şek­kür ko­nuş­ma­sı

VI­I­I.- OY­LA­MA­LAR

1.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun gü­ven oy­la­ma­sı

 

I.- GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

 

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 15.03'te açýldý.

Otu­rum Baş­ka­nı TBMM Baş­kan Ve­ki­li Nev­zat Pak­dil, ye­ni­den Baş­kan Ve­ki­li se­çil­me­si do­la­yı­sıy­la bir te­şek­kür ko­nuş­ma­sı yap­tı.

An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Ateş ve 27 mil­let­ve­ki­li­nin, ba­sın-si­ya­set iliş­ki­le­ri ve ba­sın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da ge­nel gö­rüş­me (8/1),

İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Al­gan Ha­ca­loğ­lu ve 19 mil­let­ve­ki­li­nin, iş­siz­lik so­ru­nu ve İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’­nun da­ha et­kin kul­la­nı­mı ko­nu­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı (10/2),

Açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­le­ri Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­si­ne su­nul­du; öner­ge­le­rin gün­dem­de­ki yer­le­ri­ni ala­ca­ğı ve ön gö­rüş­me­le­ri­nin, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­dı.

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın, Er­me­ni id­di­a­la­rı­na yö­ne­lik gö­rüş ve has­sa­si­ye­ti­mi­zi AB­D’­li mu­ha­tap­la­rı­na ak­tar­mak ve ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak üze­re bir par­la­men­ter he­ye­tin Va­şing­to­n’­a gön­de­ril­me­si­ne iliş­kin öne­ri­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü­ne iliş­kin Baş­kan­lık,

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Bü­yü­k’­ün, 27-28 Ha­zi­ran 2007 ta­rih­le­rin­de Avus­tur­ya­’­ya yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ilı­ca­lı­’­nın da iş­ti­rak et­me­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık,

Tez­ke­re­le­ri ka­bul edil­di.

Ana­ya­sa,

Ada­let,

Millî Sa­vun­ma,

İçiş­le­ri,

Dı­şiş­le­ri,

Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor,

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm,

Çev­re,

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler,

Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri,

Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji,

Di­lek­çe,

Plan ve Büt­çe,

Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri,

İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me,

Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum,

Ko­mis­yon­la­rı üye­lik­le­ri­ne, grup­la­rın­ca aday gös­te­ri­len mil­let­ve­kil­le­ri se­çil­di­ler.

Baş­kan­lık­ça, ko­mis­yon­la­rın, baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çim­le­ri­ni yap­mak üze­re top­la­na­cak­la­rı gün, sa­at ve ye­re iliş­kin du­yu­ru­da bu­lu­nul­du.

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan par­ti­ler ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen bir üye­li­ğe İzmir Mil­let­ve­ki­li Ha­run Öz­türk,

Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan par­ti­ler ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen bir üye­li­ğe Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Pa­zar­cı,

Ka­mu İkti­sadî Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan par­ti­ler ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen bir üye­li­ğe İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Mert,

İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nun­da gru­bu bu­lun­ma­yan par­ti­ler ve­ya ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­şen bir üye­li­ğe de İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­şe Ja­le Ağır­baş,

Se­çil­di­ler.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu hak­kın­da gü­ven oy­la­ma­sı­nı yap­mak için, 5 Ey­lül 2007 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­me 17.48’de son ve­ril­di.

 

 

 

Nev­zat PAK­DİL

 

 

 

Baş­kan Ve­ki­li

 

 

 

 

 

 

Ca­nan CAN­DE­MİR ÇE­LİK

 

Mu­rat ÖZ­KAN

 

Bur­sa

 

Gi­re­sun

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

II.- BU BİR­LE­ŞİM TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

 

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 15.05’te açıl­dı.

Baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ne iliş­kin,

Ana­ya­sa,

Ada­let,

Millî Sa­vun­ma,

İçiş­le­ri,

Dı­şiş­le­ri,

Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor,

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm,

Çev­re,

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler,

Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri,

Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji,

Di­lek­çe,

Plan ve Büt­çe,

Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri,

İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me,

Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum,

Ko­mis­yon­la­rı Ge­çi­ci Baş­kan­lık­la­rı tez­ke­re­le­ri,

Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hu­ri­yet Mec­li­si Baş­ka­nı Fat­ma Eke­noğ­lu­’­nun da­ve­ti­ne ica­bet­le, TBMM Baş­ka­nı­nın baş­kan­lı­ğın­da gi­de­cek olan Par­la­men­to he­ye­tin­de yer ala­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si,

Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­si­ne su­nul­du.

Por­te­ki­z’­de ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Bir­li­ği Üye ve Aday Ül­ke­le­ri Ulu­sal Par­la­men­to­la­rı İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı­’­na ka­tı­lın­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si,

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin, 6 Ey­lül 2007 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren ta­ti­le gir­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­den son­ra,

Ka­bul edil­di.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun, elek­tro­nik ci­haz­la ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da, 197 ret oyu­na kar­şı­lık 337 oy­la gü­ve­no­yu al­dı­ğı açık­lan­dı.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, gü­ve­no­yu ne­de­niy­le bir te­şek­kür ko­nuş­ma­sı yap­tı.

Alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, gün­dem­de bu­lu­nan ko­nu­la­rı sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için, 1 Ekim 2007 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­me 16.08’de son ve­ril­di.

 

 

 

Kök­sal TOP­TAN

 

 

 

Baş­kan

 

 

Ya­şar TÜ­ZÜN

 

Ca­nan CAN­DE­MİR ÇE­LİK

 

Bi­le­cik

 

Bur­sa

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

No.: 7

II­I.- GE­LEN KÂĞIT­LAR

5 Ey­lül 2007 Çar­şam­ba

 

Söz­lü So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer GEN­Ç’­in, te­rör­le mü­ca­de­le­de za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/21) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 27/8/2007)

2.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer GEN­Ç’­in, Pü­lü­mür Da­ğı-Mu­tu ara­sı ana­yo­lun as­falt­lan­ma­sı ve Per­tek Köp­rü­sü­nün ya­pı­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/22) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 29/8/2007)

3.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer GEN­Ç’­in, Tun­ce­li-Pü­lü­mü­r’­de mey­da­na ge­len dep­rem­ler­de za­rar gö­ren bi­na­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/23) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

Ya­zı­lı So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip KAP­LA­N’­ın, Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı açık­la­ma­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/57) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 27/8/2007)

2.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip KAP­LA­N’­ın, Ilı­su Ba­ra­jı Pro­je­si­ne ve Ha­san­key­f’­in ko­run­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/58) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 27/8/2007)

3.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin MER­T’­in, Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 4/B mad­de­si kap­sa­mın­da­ki söz­leş­me­li per­so­ne­le iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/59) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

4.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­RE­L’­in, teks­til ürün­le­ri it­ha­la­tı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/60) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

5.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tan­sel BA­RI­Ş’­ın, kü­re­sel ısın­ma­ya kar­şı alı­na­cak ön­lem­le­re iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/61) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

6.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HA­N’­ın, TO­Kİ ta­ra­fın­dan TBMM ça­lı­şan­la­rı için ya­pı­lan ko­nut pro­je­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/62) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 29/8/2007)

7.- Van Mil­let­ve­ki­li Öz­dal ÜÇE­R’­in, Va­n’­da sel ve su bas­kın­la­rın­dan mey­da­na ge­len za­rar­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/63) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

8.- Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Dur­du ÖZ­BO­LA­T’­ın, Ada­te­pe Ba­ra­jı­nın ya­pı­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/64) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

9.- Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Dur­du ÖZ­BO­LA­T’­ın, Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta­ki Çe­tin­te­pe Ba­ra­jı ya­pı­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/65) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

10.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü ÇÖL­LÜ­’­nün, 22 Tem­muz Ge­nel Se­çim­le­ri­nin so­nuç­la­rı hak­kın­da­ki id­di­a­la­ra ve SEÇ­SİS pro­je­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/66) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

11.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa ENÖ­Z’­ün, Ma­ni­sa Gör­des Ba­ra­jı­nın ya­pı­mı­na iliş­kin Ener­ji ve Ta­biî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/67) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 24/8/2007)

12.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin SOY­SA­L’­ın, Sö­ke Ova­sın­da ya­şa­nan ku­rak­lı­ğa, Ege Böl­ge­si­nin afet kap­sa­mı­na alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na ve pa­muk üre­ti­ci­le­ri­ne ha­sat des­te­ği ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin Ener­ji ve Ta­biî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/68) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

13.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip KAP­LA­N’­ın, te­rör­le mü­ca­de­le ne­de­niy­le do­ğan za­rar­la­rın öden­me­si için ku­ru­lan fo­na ve AİH­M’­ne ya­pı­lan baş­vu­ru­la­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/69) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 27/8/2007)

14.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Hak­kı Su­ha OKA­Y’­ın, Kı­rık­ka­le Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da bu­lu­nan ve ye­ni­len­mek üze­re sö­kü­len Ata­türk hey­ke­li­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/70) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

15.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, sel­den za­rar gö­ren Gö­le-Ko­yun­lu yo­lu­nun ona­rı­mı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/71) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

16.- Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ya­şar AĞ­YÜ­Z’­ün, köy ve ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın ba­zı so­run­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/72) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

17.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin SOY­SA­L’­ın, söz­leş­me­li öğ­ret­men ata­ma­la­rı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/73) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 28/8/2007)

18.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü ÇÖL­LÜ­’­nün, üc­ret­siz ders ki­ta­bı uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/74) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 31/8/2007)

19.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip KAP­LA­N’­ın, AİHM yar­gıç­la­rı­nın se­çi­mi­ne iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/75) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 27/8/2007)

20.- Si­vas Mil­let­ve­ki­li Muh­sin YA­ZI­CI­OĞ­LU­’­nun, zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri ile ve­te­ri­ner he­kim­le­rin ma­aş­la­rı ara­sın­da­ki fark­lı­lı­ğa iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/76) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 29/8/2007)

21.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Sel­çuk AY­HA­N’­ın, Ma­ni­sa Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı alan­lar­da çı­kan or­man yan­gın­la­rı­na ve gö­rev­den alı­nan per­so­ne­le iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/77) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 29/8/2007)  

5 Ey­lül 2007 Çar­şam­ba

Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­a­ti: 15.05

BAŞ­KAN : Kök­sal TOP­TAN

KÂTİP ÜYE­LER: Ya­şar TÜ­ZÜN (Bi­le­cik), Ca­nan CAN­DE­MİR ÇE­LİK (Bur­sa)

 

 

 

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 11’in­ci Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

Top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı var­dır, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ko­mis­yon­la­rın baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip se­çi­mi­ne iliş­kin tez­ke­re­le­ri var­dır, ay­rı ay­rı oku­tup bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­ca­ğım.

IV.- BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI

A) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER

1.- Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/188)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu, Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 4/9/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan 16 (onal­tı) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                               Mah­mut Dur­du

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                          Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li           

Baş­kan:               Bur­han Ku­zu                       İstan­bul Mil­let­ve­ki­li              (14) oy

Baş­kan­ve­ki­li:      Gül­dal Ak­şit                        İstan­bul Mil­let­ve­ki­li              (14) oy

Söz­cü:                 Ay­şe­nur Bah­çe­ka­pı­lı           İstan­bul Mil­let­ve­ki­li              (13) oy

Kâtip:                  Ay­han Se­fer Üs­tün             Sa­kar­ya Mil­let­ve­ki­li              (13) oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

2.- Ada­let Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/187)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ada­let Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 4/9/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan 17 adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                       Meh­met Sa­lih Er­do­ğan

                                                                                             Ada­let Ko­mis­yo­nu Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                          De­niz­li Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan:               Ah­met İyi­ma­ya                  An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li               (15) oy

Baş­kan­ve­ki­li:      Hak­kı Köy­lü                     Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li         (14) oy

Söz­cü:                 Meh­met Emin Ek­men        Bat­man Mil­let­ve­ki­li               (14) oy

Ka­tip:                  İlk­nur İnce­öz                     Ak­sa­ray Mil­let­ve­ki­li              (14) oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

3.- Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/186)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (17) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                              Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                             Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu

                                                                                                Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan:               Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı                  İstan­bul Mil­let­ve­ki­li                (17) oy

Baş­kan­ve­ki­li:       Meh­met Yıl­maz Hel­va­cı­oğ­lu          Si­irt Mil­let­ve­ki­li                      (17) oy

Söz­cü:                 Nu­ret­tin Ak­man                              Çan­kı­rı Mil­let­ve­ki­li                 (17) oy

Ka­tip:                  İsma­il Gök­sel                                 Niğ­de Mil­let­ve­ki­li                   (17) oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

4.- İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/185)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü, sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (16) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Ka­tip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                               Sü­ley­man Çe­le­bi

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                             Mar­din Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan:                 Tev­fik Zi­ya­ed­din Ak­bu­lut           Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li:            (16) oy

Baş­kan Ve­ki­li:      Fey­zul­lah Kı­yık­lık                       İstan­bul Mil­let­ve­ki­li:             (16) oy

Söz­cü:                   Se­la­mi Uzun                                Si­vas Mil­let­ve­ki­li:                 (16) oy

Ka­tip:                    Ay­şe Türk­me­noğ­lu                     Kon­ya Mil­let­ve­ki­li:               (16) oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

5.- Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/184)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü Sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (15) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                         Ne­cip Tay­lan

                                                                                       Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                   Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan:             Ha­san Mu­rat Mer­can               Es­ki­şe­hir Mil­let­ve­ki­li                (15) Oy

Baş­kan­ve­ki­li:   Meh­met Cey­lan                        Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li                 (15) Oy

Söz­cü:              Su­at Kı­nık­lı­oğ­lu                       Çan­kı­rı Mil­let­ve­ki­li                   (15) Oy

Kâtip:               Ab­dül­ka­dir Emin Önen            Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li                 (15) Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

6.- Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/183)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu, Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Ka­tip se­çi­mi için 4/09/2007 Sa­lı gü­nü, sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (19) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Ka­tip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                               Meh­met Sağ­lam

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                     Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :               Meh­met Sağ­lam           Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li      (17) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :       Ne­cat Bi­rin­ci                İstan­bul Mil­let­ve­ki­li                   (17) Oy

Söz­cü :                 Yük­sel Öz­den              Muğ­la Mil­let­ve­ki­li                      (16) Oy

Ka­tip :                  Gül­şen Or­han              Van Mil­let­ve­ki­li                         (19) Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

7.- Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/182)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (17) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                   Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve

                                                                                                            Tu­rizm Ko­mis­yo­nu

                                                                                                                Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                                Ya­şar Ka­ra­yel

                                                                                                            Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan:               Mus­ta­fa De­mir                  Sam­sun Mil­let­ve­ki­li                   (17) oy

Baş­kan­ve­ki­li:       İdris Gül­lü­ce                     İstan­bul Mil­let­ve­ki­li                   (17) oy

Söz­cü:                 Azi­ze Si­bel Gö­nül             Ko­ca­e­li Mil­let­ve­ki­li                    (16) oy

Kâtip:                  Mah­mut Esat Gü­ven         Kars Mil­let­ve­ki­li                        (16) oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

8.- Çev­re Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/181)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Çev­re Ko­mis­yo­nu Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (17) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                          Naz­mi Ha­luk Öz­dal­ga

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                            An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :             Naz­mi Ha­luk Öz­dal­ga            An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li            (17)  oy

Baş­kan­ve­ki­li:     Mus­ta­fa  Öz­türk                     Ha­tay Mil­let­ve­ki­li               (17)  oy

Söz­cü:                Ham­za Ya­nıl­maz                    Elâzığ Mil­let­ve­ki­li              (17)  oy

Kâtip:                 Bir­nur Şahi­noğ­lu                    Sam­sun Mil­let­ve­ki­li           (17)  oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

9.- Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/180)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (15) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                                 Ca­fer Tat­lı­bal

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                     Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :                 Cev­det Er­döl                  Trab­zon Mil­let­ve­ki­li              (15) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :        Agâh Kaf­kas                 Ço­rum Mil­let­ve­ki­li                (15) Oy

Söz­cü :                   Sel­ma Ali­ye Ka­vaf        De­niz­li Mil­let­ve­ki­li                (14) Oy

Ka­tip :                    Rüs­tem Zey­dan              Hakkâri Mil­let­ve­ki­li               (14) Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

10.- Ta­rım Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/179)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu, Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 gü­nü, sa­at 17.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan  on­do­kuz (19) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                                 İbra­him Yi­ğit

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                            İstan­bul Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :                Va­hit Ki­riş­ci                   Ada­na Mil­let­ve­ki­li                   (17) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :       Meh­met Er­do­ğan            Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li             (17) Oy

Söz­cü :                  Nu­ri Us­lu                        Uşak Mil­let­ve­ki­li                     (18) Oy

Ka­tip :                   Öz­lem Müf­tü­oğ­lu           Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li              (16) Oy

BAŞ­KAN - Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

11.- Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/178)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yo­nu, Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 gü­nü, sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan 17 (on­ye­di) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                                 So­ner Ak­soy

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                           Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :              So­ner Ak­soy                           Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li             (17) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :     Ha­san An­ğı                             Kon­ya Mil­let­ve­ki­li               (15) Oy

Söz­cü :                Mah­mut Mü­ca­hit Fın­dık­lı       Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li:            (15) Oy

Kâtip :                 Os­man Coş­kun                       Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li:              (15) Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

12.- Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/177)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007, Cu­ma gü­nü, sa­at 18.00’de top­lan­mış ve kul­la­nı­lan 9 (do­kuz) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Ka­tip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                           Se­ra­cet­tin Ka­ra­ya­ğız

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                              Muş Mil­let­ve­ki­li

 

                              Adı ve So­ya­dı              Se­çim Böl­ge­si       Al­dı­ğı Oy

Baş­kan:                 Alev De­de­gil                      İstan­bul                  9

Baş­kan­ve­ki­li:        Mu­har­rem Can­dan             Kon­ya                    9

Kâtip:                    Meh­met Ha­lit De­mir          Mar­din                   9

Söz­cü:                   Mah­mut De­de                    Nev­şe­hir                9

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

13.- Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/176)

                                                                                                                  05/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu; Baş­ka­nın çağ­rı­sı üze­ri­ne, Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip üye­le­ri­ni seç­mek üze­re; 04/09/2007 ta­ri­hin­de Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu sa­lo­nun­da top­lan­mış ve aşa­ğı­da üye­le­ri ya­zı­lı sa­yın üye­ler hi­za­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı ala­rak be­lir­ti­len gö­rev­le­re se­çil­miş­ler­dir.

Say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                  M. Al­tan Ka­ra­pa­şa­oğ­lu 

                                                                                                      Bur­sa Mil­let­ve­ki­li

                                                                                   Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                  Adı ve So­ya­dı                      Se­çim Çev­re­si        Al­dı­ğı oy

Baş­kan:                  Sa­it Aç­ba                               Af­yon­ka­ra­hi­sar            29

Baş­kan­ve­ki­li:          M. Al­tan Ka­ra­pa­şa­oğ­lu          Bur­sa                            29

Söz­cü:                    Ha­san Feh­mi Ki­nay               Kü­tah­ya                        29

Kâtip:                     Sü­rey­ya Sa­di Bil­giç               Is­par­ta                          29

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

14.- Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/175)

                                                                                                                  04/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü Sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan 23 adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                        M. Nu­ri Ya­man

                                                                                                        Muş Mil­let­ve­ki­li

                                                                                     Ka­mu İkti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu

                                                                                                         Ge­çi­ci Baş­ka­nı

Baş­kan :                  Ünal Ka­cır                       İstan­bul Mil­let­ve­ki­li             22 Oy

Baş­kan­ve­ki­li :          Fah­ret­tin Poy­raz              Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li               23 Oy

Söz­cü :                    Ah­met Ye­ni                     Sam­sun Mil­let­ve­ki­li             23 Oy

Ka­tip :                     Di­lek Yük­sel                   To­kat Mil­let­ve­ki­li                 23 Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

15.- İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/174)

                                                                                                                  05/08/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

İnsan Hak­la­rı­nı İnce­le­me Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­kil­le­ri (2), Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 04/09/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan (17) adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oyu ala­rak Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li (2), Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­tir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                           Meh­met Za­fer Üs­kül

                                                                                                       Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                            Mer­sin Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :                Meh­met Za­fer Üs­kül               Mer­sin Mv.                   17 (17) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :       Ha­li­de İnce­ka­ra                       İstan­bul Mv.                  17 (14) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :       Meh­met Eki­ci                          Yoz­gat Mv.                   17 (14) Oy

Söz­cü :                  Ab­dur­rah­man Kurt                  Di­yar­ba­kır Mv.              17 (15) Oy

Kâtip :                   Ma­lik Ec­der Öz­de­mir              Si­vas Mv.                      17 (13) Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

16.- Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu­nun baş­kan, baş­kan ve­ki­li, söz­cü ve kâtip üye se­çi­mi­ni yap­tı­ğı­na iliş­kin Ko­mis­yon Ge­çi­ci Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/173)

                                                                                                                    4/9/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu; Baş­kan, Baş­kan­ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çi­mi için 4/9/2007 Sa­lı gü­nü sa­at 18.30’da top­lan­mış ve kul­la­nı­lan 20 adet oy pu­su­la­sı­nın tas­ni­fi so­nu­cu, aşa­ğı­da ad­la­rı ve so­yad­la­rı ya­zı­lı üye­ler kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı ala­rak, İçtü­zü­ğün 24 ün­cü ve 4847 sa­yı­lı Av­ru­pa Bir­li­ği Uyum Ko­mis­yo­nu Ka­nu­nu­nun 2 nci mad­de­si uya­rın­ca Baş­kan, Baş­kan Ve­ki­li, Söz­cü ve Kâtip se­çil­miş­ler­dir.

Say­gıy­la arz olu­nur.

                                                                                                         Ya­şar Ya­kış

                                                                                    AB Uyum Ko­mis­yo­nu Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                                                                                                    Düz­ce Mil­let­ve­ki­li

Baş­kan :                  Ya­şar Ya­kış                        Düz­ce Mil­let­ve­ki­li              (20) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :          Lüt­fi El­van                          Ka­ra­man Mil­let­ve­ki­li          (20) Oy

Baş­kan­ve­ki­li :          Onur Öy­men                      Bur­sa Mil­let­ve­ki­li               (13) Oy

Söz­cü :                    Fa­zi­let Dağ­cı Çığ­lık            Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li           (20) Oy

Kâtip Üye :              Os­man Ça­kır                      Sam­sun Mil­let­ve­ki­li            (16) Oy

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tup bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­ca­ğım.

17.- Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hu­ri­yet Mec­li­si Baş­ka­nı Fat­ma Eke­noğ­lu­’­nun da­ve­ti­ne ica­bet­le, TBMM Baş­ka­nı­nın baş­kan­lı­ğın­da gi­de­cek olan Par­le­men­to he­ye­tin­de yer ala­cak Mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/171)

                                                                                                                05 Ey­lül 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hu­ri­yet Mec­li­si Baş­ka­nı Fat­ma Eke­noğ­lu­’­nun da­ve­ti­ne ica­bet­le, be­ra­be­rin­de bir Par­la­men­to he­ye­tiy­le, KKTC’­ye resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da 3620 Sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 6. Mad­de­si uya­rın­ca, Ge­nel Ku­ru­lun 29 Ağus­tos 2007 ta­ri­hin­de­ki 7. Bir­le­şi­min­de ka­bul edil­miş­tir.

Anı­lan Ka­nu­n’­un 2. Mad­de­si uya­rın­ca, He­ye­ti­mi­zi oluş­tur­mak üze­re Si­ya­si Par­ti Grup­la­rın­ca bil­di­ri­len isim­ler Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­le­ri­ne su­nu­lur.

                                                                                                                Kök­sal Top­tan

                                                                                                    Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                                                                                                                     Baş­ka­nı

Adı So­ya­dı:                                   Se­çim İli

Hu­lu­si Gü­vel                                     Ada­na

Yıl­dı­rım Tuğ­rul Tür­keş                      An­ka­ra

Fey­zi İş­başa­ran                                  Elâzığ

Meh­met Ali Öz­türk                            Kon­ya

Meh­met Çi­çek                                    Yoz­gat

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, Di­van Kâti­bi ne­den otu­ra­rak oku­yor? Ge­nel Ku­rul­dan mü­sa­a­de al­dı­nız mı?

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, bir da­ki­ka lüt­fen.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si da­ha var­dır; oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

18.- Por­te­ki­z’­de ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Bir­li­ği Üye ve aday Ül­ke­le­ri Ulu­sal Par­la­men­to­la­rı İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı­’­na ka­tı­lın­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/170)

                                                                                                                05 Ey­lül 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Av­ru­pa Bir­li­ği Üye ve Aday ül­ke­le­ri Ulu­sal Par­la­men­to­la­rı İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı 9-10 Ey­lül 2007 ta­rih­le­rin­de Por­te­ki­z’­in baş­ken­ti Liz­bo­n’­da ya­pı­la­cak­tır.

Söz ko­nu­su kon­fe­ran­sa ka­tı­lım hu­su­su, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da­ki 3620 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 9. Mad­de­si uya­rın­ca Ge­nel Ku­ru­l’­un tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

                                                                                                                Kök­sal Top­tan

                                                                                                    Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                                                                                                                     Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Tez­ke­re­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r… Tez­ke­re ka­bul edil­miş­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır; oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

V.- ÖNE­Rİ­LER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1.- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin, 6 Ey­lül 2007 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren ta­ti­le gir­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No: 7                                                                                                          Ta­ri­hi: 05/09/2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’­nin Ana­ya­sa­nın 93 ve İçtü­zü­ğün 5 in­ci mad­de­le­ri­ne gö­re 6 Ey­lül 2007 Per­şem­be gü­nün­den iti­ba­ren ta­ti­le gir­me­si­nin Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı uy­gun gö­rül­müş­tür.

                                                                                                    Kök­sal Top­tan

                                                                                        Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                                                                                                         Baş­ka­nı

                    Mus­ta­fa Eli­taş                                                      Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

          Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si                                        Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si

               Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li                                                 Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

                     Ok­tay Vu­ral                                                       Se­la­hat­tin De­mir­taş

           Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si                                       De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si

               Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li                                                 Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, aley­hin­de söz is­ti­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si aley­hin­de Sa­yın Ka­mer Genç.

Sa­yın Genç, sü­re­niz on da­ki­ka­dır.

Bu­yu­run.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li üye­ler; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan, bu­gün Mec­li­si üç bu­çuk sa­at geç aç­tı­nız, ben dik­kat et­tim, özel­lik­le bun­dan son­ra bu ol­ma­sın.

İkin­ci­si, bu Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ça­lış­ma­la­rı­na lüt­fen dik­kat ede­lim.

Ba­kın, dün yü­rür­lük­te olan Da­nış­ma Ku­ru­lu ka­ra­rı­na gö­re be­lir­le­nen gün­dem şu:

“3- Ge­nel Ku­ru­lun 4 Ey­lül 2007 Sa­lı gün­kü Bir­le­şi­min­de Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı ile işa­ret oyuy­la ya­pı­la­cak se­çim­ler dı­şın­da baş­ka bir ko­nu­nun gö­rü­şül­me­me­si.”

Biz, dün bu­ra­da ne yap­tık? Hem bu ko­mis­yon üye­le­ri­ni seç­tik hem de ba­ğım­sız­la­ra isa­bet eden şey­le­ri giz­li oy­la seç­tik. Şim­di, Sa­yın Baş­kan, bu gün­de­me ev­ve­la Baş­kan­lı­ğı­nı­zın uy­ma­sı la­zım. Lüt­fen, böy­le ha­ta­lar yap­ma­ya­lım.

ZE­Kİ ER­GE­ZEN (Bit­lis) – Biz bi­li­yo­ruz.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Efen­dim, ba­kın, siz­ler da­ha ye­ni gel­di­niz, bun­la­rı da­ha bil­mi­yor­su­nuz.

BAŞ­KAN – Mü­da­ha­le et­me­yin ar­ka­daş­lar.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Biz, bu­gün­den söy­le­ye­lim de her­kes ken­di­si­ne­… Ya­ni, bu­ra­da bir so­rum­lu­luk var ar­ka­daş­lar. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­dir, bu­ra­sı yü­ce bir ku­rul­dur. Bu ku­ru­lun ya­sa­la­ra, Ana­ya­sa­’­ya, hu­ku­ka uy­ma­sı la­zım.

Şim­di, Mec­li­sin ta­ti­le gir­me­si me­se­le­si­ne ge­lin­ce; as­lın­da Tür­ki­ye­’­nin çok cid­di sı­kın­tı­la­rı var. Ba­kın, Tür­ki­ye­’­de çok cid­di iş­siz­lik so­ru­nu var. Tür­ki­ye­’­de çok cid­di te­rör so­ru­nu var, her gün şehit­ler ve­ri­li­yor. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin bun­la­ra bir ça­re bul­ma­sı la­zım. İş­siz­lik çok. Ya­ni, so­kak­lar­da vur-kaç­lar al­mış yü­rü­müş.

Ben ken­di ilim­den söy­le­ye­yim, me­se­la 2003 yı­lın­da 5233 sa­yı­lı te­rör­den za­rar gö­ren va­tan­daş­la­rın za­ra­rı­nın kar­şı­lan­ma­sıy­la il­gi­li bir ka­nun çık­tı, ama, ma­a­le­sef, bu­gü­ne ka­dar bu ka­nun doğ­ru dü­rüst uy­gu­lan­mı­yor. Kö­ye dö­nüş prog­ram­la­rı uy­gu­lan­mı­yor. Köy­ler­de, za­rar tes­pit ko­mis­yon­la­rı gi­di­yor­lar, za­rar­la­rı tes­pit edi­yor­lar. Bu za­rar­lar doğ­ru dü­rüst öden­mi­yor. Mül­ki amir­ler ça­ğı­rı­yor va­tan­da­şı, eğer 50-100 mil­yar li­ra­lık bir za­rar tes­pit et­miş­se “Kar­de­şim, 10 mil­yar li­ra­ya ra­zı olur­san ol, yok­sa ol­maz.” di­yor. Şim­di, bu­ra­lar­da bü­yük sı­kın­tı­lar var. Bu sı­kın­tı­la­rı eğer ora­da­ki bü­rok­rat­la­rın in­sa­fı­na bı­ra­kır­sa­nız, ger­çek­ten çok bü­yük sı­kın­tı­lar çe­ke­bi­li­riz.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­… Ye­ni bir se­çim­le gel­mi­şiz, genç, di­na­mik ar­ka­daş­la­rı­mız var; ye­ni ener­jiy­le gel­miş­ler, bu se­ne de ta­til et­me­sin­ler ca­nım. Ya­ni, gi­dip de ta­til ede­cek de bir şey yok. Bu mem­le­ke­tin acil bek­le­yen so­run­la­rı­nı biz bu­ra­da çö­ze­lim. Ama, ta­bi­i, bu so­run­la­rı, di­yor­su­nuz, çöz­me­den ta­ti­le gi­der­sek, o si­zin tak­di­ri­niz.

Şim­di, ge­çen gün bir Da­nış­ma Ku­ru­lu ka­ra­rı üze­ri­ne ben bu­ra­da ko­nuş­ma ya­par­ken, bi­ri­le­ri çık­tı­… “Efen­dim, bu Da­nış­ma Ku­ru­lu ka­rar­la­rı üze­ri­ne ko­nu­şul­ma­ma­sı ge­re­kir.” de­ni­li­yor.

Ar­ka­daş­lar, bu Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de dört ta­ne grup var, ay­rı­ca da ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri var, gru­bu ol­ma­yan par­ti­ler var. Ya­ni, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni yal­nız dört ta­ne grup­tan sa­ya­rak öte­ki mil­let­ve­kil­le­ri­ni say­ma­mak ben­ce bu ku­ru­la, bu mil­let­ve­kil­le­ri­ne ya­pı­lan en bü­yük hak­sız­lık. Bu­ra­da es­ki Mec­lis Baş­ka­nı çık­tı, de­di: “Efen­dim, ben, bu Tü­zü­k’­ü de­ğiş­ti­re­lim ve ko­nuş­tur­ma­ya­lım Da­nış­ma Ku­ru­lu ra­por­la­rı üze­rin­de.” Ba­kın, biz ba­ğım­sız ola­rak, Da­nış­ma Ku­ru­lun­da ne­ler ko­nu­şul­du­ğu­nu bil­mi­yo­ruz. Biz de, mil­let bi­zi bu­ra­ya gön­der­di ki bu mil­let adı­na bu­ra­da gö­rev ya­pa­lım. Ee, Da­nış­ma Ku­ru­lun­da, gru­bu olan mil­let­ve­kil­le­ri ve­ya gru­bu olan par­ti­ler gi­de­cek­ler, Da­nış­ma Ku­ru­lun­da ge­rek­li­li­ği tar­tı­şa­cak­lar ama bi­zim bir şey­den ha­be­ri­miz yok. Han­gi ka­nun gö­rü­şü­le­cek? Gö­re­ce­ğiz bun­dan son­ra, bir ba­kar­sı­nız, he­men ko­mis­yon­lar­dan ale­la­ce­le bir ka­rar alı­nı­yor -on­dan son­ra ge­li­ni­yor- ora­da ka­nun gün­de­me alı­nı­yor, bu­ra­ya ge­li­ni­yor ve ora­da da hiç üze­rin­de mü­za­ke­re edil­me­den, üze­rin­de bi­ze de in­ce­le­me sü­re­si ve­ril­me­den bu­ra­da gö­rü­şü­lü­yor. Ee, biz de na­sıl gö­rev ya­pa­ca­ğız ya­ni hiç bi­zim gö­re­vi­miz ol­ma­dan, da­ha doğ­ru­su, in­ce­le­me ol­ma­dan, bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dan o ka­nun­lar na­sıl gö­rü­şü­le­cek?

İnşal­lah, di­le­rim ki­… Sa­yın Mec­lis Baş­ka­nı­mız ya­ni bu söy­le­nen­le­ri, iş­te Da­nış­ma Ku­ru­lu oy bir­li­ğiy­le ka­rar al­mış, bun­dan son­ra bu ka­rar üze­ri­ne ko­nu­şul­ma­sı­n… Za­ten, bi­zim ba­ğım­sız mil­let­ve­ki­li ola­rak çok sı­nır­lı bir söz hak­kı­mız var­dır. Do­la­yı­sıy­la, bu sı­nır­lı söz hak­la­rı­mı­zı da hiç ol­maz­sa bu­ra­da çe­şit­li ve­si­le­ler­le kul­lan­mak zo­run­da­yız, kul­la­na­maz­sak par­la­men­ter­lik gö­re­vi­mi­zi yap­mış ol­ma­yız.

Şim­di, de­ğer­li ar­ka­daş­lar, ge­çen gün­kü Da­nış­ma Ku­ru­lu ra­po­ru üze­ri­ne ben ko­nu­şur­ken, Tun­ce­li ile il­gi­li cid­di so­run­la­rın var­lı­ğı­nı di­le ge­tir­dim. Ba­kın bun­la­ra inan­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Ben, beş dö­nem par­la­men­ter­lik yap­mış bir in­sa­nım, on dört se­ne Da­nış­tay­da hâkim­lik, sav­cı­lık yap­mış bir in­sa­nım, al­tı se­ne ver­gi de­net­men­li­ği yap­mı­şım, si­ya­se­tin de so­nu­na gel­miş bir in­sa­nım. Be­nim bu­ra­da­ki ça­bam, bu mem­le­ke­te doğ­ru olan şey­le­ri yap­mak. Bu­ra­da da çı­kıp da yan­lış yan­lış bir şey­ler söy­le­mem. Me­se­la 2003 dep­re­mi Pü­lü­mür il­çe­sin­de mey­da­na gel­di, yüz yet­miş ye­di ta­ne ko­nut tah­rip ol­du. Bu, 1992 yı­lın­da ya­pı­lan ko­nut­lar­dı. Hâlâ bir şey ya­pıl­ma­dı, ol­du­ğu gi­bi du­ru­yor. Hükûmet ko­na­ğı tah­rip ol­du, hükûmet ko­na­ğın­da kim­se otur­mu­yor. Kay­ma­kam­lık de­miş­tim, bir ge­ce­kon­du­da otu­ru­yor, em­ni­yet öy­le, ya­tı­lı böl­ge oku­lu öy­le, pos­ta­ne öy­le. Ay­rı­ca da ya­ni biz bun­la­rı söy­le­dik. Bi­ri­le­ri çık­tı, san­ki -bu­ra­da hükûmet du­rur­ken- ken­di­le­ri­ni hükûmet ye­ri­ne koy­du­lar, ba­na ce­vap ve­ri­yor­lar. Efen­dim, bu hükûmet ni­ye bu­ra­da otu­ru­yor ya­ni bu mil­let­ve­kil­le­ri çı­kıp da bi­ze ce­vap ve­ri­yor­lar­sa? Ee, araş­tır­sın­lar, doğ­ru mu, yan­lış mı?

Me­se­la, en ba­si­tin­den, bun­dan aşa­ğı yu­ka­rı bir bu­çuk ay ön­ce, Çe­miş­ge­ze­k’­in Gül­bah­çe kö­yün­de on ta­ne ev yan­dı, da­ha hâlâ bir tek va­tan­da­şa bir ku­ruş yar­dım ya­pıl­ma­mış. Şim­di, bu hükûme­tin bir şeyi an­la­ma­sı la­zım. Bu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hu­dut­la­rı için­de bir Tun­ce­li ili­nin var­lı­ğı­nı ka­bul et­me­si la­zım. Bu Tun­ce­li ili­ne de hiz­met et­me­si ge­rek­ti­ği­ni ka­bul et­me­si la­zım. Ba­kın bu Tun­ce­li ili, ha­ki­ka­ten, coğ­raf­ya iti­ba­rıy­la, ta­bi­at gü­zel­li­ği iti­ba­rıy­la dün­ya­nın en ha­ri­ka bir ili ama ma­a­le­sef, o dağ­la­rı­mız­da çok cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­nı­yor. Ben, is­ti­yo­rum ki bu hükûmet Tun­ce­li ilin­de -ni­ha­yet 100 bin ta­ne ve­ya ora­da­ki ka­mu gö­rev­li­le­ri­ni çı­ka­rır­sa­nız 80 bin nü­fus­lu bir yer- bu­ra­ya özel bir prog­ram uy­gu­lan­sın. Bu­ra­da kı­sa za­man­da, hem bu in­san­la­rın so­run­la­rı­nı hal­let­sin, hem de iş­te, bu sı­kın­tı­lar bit­sin di­yo­ruz.

Bu­ra­da, ba­na, ta­bii ce­vap ve­ri­lir­ken, iş­te, es­ki Mec­lis Baş­ka­nı, ta­bi­i­… Ben ken­di­siy­le be­ra­ber ça­lış­tım, ken­di­le­ri şey­dey­ken, mu­ha­le­fet sı­ra­la­rın­day­ken -he­le on­la­rın o tek­lif­le­ri­ni ge­tir­sey­dim- bu­ra­da ne sa­taş­ma­lar olur­du, “aman efen­dim, de­mok­ra­si düş­ma­nı” bil­mem, “Par­la­men­to düş­ma­nı” di­ye ilan edi­li­yor­du ama ma­a­le­sef, ken­di­le­ri bu­ra­dan bu­ra­ya ge­çin­ce in­san­lar, ne­den­se, hem fi­kir hem kı­lık de­ğiş­ti­ri­yor. Bu­nu da an­la­mı­yo­rum.

Şim­di de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ben bu­ra­da tam ba­ğım­sız bir mil­let­ve­ki­li­yim.

MUS­TA­FA ELİ­TAŞ (Kay­se­ri) – Tam ba­ğım­sız!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Tür­ki­ye­’­nin so­run­la­rı­nı di­le ge­ti­rir­ken, şu ar­kam­da, şu oy gü­cü kay­bo­lur, şu ba­na kı­zar, bu ba­na kı­zar gi­bi bir kay­gım da yok­tur. Ben­ce, be­nim sı­fa­tım­da bir mil­let­ve­ki­li­nin bu Par­la­men­to­ya gel­me­si, bu Par­la­men­to ve mem­le­ket için de bir şans­tır. [AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar (!)]

Ba­kın, bun­la­rı doğ­ru söy­lü­yo­rum. Dün ga­ze­te­ler­de bir­ta­kım ha­va­dis­ler var­dı. İş­te, Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­sin­de, üni­ver­si­te­ye genç kız­la­rı­mız tür­ban­lı gi­dip ka­yıt yap­tı­rı­yor. Şim­di, de­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu mem­le­ket bir hu­kuk dev­le­ti­dir. Hu­kuk dev­le­tin­de, hu­kuk ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­mak zo­run­da­yız. Şim­di, Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı var, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı var, Da­nış­ta­yın ka­ra­rı var. Bu hu­ku­ku, hu­kuk ku­ral­la­rı­nı, ba­kın, uy­gu­la­mak zo­run­da­yız. Uy­gu­la­maz­sa­nız bu­nun so­nu­cu ger­çek­ten çok kö­tü yol­la­ra çı­kar. Onun için, lüt­fen, her­ke­sin, Tür­ki­ye­’­de hu­ku­kun hâkim ol­ma­sı için, hu­kuk­suz­lu­ğa mü­sa­a­de et­me­me­si için ge­re­ken ça­ba­yı gös­ter­me­si la­zım.

Bu iti­bar­la, za­man za­man bu kür­sü­ye çı­ka­ca­ğım, bir­ta­kım hu­kuk­suz­luk­la­rı, usul­süz­lük­le­ri di­le ge­ti­re­ce­ğim. Ama dün dört ta­ne, üç ta­ne ko­mis­yo­na aday ol­dum, ba­na oy ver­me­di­niz, ca­nı­nız sağ ol­sun ca­nım. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­lüş­me­ler) Me­rak et­me­yin, ben yi­ne ça­lı­şı­rım, gi­de­rim o ko­mis­yon­la­rı da ta­kip ede­rim ve bu­ra­da en iyi mu­ha­le­fe­ti, en­gel­le­me­le­ri -ya­ni is­ter­sem- ben ya­pa­rım ama ye­ter ki siz mem­le­ket le­hi­ne ya­sa­la­rı ge­ti­rir­se­niz bak hiç en­gel­le­me yap­mam, ama ken­di bir­ta­kım soy­gun­cu dü­ze­ni­ne hiz­met eden ya­sa­lar ge­ti­rir­se­niz on­la­ra çok cid­di mu­ha­le­fet de ede­rim, ora­da bun­la­rı ge­ti­ren­le­rin kir­li ça­ma­şır­la­rı­nı da ka­mu­o­yu­na açık­ça gös­te­ri­rim. Onun için, be­ni­m…

Bu ve­si­ley­le tek­rar, esas ko­nu­ya ge­le­yim. (Gü­lüş­me­ler) Da­nış­ma Ku­ru­lu­nu­n…

AH­MET YE­Nİ (Sam­sun) – Va­kit bit­ti, va­kit.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ha­yır, ya­ni ko­nu ya­ni ta­til ko­nu­su, onu kas­tet­tim ar­ka­daş­lar.

Şim­di, Mec­li­sin ta­ti­le gir­me­si­ne ge­rek yok. Ben­ce bir on beş gün ara ve­re­lim, İç Tü­zü­k’­ün bir mad­de­sin­den on beş gün ara ve­re­lim, on­dan son­ra da tek­rar Mec­lis gel­sin ça­lış­sın, ha­ni bir şey için.

Bir de Sa­yın Baş­kan, şim­di, bu se­ne­yi bir, ya­ni önü­müz­de­ki se­ne ya­sa­ma­… Bu dö­ne­mi bi­rin­ci ya­sa­ma, on­dan son­ra 1 Eki­mi ikin­ci ya­sa­ma mı ka­bul ede­ce­ğiz? Bun­la­rı da şim­di­den şey et­me­miz la­zım. Bi­li­yor­su­nuz, bir ya­sa­ma dö­ne­mi için­de Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı ile ko­mis­yon­la­rın 2 de­fa se­çi­mi ya­pı­la­bi­lir. Ee, şim­di bu ya­sa­ma yı­lı­na bir der­sek, 1 Eki­me de ikin­ci ya­sa­ma yı­lı der­sek önü­müz­de­ki se­ne de se­çim yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Bun­la­rın hep­si­ni de bir he­sa­ba kat­sın Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı­mız, bu­na gö­re de bir ka­rar ver­sin. Bir da­ha da lüt­fen bu gün­de­me de uya­lım.

He­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum efen­dim. (Ba­ğım­sız­lar sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Çok te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Genç.

Sa­yın Gen­ç’­in bu dö­ne­min ya­sa­ma yıl­la­rıy­la il­gi­li öne­ri­si üze­rin­de, tek­nik dü­zey­de ar­ka­daş­la­rı­mız bir ça­lış­ma ya­pı­yor­lar.

Dün Baş­kan­lı­ğın oy­la­ma­sı­na iliş­kin Sa­yın Gen­ç’­in iti­raz­la­rın­da bir hak­lı­lık yok. İç Tü­zü­k’­ün ön­gör­dü­ğü ma­na­da dün bir giz­li oy­la­ma ya­pıl­ma­dı. O ne­den­le, Baş­kan­lı­ğın dün­kü oy­la­ma­sın­da İç Tü­zü­k’­e bir ay­kı­rı­lık söz ko­nu­su de­ğil­dir.

Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

VI.- GÜ­VEN İSTE­Mİ

1.- Baş­ba­kan Re­cep Ta­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu hak­kın­da gü­ven oy­la­ma­sı

BAŞ­KAN – De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, şim­di gün­de­min “Özel Gün­dem­de Yer Ala­cak İş­ler” kıs­mın­da bu­lu­nan Baş­ba­kan Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu hak­kın­da Ana­ya­sa­’­nın 110 ve İç Tü­zü­k’­ün 124’ün­cü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce gü­ven oy­la­ma­sı ya­pı­la­cak­tır.

Gü­ven oy­la­ma­sı­nın açık oy­la ya­pıl­ma­sı İç Tü­zü­k’­ün 124’ün­cü mad­de­si ge­re­ği­dir.

İç Tü­zü­k’­ün 139’un­cu mad­de­si­ne gö­re de açık oy­la­ma şek­li­ne Ge­nel Ku­rul ka­rar ve­re­cek­tir.

Açık oy­la­ma­nın elek­tro­nik oy­la­ma ci­ha­zıy­la ya­pıl­ma­sı­nı oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, açık oy­la­ma elek­tro­nik ci­haz­la ya­pı­la­cak­tır.

Oy­la­ma için beş da­ki­ka­lık sü­re ve­re­ce­ğim. Bu sü­re için­de sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin tek­nik per­so­nel­den yar­dım is­te­me­le­ri­ni, bu yar­dı­ma rağ­men de sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin oy pu­su­la­la­rı­nı oy­la­ma için ön­gö­rü­len beş da­ki­ka­lık sü­re için­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Ay­rı­ca, vekâle­ten oy kul­la­na­cak sa­yın ba­kan­lar var­sa han­gi ba­ka­na vekâle­ten oy kul­lan­dı­ğı­nı, oyu­nun ren­gi­ni ve ken­di­si­nin ad ve so­ya­dı ile im­za­sı­nı ta­şı­yan oy pu­su­la­sı­nı, yi­ne oy­la­ma için ön­gö­rü­len beş da­ki­ka­lık sü­re için­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, pu­su­la gön­de­ren ar­ka­daş­la­rı­mız lüt­fen Ge­nel Ku­rul sa­lo­nun­dan ay­rıl­ma­sın­lar.

Şim­di, açık oy­la­ma­yı baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, oy kul­lan­ma için ve­ri­len sü­re so­na er­miş­tir an­cak pu­su­lay­la kul­la­nı­lan oy­la­rın sa­yı­mı­nı ya­pa­ca­ğız. Bu ne­den­le, so­nu­cu bi­raz son­ra açık­la­ya­ca­ğım.

Say­gın Agâh Kaf­kas? Bu­ra­da.

Sa­yın Meh­met Tun­çak? Bu­ra­da.

Sa­yın Akif Gül­le? Bu­ra­da.

Sa­yın Den­gir Fı­rat? Sa­yın Fı­rat?

Sa­yın Onur Öy­men? Sa­yın Öy­men?

Sa­yın Fa­tih Atay? Bu­ra­da.

Sa­yın Re­cep Ta­ner? Bu­ra­da.

Sa­yın Ze­ke­ri­ya Akın­cı? Bu­ra­da.

Sa­yın Be­kir Ak­soy? Bu­ra­da.

Sa­yın Ah­met De­niz Bö­lük­ba­şı? Bu­ra­da.

Sa­yın Ön­der Sav? Bu­ra­da.

Sa­yın Yıl­maz Ateş? Bu­ra­da.

Sa­yın Şev­ket Kö­se? Sa­yın Kö­se?

Sa­yın Den­gir Fı­rat? Bu­ra­da.

Sa­yın Kö­se? Bu­ra­da.

Sa­yın Öy­men? Sa­yın Öy­men? Yok.

Sa­yın Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu? Bu­ra­da.

Sa­yın Yah­ya Do­ğan? Bu­ra­da.

Sa­yın Re­cep Ak­dağ? Bu­ra­da.

Sa­yın Bi­na­li Yıl­dı­rım? Bu­ra­da.

Sa­yın Meh­met Se­vi­gen? Bu­ra­da.

Sa­yın Şina­si Ök­tem? Bu­ra­da.

Sa­yın Bay­ram Me­ral? Bu­ra­da.

Sa­yın İlhan Ke­si­ci? Bu­ra­da.

Sa­yın Mus­ta­fa Öz­yü­rek? Bu­ra­da.

Sa­yın Nec­la Arat? Bu­ra­da.

Sa­yın Öy­men? Şu ana ka­dar Sa­yın Öy­men yok.

Sa­yın Ha­san Al­tan? Bu­ra­da.

Sa­yın Meh­met Ay­dın? Bu­ra­da.

Sa­yın Ah­met Er­sin? Sa­yın Er­sin? Sa­yın Er­sin yok.

Sa­yın Ana­dol? Bu­ra­da.

Sa­yın Meh­met Ali Su­sam? Sa­yın Su­sam? Şu an­da yok.

Sa­yın Meh­met Şev­ki Kul­ku­loğ­lu? Bu­ra­da.

Sa­yın Dur­du Öz­bo­lat? Sa­yın Öz­bo­lat? Yok.

Sa­yın Cev­det Sel­vi? Sa­yın Sel­vi bu­ra­da.

Sa­yın Os­man Dur­muş? Sa­yın Dur­muş bu­ra­da.

Sa­yın Bil­gin Pa­ça­rız? Bu­ra­da.

Sa­yın Ke­mal Una­kı­tan? Bu­ra­da.

Sa­yın Erol Tı­nas­te­pe? Bu­ra­da.

Sa­yın Ül­kü Gö­kalp Gü­ney? Bu­ra­da.

Sa­yın Fu­at Çay? Bu­ra­da.

Sa­yın Mah­mut Esat Gü­ven? Bu­ra­da.

Sa­yın Dur­du Öz­bo­lat? Yok.

Sa­yın Meh­met Ali Su­sam? Bu­ra­da.

Sa­yın Ah­met Er­sin? Bu­ra­da.

Sa­yın Onur Öy­men? Bu­ra­da.

Sa­yın Dur­du Öz­bo­lat?

Sa­yın Ham­za Yer­li­ka­ya? Bu­ra­da.

Sa­yın Afif De­mir­kı­ran? Bu­ra­da.

Sa­yın Mus­ta­fa Çe­tin? Bu­ra­da.

Sa­yın Os­man Coş­ku­noğ­lu? Bu­ra­da.

Sa­yın Se­yit Ey­yü­poğ­lu? Bu­ra­da.

Sa­yın Ha­sip Kap­lan? Bu­ra­da.

Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik? Bu­ra­da.

Sa­yın Gül­şen Or­han? Bu­ra­da.

Sa­yın Öz­bo­lat? Bu­ra­da.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gü­ven oy­la­ma­sı­nın so­nu­cu­nu arz edi­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   : 535

Ka­bul                         : 337

Ret                             :  197

Çe­kim­ser                   :     1x

Bu so­nu­ca gö­re, Baş­ba­kan Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na Mec­li­si­miz­ce gü­ve­no­yu ve­ril­miş­tir. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ken­di­le­ri­ni ve tüm Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nu kut­lar, mil­le­ti­miz ve mem­le­ke­ti­miz için ha­yır­lı ve ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim.

Sa­yın Baş­ba­ka­nın te­şek­kür için söz ta­le­bi var­dır.

Bu­yu­run Sa­yın Baş­ba­kan. (AK Par­ti ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu sı­ra­la­rın­dan ayak­ta al­kış­lar)

VI­I.- TE­ŞEK­KÜR, TEB­RİK, TE­MEN­Nİ VE TA­Zİ­YE­LER

1.- Baş­ba­kan Re­cep Ta­yip Er­do­ğa­n’­ın, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun gü­ve­no­yu al­ma­sı do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı te­şek­kür ko­nuş­ma­sı

BAŞ­BA­KAN RE­CEP TAY­YİP ER­DO­ĞAN (İstan­bul) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Mec­li­si­miz­den gü­ve­no­yu alan 60’ın­cı Cum­hu­ri­yet Hü­kü­me­ti­mi­zin, ül­ke­miz için, mil­le­ti­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı Al­la­h’­tan te­men­ni edi­yo­rum.

                                                   

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­mi­zin gü­ve­no­yu­na maz­har olan Hükûme­ti­miz, şu an­dan iti­ba­ren ül­ke­mi­zin hiz­me­ti­ne kal­dı­ğı yer­den de­vam ede­cek­tir.

Hükûme­ti­mi­zin Prog­ra­mı üze­ri­ne ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de eleş­ti­ri­le­ri­ni ve uya­rı­la­rı­nı di­le ge­ti­ren mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­mi­zin grup söz­cü­le­ri­ne, bir kez da­ha par­tim, gru­bum adı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Kuş­ku­suz, bu eleş­ti­ri ve uya­rı­lar, iz­le­ye­ce­ği­miz si­ya­se­te önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır. İna­nı­yo­rum ki, Tür­ki­ye, 60’ın­cı Hükûmet dö­ne­min­de çok da­ha ile­ri ka­za­nım­lar el­de ede­cek­tir.

De­mok­ra­si­mi­zin güç­len­me­si, hu­kuk dev­le­ti­mi­zin sağ­lam te­mel­ler üze­ri­ne yük­sel­me­si, top­lum­sal re­fah ve hu­zu­run art­ma­sı ve yay­gın­laş­ma­sı, hükûme­ti­mi­zin te­mel he­de­fi ola­cak­tır. 70 mil­yon va­tan­da­şı­mı­zın mut­lu­lu­ğu ile ge­le­cek ne­sil­le­ri­mi­zin em­niy­yet duy­gu­su içe­ri­sin­de Tür­ki­ye­’­yi sa­hip­len­me­si için, bu ik­ti­dar sü­re­ci­ni en ve­rim­li şekil­de de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Bi­li­yo­ruz ki, Tür­ki­ye bu is­tik­rar tab­lo­su­na bü­yük emek ve gay­ret­ler­le ulaş­tı, is­tik­ra­rı mil­let eliy­le tah­kim et­ti.

Bü­yük mil­le­ti­mi­zin bu ve­fakâr asa­le­ti­ne uy­gun bir si­ya­set üret­mek he­pi­mi­ze ada­let­li ol­ma so­rum­lu­lu­ğu yük­lü­yor. Ada­le­tin mül­kün te­me­li ol­du­ğu­nu hiç­bir za­man ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­dan, dev­le­ti­mi­zin iti­ba­rı­nı, mut­la­ka mil­le­ti­mi­zin iti­ba­rıy­la bir­lik­te yük­selt­mek iz­le­ye­ce­ği­miz si­ya­se­tin te­mel ro­ta­sı ola­cak­tır.

Her­ke­sin ve her ke­si­min em­niy­yet ve gü­ven için­de ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ta­raf­sız­lık, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı ara­sın­da ay­rım­cı­lık yap­ma­mak, ada­le­ti bü­tün böl­ge­le­ri­mi­ze ve bü­tün in­san­la­rı­mı­za ula­şa­cak şekil­de yay­gın­laş­tır­mak şi­arı­mız­dır. Özel­lik­le dev­let­le mil­le­tin ara­sın­da­ki hu­ku­ku, ada­let ve kal­kın­ma te­me­lin­de de­rin­leş­tir­mek için he­pi­mi­ze dü­şen so­rum­lu­luk­lar ol­du­ğu ma­lu­mu­nuz­dur.

Millî men­fa­at­le­ri­miz ko­nu­sun­da he­pi­miz bi­riz ve tek yü­re­ğiz. İstik­la­li­ni, şeref­li bay­ra­ğı­nı son­su­za ka­dar sa­hip­le­ne­cek olan bu aziz mil­le­tin biz si­ya­set­çi­ler­den bek­le­di­ği en önem­li şey, ül­ke­mi­zi bir bü­tün ola­rak ku­cak­la­mak­tır. Hiç­bir va­tan­da­şı­mı­zın mah­zun ol­ma­ma­sı, bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın ai­di­yet duy­gu­la­rı­nın güç­len­me­si, sos­yal do­ku­mu­zun sağ­lam­laş­ma­sı, mer­ha­me­tin, şef­ka­tin, ada­le­tin yay­gın­laş­ma­sı­na bağ­lı­dır.

Bu yük­sek ide­al­ler için Tür­ki­ye­’­ye ya­pa­ca­ğı­nız hiz­met­ler­den do­la­yı her bir mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mı, bü­tün par­ti li­der­le­ri­ni ve grup­la­rı­nı yü­rek­ten se­lam­lı­yo­rum. Gü­ven oyu alan 60’ın­cı Hükûme­ti­mi­ze Al­la­h’­tan ha­yır­lı ba­şa­rı­lar di­li­yor, he­pi­ni­ze te­şek­kür eder­ken Al­lah yâr ve yar­dım­cı­mız ol­sun di­yor, say­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu sı­ra­la­rın­dan ayak­ta al­kış­lar; CHP ve MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Baş­ba­kan.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, gün­dem­de bu­lu­nan ko­nu­la­rı sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için, Ana­ya­sa ve İç Tü­zük ge­re­ğin­ce 1 Ekim 2007 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­a­ti: 16.08

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.