Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-05-12T06:12:00Z 2004-05-17T08:10:00Z 2004-05-17T08:10:00Z 4 787 4488 37 8 5511 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

87 nci Birleşim

11 Mayıs 2004 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Irak, Ortadoğu ve Afganistan başta olmak üzere birçok yerde yaşanan saldırı, işkence ve tecavüz gibi insanlıkdışı uygulamalara, bu uygulamalar içerisinde olan antidemokratik devletlere ve bunun olumsuz yansımalarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Bingöl Milletvekili Abdurrahman Anik, Irak’ta yaşanan insan hakları ihlallerine,

Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, 21 inci Vakıf Haftası kutlamalarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, taksici esnafının karşılaştığı problemler ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi.

 

Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının vaki davetine icabetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir parlamento heyetinin Norveç’e yapacağı resmî ziyarete İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in yerine İstanbul Milletvekili Halil Akyüz’ün katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun (6/602, 6/668),

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/1020),

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in (6/1053),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

 

Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/188) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Genel Kurulun 11.5.2004 Salı günkü birleşiminde, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 13 üncü sırasında yer alan (10/37), 14 üncü sırasında yer alan (10/38), 19 uncu sırasında yer alan (10/44), 53 üncü  sırasında yer alan (10/82), 63 üncü sırasında yer alan (10/92), 66 ncı sırasında yer alan (10/95), 67 nci sırasında yer alan (10/96) ve 86 ncı sırasında yer alan (10/116) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmelerinin birleştirilerek yapılmasına, çalışma süresinin bu görüşmelerin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2/245),

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili (2/185),

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan            (6/559),

2 nci                 “            “            (6/560),

3 üncü              “            “            (6/561),

4 üncü              “            “            (6/562),

Esas numaralı sorulara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu;

 

5 inci            sırasında bulunan             (6/567),

6 ncı                 “            “            (6/568),

8 inci                “            “            (6/571),

9 uncu              “            “            (6/572),

11 inci              “            “            (6/579),

Esas numaralı sorulara Devlet Bakanı Ali Babacan;

 

10 uncu sırasında bulunan             (6/574),

15 inci              “            “            (6/586),

68 inci              “            “            (6/650),

Esas numaralı sorulara Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım;

 

Cevap verdi; (6/568), (6/572), (6/586), (6/650) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

 

7 nci            sırasında bulunan             (6/570) esas numaralı soru, ilgili bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi.

 

Gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan:

Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorunlarının araştırılarak (10/37),

 

 

 

 

Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için (10/38),

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve madencilik politikası konusunda (10/44),

Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için (10/82),

Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yeraltı kaynaklarımızın değerlendirilmesi için (10/92),

Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve çelik üretimi ile Erdemir’in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak (10/95),

Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak (10/96),

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 milletvekilinin, ülkemizdeki demir cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların araştırılarak (10/116),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

 

12 Mayıs 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.52’de son verildi.

                       

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN              Türkân MİÇOOĞULLARI

          Karaman                   İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye