Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2000-09-11T07:33:00Z 2004-05-28T11:05:00Z 2004-05-28T11:05:00Z 2 356 2031 16 4 2494 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

94 üncü Birleşim

27 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Erzurum’un tarih, kültür ve tabiat güzellikleri ile turizm potansiyelinin değerlendirilmesine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen, İstanbul’un fethinin 551 inci yıldönümüne,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, Bakırköy Sümerbank İşletmesi çalışanlarının özelleştirmeden doğan sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

 

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun (6/709),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/1088), (6/1089),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

 

 

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/238) (S. Sayısı: 428), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

6 ncı sırasında bulunan, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının “Sinanpaşa” Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/89) (S. Sayısı: 337), yapılan görüşmelerden sonra,

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

1 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.33’te son verildi.

 

 

                       

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN       Suat KILIÇ

              Bilecik             Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

                       

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN              Türkân MİÇOOĞULLARI

              Bilecik                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye