Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-07-14T11:58:00Z 2004-07-14T11:58:00Z 2004-07-14T11:58:00Z 3 688 3925 32 7 4820 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

114 üncü Birleşim

13 Temmuz 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, Şanlıurfa’da voltaj düzensizliği nedeniyle elektrikle çalışan araçlarda meydana gelen arızalardan kaynaklanan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere,

İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, Bosna-Hersek’te bulunan ve Hırvat milislerce yıkılmış olan Mostar Köprüsünün tarihî, sanatsal değeri, sembolik anlamı ile yeniden inşa edilerek insanlığın hizmetine açılacak olmasına,

Konya Milletvekili Atilla Kart, bir soru önergesinin düşündürdüklerine ve yasama denetiminin uygulanabilirliğine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı,

Romanya Senato Başkanı Nicolae Vacaroiu ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık,

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Basın yoluyla sövme suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; dosyanın hükümete,

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın (6/1146) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun,

Geri verildiği bildirildi.

 

Genel Kurulun 13.7.2004 Salı günkü birleşiminde, 621 ve 622 sıra sayılı Meclis soruşturması komisyonları raporlarının görüşülmesinden sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 14.7.2004 Çarşamba günkü birleşimde ise sözlü soruların görüşülmemesine; Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının; 10 uncu sırasında yer alan 636 sıra sayılı, 41 inci sırasında yer alan 638 sıra sayılı, 40 ıncı sırasında yer alan 637 sıra sayılı, 43 üncü sırasında yer alan 640 sıra sayılı, 11 inci sırasında yer alan 635 sıra sayılı, kanun tasarıları ve teklifinin bu kısmın 8, 9, 11, 12 ve 16 ncı sıralarına alınmasına; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 642, 644, 641, 645, 648, 647 ve 646 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden bu kısmın 10, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 uncu sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bugünkü birleşimde çalışma süresinin 641 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına, 14.7.2004 Çarşamba günkü birleşimde ise Genel Kurulun saat 11.00’de toplanmasına ve 646 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

 

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun (9/5, 6) (S.Sayısı: 621), genel görüşmesinden sonra yapılan gizli oylaması sonucunda, kabul edildiği ve eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner’in,

 

Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, devlet alım-satımına fesat karıştırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun (9/4,7) (S.Sayısı: 622) genel görüşmesinden sonra, verilen önergelerin kabul edilmesiyle ayrı ayrı yapılan gizli oylamalar sonucunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan’ın,

Yüce Divana sevklerine karar verildiği açıklandı.

 

 

14 Temmuz 2004 Çarşamba günü, alınan karar gereğince, saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 01.47’de son verildi.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ               Mevlüt AKGÜN

                Ordu           Karaman

Kâtip Üye         Kâtip Üye