Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-09-15T12:18:00Z 2004-09-15T12:18:00Z 2004-09-15T12:18:00Z 2 362 2068 17 4 2539 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

119 uncu Birleşim (Olağanüstü)

14 Eylül 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 202 milletvekilinin; Türk Ceza Kanunu Tasarısı (1/593) ile 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresini (1/872) görüşmek üzere Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantı çağrı önergesi,

 

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu nedenle TBMM Genel Kurulunun 14 Eylül 2004 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun 48 saat geçmeden, olağanüstü toplantı gündeminin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasına alınmasına; çalışma sürelerinin, 14.9.2004 Salı günkü birleşimde, 15.00-22.00 saatleri arasında, 15.9.2004 Çarşamba, 16.9.2004 Perşembe, 17.9.2004 Cuma, 18.9.2004 Cumartesi ve 19.9.2004 Pazar günkü birleşimlerde ise 11.00-13.00 ve 14.00-22.00 saatleri arasında olmasına; 664 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitirilememesi halinde, 20.9.2004 Pazartesi günü de Genel Kurulun saat 11.00’de toplanmasına ve bu işin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi  kabul edildi.

 

 

 

Genel Kurulu ziyaret eden Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al Abrash’a Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Gündeminin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasına alınan Türk Ceza Kanunu Tasarısının (1/593) (S.Sayısı: 664) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 76 ncı maddesine kadar kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 15 Eylül 2004 Çarşamba günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 20.45’te son verildi.

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN               Ahmet KÜÇÜK

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

                       

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

              Bilecik

        Kâtip Üye