Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-07-19T13:03:00Z 2004-07-19T13:03:00Z 2004-07-19T13:03:00Z 3 433 2469 20 4 3032 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

117 nci Birleşim

16 Temmuz 2004 Cuma

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/1110),

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın (6/1131),

Esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

 

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

6 ncı sırasında bulunan, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/834) (S. Sayısı: 647),

7 nci sırasında bulunan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısının (1/846) (S. Sayısı: 646),

 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

 

 

 

 

4 üncü sırasında bulunan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/825) (S. Sayısı: 635),

5 inci sırasında bulunan, Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/843) (S. Sayısı: 648),

10 uncu sırasında bulunan, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının (1/793) (S. Sayısı: 650),

 

Görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan;

 

8 inci sırasında bulunan, Dernekler Kanunu Tasarısının (1/854) (S. Sayısı: 651),

9 uncu sırasında bulunan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 9.6.2004 Tarih ve 5186 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin (1/833) (S. Sayısı: 652),

 

Görüşmelerini müteakiben yapılan oylamadan;

 

Sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

 

Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın,

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın,

Mardin Milletvekili Muharrem Doğan, Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın,

 

Konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00’te toplanılmak üzere, birleşime 03.37’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

                       

 

 

                       

 

 

 

 

                       

               Enver YILMAZ               Mevlüt AKGÜN

                Ordu           Karaman                       

Kâtip Üye         Kâtip Üye