Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-06-23T12:09:00Z 2004-06-23T12:09:00Z 2004-06-23T12:09:00Z 4 896 5108 42 10 6272 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

104 üncü Birleşim

22 Haziran 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay’ın, Çubuk İlçesi Sünlü Köyünde yaşanan meteorolojik hortum olayının meydana getirdiği hasara ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü.

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, hükümetin uygulamakta olduğu sağlık politikasından kaynaklanan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,

Cevap verdi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan, Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın NATO üyeliği için yapmış oldukları başvuruya Türkiye Cumhuriyetinin destek vermesinin önemine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 28-29 Haziran 2004’te İstanbul’da yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin sonuç bildirisinde, Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan’a ittifaka üye olmaları yönünde somut bir perspektif verilmesini desteklediğine, bunun için müttefikler arasında oydaşma sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere hükümete çağrıda bulunduğuna ilişkin AK Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri, Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan Dostluk Grupları Başkanları ile bağımsız bir milletvekili ve Mecliste grubu bulunmayan Doğru Yol Partisine mensup bir milletvekilinin ortak önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Başkanlıkça, ittifakla benimsenen bu önergenin gereğinin yerine getirileceği bildirildi.

 

5182 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı,

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olarak ve ihale yapılmaksızın bir taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin işleme onay verdiği gerekçesiyle Devlet eski Bakanı Hasan Gemici hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporunun Başbakanlıkça TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine; Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılmasının, TBMM üye tamsayısının en az onda 1'inin vereceği önergeyle istenilebileceğine; böyle bir önerge olmadan, Başkanlığın, söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık,

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/1109),

Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in (6/1113),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına,

Bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilebilmesine,

İlişkin Başkanlık tezkereleri;

 

Genel Kurulun 22.6.2004 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının, 23.6.2004 Çarşamba günkü birleşiminde ise sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 40 ıncı sırasında yer alan 611 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına, 27 nci sırasında yer alan 443 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 8 inci sırasında yer alan 583 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 28 inci sırasında yer alan 446 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma süresinin, bugünkü birleşimde 611 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına, 23.6.2004 Çarşamba günkü birleşimin saat 14.00’te başlamasına ve 583 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına, 24.6.2004 Perşembe günkü birleşimde 14.00-19.00 saatleri arasında olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

Kabul edildi.

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 4876 Sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayanlara Dair (2/222)

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında (2/61),

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

6 ncı sırasında bulunan, Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/802) (S. Sayısı: 461),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

5 inci sırasında bulunan, Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifinin (2/294, 1/785) (S.Sayısı: 509);

7 nci sırasında bulunan, Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde (1/740) (S. Sayısı: 427),

8 inci sırasına alınan, Endüstri Bölgeleri Kanununda (1/823) (S.Sayısı: 611 ve 611’e 1 inci ek),

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarılarının;

Görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

23 Haziran 2004 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.48’de son verildi.

 

                       

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

                       

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN             Mehmet DANİŞ

              Bilecik         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

                       

 

 

             Mevlüt AKGÜN

          Karaman

        Kâtip Üye