Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 3 2004-06-16T10:06:00Z 2004-06-16T12:26:00Z 2004-06-16T12:26:00Z 4 930 5302 44 10 6511 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

101 inci Birleşim

15 Haziran 2004 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Oya Araslı, yasama dokunulmazlığının dünyadaki uygulamalarına, Türkiye’deki uygulamaların yarattığı sıkıntılara ile yapılması gereken düzenlemelere,

Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, Kırıkkale İlinin bazı ilçe, belde ve köylerinde yaşanan dolu felaketinin yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere,

Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun yayımlanmasının yıldönümüne,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı Vekili Yılmaz Ateş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve 20 nci Dönem İzmir Milletvekilliği yapan Ahmet Piriştina ile 16 ncı Dönem Ankara Milletvekilliği ve 1989-1999 yılları arasında Yenimahalle Belediye Başkanlığı yapan Abdurrahman Oğultürk’ün vefatı nedeniyle yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileyen bir konuşma yaptı.

 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/1075, 6/1077 ve 6/1078),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/1104) ve (6/1124),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 milletvekilinin, Avrupa Birliği uyum sürecinde esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Hollanda Senatosu Başkanı Yvonne Timmerman-Buck ile Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Frans Weisglas’ın vaki davetine icabetle Hollanda’yı ziyaretine ilişkin Başkanlık,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir heyetle birlikte İngiltere’ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık,

Tezkereleri;

 

Genel Kurulun 15.6.2004 Salı günkü birleşiminde, gündemin “Meclis Soruşturması Raporları” kısmında yer alan 463 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerinin tamamlanmasından sonra 457 sıra sayılı KİT Komisyonu raporunun genel görüşmesinin yapılmasına, sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine; “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 39, 6, 7, 40, 32 ve 8 inci sıralarında yer alan 582, 509, 465, 584, 461 ve 427 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin bu kısmın 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sıralarına alınmasına; gelen kağıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 583 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden bu kısmın 12 nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin, bu birleşimde 509 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar, 16.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ve 427 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 17. 6. 2004 Perşembe günkü birleşimde ise, 583 sıra sayılı kanun tasarısın görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisi;

Kabul edildi.

 

Gündemin “Meclis Soruşturması Raporları” kısmında bulunan, İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 milletvekilinin, bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun (9/3)(S. Sayısı:463) genel görüşmesinden sonra yapılan gizli oylaması sonucunda kabul edildiği ve Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal’ın Yüce Divana sevkine karar verildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün, yapmış olduğu konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu.

 

Alınan karar gereğince, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün tasvibe sunulan 2000 ve 2001 yılları hesap ve işlemlerine ait, 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile Komisyonun T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin ibra edilmemesine ilişkin raporunun (3/108,135)(S.Sayısı: 457) görüşmelerden sonra, kabul edildiği ve yönetim kurullarının ibra edilmediği bildirildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/807) (S.Sayısı: 508) ek madde 32’ye kadar kabul edildi; ek madde 32’nin görüşmeleri sırasında istem üzerine elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından,

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 21.08’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN Yaşar TÜZÜN

          Karaman              Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

      Suat KILIÇ

            Samsun

        Kâtip Üye