Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-06-03T10:57:00Z 2004-06-03T10:57:00Z 2004-06-03T10:57:00Z 2 444 2532 21 5 3109 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

96 ncı Birleşim

2 Haziran 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç  oturum yaptı.

 

Sivas Milletvekili Orhan Taş, Sivas’ın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için,

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, kredi kartı faizi uygulamalarındaki sorunlara ve bu konuda,

Alınması gereken tedbirlere,

Isparta Milletvekili Recep Özel, gül ve gülyağı üretiminin Isparta ve ülke ekonomisine katkılarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, Komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı.

 

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Samsun’da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuş bulunan (10/29 ve 31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 297 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşme tamamlandı.

2 nci sırasında bulunan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması amacıyla,

3 üncü sırasında bulunan, yasama dokunulmazlığı konusunda,

Kurulmuş bulunan (10/8 ve 48) ve (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının 335 ve 332 sıra sayılı raporları üzerindeki genel görüşmeler, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 inci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

 

5 inci sırasında bulunan, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/655) (S.Sayısı:447),

6 ncı sırasında bulunan, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifinin (2/280) (S. Sayısı: 449),

7 nci sırasında bulunan, Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/629) (S. Sayısı: 431),

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

3 Haziran 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.43’te son verildi.

 

 

                       

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

                       

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK               Mevlüt AKGÜN

        Çanakkale           Karaman

Kâtip Üye         Kâtip Üye