Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 4 2004-06-24T10:46:00Z 2004-06-24T10:50:00Z 2004-06-24T10:50:00Z 3 464 2647 22 5 3250 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

105 inci Birleşim

23 Haziran 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, Dünya Mülteciler Gününe,

İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubunun Amerika Birleşik Devletlerindeki resmî temaslarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu’nun, Çernobil Nükleer Santralında meydana gelen kazanın ülkemiz ve komşu ülkelerdeki yansımalarına ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen cevap verdi.

 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın (6/1108) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/198),

İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 milletvekilinin, yabancıların Türkiye’de mülk edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması (10/199),

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun bir heyetle birlikte İsviçre’ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

 

5 inci sırasında bulunan, Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/802) (S. Sayısı: 461),

 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

6 ncı sırasında bulunan, Doğu ve Orta Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/748)(S.Sayısı: 443),

7 nci sırasında bulunan, İl Özel İdareleri (1/767) (S. Sayısı: 583),

 

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Haziran 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 01.14’te son verildi.

 

                       

 

 

,

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

                       

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN             Mehmet DANİŞ

              Bilecik         Çanakkale

 Kâtip Üye        Kâtip Üye

 

 

                       

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK             Türkân MİÇOOĞULLARI

        Çanakkale                  İzmir

Kâtip Üye        Kâtip Üye