Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 5 2004-05-06T12:54:00Z 2004-05-06T12:59:00Z 2004-05-06T12:59:00Z 4 664 3785 31 7 4648 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

84 üncü Birleşim

5 Mayıs 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Recep Garip, Kutlu Doğum ve Yunus Emre Haftalarına,

Antalya Milletvekili Fikret Badazlı, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının açılışı nedeniyle, bir heyetle birlikte Almanya’ya yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

 

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın, Şanlıurfa’da çiftçilerin sorunlarına, enerji maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle tarım alanlarının sulamasında karşılaşılan problemlerle alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

 

 

TAIEX tarafından Brüksel’de düzenlenecek olan “Dilekçeler ve AB Vatandaşlarının Hakları” konulu seminere katılacak TBMM Dilekçe Komisyonu üyesi milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanının, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini 8 inci Pan Avrupa Koridoru toplantısına,

 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanının, TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı Strasbourg’da yapılacak olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Meclis Başkanları Konferansına,

Davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

 

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

15 inci sırasında bulunan, Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/629) (S. Sayısı: 431)

 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/278) (S. Sayısı: 430) ikinci görüşmesi, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacağından;

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

7 nci sırasında bulunan, Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/747) (S. Sayısı: 429), yapılan görüşmelerden sonra;

 

8 inci sırasında bulunan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin (1/734) (S.Sayısı: 425),

 

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının (1/749) (S.Sayısı: 433),

 

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın (1/751) (S.Sayısı: 434),

 

11 inci sırasında bulunan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin (1/763) (S.Sayısı: 435),

 

12 nci sırasında bulunan, Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin (1/771) (S.Sayısı: 436),

 

13 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının (1/772) (S.Sayısı: 437),

 

14 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının (1/776) (S.Sayısı: 438),

 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

6 Mayıs 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.00’de son verildi.

 

                       

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK Enver YILMAZ

        Çanakkale                 Ordu

Kâtip Üye         Kâtip Üye