Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-09-17T15:01:00Z 2004-09-17T15:02:00Z 2004-09-17T15:02:00Z 3 263 1500 12 3 1842 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

122 nci Birleşim (Olağanüstü)

17 Eylül 2004 Cuma

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açıldı.

 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış buluna 665 sıra sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 tarihli ve 5229 sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, 48 saat geçmeden olağanüstü toplantı gündeminin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 2 nci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un,

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın,

Yapmış olduğu konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Türk Ceza Kanunu Tasarısının (1/593) (S.Sayısı: 664) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

2 nci sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 tarihli ve 5229 sayılı Kanunun (1/872) (S.Sayısı: 665) görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edildiği açıklandı.

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 18 Eylül 2004 Cumartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 12.57’de son verildi.

 

                       

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ               Ahmet KÜÇÜK

            Samsun         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye