DÖNEM: 23                           CİLT: 1                                  YASAMA YILI: 1

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

2’nci Birleşim

9 Ağustos 2007 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                                                                                                                      

 

  I. ­- GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZETİ

 II. - BAŞKAN­LIÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞLA­RI

A) ÇE­ŞİT­Lİ İŞ­LER

1. - Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ant iç­me­si

B) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER

1. - Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun is­ti­fa­sı­nın ka­bu­lü­ne; ye­ni hükûmet ku­ru­lun­ca­ya ka­dar Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun gö­re­vi­ne de­vam et­me­si­nin ri­ca edil­di­ği­ne iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı tez­ke­re­si (3/1)

2. - Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun ye­ni­den ku­rul­ma­sı için İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın gö­rev­len­di­ril­di­ği­ne; se­çi­le­cek ba­kan­la­rın atan­ma­la­rı ya­pıl­dık­tan son­ra, Ba­kan­lar Ku­ru­lu lis­te­si­nin ay­rı­ca gön­de­ri­le­ce­ği­ne iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı tez­ke­re­si (3/2)

II­I. - ÖNE­Rİ­LER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi­nin bu bir­le­şim­de ya­pıl­ma­sı­na ve ça­lış­ma sü­re­si dol­du­ğu tak­dir­de Baş­kan se­çi­lin­ce­ye ka­dar ça­lış­ma sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na; Ge­nel Ku­ru­lun 10 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­ma­sı­na iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

IV. - SE­ÇİM­LER

1. - Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi

V. - TE­ŞEK­KÜR, TEB­RİK, TE­MEN­Nİ VE TA­Zİ­YE­LER

1. - TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Baş­kan se­çil­me­si do­la­yı­sıy­la te­şek­kür ko­nuş­ma­sı


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak üç oturum yaptı.

 

İstiklal Marşı okundu.

 

Trafik kazasında vefat eden İstanbul Milletvekili Mehmet Cihat Özönder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

TBMM Geçici Başkanı ve Oturum Başkanı Şükrü Mustafa Elekdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yasama döneminde yapacağı hizmetlerin milletimize refah ve mutluluk getirmesini ve milletvekillerine yapacakları çalışmalarda üstün başarılar dileyen bir konuşma yaptı.

 

Geçici Başkan İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ’dan başlanarak, milletvekilleri, seçim çevresi ve soyadları alfabetik sırasına göre ant içtiler.

 

Ant içme sırası Ankara ili milletvekillerine geldiğinde, Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylarla ilgili olarak Geçici Başkanlıkça açıklamada bulunuldu.

 

TBMM Başkanı seçimini yapmak için, 9 Ağustos 2007 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 01.18’de son verildi.

 

 

Şükrü Mustafa ElekdaĞ

Geçici Başkan

 

                 Dilek YÜKSEL                                        Özlem PİLTANOĞLU TÜRKÖNE

                          Tokat                                                                  İstanbul

                 Geçici Kâtip Üye                                                 Geçici Kâtip Üye

 

                  Ayla Akat Ata                                                  Sebahat Tuncel

                         Batman                                                                İstanbul

                 Geçici Kâtip Üye                                                Geçici Kâtip Üye

 

               Hamza YERLİKAYA                                          Abdülkadir Emin ÖNEN

                           Sivas                                                                  Şanlıurfa

                 Geçici Kâtip Üye                                                 Geçici Kâtip Üye

 

 

 

 

 

9 Ağus­tos 2007 Per­şem­be

Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­a­ti: 15.00

BAŞ­KAN: Ge­çi­ci Baş­kan Şük­rü Mus­ta­fa ELEK­DAĞ

KÂTİP ÜYE­LER: Ge­çi­ci Kâtip Üye Di­lek YÜK­SEL (To­kat),

Ge­çi­ci Kâtip Üye Öz­lem PİL­TA­NOĞ­LU TÜR­KÖ­NE (İstan­bul)

 

 

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 2’nci Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

Top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı var­dır, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

 II. - BAŞKAN­LIÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞLA­RI

A) ÇE­ŞİT­Lİ İŞ­LER

1. - Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ant iç­me­si

BAŞ­KAN – Ana­ya­sa­’­mı­za gö­re mil­let­ve­kil­le­ri­nin gö­re­ve baş­la­ma­dan ön­ce ant iç­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

Şim­di, ge­çen bir­le­şim­de ant içe­me­miş olan İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ha­ya­ti Ya­zı­cı­’­yı ant iç­me­ye da­vet edi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

 (İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı ant iç­ti) (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun is­ti­fa­sı­nın ka­bul edil­di­ği­ne iliş­kin bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tu­yo­rum:

B) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER

1. - Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun is­ti­fa­sı­nın ka­bu­lü­ne; ye­ni hükûmet ku­ru­lun­ca­ya ka­dar Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun gö­re­vi­ne de­vam et­me­si­nin ri­ca edil­di­ği­ne iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı tez­ke­re­si (3/1)

23 Tem­muz 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

İLGİ: Baş­ba­kan­lı­ğın, 23 Tem­muz 2007 gün­lü, B.02.0.PPG.0.12-300-01/9212 sa­yı­lı ya­zı­sı.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’­nın 104. mad­de­si uya­rın­ca, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun is­ti­fa­sı ka­bul edil­miş­tir. Ye­ni Hü­kü­met ku­ru­lun­ca­ya ka­dar, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’­nun gö­re­ve de­va­mı­nın ri­ca edil­di­ği­ni bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­rım.

                                                                                               Ah­met Nec­det Se­zer

                                                                                                   Cum­hur­baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun ye­ni­den ku­rul­ma­sı için ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tu­yo­rum:

2. - Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun ye­ni­den ku­rul­ma­sı için İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın gö­rev­len­di­ril­di­ği­ne; se­çi­le­cek ba­kan­la­rın atan­ma­la­rı ya­pıl­dık­tan son­ra, Ba­kan­lar Ku­ru­lu lis­te­si­nin ay­rı­ca gön­de­ri­le­ce­ği­ne iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı tez­ke­re­si (3/2)

6 Ağus­tos 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

İLGİ: 23 Tem­muz 2007 gün­lü, B.01.0.KKB.01-08-1-2007-503 sa­yı­lı ya­zı­mız.

İlgi ya­zı ile is­ti­fa­sı bil­di­ril­miş olan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun ye­ni­den ku­rul­ma­sı için, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’­nın 109. mad­de­si uya­rın­ca, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan gö­rev­len­di­ril­miş­tir.

Se­çi­le­cek ba­kan­la­rın atan­ma­la­rı ya­pıl­dık­tan son­ra, Ba­kan­lar Ku­ru­lu Lis­te­si­nin ay­rı­ca gön­de­ri­le­ce­ği­ni bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­rım.

                                                                                                       Ah­met Nec­det Se­zer

                                                                                                             Cum­hur­baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır; oku­tup, oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

II­I. - ÖNE­Rİ­LER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi­nin bu bir­le­şim­de ya­pıl­ma­sı­na ve ça­lış­ma sü­re­si dol­du­ğu tak­dir­de Baş­kan se­çi­lin­ce­ye ka­dar ça­lış­ma sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na; Ge­nel Ku­ru­lun       10 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­ma­sı­na iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No: 1                                                                                                               Ta­ri­hi: 09.08.2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi­nin bu Bir­le­şim­de ya­pıl­ma­sı ve ça­lış­ma sü­re­si dol­du­ğu tak­dir­de Baş­kan se­çi­lin­ce­ye ka­dar ça­lış­ma sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­nın; Ge­nel Ku­ru­lun 10 Ağus­tos 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­ma­sı­nın Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı Da­nış­ma Ku­ru­lun­ca uy­gun gö­rül­müş­tür.

                                                                                         Şük­rü Mus­ta­fa Elek­dağ

                                                                                   Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                                                                                                Ge­çi­ci Baş­ka­nı

                  Sa­dul­lah Er­gin                                                          Ali To­puz

       AK Par­ti Gru­bu Tem­sil­ci­si                                      CHP Gru­bu Tem­sil­ci­si

                   Ok­tay Vu­ral                                                            Sır­rı Sa­kık

        MHP Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li                                       DTP Gru­bu Tem­sil­ci­si

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, bu su­nuş­la il­gi­li söz is­ti­yo­rum, aleyh­te.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim.

Sa­yın Genç, sü­re­niz on da­ki­ka­dır.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) - Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 23’ün­cü Dö­nem Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin bu 2’nci Bir­le­şi­min­de söz alır­ken he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ev­ve­la, 23’ün­cü Dö­nem mil­let­ve­kil­le­ri­nin yü­ce Türk mil­le­ti­ne ve ulu­su­mu­za fay­da­lı hiz­met­ler yap­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Alı­na­cak ka­rar­lar­la, ül­ke­miz­de ba­rış ve hu­zu­run sağ­lan­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu ara­da be­ni beş dö­nem Tun­ce­li‘­de se­çe­rek yü­ce Mec­li­se gön­de­ren asil ve soy­lu Tun­ce­li hal­kı­na da şük­ran­la­rı­mı arz edi­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, şim­di Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var. Bi­li­yor­su­nuz, Ana­ya­sa­’­nın 94’ün­cü mad­de­si­ne gö­re, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­ce beş gün için­de se­çi­lir, beş gün için­de ta­mam­la­nır. İç Tü­zü­k’­ün yi­ne 10’un­cu mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da da Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı­nın beş gün için­de se­çi­mi­nin ta­mam­la­na­ca­ğı açık­ça ku­ra­la bağ­lan­mış­tır. Şim­di, Ana­ya­sa­’­da ve İç Tü­zü­k’­te ku­ra­la bağ­la­nan bir ko­nu hak­kın­da ay­rı­ca Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun ka­rar al­ma­sı­na ge­rek yok. Bu­nu Sa­yın Baş­kan­lık yan­lış yap­mış­tır. Ben, bu ara­da Sa­yın Baş­ka­nı de­fa­lar­ca te­le­fon­la da ara­dım, ken­di­si­ne ula­şa­ma­dım, ga­ze­te­ler­de ya­pı­lan bu ikaz­la­rın hak­sız ol­du­ğu­nu­…

Eğer, sev­gi­li mil­let­ve­kil­le­ri, da­ha iki gün ön­ce sa­da­ka­tin­de na­mu­su­muz ve şere­fi­miz üze­ri­ne ye­min et­ti­ği­miz bir Ana­ya­sa­’­mız­da bir şey söy­le­ni­yor­sa ve bu ye­mi­nin ge­re­ği­ni yap­ma­mız ge­re­ki­yor­sa, lüt­fen, bu­nun ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­miz la­zım.

Şim­di, bu Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan se­çi­mi, bi­li­yor­su­nuz, es­ki­den on gün­dü, on gün­lük bir sü­re var­dı. Ama, bu 2001 Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de, on gün­lük bek­le­me­nin çok uzun bir za­man ol­du­ğu, bu­nun beş gün­de kâfi ol­du­ğu ko­nu­sun­da Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ya­pıl­dı. Ama şim­di bu Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­nin bir man­tı­ğı var. Ya­ni, siz, he­men ge­ti­re­cek­si­niz bir gün­de, ada­yı­nı­zı son ana ka­dar sak­la­ya­cak­sı­nız ve on­dan son­ra halk bu­nu ta­nı­ma­ya­cak, ka­mu­o­yu bu­nu ta­nı­ma­ya­ca­k… Hak­kın­da en ufak bir araş­tır­ma ya­pıl­ma­dan ani­den se­çi­me su­nar­sa­nız bu sağ­lık­lı bir se­çim ol­maz. Ana­ya­sa­lar, iç tü­zük­ler ya­pı­lır­ken bun­lar hep­si eni­ne bo­yu­na dü­şü­nül­müş ve tar­tı­şıl­mış ko­nu­lar­dır. Bu­gün­kü alı­nan bu ka­rar da ba­na gö­re kö­tü bir ör­nek. Ya­ni, şim­di bi­rin­ci gün Mec­lis Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ya­pı­lır, üç­te 2 ço­ğun­luk alın­maz­sa, aday ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mil­let­ve­kil­le­riy­le ile­ti­şim sağ­la­ma­sı, pro­pa­gan­da­la­rı­nı yap­ma­la­rı gi­bi bir hak­la­rı­nın ol­ma­sı la­zım. İkin­ci gün ikin­ci se­çim ya­pı­lır, üçün­cü gün üçün­cü se­çim ya­pı­la­bi­lir. Ya­ni, bun­la­rı, hep­si­ni bir gü­ne sı­kış­tır­ma­nın, ne bir man­tı­ğı ne de bir ak­lı var­dır. Bun­la­rın, bu gi­bi­… Şim­di­ye ka­dar za­ten ya­pı­lan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­nin bir tek 2002 se­çim­le­rin­de iki gü­ne sığ­dı­rıl­mış ve bu da Ana­ya­sa­’­ya ay­kı­rı. Ana­ya­sa di­yor ki, 94’ün­cü mad­de­sin­de di­yor ki, “…­beş gün için­de ta­mam­la­nır.” di­yor, “ta­mam­la­na­bi­lir” de­mi­yor. İç Tü­zü­k’­ün yi­ne 10’un­cu mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da “…­beş gün için­de ta­mam­la­nır.” di­yor, “ta­mam­la­na­bi­lir” de­mi­yor.

 Lüt­fe­n… Bi­zim is­te­di­ği­miz, bu Mec­lis ça­tı­sı al­tın­da gö­rev ya­par­ken her­ke­sin üze­ri­ne sa­da­kat­le uya­ca­ğı­na ye­min et­ti­ği Ana­ya­sa­’­nın ku­ral­la­rı­na uy­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ace­le ni­ye? Bun­lar, her ku­rum, baş­lan­gıç­ta se­çi­mi usu­lü­ne gö­re ya­par­sa­nız da­ha sağ­lık­lı bir so­nu­ca va­rır­sı­nız. Ak­si tak­dir­de, her ço­ğun­lu­ğun ira­de­si bu­ra­da bir ka­rar hâli­ne gel­me­ye ça­lı­şır ve bu­ra­da key­fi­lik­le­rin önü alı­na­maz.

Sev­gi­li mil­let­ve­kil­le­ri, ben de Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­muş­tum. Ta­bi­i, aday olur­ken de, ya­ni bir tek gru­bun bu­ra­da, bir tek ki­şi­nin iki du­da­ğı ara­sın­dan çı­ka­cak bir ki­şi­nin bu­ra­da oy­la­ma­sı­nın ön­len­me­si ama­cıy­la bu­nu yap­mış­tım. Ama, Sa­yın Kök­sal Top­tan aday ola­rak or­ta­ya çık­tı­ğı için   -ben de öte­den be­ri ken­di­si­ni ta­nı­yo­rum, say­gı duy­du­ğum bir ar­ka­da­şım­dır- böy­le bir, ha­ki­ka­ten bir tas­vip gör­müş bir ar­ka­da­şı­mı­zın Mec­lis Baş­kan­lı­ğı için aday gös­te­ril­me­si ve­ya aday ola­rak or­ta­ya çık­ma­sı be­ni son de­re­ce mem­nun et­miş­tir. Bu ar­ka­da­şı­mı­zın, bu olum­lu aday ar­ka­da­şı­mı­zın or­ta­ya çık­ma­sı ne­de­niy­le ben de bu sa­at­ten son­ra aday­lı­ğı­mı da ge­ri alı­yo­rum, aday da ol­mak is­te­mi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ve is­ti­yo­rum ki, özel­lik­le şunu vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum:

Ba­kın, Mec­li­si­miz ye­ni bir se­çim­den gel­miş­tir. Ger­gin­lik ya­rat­ma­ya­lım. Bu mem­le­ket he­pi­mi­zin. Bu­ra­da ger­gin­lik olur­sa kay­be­den biz ola­ca­ğız, mem­le­ke­ti­miz olur, mil­le­ti­miz olur. Bu­ra­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne gi­der­ken de özel­lik­le is­ti­yo­rum ve ri­ca edi­yo­rum, böy­le top­lum­da ka­bul edil­miş, la­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’­nin ku­rum­la­rı­nın bir ara­da ça­lış­ma­sı­na, uyum­lu ça­lış­ma­sı­na gü­ven­ce sağ­la­ya­cak ve özel­lik­le hem ka­mu­o­yun­da hem Mec­li­si­miz­ce böy­le ka­bul edi­le­cek, iş­te Mec­lis Baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğın­da­ki mu­ta­ba­ka­tı sağ­la­ya­bi­le­cek bir aday çı­ka­rı­lır­sa, da­ha Mec­li­si­mi­zin baş­lan­gı­cın­da ge­ri­lim ol­maz. Ba­kın, Mec­li­si­miz açıl­dı­ğı za­man, gör­dü­nüz ki, Mec­li­si­mi­zin sa­lon­la­rı­na hiç­bir dev­let ku­ru­mu gel­me­miş­tir, ya­ni, bir yar­gı­sı yok­tu, üni­ver­si­te­si yok­tu, Ge­nel­kur­ma­yı yok­tu, Cum­hur­baş­ka­nı yok­tu.

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ka­rış­tı­rı­yor­sun!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, şim­di, da­ha ilk gün­den laf at­ma­ya alış­ma­yın. Laf atar­sa­nız, ben si­zi sus­tur­ma­sı­nı da bi­li­rim.

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ko­nu üze­rin­de ko­nuş!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ri­ca edi­yo­ru­m… Ben dü­şün­ce­le­ri­mi söy­lü­yo­rum. Onun için, özel­lik­le bir mil­let­ve­ki­li ola­rak bu­ra­da bu dü­şün­ce­mi de di­le ge­tir­mek is­ti­yo­rum.

Eğer, in­şal­lah, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı da böy­le bir uz­la­şı için­de, top­lum­da uz­laş­ma­yı sağ­la­ya­bi­le­cek bir ki­şi üze­rin­de du­ru­la­rak se­çi­lir­se, mem­le­ke­ti­miz, Par­la­men­to­muz ve ül­ke­miz için çok fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.

Par­la­men­to­mu­zun ül­ke­mi­ze tek­rar fay­da­lı ve ba­şa­rı­lı hiz­met­ler yap­ma­sı di­le­ğiy­le he­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum efen­dim. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; Da­nış­ma Ku­ru­lu üye­le­ri, Ana­ya­sa­’­nın 94’ün­cü mad­de­si­nin içer­di­ği “Baş­kan se­çi­mi, aday gös­ter­me sü­re­si­nin bi­ti­min­den iti­ba­ren, beş gün için­de ta­mam­la­nır.” ifa­de­si­nin Baş­kan­lık se­çi­mi­nin bir bi­le­şim­de ya­pı­la­bi­le­ce­ği ön­gö­rü­sü­nü ta­şı­dı­ğı, bu şekil­de yo­rum­la­na­bi­le­ce­ği hu­su­sun­da mu­ta­bık kal­mış­lar­dır. Bu­nu da bu­ra­da be­lirt­me­yi bir gö­rev bi­li­yo­rum.

Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si ka­bul edil­miş­tir.

IV. - SE­ÇİM­LER

1. - Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi

BAŞ­KAN – Gün­de­min “Se­çim” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

Gün­de­mi­mi­ze gö­re, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı­nın se­çi­mi­ni ya­pa­ca­ğız.

Yü­ce Mec­li­sin al­mış ol­du­ğu ka­ra­ra gö­re, Baş­kan se­çi­mi­ni bu bir­le­şim­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Baş­kan­lık için aday gös­ter­me öner­ge­le­ri var­dır; mü­ra­ca­at sı­ra­sı­na gö­re oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ya­pı­la­cak Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi­ne aday ola­rak ka­tıl­mak is­ti­yo­rum.

Say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 05.08.2007

                                                                                                              Ka­mer Genç

                                                                                                                  Tun­ce­li

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, ben aday­lık­tan çe­kil­di­ği­mi söy­le­miş­tim efen­dim.

BAŞ­KAN – Ta­mam.

Di­ğer öner­ge­le­ri oku­tu­yo­rum:

TBMM Baş­kan­lı­ğı­na

                                                                                                         An­ka­ra

23. Dö­nem TBMM Baş­kan­lı­ğı­na, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Sn. Prof. Dr. Tun­ca Tos­ka­y’ı aday gös­te­ri­yo­ruz.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz. 08.08.2007

 

Ok­tay Vu­ral

Meh­met Şan­dır

Ci­han Pa­ça­cı

 

İzmir

Mer­sin

An­ka­ra

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ana­ya­sa­nın 94. ve İçtü­zü­ğün 10. mad­de­le­ri uya­rın­ca, 23. Dö­nem Bi­rin­ci Dev­re TBMM        Baş­kan Ada­yı ola­rak, Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Kök­sal Top­ta­n’­ın aday­lı­ğı­nı arz ve tek­lif       ede­riz.  08.08.2007

                   

 

Den­gir Mir Meh­met Fı­rat

M. Ne­ca­ti Çe­tin­ka­ya

Edi­be Sö­zen

 

Ada­na

Elâ­zığ

İstan­bul

 

Şaban Diş­li

Nük­het Ho­tar Gök­sel

Ni­hat Er­gün

 

Sa­kar­ya

İzmir

Ko­ca­e­li

 

Na­zım Ek­ren

Şük­rü Aya­lan

Bü­lent Ge­dik­li

 

İstan­bul

To­kat

An­ka­ra

 

Re­ha De­ne­meç

İdris Na­im Şahin

 

 

An­ka­ra

İstan­bul

 

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Mec­lis Baş­kan­lı­ğı için isim­le­ri al­fa­be­tik sı­ra­ya gö­re mü­hür­lü oy pu­su­la­sın­da yer alan aday­la­rı tek­rar et­mek is­ti­yo­rum:

Sa­yın Ka­mer Genç aday­lık­tan vaz­geç­miş­tir, bu iti­bar­la oy ve­rir­ken onun is­mi­ni dik­ka­te al­ma­yı­nız; Sa­yın Kök­sal Top­tan, Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li; Sa­yın Tun­ca Tos­kay, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li. 

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Ana­ya­sa­’­mı­zın 94’ün­cü mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı uya­rın­ca Baş­kan se­çi­mi giz­li oy­la ya­pı­la­cak­tır.

Baş­kan se­çi­le­bil­mek için, ilk iki oy­la­ma­da üye tam sa­yı­sı­nın üç­te 2 ço­ğun­lu­ğu, ya­ni 367 oy, üçün­cü oy­la­ma­da üye tam sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğu, ya­ni 276 oy ara­na­cak­tır; üçün­cü oy­la­ma­da salt ço­ğun­luk sağ­la­na­maz­sa, bu oy­la­ma­da en çok oy alan iki aday için dör­dün­cü oy­la­ma ya­pı­la­cak ve dör­dün­cü oy­la­ma­da en faz­la oy alan aday, baş­kan se­çil­miş ola­cak­tır.

Giz­li oy­la­ma­nın ne şekil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı arz edi­yo­rum:

Ko­mis­yon ve hükûmet sı­ra­la­rın­da yer alan kâtip üye­ler­den, ko­mis­yon sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler, Ada­na'dan baş­la­ya­rak İstan­bul'a ka­dar -İstan­bul dâhil- hü­kü­met sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler ise İzmi­r’­den baş­la­ya­rak Zon­gul­dak'a ka­dar adı oku­nan mil­let­ve­ki­li­ne mü­hür­lü bir­le­şik oy pu­su­la­sı ile zar­fı ve­re­cek ve mil­let­ve­ki­li­nin adı­nı def­ter­den işa­ret­le­ye­cek­tir.

Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın mil­let­ve­ki­li, mü­hür­lü bir­le­şik oy pu­su­la­sı ve zar­fı al­dık­tan son­ra oy ka­bi­ni­ne gi­re­cek, oy pu­su­la­sın­da adı ya­zı­lı aday­lar­dan han­gi­si­ne oy ve­re­cek­se, o ada­yın adı­nın önün­de­ki ka­re­yi çar­pı işa­re­tiy­le işa­ret­le­yip, oy pu­su­la­sı­nı ka­bin­de zar­fa koy­duk­tan son­ra, Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü önün­de­ki oy ku­tu­su­na ata­cak­tır.

Sa­yın üye­le­rin oy­la­ma­da dik­kat ede­cek­le­ri hu­sus­la­rı arz edi­yo­rum:

Bi­rin­ci­si, oy kul­la­nı­lır­ken, aday­lar­dan sa­de­ce bi­ri­nin adı­nın önün­de­ki ka­re işa­ret­le­ne­cek­tir. Bir­den faz­la ada­yın işa­ret­len­di­ği oy pu­su­la­la­rı ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır.

Ka­bin­le­re ay­nı renk tü­ken­mez ka­lem­ler ko­nul­muş­tur, sa­yın üye­ler bu ka­lem­le­ri kul­la­na­cak­lar­dır.

Ni­ha­yet, oy pu­su­la­sın­da oyun ki­me ait ol­du­ğu­nu be­lir­le­ye­cek her­han­gi bir işa­ret, im­za, ka­ra­la­ma bu­lun­ma­sı hâlin­de ve­ya ka­bin­ler­de­ki ka­lem­ler­den baş­ka renk­li bir ka­lem kul­la­nıl­ma­sı gi­bi du­rum­lar­da oy ge­çer­siz sa­yı­la­cak­tır. Ge­çer­li oy pu­su­la­sı, ter­ci­hi gös­te­ren çar­pı işa­re­ti dı­şın­da hiç­bir işa­ret ta­şı­ma­ya­cak­tır.

Şim­di, sa­yın kâtip üye­le­rin yer­le­ri­ni al­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Bi­rin­ci oy­la­ma­da kul­la­nı­la­cak tek mü­hür­lü oy pu­su­la­la­rı ve zarf­lar sa­yın kâtip üye­le­re tes­lim edil­sin.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy­la­ma­nın sa­yım ve dö­kü­mü için, ad çek­me su­re­tiy­le 5 ki­şi­lik bir tas­nif ko­mis­yo­nu tes­pit edi­yo­rum:

Meh­met Şim­şek, Ga­zi­an­tep? Bu­ra­da.

Nec­det Ünü­var, Ada­na? Bu­ra­da.

Mi­ka­il Ars­lan, Kır­şe­hir? Yok.

Atil­la Kart, Kon­ya? Yok.

Mu­rat Öz­kan, Gi­re­sun? Bu­ra­da.

Gün­düz Sup­hi Ak­tan, İstan­bul? Bu­ra­da.

Mus­ta­fa Enöz, Ma­ni­sa? Bu­ra­da.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu­na se­çi­len üye­le­rin isim­le­ri­ni oku­yo­rum: Sa­yın Meh­met Şim­şek, Ga­zi­an­tep; Sa­yın Nec­det Ünü­var, Ada­na; Sa­yın Gün­düz Sup­hi Ak­tan, İstan­bul; Sa­yın Mu­rat Öz­kan, Gi­re­sun; Sa­yın Mus­ta­fa Enöz, Ma­ni­sa.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tas­nif Ko­mis­yo­nu­na se­çi­len üye­ler oy­la­ma iş­le­mi bit­tik­ten son­ra ko­mis­yon sı­ra­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ala­cak­lar­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, şim­di oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı?

Oy­la­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Oy ku­tu­la­rı kal­dı­rıl­sın.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri lüt­fen yer­le­ri­ni al­sın­lar.

Tas­nif Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­nin ad­la­rı­nı tek­rar oku­yo­rum: Sa­yın Meh­met Şim­şek, Ga­zi­an­tep; Sa­yın Mu­rat Öz­kan, Gi­re­sun; Sa­yın Nec­det Ünü­var, Ada­na; Sa­yın Gün­düz Sup­hi Ak­tan, İstan­bul; Sa­yın Mus­ta­fa Enöz, Ma­ni­sa.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tas­nif Ko­mis­yo­nu tu­ta­na­ğı gel­miş­tir; oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çi­mi için ya­pı­lan bi­rin­ci tur oy­la­ma­ya 535 üye ka­tıl­mış ve ne­ti­ce­de, aşa­ğı­da adı ya­zı­lı sa­yın aday kar­şı­sın­da gös­te­ri­len oyu al­mış­tır.

Say­gıy­la arz olu­nur.

 

Üye

Üye

Üye

 

Meh­met Şim­şek

Nec­det Ünü­var

Mu­rat Öz­kan

 

Ga­zi­an­tep

Ada­na

Gi­re­sun

 

Üye

Üye

 

 

Gün­düz Sup­hi  Ak­tan

Mus­ta­fa Enöz

 

 

İstan­bul

Ma­ni­sa

 

                                                                                                                         

Kök­sal Top­tan  :  450 (Al­kış­lar)

Tun­ca Tos­kay   :  74 (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Boş                    :  7

Ge­çer­siz             :  4

Top­lam              :  535

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bu so­nu­ca gö­re Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Kök­sal Top­tan bi­rin­ci oy­la­ma­da Ana­ya­sa­’­da ön­gö­rü­len ço­ğun­lu­ğu sağ­la­mış ve 450 oy­la Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı se­çil­miş­tir. Ken­di­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­lar di­le­rim. (Al­kış­lar)

Sa­yın Baş­kan te­şek­kür için söz is­te­miş­ler­dir.

Bu­yu­run efen­dim. (Al­kış­lar)

V. - TE­ŞEK­KÜR, TEB­RİK, TE­MEN­Nİ VE TA­Zİ­YE­LER

1. - TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Baş­kan se­çil­me­si do­la­yı­sıy­la te­şek­kür ko­nuş­ma­sı

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KA­NI KÖK­SAL TOP­TAN (Zon­gul­dak) – Sa­yın Baş­kan, yü­ce Mec­li­si­mi­zin çok de­ğer­li üye­le­ri; Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, Ata­türk baş­kan­lı­ğın­da bir yan­dan Kur­tu­luş Sa­va­şı­’­nı yö­ne­tir­ken  öte yan­dan cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi ku­ran bir Mec­lis ola­rak, ger­çek­ten, adın­da da ifa­de olun­du­ğu gi­bi, bü­yük ol­ma özel­lik­le­ri­ni ta­şı­yan bir Mec­lis­tir. Po­lat­lı­’­dan top ses­le­ri­nin du­yul­du­ğu gün­ler­de bi­le, inanç, azim ve ka­rar­lı­lı­ğın­dan hiç­bir şey kay­bet­me­miş olan bu yü­ce ku­rum, ge­ri­de ka­lan sek­sen ye­di yıl­da bu şan­lı geç­mi­şi­ne ya­ra­şır ve ya­kı­şır iş­ler yap­mış­tır. Ye­ni baş­la­yan 23’ün­cü Dö­nem­de de bu gay­re­tin ku­ru­luş gün­le­ri­nin he­ye­can ve inan­cı içe­ri­sin­de sür­dü­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Bu­nu ya­par­ken, hiç kuş­ku yok ki, hem cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mel de­ğer­le­ri­ne da­ha sı­kı sa­rıl­ma­ya de­vam ede­cek hem de son yüz se­ne­nin si­hir­li ge­liş­me­si olan de­mok­ra­si­yi Tür­ki­ye­’­miz adı­na da­ha ile­ri he­def­le­re gö­tür­mek, in­san hak ve öz­gür­lük­le­ri ala­nı­nın da­ha yü­cel­til­me­si­ni sağ­la­mak, sek­sen dört yıl­lık cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi de­mok­ra­siy­le taç­lan­dır­mak ola­cak­tır.

 Şan­lı geç­mi­şi­miz­den güç ala­rak bü­yük ve ha­yal he­def­le­ri önü­mü­ze koy­mak ve bu he­def­le­re var­mak için ça­lış­mak za­ma­nı­dır. Unut­ma­mak ge­re­kir ki, bü­yük ül­kü­ler pe­şin­de koş­mak, bü­yük he­def­le­ri ya­ka­la­mak, bü­yük iş­ler yap­mak an­cak bü­yük dü­şü­nen ve bü­yük­le­rin işi­dir.

Bir­bi­ri­mi­zi se­ver­sek ve bu bü­yük iş­le­ri ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­ze yü­rek­ten ina­nır­sak, aşa­ma­ya­ca­ğı­mız hiç­bir en­gel yok­tur. Mil­let ola­rak, uz­laş­ma­nın, hoş­gö­rü­nün, bir­bi­ri­ne ta­ham­mü­lün, bü­yük ol­ma­nın geç­mi­şi­ne sa­hip aziz mil­le­ti­mi­zin tem­sil­ci­le­ri ola­rak bu­nu ba­şa­ra­ca­ğı­mı­za olan inan­cı­mı tek­rar­la­mak is­ti­yo­rum. Bu ça­tı al­tın­da ser­gi­le­ne­cek böy­le­si bir tab­lo, şüp­he­siz mil­le­ti­mi­zi de mut­lu kı­la­cak ve ge­le­cek ümit­le­ri­nin her za­man can­lı tu­tul­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır.

Siz­ler, be­ni, böy­le bü­yük iş­ler ba­şar­mış ve da­ha bü­yük­le­ri­ni ba­şa­ra­cak bir Mec­li­sin Baş­kan­lı­ğı­na çok bü­yük bir ço­ğun­luk­la seç­ti­niz. Si­ze min­net ve şük­ran borç­lu­yum. (Al­kış­lar)

Ben, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si­nin mil­let­ve­ki­li­yim; ama, şim­di, ben, bu yü­ce Mec­li­sin Baş­ka­nı­yım. Bü­tün par­ti­ler be­nim par­tim, bü­tün mil­let­ve­kil­le­ri be­nim mil­let­ve­kil­le­rim­dir. (Al­kış­lar) Gö­re­vi­mi, siz­le­rin, grup­la­rı­mı­zın da yar­dı­mıy­la Ana­ya­sa­’­mı­zın ve İç Tü­zü­k’­ün ön­gör­dü­ğü şekil­de ta­raf­sız ger­çek­leş­ti­re­ce­ğim. Ama­cım, ba­na ina­nan­la­rı ya­nılt­ma­mak­tır. Ce­na­bı Al­la­h’­tan ni­ya­zım, be­ni, siz­le­re, yü­ce he­ye­ti­ni­ze ve aziz mil­le­ti­mi­ze mah­cup et­me­me­si­dir. (Al­kış­lar)

Sev­gi­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­gün, hiç kuş­ku yok ki, bir si­ya­si­ye, bir fâni­ye na­sip ola­bi­le­cek mut­lu­luk­la­rın en bü­yü­ğü­nü si­zin sa­ye­niz­de ya­şa­mak­ta­yım. Ama, in­san ola­rak bir baş­ka mut­lu­lu­ğu­mu da si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Be­nim, bir sa­at ev­vel, adı­nı, ço­cuk­la­rı­mın “Do­ruk Kök­sal” koy­du­ğu bir er­kek to­ru­num ol­du. (Al­kış­lar)

Bu­gün şans ben­den ya­na, ta­lih ben­den ya­na. İnşal­lah, ben de­ğil he­pi­miz, yü­ce mil­le­ti­miz hep gü­zel gün­ler gö­rür, hep yü­zü gü­ler.

Yü­ce he­ye­ti­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum, çok te­şek­kür edi­yo­rum. (Al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Baş­kan­lık Di­va­nı ve ko­mis­yon üye­lik­le­ri­nin si­ya­si par­ti grup­la­rı oran­la­rı­na gö­re da­ğı­lı­mıy­la il­gi­li alı­na­cak Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­nin ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı ve aday­lar bil­di­ril­di­ği tak­dir­de se­çim­le­ri­ni yap­mak için, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, 10 Ağus­tos 2007       Cu­ma gü­nü sa­at 15.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

       

Ka­pan­ma Sa­a­ti. 16.28

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.