Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-05-20T11:49:00Z 2004-05-20T11:51:00Z 2004-05-20T11:51:00Z 3 827 4716 39 9 5791 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

90 ıncı Birleşim

18 Mayıs 2004 Salı

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy, Adıyaman İlinin sorunlarına,

Sivas Milletvekili Osman Kılıç, madenciliğin önemine, Sivas’ın maden potansiyeli ile bu potansiyelin değerlendirilmesi için,

Alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Modern Çarşı yangını sonrasındaki gelişmelere, çarşı ve Ulus esnafının sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun cevap verdi.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosundan bir grup milletvekiline Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelwahad Radi’nin davetine icabetle Fas’a yapacağı resmî ziyarete katılacak heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 milletvekilinin, TMSF ve RTÜK’ün bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması (10/190),

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili Haluk Koç, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye’nin Irak politikası (8/14),

 

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 milletvekilinin, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve işkence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları (8/15),

Konusunda genel görüşme;

Açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda bulunan Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına,

Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarında bulunan Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna,

Dair Kanun Tasarılarının, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu; tasarıların geri verildiği bildirildi.

 

TBMM Başkanı Bülent Arıç’ın, St. Petersburg’ta yapılacak olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kuruluna katılmasına ilişkin Başkanlık;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir heyetle birlikte:

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Bosna-Hersek’e,

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının açılışına katılmak üzere Almanya’ya,

Yaptığı resmî ziyaretlere iştirak etmeleri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık;

Tezkereleri;

 

Genel Kurulun 18.5.2004 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 36 ncı sırasında yer alan 453 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 37 nci sırasında yer alan 452 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 432 sıra sayılı kanun tasarısının ise 9 uncu sırasına alınmasına, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ve bu birleşimde, 452 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan Irak Halkına yönelik şiddet ve Türkiye’nin Irak politikası konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin önerge (8/14) ile benzer mahiyetteki (8/15) esas numaralı önergenin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 25.5.2004 Salı günkü birleşiminde, birleştirilerek yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

 

Kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

6 ncı sırasına alınan, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/769) (S. Sayısı: 453),

7 nci sırasında bulunan, İller Bankası  Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/796) (S. Sayısı: 440)

8 inci sırasına alınan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar (1/789) (S. Sayısı: 452),

Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

20 Mayıs 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime.22.18’de son verildi.

 

                       

 

 

                       

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

          Mehmet DANİŞ Ahmet KÜÇÜK

       Çanakkale       Çanakkale

       Kâtip Üye        Kâtip Üye

                       

 

 

 

               Enver YILMAZ

                Ordu

        Kâtip Üye