Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-06-17T13:53:00Z 2004-06-17T13:54:00Z 2004-06-17T13:54:00Z 3 519 2963 24 5 3638 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

102 nci Birleşim

16 Haziran 2004 Çarşamba

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, meyve ve sebze üreticilerinin sorunlarına,

Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, ülkemizde bu yıl meydana gelen doğal afetlerin tarım ürünlerine olumsuz etkilerine,

Ve alınması gereken tedbirlere, ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe, çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan şiddet içerikli programların, toplum, özellikle de çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın (6/1103) esas numaralı sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

7 nci sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 milletvekilinin, Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi ile Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/294, 1/785) (S.Sayısı: 509),

10 uncu sırasında bulunan, Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/802) (S. Sayısı: 461),

11 inci sırasında bulunan, Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/740) (S. Sayısı: 427),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/807) (S.Sayısı: 508) tamamlanan,

8 inci sırasında bulunan, Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/779) (S.Sayısı: 465),

9 uncu sırasında bulunan, Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/284, 2/290), (S.Sayısı: 584),

Görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

6 ncı sırasında bulunan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/824) (S. Sayısı: 582), görüşmelerini müteakiben,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının af niteliği taşıdığı ve bu nedenle, yapılacak oylamalarda Anayasa ve İçtüzükte belirtilen nitelikli çoğunluğun aranılması gerekip gerekmediği hususunda usul tartışması açıldı.

 

 

 

17 Haziran 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 00.24’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ              Mevlüt AKGÜN

                Ordu          Karaman

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

      Suat KILIÇ

            Samsun

        Kâtip Üye