Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-07-02T09:44:00Z 2004-07-02T09:44:00Z 2004-07-02T09:44:00Z 3 490 2797 23 5 3434 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

109 uncu Birleşim

1 Temmuz 2004 Perşembe

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, barış, demokrasi ve insan hakları konularına ilişkin gündemdışı konuşmasına Adalet Bakanı Cemil Çiçek, görüşleriyle katkıda bulundu.

 

Erzurum Milletvekili, Mücahit Daloğlu, yasadışı yollardan yurda kaçak hayvan girişinin önlenmesine ve,

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Erzurum’un sosyoekonomik ve kültürel yapısına ve ekonomik kalkınma için,

Alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

5186 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Antalya Milletvekili Mehmet Dülger’in (6/1166) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 milletvekilinin, medyanın sorunlarının çağdaş demokrasi çerçevesinde araştıralarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Arjantin Parlamentosu arasında Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi;

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 26 ncı sırasında yer alan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine, çalışma süresinin ise bugünkü birleşimde 14.00-21.00 saatleri arasında olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

Kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması (1/731) (S. Sayısı: 349),

5 inci sırasında bulunan, Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması (1/827) (S. Sayısı: 618),

Hakkında Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

 

6 ncı sırasına alınan, Belediye Kanunu Tasarısı (1/766) (S. Sayısı: 616) 15 inci maddesine kadar kabul edildi, birleşime verilen aradan sonra, ilgili Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadıkları anlaşıldığından, müzakereleri ertelendi.

 

 

6 Temmuz 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.41’de son verildi.

 

                       

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

                       

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK Enver YILMAZ

        Çanakkale                 Ordu

 Kâtip Üye        Kâtip Üye