Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-06-11T12:45:00Z 2004-06-11T12:45:00Z 2004-06-11T12:45:00Z 2 379 2162 18 4 2655 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

100 üncü Birleşim

10 Haziran 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Edirne Milletvekili Rasim Çakır, Trakya’nın çevre sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere,

Konya Milletvekili Ahmet Işık, Konya’nın turizm potansiyeli ile Derbent İlçe Festivaline,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt’un, olumsuz hava koşullarının Marmara Bölgesinde zeytin ürününe verdiği zarara, zeytin üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca,

Çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca,

Aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifinin (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

6 ncı sırasında bulunan, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/807) (S.Sayısı: 508) 4 üncü maddesine kadar kabul edildi; 4 üncü maddesinin oylamasından önce, istem üzerine elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından,

 

15 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 21.19’da son verildi.

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

             Türkân MİÇOOĞULLARI           Suat KILIÇ

                İzmir             Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye