Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-05-10T12:14:00Z 2004-05-10T12:14:00Z 2004-05-10T12:14:00Z 2 229 1307 10 2 1605 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

86 ncı Birleşim

7 Mayıs 2004 Cuma

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

 

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Ertelendi.

 

 

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/278) (S. Sayısı: 430 ve 430’a 1 inci ek) ikinci görüşmesi tamamlandı; yapılan gizli oylamadan sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.

 

 

 

11 Mayıs 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.22’de.son verildi.

 

 

 

                       

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ               Ahmet KÜÇÜK

                Ordu         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye