Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2000-08-14T08:47:00Z 2004-05-06T13:02:00Z 2004-05-06T13:02:00Z 4 829 4729 39 9 5807 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

82 nci Birleşim

29 Nisan 2004 Perşembe

 

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi’nin, üzüm üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek,

Cevap verdi.

 

Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, Muş’un düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagin Bagabandı ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in (6/1005) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

Hırvatistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi,

 

Genel Kurulun 29.4.2004 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 31 inci sırasında yer alan 427 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 25 ilâ 30 uncu sıralarında yer alan 419, 420, 421, 422, 423 ve 426 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 10 ilâ 15 inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 4.5.2004 Salı günü de Genel Kurulun saat 13.00’te toplanmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi ,

Kabul edildi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen İzmir Milletvekili Bülent Baratalı seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

 

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

 

6 ncı sırasına alınan, Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/740) (S. Sayısı: 427)

 

16 ncı sırasına alınan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifinin (2/182) (S. Sayısı: 300),

 

17 nci sırasına alınan, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/622) (S. Sayısı: 201),

Görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305)

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

Ertelendi.

 

7 nci sırasına alınan, Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının (1/733) (S. Sayısı: 413),

 

8 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının (1/673) (S.Sayısı: 414),

 

9 uncu sırasına alınan, Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın (1/774) (S. Sayısı: 415),

 

10 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının (1/609) (S. Sayısı: 419),

 

11 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının (1/696) (S. Sayısı: 420),

 

12 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının (1/697) (S. Sayısı: 421),

 

13 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının (1/708) (S. Sayısı: 422),

 

14 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının (1/773) (S. Sayısı: 423),

 

15 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının (1/787) (S. Sayısı: 426),

 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

4 Mayıs 2004 Salı günü, alınan karar gereğince saat 13.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.30’da son verildi.

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

                                                                 İsmail ALPTEKİN

                                                                      Başkanvekili

                           

 

 

 

 

 

 

               Mevlüt AKGÜN                                                                                Yaşar TÜZÜN

                     Karaman                                                                                            Bilecik

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye