Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-07-16T13:04:00Z 2004-07-16T13:04:00Z 2004-07-16T13:04:00Z 3 629 3587 29 7 4405 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

116 ncı Birleşim

15 Temmuz 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan kaçakçılığının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz, Marmara depreminin 5 inci yıldönümüne,

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek, Hacı Bektaş Veli’yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine, Hacı Bektaş Dergâhı çevre düzenlemesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması için alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün yapısal sorunlarının dışticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına koşut tarımsal destekleme politikalarının (10/208),

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/209),

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/210),

Belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 651, 652 ve 650 sıra sayılı kanun tasarılarının, 48 saat geçmeden, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan 646 sıra sayılı kanun tasarısından sonra gelmek üzere gündeme alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine;  Genel Kurulun 15.7.2004 Perşembe günkü birleşiminde çalışma süresinin 650 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına, bu işin bu birleşimde bitirilememesi halinde 16.7.2004 Cuma günü saat 14.00’te toplanmasına ve bu işin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; bu işin görüşmelerinin bitiminden sonra, Anayasanın 93 ve İçtüzüğün 5 inci maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Yakutistan Tarım Bakanı Aial Stepanov ve beraberindeki  heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

Görüşmelerine devam olunan:

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) yapılan oylamadan sonra,

5 inci sırasında bulunan, Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/840) (S.Sayısı: 645) elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

Kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

İstanbul Milletvekili Onur Öymen,

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan;

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, şahıslarına sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular.

6 ncı sırasında bulunan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/825) (S. Sayısı: 635) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi; birleşime verilen aradan sonra, ilgili Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadıkları anlaşıldığından, müzakereleri ertelendi.

 

Alınan karar gereğince, 16 Temmuz 2004 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 02.01’de son verildi.

                       

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ Mevlüt AKGÜN

        Çanakkale           Karaman

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

                       

 

 

 

                       

 

 

               Enver YILMAZ

                Ordu

        Kâtip Üye