Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2000-08-12T11:33:00Z 2004-05-06T13:02:00Z 2004-05-06T13:02:00Z 3 877 4999 41 9 6139 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

80 inci Birleşim

27 Nisan 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Sinop Milletvekili Cahit Can, Sinopta açılacak bir üniversitenin ilin gelişmesine sağlayacağı  yararlara,

Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, ÖSS’ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un, Doğu Anadolu Bölgesinde besicilikle uğraşanların sorunlarına, kaçak et kesiminin ve canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

 

Macaristan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı,

Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Senatosu Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı,

Ve beraberlerindeki parlamento heyetlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemizi resmî ziyaretlerine ilişkin Başkanlık tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in (6/926) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen gençlerimizin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(10/10, 11, 36, 39, 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi.

 

Brüksel’de yapılacak Habitat Düzeyinde Küresel Parlamenterlerin Avrupa Kıtası Başkanlar Kurulu Toplantısına, Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz tarafından ismen davet edilen, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Münir Erkal’ın katılmasına ilişkin Başkanlık,

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği Ara Zirvesine katılmak üzere bir heyetle birlikte Belçika’ya yaptığı resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık,

 

Tezkereleri ile,

Genel Kurulun 27.4.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 94 üncü sırasında yer alan (10/123) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin yapılmasına ve bu işin görüşmelerinin bitiminden sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 428 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 424 sıra sayılı kanunun 48 saat geçmeden “Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci ve 7 nci sıralarına alınmasına, bu kısmın 25 inci sırasında yer alan 406 sıra sayılı kanun teklifinin ise 6 ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

 

Kabul edildi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1 inci sırasında bulunan          (6/532),

3 üncü    “               “             (6/535),

9 uncu    “               “             (6/553),

12 nci     “               “             (6/556),

Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin,

 

4 üncü sırasında bulunan         (6/536),

5 inci         “             “             (6/537),

Esas numaralı sözlü sorulara, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

 

7 nci sırasında bulunan           (6/551),

11 inci       “             “             (6/555),

Esas numaralı sözlü sorulara, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik

 

Cevap verdi; (6/535), (6/553), (6/555) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

 

2 nci sırasında bulunan (6/533) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi.

6 ncı sırasında bulunan (6/543) esas numaralı soru, ilgili bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, yapmış olduğu konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/123), yapılan öngörüşmesinden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasına alınan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 506 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı 428),

 

5 inci sırasına alınan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

 

2 nci sırasına alınan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasına alınan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasına alınan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

 

Ertelendi.

6 ncı sırasına alınan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/273) (S. Sayısı: 406), görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

 

28 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.55’te son verildi.

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                 İsmail ALPTEKİN

                                                                      Başkanvekili

 

 

                           

 

 

 

 

 

                           

 

               Mehmet DANİŞ                                                                                Yaşar TÜZÜN

                    Çanakkale                                                                                           Bilecik

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye