Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-04-29T11:24:00Z 2004-05-06T13:00:00Z 2004-05-06T13:00:00Z 2 705 4024 33 8 4941 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

81 inci Birleşim

28 Nisan 2004 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Ordu Milletvekili Enver Yılmaz, TBMM Başkanı Bülent Arınç Başkanlığındaki Parlamento heyetiyle birlikte Suriye’ye yaptıkları resmî ziyaretle ilgili bilgi ve görüşlerine,

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, Çanakkale İli Çan İlçesinde bulunan Çan Termik Santralına alınacak işçilerin seçimine,

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün, Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle veteriner hekimliğin önemine ve veteriner hekimlik mevzuatının bir an önce çıkarılmasına,

 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek üzere Siyasî Parti Grup Başkanlıklarınca Trabzon Milletvekili Şevket Arz’ın aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin (6/974) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi.

 

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör’ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın:

Ukrayna’ya,

İsviçre’ye,

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un, İsrail’e;

 

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine;

 

Ulaştırma Ana Planı Stratejisinin uygulamaya konulması için yapılacak çalışmaları yürütmek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Yönlendirme Komitesinin koordinatörlüğünü yürütmek üzere, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın 6 ay süreyle görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisince izin verilmesine;

 

İlişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan (6/543) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi.

 

2 nci sırasında bulunan  (6/552),

3 üncü              “          “          (6/554),

4 üncü              “          “          (6/557),

10 uncu            “          “          (6/565),

19 uncu            “          “          (6/578),

24 üncü            “          “          (6/585),

 

Esas numaralı sorulara Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler;

 

           

5 inci    sırasında bulunan          (6/558),

16 ncı              “          “          (6/573),

18 inci              “          “          (6/577),

27 nci              “          “          (6/588),

31 inci              “          “          (6/592),

 

Esas numaralı sorulara Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

 

Cevap verdi; (6/554), (6/565), (6/578), (6/585), (6/592) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

 

Görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

 

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Ertelendi.

 

6 ncı sırasında bulunan, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun (1/777) (S. Sayısı: 424), yapılan görüşmelerden;

 

7 nci sırasında bulunan, Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın (1/513) (S. Sayısı: 409),

8 inci sırasında bulunan, Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın (1/514) (S. Sayısı: 410),

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının (1/732) (S. Sayısı: 412),

 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan;

 

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.50’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 İsmail ALPTEKİN

                                                                      Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mehmet DANİŞ                                                                                Yaşar TÜZÜN

                    Çanakkale                                                                                           Bilecik

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye