Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2000-09-08T15:26:00Z 2004-05-27T10:42:00Z 2004-05-27T10:42:00Z 3 1034 5894 49 11 7238 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

92 nci Birleşim

25 Mayıs 2004 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Giresun Milletvekili Ali Temür’un,

Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu’nun,

Karadeniz Bölgesinde fındık üretimini etkileyen don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak Filistin’e yaptıkları ziyaret ve temaslarla ilgili izlenimlerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık;

Görevinin gerektirdiği hassasiyette davranmadığı ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara sebep olduğu gerekçesiyle, Orman eski Bakanı ve Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Nevzat Ercan; halk sağlığını tehlikeye atan çeşitli olurları imzaladıkları gerekçesiyle Tarım ve Köyişleri eski Bakanları İsmet Attila, Musa Demirci ve Mustafa Rüştü Taşar;

 

Haklarında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporunun Başbakanlıkça TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine; Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılmasının, TBMM üye tamsayısının en az onda 1'inin vereceği önergeyle istenilebileceğine; böyle bir önerge olmadan, Başkanlığın, söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/1084) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 milletvekilinin, gençlerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) Genel Kurulun bilgisine sunuldu¸önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Almanya’nın Bonn Şehrinde düzenlenmesi öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Uluslararası Parlamenterler Forumuna TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden oluşan bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık;

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir heyetle birlikte İrlanda’ya,

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, bir heyetle birlikte İsviçre’ye,

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık,

Tezkereleri,

 

Genel Kurulun 25.5.2004 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine, daha önce öngörüşmelerinin bu birleşimde yapılması kararlaştırılan, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 157 ve 158 inci sıralarında yer alan, (8/14) ve (8/15) esas numaralı genel görüşme önergelerinin birleştirilerek yapılacak öngörüşmelerinin bitiminden sonra diğer denetim konularının görüşülmemesine, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 35 inci sırasında yer alan 454 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 432 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 34 üncü sırasında yer alan 451 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 439 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 21 inci sırasında yer alan 337 sıra sayılı kanun teklifinin ise 10 uncu sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin, bugünkü birleşimde 432 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 26.5.2004 Çarşamba günkü birleşimde ise sözlü soruların görüşülmemesine ve 439 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 27.5.2004 Perşembe günkü birleşimde de 337 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/236),

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/205),

 

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra;

 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 157 nci ve 158 inci sıralarında bulunan ve birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen:

 

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili Haluk Koç, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye’nin Irak politikası (8/14),

 

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 milletvekilinin, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve işkence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları (8/15),

 

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan öngörüşmelerden sonra;

Kabul edilmedikleri açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Ertelendi.

 

6 ncı sırasına alınan, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/806) (S. Sayısı: 454), yapılan görüşmelerden sonra,

 

7 nci sırasına alınan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/705) (S. Sayısı: 432), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra;

 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

26 Mayıs 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.40’ta son verildi.

 

                       

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu               Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

           Mehmet DANİŞ

        Çanakkale

        Kâtip Üye