DÖNEM: 23         CÝLT: 1          YASAMA YILI: 1

 

 

 

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

TUTANAK DERGÝSÝ

 

5’inci Birleþim

24 Ağustos 2007 Cuma

 

 

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

                                                                                                                                               Say­fa    

 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- SEÇİMLER

1.- Cumhurbaşkanı seçimi


I.- GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 15.00’te açıl­dı.

Otu­rum Baş­ka­nı ve TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­le­yen bir ko­nuş­ma yap­tı.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­ni ya­pa­bil­mek için Ana­ya­sa­’­nın ön­gör­dü­ğü üç­te iki ço­ğun­lu­ğun bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı tes­pit et­mek ama­cıy­la ya­pı­lan yok­la­ma­da, Ge­nel Ku­rul­da top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı­nın çok üze­rin­de mil­let­ve­ki­li­nin mev­cut ol­du­ğu açık­la­na­rak se­çi­me ge­çil­di.

Baş­kan­lık­ça, Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için ya­pı­lan bi­rin­ci tur oy­la­ma­da, gös­te­ri­len aday­lar­dan hiç­bi­ri­nin Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len üç­te iki ço­ğun­lu­ğu sağ­la­ya­ma­dı­ğı açık­lan­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar oy­la­ma­lar ara­sın­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tı yap­ma­ma­sı­na iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si ka­bul edil­di.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin ikin­ci oy­la­ma­sı­nı yap­mak için, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, 24 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­me 16.49’da son ve­ril­di.

 

 

Köksal TOPTAN

 

 

 

Başkan

 

 

Fatma KOTAN

 

Murat ÖZKAN

 

Ağrı

 

Giresun

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye


No.: 1

II.- GELEN KÂÐITLAR

14 Ağustos 2007 Salý

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­Sİ­N’­in, THY uçuş­la­rın­da­ki rö­tar­la­rın ma­li­ye­ti­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/1) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 6/8/2007)

2.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Nes­rin BAY­TO­K’­un, An­ka­ra­’­da ya­şa­nan su so­ru­nu­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/2) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 6/8/2007)

3.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Nes­rin BAY­TO­K’­un, Mil­lî Sa­vun­ma Ba­ka­nı­nın Hü­kü­met üye­le­ri­ne ta­ban­ca he­di­ye et­ti­ği id­di­a­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/3) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 9/8/2007)

4.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz ATE­Ş’­in, An­ka­ra­’­da pat­la­yan su bo­ru­la­rın­dan do­ğan za­ra­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/4) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 9/8/2007)

5.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz ATE­Ş’­in, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin su yö­ne­ti­mi­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/5) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 13/8/2007)

 

No.: 2

21 Ağustos 2007 Salý

Söz­lü So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, Rum ge­mi­le­ri­nin Türk li­man­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

2.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, Ar­da­ha­n’­da­ki do­ğal­gaz ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/2) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

3.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, Ar­da­ha­n’­da ver­gi­siz ma­zot it­ha­la­tı iz­ni ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/3) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

4.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, Ar­da­han Ar­da­nuç Ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/4) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

5.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, Ar­da­han İl Mer­ke­zin­den ge­çen ka­ra­yo­lu­nun ona­rı­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/5) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

Ya­zı­lı So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ne­vin Ga­ye ER­BA­TU­R’­un, ba­zı il­ler­de san­dık ba­zın­da se­çim so­nuç­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/6) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

2.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­Sİ­N’­in, ba­kan­la­rın yurt dı­şı ge­zi­le­ri­ne ka­tı­lan mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/7) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

3.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü ÇÖL­LÜ­’­nün, An­tal­ya­’­da su ve elek­trik plan­la­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/8) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

4.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sü­ley­man Tu­ran ÇİR­Kİ­N’­in, ku­rak­lık­la il­gi­li ka­rar­na­me­ye iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/9) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 15/8/2007)

5.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ne­vin Ga­ye ER­BA­TU­R’­un, An­ka­ra­’­da­ki su ke­sin­ti­le­ri­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/10) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

6.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ne­vin Ga­ye ER­BA­TU­R’­un, DSİ­’­nin 2004 yı­lın­da An­ka­ra­’­nın su ih­ti­ya­cı­na yö­ne­lik öne­ri­de bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/11) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

7.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ne­vin Ga­ye ER­BA­TU­R’­un, An­ka­ra­’­nın iç­me su­yu re­zer­vi­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/12) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

8.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İNCE­’­nin, eği­tim ku­rum­la­rı­na Va­li­lik­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yö­ne­ti­ci ata­ma­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/13) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

9.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İNCE­’­nin, müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/14) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

10.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İNCE­’­nin, eği­tim ku­rum­la­rı­na ya­pı­lan yö­ne­ti­ci ata­ma­la­rı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/15) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

11.-  Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Öz­lem ÇER­Çİ­OĞ­LU­’­nun, Çi­ne Ba­ra­jı in­şa­a­tı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/16) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/8/2007)

24 Ağustos 2007 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Köksal TOPTAN

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı)

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 5’in­ci Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

II­I.- Y O K L A M A

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pı­la­cak­tır.

Yok­la­ma için on da­ki­ka­lık sü­re ve­ri­yo­rum. Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin oy düğ­me­le­ri­ne bas­mak su­re­tiy­le bu­lun­duk­la­rı­nı bil­dir­me­le­ri­ni, bu sü­re içe­ri­sin­de elek­tro­nik sis­te­me gi­re­me­yen sa­yın üye­le­rin sa­lon­da bu­lu­nan tek­nik per­so­nel­den yar­dım is­te­me­le­ri­ni, bu­na rağ­men sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin ise yok­la­ma pu­su­la­la­rı­nı, gö­rev­li per­so­nel ara­cı­lı­ğıy­la, ve­ri­len on da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Yok­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, yok­la­ma so­nu­cun­da, gün­de­mi­mi­zin “Se­çim” kıs­mın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için ge­re­ken top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı ya­ni 367’nin üze­rin­de sa­yın üye­nin Ge­nel Ku­rul­da ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. 398 elek­tro­nik ci­haz­la mev­cu­dun ya­nın­da, 50’ye ya­kın da mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mız yok­la­ma pu­su­la­sı gön­der­miş­tir.

Bu du­rum­da, gün­de­mi­mi­ze gö­re, Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­ne de­vam ede­ce­ğiz.

Bir ön­ce­ki bir­le­şim­de ya­pı­lan bi­rin­ci oy­la­ma­da so­nuç alı­na­ma­mış­tı. Şim­di, ikin­ci oy­la­ma­yı ya­pa­ca­ğız.

IV.- SE­ÇİM­LER

1.- Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi

BAŞ­KAN - Sa­yın aday­la­rın ad­la­rı­nı, so­yad­la­rı­nı al­fa­be­tik sı­ra­ya gö­re oku­yo­rum:

Sa­yın Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu, Sa­yın Ab­dul­lah Gül, Sa­yın Hü­se­yin Tay­fun İçli.

Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na gö­re, Cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çi­le­bil­me­si için, bu oy­la­ma­da üye tam sa­yı­sı­nın üç­te 2 ço­ğun­lu­ğu ya­ni 367 oy ara­na­cak­tır. Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi giz­li oy­la ya­pı­la­cak­tır. Hiç­bir iti­raz ve kuş­ku­ya yer ver­me­den, Ana­ya­sa ve İç Tü­zü­k’­ün is­te­di­ği giz­li­li­ğin bü­tün icap­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­mek için giz­li oy­la­ma­nın ne şekil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı arz edi­yo­rum:

Ko­mis­yon sı­ra­sın­da yer alan kâtip üye­ler­den bi­ri, adı oku­nan mil­let­ve­ki­li­ne çift mü­hür­lü bir­le­şik oy pu­su­la­sı ve zar­fı ve­re­cek, di­ğe­ri ise mil­let­ve­ki­li­nin adı­nı def­ter­den işa­ret­le­ye­cek­tir. Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın mil­let­ve­ki­li, çift mü­hür­lü bir­le­şik oy pu­su­la­sı ve zar­fı al­dık­tan son­ra oy ka­bi­ni­ne gi­re­cek, oy pu­su­la­sın­da adı ya­zı­lı aday­lar­dan han­gi­si­ne oy ve­re­cek­se o ada­yın adı­nın önün­de­ki ku­tu­cu­ğu çar­pı işa­re­tiy­le işa­ret­le­yip oy pu­su­la­sı­nı ka­bin­de zar­fa koy­duk­tan son­ra Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü­nün önü­ne ko­nu­lan oy ku­tu­su­na ata­cak­tır.

Sa­yın üye­le­rin, oy­la­ma­da dik­kat ede­cek­le­ri hu­sus­la­rı da arz edi­yo­rum: Oy kul­la­nır­ken aday­lar­dan sa­de­ce bi­ri­nin adı­nın önün­de­ki ku­tu­cuk işa­ret­le­ne­cek­tir, bir­den faz­la ada­yın işa­ret­len­di­ği oy pu­su­la­la­rı ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır.

Ka­bin­le­re ay­nı renk tü­ken­mez ka­lem­ler ko­nul­muş­tur, sa­yın üye­ler bu ka­lem­le­ri kul­la­na­cak­lar­dır. Oy pu­su­la­la­rın­da oyun ki­me ait ol­du­ğu­nu be­lir­le­ye­cek her­han­gi bir işa­ret, im­za bu­lun­ma­ma­sı ve­ya ka­bin­ler­de­ki ka­lem­ler­den baş­ka renk­li bir ka­lem kul­la­nıl­ma­sı gi­bi du­rum­lar­da oy ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır. Ge­çer­li oy, ter­ci­hi be­lir­ten çar­pı işa­re­ti dı­şın­da hiç­bir su­ret­te işa­ret ta­şı­ma­ya­cak­tır.

Sa­yın kâtip üye­le­rin yer­le­ri­ni al­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

İkin­ci oy­la­ma­da kul­la­nı­la­cak çift mü­hür­lü oy pu­su­la­la­rı ve zarf­lar sa­yın kâtip üye­le­re tes­lim edil­sin.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy­la­ma­nın sa­yım ve dö­kü­mü için ad çek­me su­re­tiy­le 5 ki­şi­lik bir tas­nif ko­mis­yo­nu tes­pit edi­yo­ruz:

Sa­yın Meh­met Gü­nal, An­tal­ya? Bu­ra­da.

Sa­yın Ah­met Gök­han Sa­rı­çam? Bu­ra­da.

Sa­yın Va­hit Ki­riş­ci? Bu­ra­da.

Sa­yın Ce­mal Ka­ya, Ağ­rı? Bu­ra­da.

Sa­yın Öz­lem Müf­tü­oğ­lu, Ga­zi­an­tep? Bu­ra­da.

İsim­le­ri tek­rar oku­yo­rum: Sa­yın Öz­lem Müf­tü­oğ­lu, Sa­yın Ah­met Gök­han Sa­rı­çam, Sa­yın Meh­met Gü­nal, Sa­yın Ce­mal Ka­ya, Sa­yın Va­hit Ki­riş­ci.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, tas­nif ko­mis­yo­nu­na se­çi­len üye­ler, oy­la­ma iş­le­mi bit­tik­ten son­ra ko­mis­yon sı­ra­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ala­cak­lar­dır.

Oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­la­ya­ca­ğız an­cak Sa­yın Baş­ba­kan ve Sa­yın Millî Sa­vun­ma Ba­ka­nı­mız bir top­lan­tı­ya ka­tı­la­cak­la­rın­dan ma­ze­ret­le­ri­ne bi­na­en ön­ce­lik­le on­la­ra oy kul­lan­dı­ra­ca­ğız.

Bu­yu­run Sa­yın Baş­ba­ka­nım, Sa­yın Millî Sa­vun­ma Ba­ka­nım.

Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­la­r toplandı)

BAŞ­KAN – Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı? Yok.

Oy ver­me iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Oy ku­pa­la­rı kal­dı­rıl­sın.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri de lüt­fen yer­le­ri­ni al­sın­lar.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­nin isim­le­ri­ni tek­rar oku­yo­rum: Sa­yın Ah­met Gök­han Sa­rı­çam, Sa­yın Meh­met Gü­nal, Sa­yın Va­hit Ki­riş­ci, Sa­yın Ce­mal Ka­ya ve Sa­yın Öz­lem Müf­tü­oğ­lu.

(Oy­la­rın ayırımı yapıldı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tas­nif Ko­mis­yo­nu tu­ta­na­ğı gel­miş­tir, oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi için ya­pı­lan 2 nci oy­la­ma­ya 446 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de aşa­ğı­da adı ya­zı­lı aday­lar kar­şı­la­rın­da gös­te­ri­len oy­la­rı al­mış­lar­dır.

Say­gıy­la arz olu­nur.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu

 

Meh­met Gü­nal

Ah­met Gök­han Sa­rı­çam

Va­hit Ki­riş­ci

 

An­tal­ya

Kırk­la­re­li

Ada­na

 

Ce­mal Ka­ya

 

Öz­lem Müf­tü­oğ­lu

 

Ağ­rı

 

Ga­zi­an­tep

Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu     :        71                 (MHP sıralarından alkışlar)

Ab­dul­lah Gül                     :      337                 (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Hü­se­yin Tay­fun İçli           :        14                 (Bağımsızlar sıralarından alkışlar)

Boş                                    :        24

Ge­çer­siz                             :          -

Top­lam                               :      446

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bu du­ru­ma gö­re, ikin­ci oy­la­ma­da da Cum­hurbaş­ka­nı se­çi­mi için Ana­ya­sa­’­nın 102’nci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len üç­te 2 oy ço­ğun­lu­ğu sağ­la­na­ma­mış­tır.

Bu ne­den­le, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin üçün­cü oy­la­ması­nı yap­mak için 28 Ağus­tos 2007 Sa­lı gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­a­ti: 16.45

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.