Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-06-10T09:18:00Z 2004-06-10T11:36:00Z 2004-06-10T11:36:00Z 3 498 2842 23 5 3490 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

99 uncu Birleşim

9 Haziran 2004 Çarşamba

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Halk Ozanı Aşık Mahzunî Şerif’in 2 nci ölüm yıldönümüne,

Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun uygulamalarının yatırım ve istihdam alanında ülke genelinde yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu cevap verdi.

 

Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Kerkük ve Kuzey Irak’taki son gelişmeler ile bölgede yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 milletvekilinin, oto tamirciliği ile uğraşan küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının (10/195),

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 milletvekilinin, Türk Hava Yollarında son günlerde yaşanan sorunların (10/196),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, Komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir heyetle birlikte Romanya’ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

7 nci sırasında bulunan, Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (2/295, 1/752) (S. Sayısı: 467),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466),

6 ncı sırasında bulunan, Basın Kanunu Tasarısının (1/781) (S.Sayısı:456),

Görüşmelerini müteakiben kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

TBMM Genel Kurul çalışmalarının, 10 Haziran 2004 Perşembe günü, saat 14.00’te başlamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

10 Haziran 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 00.03’te son verildi.

        

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

        

 

 

 

Suat KILIÇ              Türkân MİÇOOĞULLARI

            Samsun                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye