Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-05-27T10:40:00Z 2004-05-27T10:41:00Z 2004-05-27T10:41:00Z 3 467 2662 22 5 3269 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

93 üncü Birleşim

26 Mayıs 2004 Çarşamba

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

 

Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar

 

 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş’ın, Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek’in 21 inci ölüm yıldönümüne,

Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Hatay İlinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle üreticilerin uğradıkları zararın boyutlarına ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu olarak Afganistan’a yaptıkları ziyaret ve temaslarla ilgili izlenimlerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya ve 29 milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm imkânlarının araştırılması (10/192),

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 milletvekilinin, Türkiye’deki işsizliğin ve yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi(10/193),

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenlerin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Ertelendi.

 

6 ncı sırasında bulunan, Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/360, 2/128) (S. Sayısı: 451), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

7 nci sırasında bulunan, Mera Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/770) (S. Sayısı: 439) tümü üzerinde bir süre görüşüldü.

Saat 22.10’da toplanılmak üzere, Dördüncü Oturuma 22.01’de son verildi.

 

                       

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Beşinci Oturum

 

 

 

 

  Mera Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/770) (S. Sayısı: 439) görüşmeleri tamamlandı; tasarının kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı.

 

 

27 Mayıs 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 00.28’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye