Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-06-04T11:37:00Z 2004-06-04T11:39:00Z 2004-06-04T11:39:00Z 3 525 2997 24 5 3680 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

97 nci Birleşim

3 Haziran 2004 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur İlinin tarihî ve kültürel varlıkları ve doğal zenginlikleriyle turizm sektörüne katkılarına,

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Şair Nazım Hikmet’in ölümünün 41 inci yıldönümüne,

Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, Tarihî Türk Evlerini Koruma Haftasına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan’ın (6/1042),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/1087),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Akdeniz Avrupa Enstitüsünün Barselona’da yapılacak IV. Yıllık AB-Türkiye Konferansına ismen davet edilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi,

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 36 ncı sırasında yer alan 466 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi,

Kabul edildi.

 

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması amacıyla,

 

 

 

 

2 nci sırasında bulunan, yasama dokunulmazlığı konusunda,

Kurulmuş bulunan (10/8 ve 48) ve (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının 335 ve 332 sıra sayılı raporları üzerindeki genel görüşmeler, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

5 inci sırasına alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 milletvekilinin; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/292, 2/244) (S. Sayısı: 466),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

 

6 ncı sırasına alınan, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/788) (S. Sayısı: 455), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

7 nci sırasına alınan, Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/783) (S. Sayısı: 448), görüşmelerini müteakiben,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

8 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.36’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN              Ahmet KÜÇÜK                    Karaman        Çanakkale

Kâtip Üye        Kâtip Üye